Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Обзори

razdelitel

Том 52, 2016 г.

 

 

 

bullet 6'2016


Панкреасна екзокринна недостатъчност – обща характеристика и терапия - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 5-10.

М. Баймакова1, Р. Андонова1, М. Пишмишева2, Н. Заеков3, Л. Пекова4, К. Плочев1
1Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София, 2Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик
3Катедра физиология и биохимия, НСА – София, 4Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ – Стара Загора
Резюме: Панкреасната екзокринна недостатъчност (ПЕН) е все по-често срещан медицински проблем, което обуславя необходимостта от нейното изследване и анализиране. Целта на статията е да се направи кратък анализ на ПЕН. Разгледани са въпроси като същност на ПЕН, причини за ПЕН, диагностика и терапия. Подробно е представена терапията с Creon. Повишаване на познанията за ПЕН е от полза както за всички лекари, така и за техните пациенти. Поради това един подобен кратък обзор е навременен и уместен.
Ключови думи: панкреасна екзокринна недостатъчност, креон
Адрес за кореспонденция: д-р Магдалена Баймакова, д.м., Клиника по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 


Next-generation sequencing – същност на технологията и приложение в тъканното типизиране и молекулярната диагностика на миелоидни неоплазии - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 11-16.
И. Павлов, М. Иванова-Шиварова
Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска“  София
Резюме: Next-generation sequencing (NGS) технологията превъзхожда стандартните секвенционни методи по отношение на капацитет и чувствителност, възможността за мултиплексно изследване на проби, клонално секвениране на отделни молекули, цена за изследването и др. Тези предимства, както и възможността за нови диагностични подходи правят въвеждането на NGS в клиничната диагностика все по- необходимо. В този обзор са представени методологичните аспекти, предимствата и недостатъците на най-широко използваните NGS платформи, както и кратко описание на приложенията на технологията в областта на тъканното типизиране и молекулярната диагностиката на миелоидни неоплазии.
Ключови думи: next-generation sequencing, молекулярна диагностика, тъканно типизиране, миелоидни неоплазии
Адрес за кореспонденция: Иван Павлов, GSM: 0887067676, e-mail: ivanypavlov@yahoo.com

 

 

Безопасност и ефективност на инхалаторното приложение на адреналин при деца с остър ларинготрахеит - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 17-21.
М. Янкова, С. Милева, И. Галева
Детска клиника, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме: Целта на този обзор е да представи резултатите от проведените проучвания за ефекта от инхалаторния адреналин при лечение на деца с остър ларинготрахеит (круп). Оценени са безопаснoстта на приложение, както и ефектът на инхалаторния адреналин върху общото състояние на детето, клиничната симптоматика, сърдечната честота и кръвното налягане. Разгледани са 15 проучвания, проведени върху 623 пациенти на възраст от 6 мес. до 6 години с остър ларинготрахеит. Съпоставен е ефектът на инхалаторния адреналин 0.1% спрямо плацебо (0.9% NaCl), рацемичен адреналин 2.25%, будезонид и дексаметазон. Установено е сиг нификантно намаление на тежестта на клиничната симптоматика и продължителността на хоспитализация при деца с круп, лекувани с инхалаторен адреналин. Няма разлика в нивото на безопасност спрямо останалите групи. Проведените международни клинични проучвания потвърждават ефективността и клиничната безопасност на инхалаторния адреналин 0.1% в педиатричната практика. Възоснова на тези доказателства се препоръчва използването на адреналин 0.1% при деца със среднотежка до тежка форма на круп.
Ключови думи: инхалаторен адреналин, L-адреналин, рацемичен адреналин, остър ларинготрахеит, круп
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Янкова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, ул.”Св. Г. Софийски” 1, 1431 София; тел. 02 92 30 359, e-mail: milena_yankowa2001@yahoo.com

 

 

