Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Обзори

razdelitel

Том 50, 2014 г.

 

bullet 6'2014

Хепатит Е вирусна инфекция -- подценена и недостатъчно позната – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 5-12.
М. Пишмишева(1) и М. Баймакова(2)

(1)Инфекциозно отделение, МБАЛ -- Пазарджик, (2)Клиника по инфекциозни болести, ВМА -- София
Резюме: Причинител на хепатит Е вирусната инфекция е Hepatitis E virus (HEV), род Hepevirus, семейство Hepeviridae. За първи път инфекцията е описана в края на 70-те и началото на 80-те години на XX век. В България през 1995 г. Теохаров и сътр. описват първите случаи на хепатит Е. Към момента са познати четири генотипа на вируса (генотип 1 и генотип 2, предаващи се чрез замърсена питейна вода, отговорни за ендемичните случаи, докато генотипове 3 и 4, разпространяващи се посредством консумацията на недобре термично обработено месо и месни продукти, охарактеризират спорадичните случаи). Характерно за хепатит Е вирусната инфекция е, че тя протича много тежко при бременни (в ендемичните райони смъртността варира от 39% до 73%). В последните години все повече се докладват случаи на хронична ХЕВ инфекция, проявяваща се главно при имунокомпрометирани лица в развитите страни. Превенцията на заболяването е свързана с изработването и тестването на ваксина (Китай работи усилено в тази насока, като изследванията се намират в крайна фаза).
Ключови думи:
хепатит Е вирус, бременност, хронична ХЕВ инфекция
Адрес за кореспонденция:
Д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

Съдова деменция. Ултразвукови възможности за диагностика – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 13-18.
Д. Овчаров, Ю. Петрова и Л. Трайков

Катедра по неврология, МУ -- София
Резюме: В съвременния свят много хора започват да развиват промяна в когнитивните и социалните си възможности във всички възрастови периоди. Субклиничната атеросклероза може да се оцени чрез ендотелна дисфункция и измерване на отношението интима-медия дебелина (IMT). Доказано е, че повишената IMT е свързана с понижено представяне на тестовете за внимание и екзекутивни функции, при пациенти с кардиоваскуларни заболявания. Доказано е, че функционалните промени на артериалната система могат да бъдат свързани с развитието на деменция. Чрез E-tracking се мониторират биомеханичните параметри на съдовата стена. Връзката между инсулт и когнитивно увреждане е от жизненоважно значение. Една четвърт от когнитивно увредените пациенти са преживели инсулт и повече от 60% от пациентите с инсулт са имали форма на когнитивно увреждане. Съществува корелация между напредналата каротидна стеноза и ниските резултати при невропсихологичните тестове, особено при екзекутивните функции. Важно е да се подчертае, че процесите, водещи до деменция, не протичат самостоятелно и вероятно механизмите на съдовите заболявания имат важна роля в еволюцията на мозъчната увреда, която в крайна сметка води до когнитивен упадък и функционални нарушения.
Ключови думи: съдова деменция, IMT, атеросклероза, ехография, плаки
Адрес за кореспонденция: Д-р Д. Овчаров, Катедра по неврология, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

Епигенетични характеристики на ракови заболявания и тяхната фармакотерапия – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 19-22.
М. Варадинова, Р. Методиевa и Н. Бояджиева

Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Терминът „епигенетика” означава промени в генната експресия, които се унаследяват и не са свързани пряко с мутации в ДНК. Тези промени се отразяват на фенотипа, без да се променя генотипът на човек. Няколко са водещите механизми в епигенетика, както следва: модификация на хистони (метилиране, ацетилиране и фосфорилиране) и ДНК метилиране. Различни фактори предизвикват епигенетични промени, които са посочени в настоящия анализ (фактори на околната среда, лекарства, вредни вещества и др.). През последните години се натрупа значим обем знания, че епигенетични промени имат роля в развитието на ракови заболявания. Направен е анализ на тези резултати и са представени водещите факти, които са потвърдени както експериментално, така и клинично. Ролята на ензимите в епигенетичните механизми на злокачествените заболявания е документирана в обзора. Разработени са и са внедрени клинично лекарства, които инхибират тези ензими и потискат развитието на тумори, включително на различни злокачествени образувания.
Ключови думи: ракови заболявания, епигенетични промени, ензими, лекарства
Адрес за кореспонденция: Д-р Мирослава Варадинова, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9520539, e-mail: miria@abv.bg

