Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

Настоящо издание

razdelitel


Том 53, 2017

6'2017

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

К. Костов и Ю. Ванев. Увреждания на колона при непроникваща абдоминална травма -- диагностични предизвикателства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 5-8.
В. Велев и К. Георгиева. Криптоспоридиоза - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 9-12.
Кр. Коев. Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на котешките очи - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 13-17.
Е. Арон, Ив. Атанасова и Д. Терзииванов. Фармакотерапевтични предизвикателства при лечението на тежка астма с биологични лекарства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 18-26.

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Стратева, Т. Стоева, Е. Савов, Ю. Мартева-Проевска, А. Трифонова, А. Стратев, Ц. Велинов и И. Митов. Карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с множествена лекарствена резистентност (2014-2016 г.): надзор на антимикробната устойчивост и препоръки за лечение - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 27-36.
Д. Константинова, А. Ненова-Ногалчева и П. Печалова. Стойности на секреторен имуноглобулин А, изследван в обща нестимулирана слюнка, и промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 37-40.
Е. Алексиев, М. Николова, М. Кондева, Л. Виденова и П. Станимиров. Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част I. Коморбидност и сензорна функция, болка, говор и гълтателна функция - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 41-46.

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

А. Коцев и М. Мирчев. Голям тубуловилозен аденоматозен полип на ректума при млад пациент - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 47-52.

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите лекарствени терапии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб в България при два алтернативни подхода за референтно реимбурсиране - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 53-60.
Р. Коларов. Структура на заболяемостта в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 61-64.


bar

 

bullet ОБЗОРИ

Увреждания на колона при непроникваща абдоминална травма -- диагностични предизвикателства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 5-8.
К. Костов и Ю. Ванев
Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ -- София
Резюме: Поради големия риск от забавянето на диагнозата и голямата вероятност от съпътстващи животозастрашаващи травми, непроникващите дебелочревни наранявания са свързани с високи нива на заболяемост и смъртност. Във връзка с това са анализирани публикации на авторски колективи от последните 25 години, с цел да се оптимизира диагностичният алгоритъм при непроникващите дебелочревни увреждания. Събрани са данни от пациентски групи за диагностичното и предоперативно поведение. Анализирани са дискусиите и промяната в поведението при диагностициране на уврежданията на колона при непроникваща абдоминална травма.
Ключови думи: травма, непроникващо дебелочревно увреждане, диагноза
Адрес за кореспонденция: Д-р Константин Костов, Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пи­рогов”, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София, e-mail: dr.k.kostov@gmail.com

 

Криптоспоридиоза - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 9-12.
В. Велев(1) и К. Георгиева(2)
(1)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет -- София,
(2)Стажант-лекар, МУ -- София
Резюме: Криптоспоридиозата е протозойна чревна болест, която протича асимптомно или като остър гастроентерит. Спада към опортюнистичните паразитози, индикаторни за HIV/СПИН и се причинява от паразити Cryptosporidium spp. Най-често заразяването става чрез контаминирани води, храни и контакт с болни животни. Клинично заболяването е неразличимо от останалите остри чревни инфекции и диагнозата се поставя само чрез подходящи лабораторни методи. В повечето случаи протича като самоограничаваща се диария, но при имунокомпрометирани болни може да бъде животозастрашаващо състояние.
Ключови думи: Cryptosporidium, диария, паразитология
Адрес за кореспонденция: Д-р Валери Велев, дм, Детска клиника, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, e-mail: velev_md@abv.bg

 

Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на котешките очи - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 13-17.
Кр. Коев
Катедра по спешна медицина, Медицински университет -- София
Резюме: Представени са съвременните аспекти и очните прояви на синдрома на котешките очи -- Cat-eye syndrome (CES). С него са свързани аномалии в очите, ушите, аналната област, сърцето и/или бъбреците, но могат да бъдат засегнати и други органи, а част от пациентите имат интелектуални затруднения. Някои засегнати индивиди имат допълнителни очни аномалии, като страбизъм и/или едностранна микрофталмия. По-рядко се наблюдават други очни дефекти, включително липса на ирис (aniridia); липса на тъкан от части на клепача (клепачна колобома); загуба на прозрачност на лещата на окото (катаракта). Колобомата на ириса може да придаде на ириса необичаен външен вид -- "котешко око". Диагнозата на CES се основава на наличието на допълнителен хромозомен материал, получен от хромозома 22. Лечението му изисква координираните усилия на екип от медицински специалисти.
Ключови думи: синдром на котешките очи, колобома на ириса, колобома на клепачите, анал­на атрезия, ушни дефекти
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Красимир Коев д.м., Катедра по спешна медицина, Медицински университет, ул.“ Бяло море“ № 8, 1527 София, тел. 0896291020, е-mail: k00007@abv.bg

 

Фармакотерапевтични предизвикателства при лечението на тежка астма с биологични лекарства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 18-26.
Е. Арон(1), Ив. Атанасова(2) и Д. Терзииванов(2)
(1)Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски” -- София,
(2)Университетска болница „Лозенец”, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски” -- София
Резюме: Текущи терапии, базирани на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета2-агонисти, остават ефективни при голяма част от пациентите с астма, но около 10% от тях не отговарят на тези терапии, дори при високи дози, както и при приложение на перорални кортикостероиди. Еозинофилната възпалителна инфилтрация е централно събитие в патогенезата на астмата. IL-5 е главният цитокин, отговорен за производството на еозинофили, за тяхното оцеляване, съзряване и активиране в местата на възпалението. Предвид връзката между IL-5, еозинофилията и тежестта на астмата, моноклоналните антитела, насочени към IL-5, са обещаващи при тежка рефрактерна астма с персистираща еозинофилия. Анти-IL-5 лекарствата Mepolizumab, Reslizumab и Benrali­zu­mab са от значение за пациенти с тежка еозинофилна астма. Способността на тези лекарства да намаляват производството и оцеляването на еозинофилите подобрява контрола на екзацербациите на астмата, увеличава FEV1 и подобрява качеството на живот на пациентите.
Ключови думи: тежка астма, биологични терапии, анти-интерлевкин-5 моноклонални антитела
Адрес за кореспонденция: Ердал Арон, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Джеймс Баучър” № 1, 1164 София, e-mail: erdal.aron@gmail.com

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с множествена лекарствена резистентност (2014-2016 г.): надзор на антимикробната устойчивост и препоръки за лечение - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 27-36.
Т. Стратева(1), Т. Стоева(2), Е. Савов(3), Ю. Мартева-Проевска(4), А. Трифонова(3), А. Стратев(5), Ц. Велинов(4) и И. Митов(1)
(1)Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София,
(2)Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет -- Варна,
(3)Лаборатория по микробиология, Катедра по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия -- София,
(4)Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София,
(5)Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Двеста двадесет и шест карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолата Acinetobacter baumannii (AB) с множествена лекарствена резистентност (MDR), идентифицирани чрез gyrB полимеразна верижна реакция, бяха събрани през периода 2014-2016 г. от четири университетски болници в България. Целта на проучването беше изследване на тяхната чувствителност към антимикробни лекарствени средства (АМЛС) (според критериите на EUCAST-2016) и изготвяне на подходящи препоръки за лечение. Антибиотичната резистентност беше следната: към imipenem -- 90.7%, meropenem 98.3%, doripenem 100%, amikacin 92.8%, gentamicin 87.2%, tobramycin 55.6%, levofloxacin 98.2%, trimethoprim-sulfamethoxazole 86.2%, tigecycline (TGC) 22.1%, colistin (COL) 0% и ampicillin-sulbactam (SAM) 41.6% (интерпретирана според CLSI-2016). Общо 28 от тестваните щамове (12.4%) бяха с разширена устойчивост към АМЛС (XDRAB), чувствителни единствено към COL. Карбапенемите се считат за ефективни АМЛС за лечение на инфекциите, причинени от AB. Резистентността към тях, както и MDR, налагат употребата на други класове антибиотици и комбинирана терапия. Обикновено изборът на антимикробно лечение за MDRAB и XDRAB е силно ограничен. Съществуват малко ефективни възможности, включващи COL, TGC и SAM.
Ключови думи: нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii, множествена лекарствена резистентност, надзор на антимикробната резистентност, препоръки за лечение
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. +359 2 9172750; e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