Aнтиретровирусна преекспозиционна профилактика зa превенция на HIV инфекция - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 22-27.
Р. Комитова
Катедра по инфекциозни болести и паразитология, МУ – Пловдив
Резюме: Въпреки наличието на антиретровирусна терапия (АРТ) вече 2 десетилетия разпространението на вируса на човешкия имунодефицит (HIV) остава високо. Всяка година глобално се диагностицират около 2 млн. нови случая, независимо че ART значително намалява трансмисията при лица на лечение. Необходими са ефективни интервенции за редуциране заразяването на лица с висок риск. Преекспозиционната профилактика (ПрЕП) е насочена към лица с рецидивиращ риск от инфектиране с HIV. Ефикасността ѝ корелира с нивата на придържане към лечението. Понася се добре и рядко се развива резистентност. Не е наблюдавано компенсаторно увеличаване на рисковото поведение. В ход са изследвания, които да анализират перикоиталния и други начини на ПрЕП като интравагинални рингове, инжекционни медикаменти и нови локални форми. ПрЕП неотдавна е одобрена от Агенцията за лекарства в Европа, макар и да не се реимбурсира в повечето страни. Вероятно нито една интервенция няма сама да спре HIV епидемията и внедряването на ПрЕП като глобален здравен императив е част от комбинираните превантивни усилия.
Ключови думи: HIV превенция, преекспозиционна профилактика, антиретровирусни препарати
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Радка Комитова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, „В. Априлов“15 А, 4002 Пловдив, e-mail: radkakomitova@yahoo.com

 

 

Индекси за оценка на болестната активност и терапевтичния отговор при псориатичен артрит. Част I: периферен артрит, аксиално засягане, ентезит, дактилит, кожно и нокътно засягане - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 28-34.
А. Копчев и С. Монов
Клиника по ревматология, Медицински университет – София
Резюме: При псориатичния артрит, като типичен представител на групата на серонегативните спондилоартрити, се наблюдавa въвличане както на опорно-двигателния апарат и периставните структури, така и на други органи и системи. В настоящата разработка представяме съвременните методи за оценка на активността на заболяването в периферните стави, аксиалния скелет, кожата и нейните придатъци, както и на някои извънставни прояви като дактилит и ентезит. Описани са и използваните индекси за оценка на терапевтичния отговор.
Ключови думи: псориатичен артрит, ентезит, дактилит, системност, активност, терапевтичен отговор, индекси
Адрес за кореспонденция: А. Копчев, Клиника по ревматология, Медицински университет, ул. „Урвич“ 13, 1612 София  

 

razdelitel

 

bullet 5'2016

Заболявания на гастроинтестиналния тракт при HIV инфектирани пациенти – клинични прояви и диагностични методи - Медицински преглед, 52, 2016, № 5,5-16.
Н. Янчева
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – София
Резюме: Гастроинтестиналният тракт е една от основните локализации на заболяването при HIV инфекция. Почти половината от пациентите с HIV имат симптоми като анорексия, дисфагия, одинофагия, загуба на тегло, коремни болки и диария. Основните диагностични тестове, които се използват при тези пациенти, са микробиологични и паразитологични анализи, ендоскопски и хистопатологични изследвания. Целта на тази обзорна статия е да обобщи HIV свързаната гастроинтестинална патология с подчертаване на клиничните прояви и основните диагностични методи.
Ключови думи: HIV, гастроинтестинални заболявания, микробиологични изследвания, паразитологични изследвания, ендоскопия, хистопатологични изследвания
Адрес за кореспонденция: Д-р Нина Янчева, дм, Отделение за придобита имунна недостатъчност, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 17, 1606 София,е-mail: dr.yancheva@abv.bg

 

 

Витамин D и автоимунни заболявания  - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 17-22.
Р. Михайлов1,2, Б. Пенчева1, Д. Стоева1
1СМДЛ „РАМУС“ ООД
2МК „Й. Филаретова“, МУ – София
Резюме: Ролята на витамин D за калциевата хомеостаза и диференциацията на ос-теокластите е добре проучена. Последните години научните проучвания санасочени към значението на вит. D за редица заболявания, включително и ав-тоимунни, като захарен диабет тип 1, множествена склероза, системен лупусеритематозус и други. Разгледано е значението на витамин D рецепторите ивитамин D свързващите протеини при развитието на автоимунитета. Дефицитна витамин D вероятно играе важна роля в имунномедиирани заболявания.Спорен остава въпросът доколко витамин D е причина или следствие на опре-делено автоимунно заболяване. Затова са необходими допълнителни метаа-нализи и контролирани проучвания.
Ключови думи: калцидиол, калцитриол, витамин D рецептори, витамин D свързващи протеини,захарен диабет тип 1, множествена склероза, системен лупус еритематозус
Адрес за кореспонденция:
Д-р Благовеста Пенчева, СМДЛ „Рамус“ ООД, ул. „Ангиста“ 2-4, 1527 София, тел. 02 943 1196, 02 943 1196, e-mail: blagovesta.pencheva@ramuslab.com

