Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

Настоящо издание

razdelitel


Том 54, 2018

2'2018

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

И. Манчев, В. Манчева-Ганева, Л. Манчев и Т. Манолова. Неотложни състояния при онкологични заболявания на главния и гръбначния мозък - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 5-8.
Ю. Мартева-Проевска и Ц. Велинов. Полимиксини -- механизми на резистентност и проблеми, свързани с лабораторното определяне на чувствителността към тях - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 9-18.
Р. Кръстева, Д. Кръстев и Ч. Хърсев. Здравно качество на живот при пациенти с рак на гърдата - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 19-23.
Е. Иванова. Генетични изследвания на цитокините при пациенти с биполярно афективно разстройство - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 24-28.

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Стоянов, Д. Буланов, А. Йонков, С. Бонев, Д. Дарданов, Е. Арабаджиева, И. Танева и В. Димитрова. Проучване на диагностичната и прогностичната стойност на биомаркерите при злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища (първоначални резултати) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 29-33.
Т. Стратева, Св. Димов, А. Трифонова, И. Сираков, Е. Савов и И. Митов. Епидемиологично типизиране на vancomycin-резистентни нозокомиални изолати Enterococcus faecium от три големи болници  в България (2013-2017 г.) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 34-41.
Цв. Генадиев. Ролята на биопсичната техника за избор на лечение при рака на простатната жлеза -- клиничен опит - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 42-45.
Т. Веков и С. Цанков. Оценка на здравните технологии, предназначени за целева имунотерапия на недребноклетъчен рак на белия дроб с PD-L1 експресия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 46-50.

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Николова,  Е. Андреев , Р. Джераси, Б. Богов, Б. Милев и К. Давидов. Идиопатична ретроперитонеална фиброза и псориазис вулгарис при 60-годишен мъж - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 51-56.
А. Коцев и Н. Чернев. Рядка причина за прогресираща дисфагия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 57-60.

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Б. Борисов, Ст. Линкова и Г. Тодорова. Съдов достъп за хемодиализа при възрастни - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 61-64.

bullet

ИЗ ОПИТА

 Д. Пехливанов  и А. Тончева. Тежест на остеоартрозата и съпоставими промени в паралелни структури - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 65-68.


bar

 

bullet ОБЗОРИ

Неотложни състояния при онкологични заболявания на главния и гръбначния мозък - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 5-8.
И. Манчев(1), В. Манчева-Ганева(1), Л. Манчев2 и Т. Манолова(1 )
(1)Катедра по неврология и психиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, (2)Катедра по физика, биофизика, рентгенология и радиология, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора
Резюме: Неврологичните усложнения при генерализиран онкологичен процес могат да се проявят внезапно с тежки и понякога необратими нарушения като припадъци, парализа, лептоменингити, съдови усложнения и др. Своевременната диагноза и интензивното лечение на неврологичните симптоми могат да подобрят значително общото състояние на болните. В представения обзор са разгледани неврологичните усложнения при генерализираните онкологични заболявания, които изискват спешна лечебна интервенция и наблюдение. Към тези усложнения се отнасят преди всичко мозъчният оток (възникнал при метастатични поражения в главния мозък), симптоматичните епилептични пристъпи, лептоменингитите, съдовите поражения на нервната система (преди всичко хеморагични), компресията на гръбначния мозък от метастази, психичните нарушения и др. Тези състояния могат до голяма степен да бъдат овладени от интердисциплинарни екипи от онколози, невролози и реаниматори.
Ключови думи: онкологични заболявания, метастази, неврологични усложнения
Адрес за кореспонденция: Д-р Лъчезар Манчев, е-mail: lachezar_manchev@yahoo.it

 

Полимиксини -- механизми на резистентност и проблеми, свързани с лабораторното определяне на чувствителността към тях - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 9-18.
Ю. Мартева-Проевска и Ц. Велинов
Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ "Александровска" -- София
Резюме: Полимиксините са антимикробни пептиди, открити през 1947 г. Първоначално се използват за лечение на инфекции, причинени от грам(-) бактерии, но поради токсичността им и наличието на по-безвредни алтернативи, парентералната им употреба е почти напълно преустановена. От 2000 г., с появата и бързото разпространение на мултирезистентни грам(-) бактерии, се стигна не само до подновяване на употребата на colistin, но и до включването му от СЗО в списъка на изключително важните антибиотици. През последните години сме свидетели на увеличаване на резистентността към този антибиотичен клас, както и на множество съобщения за епидемични взривове от карбапенем-резистентни и colistin-резистентни щамове. Акуратното определяне на чувствителността към полимиксини е много важно, тъй като инфекциите с colistin-резистентни грам(-) бактерии са съпроводени с по-голяма смъртност. Все още не е установен оптималният метод за определяне на чувствителността към colistin, а използването на традиционните лабораторни методи е съпроводено със сериозни технически трудности.
Ключови думи: полимиксини, colistin, резистентност
Адрес за кореспонденция: Д-р Юлия Мартева-Проевска, Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ "Александровска", ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София, e-mail: proevska@abv.bg