Стойности на секреторен имуноглобулин А, изследван в обща нестимулирана слюнка, и промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 37-40.
Д. Константинова(1), А. Ненова-Ногалчева(2) и П. Печалова(3)
(1)Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, МУ -- Варна,
(2)Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“, Факултет по дентална медицина, МУ -- Варна,
(3)Катедра „Орална хирургия“, Факултет по дентална медицина, МУ -- Пловдив
Резюме: Целта на настоящото проучване е да се изследва зависимостта между стой­ностите на sIgА и промените във вкуса при пациенти с терминален стадий на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) в подкрепа на хипотезата, че високите нива на sIgА могат да се използват като критерий при планиране на инвазивни дентални манипулации. Дизайн на изследването: В клиничното изследване взeха участие 70 пациенти в терминален стадий на ХБЗ на заместително хрониодиализно лечение. От тях 32 мъже (45,71%) и 38 жени (54,29%), на средна възраст 58.9 години (SD = 14,46). Информацията беше събрана чрез анкетна карта, включваща въпроси, свързани със субективните усещания за нарушения във вкуса при изслед­ваните от нас пациенти, и количествено измерване на sIgA от слюнчена течна среда по метода на радиална имунодифузия (метод на Mancini). Резултати: Резултатите сочат, че 30,0% (21 души) от анкетираните имат загуба на вкус. При пациентите, които не съобщават за загуба на вкус, се регистрират по-високи нива на имуноглобулин А (p = 0,050). Не се установяват статистически зависимости между полова принадлежност и субективни оплаквания от промени във вкуса. Заключение: Стойностите на sIgA, изследвани в обща нестимулирана слюнка, са в правопропорционална зависимост от липсата на промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на ХБЗ.
Ключови думи: ХБЗ, нарушения на вкуса, хрониодиализа, sIgA
Адрес за кореспонденция: Д-р Анна Ненова-Ногалчева, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. “Цар Освободител” № 84, 9000 Варна, e-mail: anenova@yahoo.com

 

Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част I. Коморбидност и сензорна функция, болка, говор и гълтателна функция - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 41-46.
Е. Алексиев(1, 2), М. Николова(3), М. Кондева(1, 2) и П. Станимиров(1, 2)
(1)Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, МУ -- София, (2)Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, МУ -- София, (3)Катедра по вътрешни болести, МУ -- София
Резюме: Пациентите със злокачествени заболявания в лицево-челюстната (ЛЧО) и шийната област често са с усложнен коморбиден статус, утежняващ терапевтичния и рехабилитационен период. Целта на настоящото изследване е да установи влиянието на коморбидния статус върху функционалните последици от опе­ративното лечение при пациенти със злокачествени заболявания в ЛЧО и шията. Изследвани са сензорната функция и болката, говорът и гълтателната функция предоперативно и постоперативно на 30-ия ден. Не се установи корелация между коморбидния статус на пациентите и тежестта на постоперативните функционални последици за сензорната функция, болката, говора и гълтането.
Ключови думи: коморбидност, функционални последици, хирургично лечение, злокачествени заболявания, лицево-челюстна област
Адрес за кореспонденция: Д-р Евгений Алексиев, Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, ул. „Св. Георги Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: dr_aleksiev@yahoo.de

 

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Голям тубуловилозен аденоматозен полип на ректума при млад пациент - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 47-52.
А. Коцев(1) и М. Мирчев(2)