 

 

„Non-criteria” антифосфолипидни антитела и „non-criteria”клинични симптоми за диагнозата антифосфолипиден синдром  - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 23-28.
Николова-Влахова1 и М. Балева2
1Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по вътрешни болести,Медицински университет – София
2Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме: През последните години се обсъжда въпросът за т.нар. “non-criteria” антифосфо-липидни антитела (aPL) и “non-criteria” клинични симптоми на антифосфоли-пидния синдром (APS). Натрупаха се много данни, които показват че аPL сахетерогенна група антитела, различни от тези срещу кардиолипин (aCL), бета-2-гликопротеин I (aB2GPI) и лупусен антикоагулант (LA). Въведе се терминът„серонегативен APS” (SN-APS). Обсъдени са аргументите „за” и „против” тазидиагноза.
Ключови думи: антифосфолипиден синдром, серонегативен антифосфолипиден синдром
Адрес за кореспонденция: Милена Николова-Влахова, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”,ул. Св. Г. Софийски 1, 1431 София; e-mail: milena_i_dani@abv.bg

 

 

Роля на пробиотиците в схемата на терапия на бактериалната вагиноза - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 29-33.
В. Райкова1, Д. Овнарска2, Р. Байкушев1
1Катедра по медицинска микробиология, МУ – София
2Студент, специалност медицина, МУ – София
Резюме: Научни проучвания показват, че човешката микрофлора възлиза на приблизи-телно 2.5-3.0 кg от общото тегло на индивида. Бактериалната колонизация натялото (по кожа и лигавици) започва още по време на вътреутробното развитие,но се разгръща в най-голяма степен по време на раждането и след него. Влага-лището е важна микросреда, поселена с множество различни видове микроор-ганизми. Нарушаването на финия баланс на обитаващите я видове предизвиквадисбиоза (дисбактериоза) и води до възможността за развитие на бактериалнавагиноза или вулво-вагинална кандидоза – две често срещани състояния среджените в репродуктивна възраст. Пробиотиците са относително ново средство,използвано като допълващо основната терапия на редица клинични състоянияс настъпила дисбактериоза, но и все по-често биват прилагани като единственмедикамент при по-леките състояния на дисбиоза. Допълнителни проучваниявърху това кои пробиотици, съставени от кои микроорганизми и в какви комби-нации, дози и дозов режим имат ефект по отношение на конкретни патологичнисъстояния биха внесли по-голяма яснота за предимствата и приложението имв практиката.
Ключови думи: бактериална вагиноза, пробиотици
Адрес за кореспонденция: Д-р Весела Райкова, Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, ул. „Здраве” 2, 1431 София, e-mail: pumpi@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 4'2016

Вродени аномалии на коронарните съдове с изход от контралатералния синус на Валсалва -- кога е необходимо оперативно лечение? -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 5-10.
М. Поповска, П. Петров и Мл. Григоров
Клиника по кардиология, Втора МБАЛ -- София
Резюме: В последните години се наблюдава промяна във възгледите по отношение на коронарните аномалии. Докато преди години се е смятало, че са случайна находка при коронарни ангиографии с малко клинично значение, сега е установено, че те могат да са причина за исхемия или внезана сърдечна смърт (ВСС). Затрудненията при диагностицирането им, неясната честота в популацията и индивидуалната преценка за терапевтичен подход при всеки пациент са причина за все по-голям интерес от страна на кардиолозите. Настоящият обзор е съсредоточен върху коронарните аномалии с най-голямо клинично значение -- аномално отделяне на коронарна артерия от контралатералния синус на Валсалва. В статията се дефинира понятието коронарна аномалия, обсъжда се тяхната честота, патофизиологични механизми, диагностични критерии и алгоритъм за лечението им, базиран на публикуваните данни.
Ключови думи: коронарни артерии, вродени аномалии, стенокардия, стратификация на риска, хирургично лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Моника Поповска, e-mail: monika_popovska@abv.bg

 

 

