Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

Настоящо издание

razdelitel


Том 54, 2018

4'2018

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

К. Костов, Ю. Ванев, О. Чолаков и А. Димова. Специални подходи при лечението на травматичните дебелочревни увреждания  – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 5-8.
Т. Стратева. Фактори на вирулентност в патогенезата на инфекциите, причинени от Acinetobacter baumannii– Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 9-21.
А. Гоцева и Н. Янчева-Петрова. Лимфонодуларен синдром при инфекциозните болести  – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 22-28.

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Балева и Кр. Николов. Антифосфолипидни антитела и VDRL тест – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 29-33.
Р. Гергова, А. Мухтарова, Р. Марковска, К. Михова, Р. Кънева и И. Митов. Молекулярногенетичен анализ на по-редки причинители на бактериален тонзилофарингит -- стрептококи от групи С и G, близки до група А (Streptococcus pyogens)– Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 34-38.
Д. Овчаров, Ю. Петрова и Л. Трайков. Хомоцистеинът като рисков фактор за атеросклероза и когнитивен упадък при възрастни – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 39-42.
Р. Николов и Г. Богданов. Ефект на рисперидон върху хипертермия при експериментален серотонинов синдром у плъхове – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 43-46.
Т. Веков, Ж. Колев и С. Цанков. Анализ разход/ефективност на терапевтичните подходи при сквамозноклетъчен карцином на главата и шията след неуспех с терапия, съдържаща платина – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 47-51.

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

А. Павлова и А. Симеонова. Перфузионната сцинтиграфия сред диагностичните методи при белодробен тромбоемболизъм -- клиничен случай – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 52-54.

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев и И. Темелкова. Плоскоклетъчeн карцином на кожата на лицето -- бързи дерматохирургични решения в амбулаторни условия – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 55-57.
И. Темелкова, Т. Лоти и Г. Чернев. Гигантски вроден меланоцитен невус на главата: проблемни въпроси на клиничния мениджмънт – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 58-60.

bullet

КОНСЕНСУС

Методични указания за диагноза, проследяване и лечение на болестта на Гоше – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 61-72.


bar

 

bullet ОБЗОРИ

Специални подходи при лечението на травматичните дебелочревни увреждания – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 5-8.
К. Костов, Ю. Ванев, О. Чолаков и А. Димова
Трета хирургична клиника,УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ -- София
Резюме: Чрез използването на алгоритъма на damage control techniques (DCT или DCP) се отлага дефинитивната реконструкция при нестабилни, хипотермични и с коагулопатия пациенти, като главната цел е спирането на хеморагията и чревната контаминация. Предимство на DCT е предпазването или точното третиране на леталната триада от хипотермия, коагулопатия и ацидоза. Във връзка с това са анализирани публикации на авторски колективи от последните 35 год. до днес, с цел да се оптимизира терапевтичният алгоритъм при травматичните дебелочревни увреждания. Събрани са данни от пациентски колективи за предоперативното и терапевтичното поведение. Обобщен е анализ на дискусиите и промяна в поведението при лечение на уврежданията на колона при абдоминална травма.
Ключови думи: травма, дебелочревно увреждане, специален подход
Адрес за кореспонденция: Д-р Константин Костов дм, Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ „Н. И.Пирогов”, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София, e-mail:dr.k.kostov@gmail.com

 

Фактори на вирулентност в патогенезата на инфекциите, причинени от Acinetobacterbaumannii– Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 9-21.
Т. Стратева
Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Acinetobacter baumannii несъмнено е един от най-разпространените патогени, отговорни за нозокомиални инфекции в модерната здравна система. Нарастващата честота на инфекциите и вътреболничните взривове, причинени от щамове с множествена лекарствена резистентност (MDR), значително ограничава броя на ефективните антибиотици за борба с A. baumannii. Преодоляването на този терапевтичен проблем изисква познаване на патогенезата и механизмите на антимикробна резистентност. В настоящата обзорна статия са представени факторите на вирулентност на A. baumannii, които участват в патогенезата на инфекциите, включващи порини, капсулни полизахариди, липополизахариди (ЛПЗ), фосфолипази, външномембранни везикули, системи за усвояване на метали и секреция на протеини, образуване на биофилм и др. Очаква се в бъдеще някои от тях (например ЛПЗ) да бъдат “крайъгълният камък” за синтезиране на нови антибиотици. Други фактори на вирулентност, като порин OmpA, външномембранни везикули, капсулни полизахариди и тип V секреторна система Ata, са показали потенциал на кандидати за създаване на ваксини или специфични серуми, които да играят важна роля като алтернативи в контрола на инфекциите, причинени от MDR щамове. Понастоящем токсичността и патогенността на A. baumannii остават ненапълно изяснени и очертават направление за интензивни бъдещи проучвания на световната научна общност.
Ключови думи: Acinetobacter baumannii, инфекции, патогенеза, фактори на вирулентност
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9172750, e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