 

Здравно качество на живот при пациенти с рак на гърдата - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 19-23.
Р. Кръстева, Д. Кръстев и Ч. Хърсев
Отделение „Медицинска онкология”, Уни Хоспитал -- Панагюрище
Резюме: Статията разглежда качеството на живот в здравеопазването, и в частност в медицинската онкология. Обръща се внимание върху епистемологичните предизвикателства пред неговото изясняване и приложение в контекста на био-психо-социалния модел. Конкретно се разглеждат факторите, повлияващи качеството на живот при онкологични пациенти, свързани с биомедицинските, психологическите и социалните затруднения, които те изпитват. Разглежда се психометричният инструментариум, който може да послужи за провеждане на по-задълбочени изследвания, и самооценъчната скала QLQ-C30, която е разгледана с нейните психометрични данни.
Ключови думи: здравно качество на живот, био-психо-социален модел, QLQ-C30, EORTC, ранен рак на гърдата
Адрес за кореспонденция: Д-р Росица Кръстева, e-mail: rkr_2002@yahoo.com

 

Генетични изследвания на цитокините при пациенти с биполярно афективно разстройство - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 24-28.
Е. Иванова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Проведените изследвания при пациенти с биполярно афективно разстройство установяват имунен дисбаланс, като превалират проин­фла­ма­торни над антиинфламаторни цитокини. Това дава основание на различни изследователи да търсят възможности за развитието на нови терапевтични стратегии -- повлияващи сигналната трансдукция и клетъчна активация/супресия, опосредствана от цитокините. Тези терапевтични подходи са в основата на съвремената персонализирана медицина, като очакванията са терапиите да бъдат с по-добра ефективност и по-малко странични ефекти.
Ключови думи: цитокини, генетични полиморфизми, биполярно афективно разстройство
Адрес за кореспондеция: Д-р Елена Иванова, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: helen_aivan@abv.bg

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Проучване на диагностичната и прогностичната стойност на биомаркерите при злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища (първоначални резултати) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 29-33.
В. Стоянов(1, 3), Д. Буланов(2, 3), А. Йонков(2, 3), С. Бонев(2, 3), Д. Дарданов(2, 3), Е. Арабаджиева(2, 3), И. Танева(2, 3) и В. Димитрова(2, 3 )
(1)Клиника по обща, коремна и съдова хирургия, МИ -- МВР, (2)Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ -- София, (3)Катедра по обща и оперативна хирургия, МУ -- София
Резюме: Увод: Злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища са изключително редки, като тяхното диагностициране става в късен стадий, когато възможностите за лечение са минимални и неефективни. Поради късното откриване и лошите резултати след поставяне на диагнозата, е необходимо проучване на нови сигурни биомаркери или техники за ранно поставяне на правилна диагноза на холангиокарциномите. Целта на настоящото проучване е представяне и анализиране на резултатите от диагностично-лечебния алгоритъм и мястото на серумните туморни маркери СА 19-9 и СЕА, както и въвеждането на нови биомаркери в рутинната практика. Материал и методи: От 2009 г. проспективно в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ “Александровска“ -- София, са изследвани 99 пациенти с тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища. При тях е изследвана предоперативно серумната концентрация на СА 19-9 и СЕА и е съпоставена със стадия на заболяването и степента на резектабилност. Стойностите варират от нормални до над 1000 U/ml за СА 19-9 и над 80 ng/ml за СЕА. В процес на проучване и въвеждане са нови биомаркери от серум и жлъчен сок. Резултати и обсъждане: При екстрахепаталните холангиокарциноми комбинацията от серумните биомаркери СА 19-9 и СЕА е свързана с туморния етап. Високите нива на маркерите предоперативно свидетелстват за понижена преживяемост и увеличена честота на нерезектабилните случаи. СА 19-9 и СЕА не могат да служат за ранно диагностициране на заболяването. В процес на проучване е изследването на нови биомаркери от серума на пациентите, като Cholangiocarcinoma-associated carbohydrate antigen (CCA-CA), M2-pyruvate kinase (M2-PK) и IGF-1 от жлъчния сок. Изводи: За успешното лечение на злокачествените тумори на жлъчните пътища важно място заема ранната и точна диагноза. Необходимо е проучване възможностите за клинично приложение на изследване на серумни и билиарни маркери за ранна диагностика. В допълнение от клиничния преглед и образните изследвания изследването на биомаркерите може да доведе до подобряване на ранната диагностика при пациентите с холан­гио­карцином, а оттам -- и на изхода от заболяването.
Ключови думи: туморни маркери, холангиокарцином, диагностика
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Стоянов, e-mail: dr.stoyanov.v@gmail.com