Бенигнени лезии, имитиращи простатен карцином-  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 11-17.
Св. Бачурска
Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Пловдив
Резюме:
Простатният карцином е втората най-честа неоплазма и заема шесто място като причина за раково обусловена смъртност сред мъжката популация в света. С въвеждането на Национална програма за скринингово изследване на простат-специфичния антиген мoже да се очаква продължаваща тенденция към нарастване нивото на заболяемост поради по-големия брой изследвани мъже. Тези данни показват значението на точната и своевременна хистологична диагностика на това заболяване. Прецизна, направена в пълен обем интерпретация на простатна иглена биопсия е от съществено значение за последващо терапевтично поведение при всеки отделен пациент. Хистологичната преценка на тази ограничена по площ тъкан не винаги е лесна дори за опитни патолози. Терминът „атипични дребноацинарни пролиферации“ обединява доброкачествени жлезисти лезии на простатна жлеза, имитиращи простатния карцином. Именно тази разнородна хистологична група създава най-големи трудности за интерпретация на ограничения по площ материал на иглена биопсия.
Ключови думи: простатен кацином, атипична дребноацинарна пролиферация, аденоза
Адрес за кореспонденция:
Свитлана Бачурска, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет -- Пловдив, e-mail: svitba@gmail.comТравматичнo уврежданe на хранопровода -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 3, 11-16.

 

 

Молекулярни методи за типизиране на ентеропатогенни бактерии -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 18- 23.
М. Павлова

Национален център по заразни и паразитни болести, Отдел „Микробиология” – София
Резюме: Огнищата от инфекциозни заболявания, като най-чести са хранителните токсикоинфекции, са сериозен здравен проблем във всички страни. Бързината и високата дискриминативна способност на съвременните молекулярни методи за типизиране и характеризиране на патогенни изолати в случай на поява на епидемични огнища, осигуряват възможност за бързо установяване на източниците и начина на предаване на ентеропатогените, както и точно разграничаване между свързани случаи и спорадични инфекции. Тези предимства дават възможност за прилагане на навременни и адекватни мерки за контрол на епидемичното огнище.
Ключови думи: епидемични взривове, ентеропатогени, типизиране, PFGE, MLVA, WGS
Адрес за кореспонденция: Мария Павлова, Национален център по заразни и паразитни болести, Отдел „Микробиология” -- София, е-mail: mimipavlova@mail.bg

 

 

Asymmetric dimethylarginine -- рисков фактор и маркер за атеросклероза -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 24-28.
Ю. Петрова(1), В. Манолов(2), Г. Ангов(1), И. Петрова(1), В. Василев(2) и К. Цачев(2).
(1)Катедра по неврология, (2)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински университет -- София
Резюме: Атеросклерозата е една от водещите причини за смъртност в света и усложнения след прекарани сърдечно-съдови иннциденти. Ендотелната дисфункция предхожда изявата на атеросклероза. Азотен оксид, получен от ендотелиума, е мощен ендогенен вазодилататор. Ниските нива на NO са свързани с нарушена ендотелна функция. Асиметричният диметиларгинин (АДМА) е естествен продукт на обмяната на веществата в кръвната плазма и урина. Повишени нива на AДMA инхибират NO синтез и следователно могат дa увредят ендотелната функция и по този начин се насърчава атеросклерозата. Повишените плазмени нива на АДМА корелират с кардиоваскуларни фактори като хиперхолестеролемия, артериална хипертония, захарен диабет, хронична сърдечна недостатъчност, диабет, хронична бъбречна недостатъчност и тютюнопушене. AДMA е предиктор на каротидната прогресия на IMT. Нивaта на AДMA са едни от най-силните предиктори за стабилна и нестабилна ангина. Значително повишено ниво на AДMA прогнозно се свързва с повишен риск от инсулт. Концентрацията на AДMA се увеличава след остър инсулт както в плазмата, така и в ликвора. Ендотелната дисфункция прогнозира ниско изпълнение в няколко когнитивните домейни. Някои медикаменти имат благоприятен ефект върху сърдечно-съдовите заболявания чрез частично намаляване на нивата на ADMA, но засега няма убедителни данни.
Ключови думи: АДМА, оксидативен стрес, азотен оксид, свободни радикали, L-аргинин, LDL холестерол
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, дм, Катедра по Клинична лаборатория и клинична имунология, МУ, бул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Метаболитна ацидоза при хронични бъбречни заболявания -- причини и последици -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 29-34.
Д. Йонова и В. Папазов