 

 

Диагностика на глюкокортикоид-индуцираната остеопороза – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 23-28.
Цв. Петранова

Клиника по ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски”, МУ -- София
Резюме: Хроничното приложение на глюкокортикоиди (ГК) води до нарушение на костната здравина и настъпване на вторична остеопороза. Глюкокортикоид-индуцираната остеопороза (ГИО) се различава от постменопаузната (ПМО) по редица патогенетични и хистоморфологични характеристики, което e причина за забавяне на диагнозата. Несъответствието между промените в количеството и качеството на костта значително затруднява оценката на фрактурния риск. При всички пациенти, провеждали хронично лечение с ГК, трябва да се подозира ГИО. Изследванията включват задълбочен клиничен преглед на болния, рутинни и специфични лабораторни показатели, рентгенографии, както и оценка на костната плътност и микроархитектура.
Ключови думи: диагноза, глюкокортикоид-индуцирана остеопороза, КМП, TBS
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветанка Петранова, Клиника по ревматология, МУ, ул. „Урвич” № 13, 1612 София

 

razdelitel

 

bullet 5'2014

 

Кистна ехинококоза -- етиология, биология и епидемиология – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 5-12.
М. Мухтаров
Гастроентерологично отделение, МБАЛ ”Кърджали” -- Кърджали
Резюме:  Кистната ехинококоза е зооноза, причинена от малкия цестод Echinococcus granulosus. Възрастните форми на тенията обитават червата на хищници субклинично. Кучетата са особено важни за трансмисията на паразита, поради техните близки отношения с хората и домашните животни, които са междинни гостоприемници на паразита. Сравнително дълго време след заразяването заболяването при човека протича безсимптомно. Растежът на ларвите, образуващи кисти в жизненоважни органи (черен дроб, бели дробове и др.), постепенно води до развитие на заболяване и не рядко -- до смърт. Рязкото повишаване на заболяемостта сред населението на България след 1992 г. до 8,47%ооо през 1996 г. и задържането на високи стойности на този показател през следващите години наложи про­веждането на Национална програма за контрол на ехинококозата при хората и животните за периода 2004-2008 г. След изпълнението на медицинската част на програмата заболяемостта от ехинококоза беше понижена на 3,75%ооо през 2010 г. Въпреки това кистната ехинококоза продължава да бъде важен медико-социален проблем за общественото здраве в България. Практиката да се колят животни (овце) в домашни условия без ветеринарно-санитарен контрол и храненето на кучета с опаразитените животински вътрешности водят до поддържане цикъла на инвазията -- куче -- овца (човек). В тази обзорна статия се описват по-важ­ните аспекти на етиологията, биологията, жизнения цикъл, разпространението и епидемиологията на E. granulosus.
Ключови думи:  кистна ехинококоза, Echinococcus granulosus
Адрес за кореспонденция:  Д-р Марин Мухтаров, Гастроентерологично отделение, МБАЛ „Кърджали”, бул. ”Тракия” № 19, 6600 Кърджали, тел. +359 361 66528, e-mail: mukhtarov@abv.bg

 

 

Oбщ вариабилен имунен дефицит -- клинични и патогенетични аспекти – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 13-17.
Н. Гешева, С. Михайлова, С. Лесичкова, А. Михайлова и Е. Наумова