 

Епидемиологично типизиране на vancomycin-резистентни нозокомиални изолати Enterococcus faecium от три големи болници в България (2013-2017 г.) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 34-41.
Т. Стратева(1), Св. Димов(2), А. Трифонова(3), И. Сираков(1), Е. Савов(3) и И. Митов(1 )
(1)Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София, (2)Катедра “Генетика”, Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” -- София, (3)Лаборатория по микробиология, Катедра по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Бяха проведени епидемиологични проучвания при 51 vancomycin-рези­стент­ни щамове Enterococcus faecium (VREfm), изолирани в три големи болници в България, за периода 2013-2017 г., с използване профилите на антимикробна чувствителност и случайна амплификация на полиморфна ДНК чрез полимеразна верижна реакция (RAPD-PCR). Получените RAPD профили бяха подложени на UPGMA анализ. Всички изолати притежаваха еднакъв резистотип: резистентност към ampicillin, imipenem, gentamicin (високо ниво), vancomycin, teicoplanin, ciprofloxacin, levofloxacin и quinupristin-dalfopristin, и чувствителност към linezolid, daptomycin и tigecycline. Чрез RAPD-PCR с AP4 праймер, бяха установени само две клъстерни групи (CGs) с 81% клонална свързаност между тях -- CG-I (23 щама, 93% сходство) и CG-II (28 щама, 95%). Приложението на P2 праймер показа: разпределение в пет основни CGs -- CG-I (22 щама, 93%), CG-II (12 щама, 90.5%), CG-III (5 щама, 90%), CG-IV (2 щама, 96%) и CG-V (2 щама, 96%); 8 щама без клъстерна принадлежност и клонална връзка (70%) между 42 от проучените VREfm. В заключение, в мониторираните болници беше доказано циркулиране на епидемичен клон, включващ VREfm с множествена лекарствена резистентност, за период от над 4 години. Това налага упражняване на строг контрол върху разпространението на нозокомиалните инфекции, както и непрекъснат надзор на антимикробната резистентност на E. faecium.
Ключови думи: vancomycin-резистентни Enterococcus faecium, епидемиологично типи­зи­ра­не, RAPD-PCR, клонално свързани нозокомиални изолати
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. +359 2 9172750; e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

Ролята на биопсичната техника за избор на лечение при рака на простатната жлеза -- клиничен опит - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 42-45.
Цв. Генадиев
Болница Вита -- София
Резюме: Ракът на простатната жлеза е втори по честота злокачествен процес след този на белия дроб при мъже над 50-годишна възраст. Доказателствен хистологичен метод за простатен карцином е биопсията на простатата. Локалният стадий и хистологичната степен от биопсията са в основата на избора на лечебен метод и прогнозиране на резултатите от него. Биопсичните данни са водещи при определяне техниката на радикалната простатектомия за запазване на парапростатните съдово-нервни снопове. При избор на лъчелечение биопсичните данни определят метода и обема -- перкутанно, интерстициално или комбинирано лъчелечение на простатата или на таза. Съществуват и се прилагат няколко биопсични техники. Преценка на клинициста уролог е коя от тях да избере за лечебен метод. Представяме нашия опит със секстантна пункционна трансректална биопсия на простатата и значението ù за избора на лечение.
Ключови думи: карцином на простата, биопсия на простата, биопсична техника, избор на лечение, лъчелечение, радикална невросъхраняваща простатектомия.
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветин Генадиев, e-mail: genadievi@abv.bg

 