Клиничен център по диализа, Медицински университет – София
Резюме: Алкално-киселинното равновесие се поддържа от естественото отделяне на въглеродния диоксид от белите дробове (което намалява парциалното налягане на въглеродния диоксид) и отделянето на нелетливи киселини чрез бъбреците (което повлиява плазмената концентрация на бикарбонатите). Концентрацията на водородни йони в кръвта се определя от съотношението на въглероден диоксид (pCO2) и концентрацията на бикарбонатите в плазмата. Повечето хора всеки ден произвеждат около 15 000 mmol pCO2 и 50 до 100 mEq (милиеквивалента) нелетливи киселини. Този обзор се отнася до ацидозата при хронични бъбречни заболявания.
Ключови думи: алкално-киселинно равновесие, въглероден диоксид, плазмена концентрация на бикарбонати, хронично бъбречно заболяване, хемодиализа
Адрес за кореспонденция: Проф. Диана Йонова, Клиничен център по диализа, Медицински университет, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: yonovad@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 3'2016

Наследствен стомашен карцином - Медицински преглед, 52, 2016, № 3, 5-10.
М. Мирчев(1), А. Коцев(2) и И. Коцев(1)
(1)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет -- Варна, (2)Клиника по пропедевтика на вътрешнитe болести, УМБАЛ „Александровска“ -- София
Резюме: Наследственият дифузен стомашен карцином (НДСК) се установява при до 3% от пациентите със стомашен карцином. Отговорен ген е CDH1, който кодира протеина Е-кадхерин, изпълняващ ключова роля в адхерентните връзки между епителните клетки. Характерна особеност на синдрома е формирането на множество локуси от карцином тип „пръстен с камък“ под макроскопски интактна лигавица, поради което ранната ендоскопска диагностика засега е неуспешна. Диагностицирането му се извършва според специфични критерии на International Gastric Cancer Linkage Consortium (IGCLC). НДСК се асоциира с лобуларен карцином на млечната жлеза при жени. Подходът при носители на мутации на CDH1 гена е профилактична гастректомия за редуциране на риска от възникване на карцином. При установен карцином се извършва стадиране. Прогнозата в ранен стадий е много добра, но постоперативно се развиват малабсорбция, дъмпинг синдром, дефицити на витамини и микроелементи, стриктури и др., които налагат съответното лечение.
Ключови думи: наследствен стомашен карцином, дифузен стомашен карцином, CDH1, IGCLC критерии, ендоскопски скрининг
Адрес за кореспонденция: Д-р Милко Мирчев, дм, Клиника по хепатогастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, 9010 Варна, тел. 0889350224, e-mail: mbmirchev@yahoo.com

 

 

Травматичнo уврежданe на хранопровода -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 3, 11-16.
А. Коцев(1) и М. Мирчев(2)

(1)Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София, (2)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, МУ -- Варна
Резюме: Травмaта на хранопровода е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние. Ятрогенните травми на хранопровода са свързани предимно с ендоскопски манипулации, поставяне на назогастрална и други сонди, докато неятрогенните включват пенетриращи или по-рядко тъпи травми. Синдромът на Mallory-Weiss се характеризира с гастроинтестинално кървене, вследствие на надлъжно нетрансмурално разкъсване на хранопровода, докато при синдрома на Boerhaave настъпва перфорация на хранопровода. Основният симптом на редкия спонтанен хематом на хранопровода е гръдната болка и затова е възможна погрешна диагноза. Травмите на хранопровода изискват бърза диагноза и консервативна, ендоскопска или хирургична терапия.
Ключови думи: хранопровод, травма, перфорация, кървене, pентгеново изследване, ендоскопия, хирургия, терапия
 Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Коцев, д.м., Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София, е-mail: dr_andrey_kotzev@abv.bg

 

 

Молекулярни методи за идентификация на ентеропатогенни бактерии - Медицински преглед, 52, 2016, № 3, 17-23.
М. Павлова
Отдел “Микробиология”, Национален център по заразни и паразитни болести -- София
Резюме: Последното десетилетие е революционно в развитието и прилагането на молекулярните методи в диагностиката и контрола на заразните болести. С нарастващото изобилие от данни за геномите на различни микроорганизми, техниките за анализ на ДНК като полимеразна верижна реакция (PCR), плазмиден профил, рестрикционен анализ, ДНК-секвениране и др., все по-често навлизат в клиничните лаборатории. Те позволяват бърза идентификация на микроорганизми, които преди това са били трудни за определяне с традиционните микробиологични методи. Освен това PCR методите са изключително полезни за откриване на патогени още в началото на заболяването, което е условие за успешната превенция и контрол на всяко заразно огнище.
Ключови думи: ентеропатогени, идентификация, PCR, диария, ДНК микрочипове
Адрес за кореспонденция: е-mail: mimipavlova@mail.bg

