Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

Редакционна колегия и редакционен съвет

razdelitel

Редакционна колегия

Проф. д-р М. Григоров (гл. редактор); Проф. д-р М. Балева (зам. гл. редактор); Проф. д-р Е. Паскалев (научен секретар); Проф. д-р Р. Аргирова; Проф. д-р М. Боянов; Проф. Т. Веков; Проф. д-р А. Гудев; Проф. д-р И. Диков; Д-р Р. Икономов; Д-р Й. Йорданов; Проф. д-р А. Йотов; Доц. д-р Р. Коларов; Доц. д-р Л. Ламбрева; Доц. д-р Е. Манов; Доц. д-р Б. Маринов; Д-р М. Николова;  Проф. д-р Г. Ончев; Доц. д-р Пл. Попиванов; Доц. д-р Е. Стойнев; Д-р Ж. Сурчева; Д-р Л. Тачева; Доц. д-р А. Тончева; Д-р С. Филчев; Доц. д-р Св. Христова; Доц. д-р О. Чолаков; Доц. д-р Зл. Янкова; M. Banach, M.D., Poland; Prof. A. Pezzano, M.D., Italy; Prof. J. Raboch, M.D., Czech Republic; Prof. J. Schoenfeld, M.D., Israel.

razdelitel

Редакционен съвет

Проф. д-р М. Ачкова; Проф. д-р В. Влахов; Акад. д-р Д. Дамянов; Проф. д-р И. Карагьозов; Проф. д-р Т. Лисичков; Акад. д-р Вл. Овчаров; Проф. д-р Св. Торбова; Чл.-кор. проф. д-р Н. Цанков; Проф. д-р М. Цветков; Проф. д-р Д. Чавдаров; Проф. д-р Й. Шейтанов.

 

Последна актуализация: 30.05.2017 г.

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