(1)Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ -- София, (2)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Света Марина“, МУ -- Варна
Резюме: Данните от много проучвания сочат, че по-голямата част от случаите с колоректален рак възникват от аденоматозни полипи. Аденоматозните полипи на дебелото черво се установяват често в населението на индустриализираните страни със “западна” диета, особено с напредването на възрастта. Хроничната ректорагия при по-млади пациенти обаче не изключва наличието на аденоматозни полипи и нуждата от колоноскопия и ендоскопска полипектомия.
Ключови думи: аденоматозен полип, дебело черво, ендоскопия, полипектомия
Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Коцев, д.м., Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, е-mail: dr_andrey_kotzev@abv.bg

 

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите лекарствени терапии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб в България при два алтернативни подхода за референтно реимбурсиране - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 53-60.
Т. Веков
Фармацевтичен факултет, МУ -- Плевен
Резюме: Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите терапии за лечение на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб при два сценария. Първият отразява реалната нормативна практика за ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за INN и лекарствена форма, при който анализираните лекарствени терапии не се реферират взаимно. Вторият прогнозира размера на публичните разходи при ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за инкременталното съотношение на допълнителни здравни разходи и ползи (ICER) на анализираните таргетни терапии. Въз основа на сравнителния анализ се цели установяване влиянието на взаимното рефериране на ICER върху стойността на публичните разходи за петгодишен период. Сравнителното оценяване на здравните технологии bevacizumab (BEV), erlotinib (ERL), afatinib (AFA), gefitinib (GEF), crizotinib (CRI) се базира на мрежов метаанализ от оценки на здравните технологии, проведени в други държави. За изчисляване на стойността на годишните публични разходи са използвани референтните цени на лекарствените продукти от Позитивен лекарствен списък към август 2017 г. Резултатите от взаимното рефериране на BEV, ERL, AFA, GEF, CRI са изчислени въз основа на моделирани цени на таргетните лекарствени продукти, реферирани спрямо най-доброто инкрементално съотношение на разходи и здравни ползи. Съвременните подходи за референтно ценообразуване от типа value-based pricing (VBP) на ниво заболяване и група пациенти са реална възможност за управление на публичните разходи за лекарствени продукти без генерични аналози. В тази група лекарствени продукти приложението на INN референтно ценообразуване от типа cost-based pricing (CBP) е неприложимо, тъй като липсват алтернативни конкурентни терапии. В настоящото изследване моделираното приложение на ICER рефериране (VBР) в групата на целевите лекарствени продукти за лечение на НДКРБД в сравнение с INN рефериране (СВР) постига намаляване на публичните разходи с 18 млн. лв. за петгодишен времеви хоризонт.
Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, целеви лекарсвени терапии, бюджетно въздействие, референтно реимбурсиране
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

Структура на заболяемостта в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 61-64.
Р. Коларов
Изпълнителна агенция „Медицински одит“ -- София
Резюме:
Лицево-челюстната хирургия е хирургична специалност с мултидис­ци­пли­на­­рен характер. В обема на специалността са включени различни групи бо­лести: възпалителни, травми, онкологични, вродени и придобити дефекти. Този факт предполага широки познания и прак­тически умения за работещи­те специалисти. От друга страна, лекуваните болни в различните клиники и отделения по лицево-челюстна хирургия се разпределят в групи по бо­лести от самата специалност. В настоящата статия е направен анализ на лекуваните болни по клинични пътеки по ЛЧХ, като е създадена структу­ра на заболяемостта в специалността.
Ключови думи: лицево-челюстна хирургия, клинични пътеки, преминали болни, забо­ляе­мост, операции, възпалителни заболявания, травми, онкология, малформации
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Росен Коларов, дм, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, е-mail: rossen_kolarov@mail.bg

 

 

 

Последна актуализация: 14.11.2017 г.

 

 

 

razdelitel

 

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