 

 

Ролята на Е-кадхерина като елемент на епително-мезенхимния преход при яйчников карцином - Медицински преглед, 52, 2016, № 3, 24-28.
Д. Божкова(1, 2) и Е. Порязова(1)
(1)Катедра по обща и клинична патология и съдебна медицина, Медицински университет -- Пловдив, (2)УМБАЛ “Св. Георги” -- Пловдив
Резюме: Яйчниковите карциноми са едни от най-честите и най-летални злокачествени заболявания на женската полова система. Епително-мезенхимният преход е фундаментален процес в морфогенезата и туморната патогенеза. Повишават се данните за участието на този процес в туморната инвазия и ме­тастазирането на яйчниковите карциноми. Понижената експресия на Е-кад­херин е израз на загуба на клетъчна адхезия като един от елементите на епително-мезенхимния преход. Функцията на Е-кадхерина в овариалните ракови клетки остава противоречива. Необходими са нови проучвания за установяване на корелация с традиционните клинико-патологични факто­ри при яйчниковия карцином. Целта на настоящия обзор е да се проучи ро­лята на Е-кадхерина в прогресията на яйчниковия карцином имунохистохимично и във връзка с епително-мезенхимния преход.
Ключови думи: яйчников карцином, епително-мезенхимен преход, Е-кадхерин, имунохистохимия
Адрес за кореспонденция: Д-р Десислава Божкова, Катедра по обща и клинична патология и съдебна медицина, Медицински университет, бул. “Васил Априлов” № 15-A, 4000 Пловдив, тел. 032 602047, e-mail: desislava_lapteva@abv.bg

 

 

Вирусна хеморагична треска ебола -- II част - Медицински преглед, 52, 2016, № 3, 29-35.
Н. Кълвачев
Катедра „Медицинска микробиология”, Медицински факултет, МУ -- София
Резюме: Епидемията от заболяването ебола в Западна Африка изненада и най-големите експерти в областта на инфекциозните болести и общественото здраве в глобален мащаб. Счита се, че документираният през 2013-2015 г. взрив от над 26 000 заболели и над 11 000 починали се дължи повече на социални фактори, отколкото на биологичните характеристики на вируса. На този етап малко се знае относно точния механизъм на предаване на инфекцията, основно поради малкия брой изучавани клинични случаи, описани преди 2013 г. Настоящият материал предлага обобщение на разнообразната информация, натрупала се по време на настоящите събития, като обсъжда начините на трансмисия на заболяването между хората и/или животните, както и последните факти около клиничните особености на тази вирусна хеморагична треска.
Ключови думи: вирусна хеморагична треска ебола, Ебола вирус, трансмисия
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай Кълвачев, д.м., Катедра „Медицинска микробиология”, Медицински факултет, МУ -- София, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 91 72-779/577, e-mail: nkalvat@yahoo.com

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2016

Фенотипни и генетични характеристики на резистентността към карбапенеми при Acinetobacter baumannii и Pseudomonas аeruginosa - Медицински преглед, 52, 2016, № 2, 5-14.
А. Петрова(1, 2) и М. Мурджева(1, 2)
(1)Катедра по микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- Пловдив, (2)Лаборатория по микробиология, вирусология и клинична имунология, УМБАЛ “Св. Георги” -- Пловдив
Резюме: Последните години са белязани от глобално нарастващия проблем с резистентността към антимикробните средства и предимно на тези с широк спектър на действие като карбапенемните антибиотици. Това особено касае представителите на Грам-отрицателните неферментативни бактерии, като Acinetobacter baumannii и Pseudomonas аeruginosa. Механизмите на резистентност са разнообразни и често комбинирани. Водещ фактор при ре­зистентността към карбапенеми у ацинетобактер се счита продукцията на карбапенемази клас оксацилинази. При псевдомонас все още основна роля играят загубата на трансмембранния OprD протеин в съчетание с хиперекспресията на ключови ефлукс помпи, а продукцията на карбапенемази клас металоензими е по-скоро второстепенна. Тази тенденция в световен мащаб корелира и със ситуацията в нашата страна.
Ключови думи: антибиотична резистентност, Грам-негативни неферментативни бактерии, карбапенеми
Адрес за кореспонденция: Атанаска Петрова, Катедра микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет, МУ -- Пловдив, е-mail: atanasia_petroff@abv.bg