Лимфонодуларен синдром при инфекциозните болести – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 22-28.
А. Гоцева(1) и Н. Янчева-Петрова(2)
(1)Военномедицинска академия -- София, (2)СБАЛИПБ "проф. Ив. Киров" -- София
Резюме: Инфекциозните болести се характеризират с разнообразна клинична симптоматика, израз на настъпилите в организма на заразения функционални и структурни промени от възпалително, токсично и алергично естество. Познаването на характерните за дадено инфекциозно заболяване симптоми е от съществено значение за ранното поставяне на диагнозата, което от своя страна определя и своевременното и правилно терапевтично поведение. Един от често срещаните при инфекциозните болести синдроми е лимфонодуларният. Наличието на ретикулоендотелни клетки в лимфните възли обуславя участието им в патогенетичните механизми при много инфекции. Лимфните възли са сред първите защитни механизми по пътя на проникването на инфекциозните агенти в организма и активно се включват в инфекциозния процес.
Ключови думи: лимфонодуларен синдром, инфекциозни болести
Адрес за кореспонденция: Д-р Анелия Гоцева, е-mail: anelialg@abv.bg  

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Антифосфолипидни антитела и VDRL тест – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 29-33.
М. Балева и Кр. Николов
Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: При 24 пациенти (14 със сифилис, 1 със SLE, 2 с псориазис, 2 бременни, 1 кръводарител и 4 изследвани по повод встъпване в брак) с положителен VDRL тест са изследвани антифосфолипидни антитела (aPL) срещу кардиолипин (aCL), beta-2-glycoprotein I (aB2GPI), phosphatidylserin (aPS) и pro­throm­bin (aPT). При всички изследвани с изключение на болните от сифилис потвърдителният тест за сифилис е отрицателен. Само при 3/14 (21%) от болните със сифилис не установихме aPL. Най-често бяха положителни aCL и aPS, следвани от аРТ и aB2GPI, а при трима пациенти доказахме едновременно наличие на няколко вида антитела. Никой от тях нямаше симптоми за антифосфолипиден синдром (APS). Болната от SLE имаше позитивни aCL и хабитуални аборти. При двете бременни установихме положителни aCL. Бременността завърши успешно и при двете. Двамата болни от псориазис имаха положителни aCL и aPS, без данни за APS. Кръводарителката и една от здравите жени имаха високи aCL, а при останалите -- при една жена -- aPS; третата жена и здравия мъж -- aCL, aPS и aB2GPI. Обсъж­да се необходимостта от проследяването на пациентите с високи aPL без данни за APS за продължителен срок от време.
Ключови думи: антифосфолипидни антитела, VDRL тест, антифосфолипиден синдром
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Марта Балева, дмн, Клиника по клинична имунология с банка за стволови кетки, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: marta.baleva@gmail.com

 