Клиника по клинична имунология, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме:  Общият вариабилен имунодефицит (common variable immunodeficiency -- CVID) е хетерогенен имунодефицитен синдром, характеризиращ се с хипогамаглобулинемия, рецидивиращи бактериални и по-рядко вирусни инфекции, по-често развитие на автоимунни и малигнени заболявания. Отнася се към групата на редките болести с честота около 1:30 000 в Европа. До момента точните патогенетични механизми, водещи до развитието му, не са установени. Предполага се основно нарушение в диференциацията и функцията на В-лимфоцитите. Ролята на Т-клетъчните субпопулации в механизмите на развитие на заболяването е по-слабо проучена. През последните години се търси отговор на въпроса дали нарушеният антителен синтез е вследствие само на нарушение в диференциацията и/или функцията на В-лимфоцитите, или съществува и дефект в Т-клетъчната активация и регулация, водещ до неефективно взаимодействие между Т- и В-клетките.
Ключови думи:  общ вариабилен имунен дефицит, В-лимфоцити, Т-лимфоцити, хипогамаглобулинемия
Адрес за кореспонденция:  Д-р Невена Гешева, Клиника по клинична имунология, УМБАЛ “Алексан­дровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 450, e-mail: n_gesheva@hotmail.com
Благодарност: Публикацията е направена с подкрепата на Проект № 84, Договор № 55/2013 г. към МУ -- София

 

 

Trabecular Bone Score (TBS) -- нова възможност за ефективна клинична оценка на фрактурния риск – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 18-21.
Цв. Петранова

Клиника по ревматология, Медицински университет -- София
Резюме:  Остеопорозата представлява сериозен здравен проблем на съвременното общество в резултат на тежките физически и психически последици, свързани с нейните усложнения -- остеопорозните фрактури. Важна за ран­ната диагноза е адекватната и навременна оценка на фрактурния риск. Измерването на КМП с двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA) е златен стандарт сред методите за диагностицирането й. Въпреки това в голяма степен инцидентните фрактури настъпват при жени, които нямат остеопороза. Причината е наличието и на други фактори, определящи здравината на костта -- микроархитектура на трабекуларната кост, макрогеометрия на кортикалната кост, костна минерализация и обмяна, които са трудни за определяне в рутинната клинична практика. В последните години се наложи нова методика за ефективна, неинвазивна клинична оценка на костната микроархитектура -- Trabecular Bone Score (TBS), която в допълнение към КМП подобрява възможностите за оценка на костната здравина, фрактурния риск, както и на мониторирането на терапевтичния ефект на антиостеопорозното лечение в клиничната практика.
Ключови думи:  остеопороза, КМП, Trabecular Bone Score
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветанка Петранова, Клиника по ревматология, МУ, ул. „Урвич” № 19, 1612 София

 

 

Съвременни насоки в управлението на острата следоперативна болка – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 22-29.
Д. Тонев(1) и И. Груев(2)

(1)Oтделение по анестезиология и интензивно лечение, НМТБ ”Цар Борис ІІІ” -- София, (2)Кардиологична клиника, НМТБ ”Цар Борис ІІІ” -- София
Резюме: Въпреки сериозния напредък на съвременните оперативни и анестезиологични техники, както и на фармакотерапията, справянето със следоперативната болка остава предизвикателство пред медицината. Целта на обзора е да покаже съвременните тенденции и бъдещите перспективи за справянето с този сериозен проблем.
Ключови думи:  следопeративна болка, управление, мултимодална аналгезия
Адрес за кореспонденция:  Доц. д-р Димитър Тонев, дм, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, НМТБ ”Цар Борис ІІІ”, бул. ”Княгиня Мария-Луиза” № 108, 1233 София, тел. 02 932 36 86, e-mail: dgtsofia@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 4'2014

 

Саркоидоза и бъбрек - Медицински преглед, 50, 2014, №4, 5-9.  
М. Николова и А. Илиев.
Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Саркоидозата е системно възпалително грануломатозно заболяване с неустановена етиология, което морфологично се характеризира с развитие на неказеифициращи епителоидноклетъчни грануломи в различни органи. Засяга всички тъкани и органи в човешкото тяло. Настоящият обзор представя различните типове бъбречни увреждания при саркоидоза, описвани в литературата.
Ключови думи: саркоидоза, бъбречно засягане, гломерулонефрит, тубулоинтерстициален нефрит, бъбречна недостатъчност
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Николова, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: milena_i_dani@abv.bg

 

 