Оценка на здравните технологии, предназначени за целева имунотерапия на недребноклетъчен рак на белия дроб с PD-L1 експресия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 46-50.
Т. Веков и С. Цанков
Факултет по фармация, МУ -- Плевен
Резюме: Анализирани са публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), PD-L1+, след приложение на химиотерапия, анти-EGFR и анти-ALK терапия, което обхваща периода януари 2015-ноември 2017 г. Направено е косвено сравнение на терапевтичната и разходната ефективност на алтернативите за лечение, базирано на мрежов метаанализ. Резултатите от анализа разход/ефективност са представени като инкрементално съотношение на допълнителни разходи (делта costs) и допълнителни здравни ползи (делта QALY). Стига се до извода, че целевата имунотерапия на НДКРБД с PD-L1 експресия е разходно неефективна в сравнение със стандартната химиотерапия, следователно тя е приложима като втора линия след предшестваща химиотерапия. Пациенти с EGFR активиращи мутации или ALK-позитивни туморни мутации трябва също да са получили таргетна терапия, преди да се пристъпи към имунотерапия с PD-L1 инхибитори. В групата на PD-L1 инхибиторите pem­bro­lizumab и atezolizumab превъзхождат nivolumab съответно с делта QALY + 0,264 и с делта QALY + 0,333.
Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, целева имунотерапия, PD-L1 инхибитори, фармакоикономически оценки, анализ разход/ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Идиопатична ретроперитонеална фиброза и псориазис вулгарис при 60-годишен мъж - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 51-56.
М. Николова(1), Е. Андреев(1) , Р. Джераси(1), Б. Богов(1), Б. Милев(2) и К. Давидов(3 )
(1)Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет -- София, (2)Катедра по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет -- София, (3)Клиника по урология, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница -- София
Резюме: Ретроперитонеалната фиброза (РПФ) е рядко заболяване с поява на фиброзна тъкан и/или хронични възпалителни инфилтрати в ретроперитонеалното пространство, които обхващат големите съдове и уретерите и водят до развитие на уроинфекции, бъбречна недостатъчност и съдови оклузии. В зависимост от наличието или липсата на друго подлежащо заболяване РПФ може да бъде първична (идиопатична) или вторична (при други заболявания, операции или лъчелечение в областта на ретроперитонеалното пространство, малкия таз или в други органи и тъкани, при системни инфекции, системни заболявания на съединителната тъкан, прием на някои медикаменти и др.). Може да се асоциира с други заболявания, като васкулити, псориазис, тиреоидити и др. Авторите представят пациент с ретроперитонеална фиброза с положителни pANCA, развила се на фона на дългогодишен псориазис. Обсъждат се основните диагностични и терапевтични стратегии при РПФ.
Ключови думи: ретроперитонеална фиброза, псориазис вулгарис, етиология, диагноза, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Николова, дм, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: milena_i_dani@abv.bg

 

Рядка причина за прогресираща дисфагия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 57-60.
А. Коцев(1) и Н. Чернев(2 )

(1)Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ -- София, (2) Катедра по образна диагностика, МУ -- София
Резюме: Дифузната идиопатична скелетна хипeростоза е заболяване с неизвестна етиология, което се характеризира с патологично задебеляване, калцификация и осификация на лигаменти, ставни капсули и сухожилия. ДИСХ засяга основно гръдния отдел на гръбначния стълб и е рядка причина за дисфагия. Представяме случай със 79-годишен пациент, който беше постъпил в отделението по гастроентерология с шийни болки и изразено затруднение при преглъщане на твърди храни и течности. При ендоскопското изследване бе установено задебеляване в областта на орофаринкса. Последващите рентгеново и компютър-томографско изследване доказаха наличието на големи предни остеофити и костни мостове в цервикалния и гръдния отдел на гръбначния стълб. Пациентът бе лекуван консервативно с повлияване на симптоматиката. Този случай показва, че дифузната идиопатична скелетна хипeростоза не може да бъде изключена като причина, макар и рядка, за дисфагия.
Ключови думи: дисфагия, дифузна идиопатична скелетна хипeростоза, шиен отдел на гръбначния стълб, рентгенография, ендоскопия
Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Коцев, дм, Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, е-mail: dr_andrey_kotzev@abv.bg

 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Съдов достъп за хемодиализа при възрастни - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 61-64.
Б. Борисов, Ст. Линкова и Г. Тодорова
Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: През последните две-три декади се отчита нарастване на относителния дял на болните с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ) и терминална бъбречна недостатъчност (ТБН) в световен мащаб. От тях възрастните болни (над 65-годишна възраст) представляват най-бързо нарастващата група болни, нуждаещи се от хемодиализно лечение. Цел на представената разработка е да очертае мащабите на проблема със съдовия достъп за хемодиализа при възрастни, съвременните постановки за неговото решаване и нашия опит в това отношение.
Ключови думи: хемодиализа, съдов достъп, възрастни
Адрес за кореспонденция: Д-р Бисер Борисов, д. м., Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, ул.“Георги Кочев” № 8А, 5800 Плевен, e-mail: Biserugo@abv.bg

 

bullet

ИЗ ОПИТА

Тежест на остеоартрозата и съпоставими промени в паралелни структури - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 65-68.
Д. Пехливанов
 и А. Тончева
НМТБ ”Цар Борис III” -- София

 

 

 

Последна актуализация: 09.03.2018 г.

 

 

 

razdelitel

 

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