Молекулярногенетичен анализ на по-редки причинители на бактериален тонзилофарингит -- стрептококи от групи С и G, близки до група А (Streptococcuspyogens) – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 34-38.
Р. Гергова(1), А. Мухтарова(1), Р. Марковска(1), К. Михова(2), Р. Кънева(2) и И. Митов(1)
(1)Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София, (2)Катедра по медицинска химия и биохимия, Център по молекулярна медицина, Медицински университет -- София
Резюме: Зачестява изолирането на бета-хемолитичните стрептококи от групи C и G (GCS/GGS) през последните години от инфекции, типични за група А стрeптококи (GAS). Цел на проучването е да се установят гени, кодиращи фактори на вирулентност при български изолати GCS/GGS, и да се извърши генотипиране при доказване на emm гени, кодиращи М-протеина. С PCR бяха проучени 15 GCS (n = 7) и GGS (n = 8), изолирани от пациенти с тонзилофарингит за наличие на 16 гена, кодиращи фактори на вирулентност, и бяха секвенирани еmm гени. За първи път беше извършен молекулярногенетичен анализ на GCS/GGS, изолирани в над 10% от пациентите с бактериален тонзилофарингит. При над 86% от тези изолати беше установен поне един ген, кодиращ фактори на вирулентност, характерени за S. pyogenes. Най-често се установява slo при 90% GGS, респ. 40% GСS. Беше доказано присъствието на speA, speC, speF, speG, speH, speM, ssa, speM, smeZ в генома на GCS/GGS, като speF, и speH гените се съобщават за първи път в литературата. speM, speC и speH бяха установени по-често при GCS/GGS, отколкото при GAS. Не бяха установени speA, speB, speI, speJ, speK, speL, spyCep, sdaB при GCS/GGS. При половината представители на GGS бяха секвенирани emm гените и за първи път в България бяха установени 3 секвенционни типа GGS -- stG10.0, stG480.0 и stG6792.0. Данните насочват вниманието към повишаване на вирулентността в тези групи, което се случва през последните години и при други микробни видове и налага тяхната етиологична роля да се мониторира и проучва по-задълбочено.
Ключови думи: бета-хемолитични стрептококи, фактори на вирулентност, emm генотипиране
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Р. Гергова, Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, МУ, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, е-mail: rtgergova@gmail.com

 

Хомоцистеинът като рисков фактор за атеросклероза и когнитивен упадък при възрастни – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 39-42.
Д. Овчаров, Ю. Петрова и Л. Трайков
Катедра по неврология, Медицински университет -- София
Резюме: Каротидната атеросклероза е рисков фактор за мозъчносъдови заболявания при възрастни. Един от рисковите фактори за атеросклероза е повишеното ниво на хомоцистеин в кръвта. Той води до увреждане на съдовата стена и последваща мозъчносъдова болест с клинична неврологична симптоматика. Повишеното ниво на хомоцистеин в кръвта предизвиква повишено синтезиране на металопротеинази (ММP) в матрикса на митохондриите. Този процес, заедно с оксидативния стрес водят до деградация на екстрацелуларния матрикс и увреждане на кръвно-мозъчната бариера. Из­следвани са 35 пациенти на възраст от 43 до 83 год., които имат субективен и обективен паметов дефицит. При изследваните пациенти ясно личи корелацията между хиперхомоцистеинемията и когнитивния упадък. Проведени са и батерия от невропсихологични тестове, както и сонографско из­следване на каротидни артерии. Установи се, че повишеният интима-медия индекс (IMT), намалената съдова еластичност и намалените показатели на невропсихологичните тестове корелират с повишените плазмени нива на хомоцистеин.
Ключови думи: хомоцистеин, атеросклероза, мозъчносъдова болест, IMT, когнитивно увреждане
Адрес за кореспонденция: Доц. Юлия Петрова¸ e-mail: jcat@abv.bg

 

Ефект на рисперидон върху хипертермия при експериментален серотонинов синдром у плъхове – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 43-46.
Р. Николов и Г. Богданов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Серотониновият синдром е застрашаваща живота странична реакция, свър­зана с повишена концентрация на серотонин в централната и периферната нервна система. Наблюдава се при самостоятелно или комбинирано прилагане на серотонинергични лекарства. Цел на настоящото проучване е да изследва ефектите на рисперидон (1 mg и 2,5 mg, i.p.) върху хипертермичната реакция при експериментален модел на серотонинов синдром, предизвикан от комбинирано приложение на флуоксетин и транилципромин. Телесната температура на животните беше мониторирана чрез използване на термисторни проби (TX-8), въвеждани ректално и свързани към работещ с компютърна програма мултиканален апарат Iso-Thermex 16. Предварителното прилагане на рисперидон намалява или блокира развитието на хипертермичната реакция при модел на серотонинов синдром у плъхове.
Kлючови думи: хипертермия, рисперидон, серотонинов синдром, серотонинергични лекарства, плъхове
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. ”Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 91 72 501, e-mail: ru_nikolov@abv.bg