 

 

Действието на лептин върху терморегулацията при различни хомеостазни състояния - Медицински преглед, 52, 2016, № 2, 15-21.
М. Христов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ -- София
Резюме: Лептинът, хормон, отделян от клетките на мастната тъкан, действа в централната нервна система, като регулира телесната маса, приема на храна и разхода на енергия. Ефектите му по отношение на терморегулацията са добре документирани, но все още не са напълно известни механизмите на действие, с които ги осъществява. Въпреки това в последните години познанията ни върху терморегулаторните невронни вериги силно нараснаха и се откриха прицелните зони на действие на лептина (групи от неврони, експресиращи дългата форма на лептиновия рецептор -- LepRb), чрез които той регулира термогенезата в кафявата мастна тъкан. В настоящия обзор са представени данни за модулиращата активност на лептина върху терморегулацията при различни хомеостазни състояния.
Ключови думи: лептин, терморегулаторни вериги, термогенеза, кафява мастна тъкан, хомеостазни състояния
Адрес за кореспонденция: Д-р Милен Христов, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9 172 631, e-mail: milen_hristov@abv.bg

 

 

Патогенеза на хроничните възпалителни чревни заболявания Медицински преглед, 52, 2016,  2, 22-28.
Р. Наков(1) и Цв. Великова(2)

(1)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София, (2)Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ -- София
Резюме: Последните постижения на съвременната медицина предоставят по-дълбоко вникване в патогенезата на хроничните възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ). От имунологична гледна точка основната тема в това направление е дисрегулацията на мукозната имунна система и абнормният имунен отговор към състава на нормалната чревна флора, хранителни антигени и други екзогенни фактори. Клетките, отговорни за интестиналната имунологична хомеостаза, използват различни вътреклетъчни и междуклетъчни механизми за насърчаване на имунен толеранс, възпаление или епително възстановяване. Актуално направление в момента е разглеждане на ХВЧЗ като дефекти на лигавичната бариера и антимикробните пептиди, асоциирани с увеличен интестинален пермеабилитет. Геномните проучвания върху ХВЧЗ идентифицираха предразполагащи за болестта локуси на гени. Този обзор цели да представи съвременната мултикомпонентна патогенеза на ХВЧЗ, която е и предпоставка за търсенето на по-добри диагностични и терапевтични подходи при тези заболявания.
Ключови думи: хронични възпалителни чревни заболявания, патогенеза, мукозна имунна система, Тh17, IL-17, Tregs
Адрес за кореспонденция: Д-р Радислав Наков, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ № 8, 1527 София, e-mail: radislav.nakov@medicalnews.bg

 

razdelitel

 

bullet 1'2016

Когнитивни нарушения при множествена склероза и връзката им с някои биологични маркери - Медицински преглед, 52, 2016, 1, 5-9.
Т. Кунчев, М. Райчева, М. Петрова и Л. Трайков
Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“ -- София
Резюме: Множествената склероза е прогресиращо демиелинизиращо и дегенеративно заболяване, характеризиращо се с наличие на възпалителни плаки в главния и гръбначния мозък. Дифузното формиране на плаките в централната нервна система е причина за множеството клинични симптоми на заболяването -- нарушения на двигателните и тазоворезервоарните функции, увреждане на повърхностната и дълбоката сетивност, зрителни и координационни смущения. Когнитивните и поведенческите нарушения се откриват в различна степен при болни с множествена склероза (30-70%), често рано в хода на заболяването. Оказват сериозно влияние върху социалните активности, работоспособността, качеството на живот и често са причина за загуба на работното място. Нарушенията могат да бъдат установени с помощта на компетентно подбрани тестове и скали, по отношение на които все още липсват достатъчно убедителни данни. Предполага се, че тези нарушения са свързани с ранни отклонения в някои биологични маркери за множествена склероза.
Ключови думи: множествена склероза, когниция, биомаркери
Адрес за кореспонденция: Д-р Тодор Кунчев, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София; e-mail: drtodorkunchev@yahoo.co.uk