 

Анализ разход/ефективност на терапевтичните подходи при сквамозноклетъчен карцином на главата и шията след неуспех с терапия, съдържаща платина – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 47-51.
Т. Веков(1), Ж. Колев(2) и С. Цанков(1)
(1)Факултет по фармация, МУ -- Плевен, (2)Факултет по фармация, МУ -- Варна
Резюме: Цел на изследването е моделиране на локални данни за разходи и здравни ползи на терапевтичните подходи при пациенти с метастазирал сквамозноклетъчен карцином (r/mSCCHN), чието заболяване е прогресирало след терапия, съдържаща платина. Извършено е пряко сравнение на данни за терапевтична ефикасност и безопасност на nivolumab (NIV), docetaxel (DOC), methotrexate (MTX) и cetuximab (CET) (клинично изпитване CheckMate 141). Моделирането на данните за бъдещи здравни ползи и разходи е чрез модел на Марков с три здравни състояния, времевият хоризонт е до живот, разходите и ползите са дисконтирани с 5% годишно, избраната перспектива е гледната точка на трета страна платец. Резултатите показват, че NIV не е разходно ефективна технология за лечение на r/mSCCHN в сравнение с терапевтичните алтернативи СЕТ, DOC, MTX, поради твърде високата цена за относително скромна до­бавена здравна полза. Не съществува вероятност NIV в сравнение с алтернативите да постигне общоприетия праг за разходна ефективност от трикратно увеличения брутен вътрешен продукт на човек от населението в България. Резултатите от настоящия анализ разход/ефективност се потвърждават от оценките на същите здравни технологии при целевата група пациенти, проведени в САЩ и Канада.
Ключови думи: карцином на глава и шия, nivolumab, docetaxel, methotrexate, cetuximab, анализ разход/ефективност, мрежов метаанализ, модел на Марков
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Перфузионната сцинтиграфия сред диагностичните методи при белодробен тромбоемболизъм -- клиничен случай Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 52-54.
А. Павлова и А. Симеонова
Отделение „Нуклеарна медицина“, Медицински институт на МВР -- София
Резюме: Клиничният случай демонстрира мястото и значението на нуклеарномедицинското изследване в диагностичния алгоритъм за белодробен тромбоемболизъм и ролята му при проследяване във времето на пациенти, боледували от него.
Ключови думи: белодробен тромбоемболизъм, диагностициране, перфузионна сцинтиграфия
Адрес за кореспонденция: Д-р Аделина Павлова, дм, e-mail: a_pavlova@abv.bg

 

bullet

LETTERS TO THE EDITOR

Плоскоклетъчeн карцином на кожата на лицето -- бързи дерматохирургични решения в амбулаторни условия – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 55-57.
Г. Чернев и И. Темелкова

Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, Медицински институт на МВР -- София, ОНКОДЕРМА -- Клиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия -- София
Ключови думи: рак на кожата, плоскоклетъчен карцином, хирургия, разтегателна пластика, подобрена преживяемост

 

Гигантски вроден меланоцитен невус на главата: проблемни въпроси на клиничния мениджмънт – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 58-60.
И. Темелкова(1), Т. Лоти(2) и Г. Чернев(1)
(1)Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, Медицински институт на МВР -- София, ОНКОДЕРМА -- Клиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия -- София, (2)Department of Dermatology, University of Rome “G. Marconi”, Department of Biotechnology, Delft University of Technology -- Rome, Italy
Ключови думи: гигантски вроден меланоцитен невус, новородено, терапевтичен избор

 

bullet

КОНСЕНСУС

Методични указания за диагноза, проследяване и лечение на болестта на Гоше Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 61-72.

 

 

 

Последна актуализация: 18.05.2018 г.

 

 

 

razdelitel

 

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