 

Интрахепатална холестаза – клиничен спектър и терапевтичен подход - Медицински преглед, 52, 2016, 1, 10-23.
Д. Ганчева
Клиника по гастроентерология, хепатология и хранене, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет -- Варна
Резюме: Обзорът дискутира значим проблем в гастроентерологичната клинична практика -- холестазния синдром. Холестазата се дефинира като нарушен жлъчен синтез и секреция с намален жлъчен поток към дуоденума. Представени са морфологичната, функционалната и етиологичната класификация, както и съвременните схващания за патогенезата и патофизиологичните механизми на това нарушение. Разгледани са наследствените форми на холестаза, заедно със свързаното с тотално парентерално хранене, лекарствено и сепсис-индуцирано холестазно увреждане. Обсъдени са също механизмите на интрахепаталната холестаза на бременността, индуцираната от сърдечна недостатъчност чернодробна дисфункция и жълтеницата след операции и чернодробна трансплантация. Особено внимание е отделено на грануломатозните и инфилтративните чернодробни нарушения, протичащи с холестаза. Описани са също алкохолната и неалкохолната стеатозна чернодробна болест, представящи се с холестаза, както и острият и хроничен вирусен хепатит. Настоящият обзор илюстрира класическите и съвременни терапевтични методи при холестазния синдром. Урзодезоксихолевата киселина и адеметионин са утвърдени терапевтични възможности, докато обетихолевата киселина е нова и обещаваща възможност за подобряване на биохимичните и морфологичните холестазни параметри сред селектирани групи пациенти.
Ключови думи: холестаза, холестаза при бременност, неонатална холестаза, сепсис-индуцирана холестаза, лекарствено индуцирана холестаза, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Диана Ганчева, Клиника по гастроентерология, хепатология и хранене, УМБАЛ „Св. Марина”, ул. „Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна, е-mail: gancheva_vn@abv.bg

 

Диференциална диагноза -- болест на Крон и туберкулоза на гастроинтестиналния тракт - Медицински преглед, 52, 2016, 1, 24-30.
М. Базитов
Отделение по гастроентерология, Първа МБАЛ -- София
Резюме: Болестта на Крон е хронично социалнозначимо заболяване, което засяга предимно млади хора, но се среща и в по-напреднала възраст. Туберкулозата е инфекциозно социалнозначимо заболяване, което засяга хора от всички възрастови групи, много често срещано в страни с висока заболяемост и болестност от туберкулоза. Болестта на Крон и туберкулозата на гастроинтестиналния тракт имат общи клинични, лабораторни, ендоскопски, хистологични и образни характеристики, затрудняващи диагнозата и диференциалната диагноза. Терапевтичният подход при двете заболявания е коренно противоположен, поради което са създадени различни диагностични алгоритми, базирани на множество проучвания. Диагнозата трябва да бъде базирана на анамнестични данни, клинично наблюдение, лабораторни изследвания, ендоскопска находка и патоморфологично изследване. Образната диагностика, бактериологичното изследване и данните за актуална или минала белодробна туберкулоза са в помощ на клиничната практика. Широката диференциална диагноза позволява да се постави точната диагноза и да се предприеме правилното лечение, и е важна част от лечебно-диагностичния процес.
Ключови думи: болест на Крон, туберкулоза на гастроинтестиналния тракт, диференциална диагноза, клинично наблюдение, лабораторно изследване, ендоскопска находка, хистологични характеристики, патоморфологично изследване
Адрес за кореспонденция: Д-р Минко Базитов, Отделение по гастроентерология, Първа МБАЛ, бул. “Патриарх Евтимий“ № 37, 1000 София

 

Медикаментозна некроза на челюстните кости - Медицински преглед, 52, 2016, 1, 31-34.
П. Печалова
Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Авторът обобщава наличните данни за медикаментозната некроза на челюстните кости. Разглежда видовете медикаменти, които я причиняват, патофизиологичните механизми и обсъжда параклиничните тестове, както и лечебния подход.
Ключови думи: челюсти, остеонекроза, бисфосфонати, антирезорбтивни и антиангиогенни медикаменти
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Петя Печалова, дм, Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „Христо Ботев” № 3, 4000 Пловдив, e-mail: pechalova@abv.bg

 

 


Последно обновяване: 15.03.2017

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