Глобуломаксиларни кисти  – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 10-13.
Ц. Цветанов
Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме:
В исторически аспект първото описание на глобуломаксиларни кисти е дадено от Thoma (1937). Глобуломаксиларните кисти са разположени между горния страничен резец и кучешкия зъб. Формата е обърната крушовидна. Целта на настоящия обзор е да се представят обсъжданията в литературата относно терминология, честота, случаи на развитие около невитални зъби, различия в произхода, клинична, рентгенова симптоматика и лечебни методики.
Ключови думи: глобуломаксиларни кисти, етиология, лечение, симптоматика
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Цветанов, д.м., асистент, Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „Христо Ботев“ № 3, 4000 Пловдив, тел. 0898325332

 

 

Лептин и GABA -- терморегулаторни взаимодействия – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 14-18.
К. Якимова, Р. Николов, И. Тодоров и М. Христов.
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ -- София
Резюме:
Лептинът представлява полипептиден хормон от 167 аминокиселини, който се продуцира от адипоцитите. В мозъка, посредством взаи­модействие с тирозин-киназа-свързани рецептори, лептинът инхибира експресията на невропептид Y и агути-свързания пептид. Лептинът потиска приемането на храна, намалява телесното тегло и засилва термогенезата. Експериментални проучвания показват участието на GABA-ергични механизми в регулацията на хранителния режим и енергийния баланс. В настоящия обзор са представени данни за взаимодействия между лептин и гама-ами­но­мас­лена киселина (GABA) на нивото на регулиране на телесната температура.
Ключови думи: лептин, GABA, взаимодействия, терморегулация
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Красимира Якимова, дмн, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел.: +359 2 951 56 52, e-mail: kyakimova@yahoo.com; kyakim@medfac.acad.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 3'2014

Недребноклетъчните белодробни карциноми, EGFR/KRAS -- мутационна честота, расови различия и класификационни подходи – Медицински преглед, 50, 2014, 5-13.
С. Генова(1), Ст. Бичев(2) и В. Беловеждов(1)

(1)Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”, МУ -- Пловдив, (2)Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „ Майчин дом“ -- София
Резюме: Недребноклетъчните белодробни карциноми (НДКБК) съставляват около 80% от всички морфологични видове белодробни карциноми. Хистологичните варианти са основни прогностични фактори за преживяемостта и последващата терапия. Рецепторът за епидермален растежен фактор (EGFR) се експресира в нормалните човешки клетки в значително по-ниски нива, докато метапластичният бронхиален епител и човешките тумори често експресират високи нива на епидермален растежен фактор и неговите рецептори. Свръхекспресия на EGFR се наблюдава в 40-80% от НДКБК и се свързва с агресивност на тумора, висока пролиферативна активност и лоша прогноза. Мутациите в кодиращия тирозин киназен домейн варират от 9.4% до 40% в различните раси и популации. Статията е литературен обзор, обхващащ епидемиологията, мутациите в НДКБК, анализ на генната фамилия и честотата им в различните раси и региони. Напредъкът в таргетната терапия с тирозин киназни инхибитори налага прецизиране на туморните субтипове, имунохистохимичен и генетичен анализ. Разглеждат се и нови алгоритми в диагностичната практика на патолога по отношение на белодробните карциноми, съобразени с обновената патологоанатомична класификация и мултидисциплинарната класификация на аденокарциномите.
Ключови думи: НДКБК, EGFR/KRAS мутации, тирозинкиназни инхибитори, класификация
Адрес за кореспонденция: Д-р Силвия Генова, Катедра „Обща и клинична патоанатомия и съдебна медицина”, Медицински университет, бул. „В. Априлов“ № 15А, 4002 Пловдив, тел. 0887 198 557, сл. 032 602 444, e-mail: sylvia_genova@abv.bg

 

 

Рискови фактори за карцинома на дебелото черво – Медицински преглед, 50, 2014, 14-18.
А. Русева и Д. Николовска
Клиника по гастроентерология, МИ -- МВР -- София

Резюме: Колоректалният карцином (КРК) е важен социално-здравен проблем, поради високата му честота. Официалните статистически данни у нас показват, че КРК е най-срещаното злокачествено заболяване на ГИТ. Най-честият му хистологичен вариант е аденокарцином. Наблюдава се увеличаване на проксимално локализираните карциноми на колона и намаляване на тези в ректума. Въпреки това все още голяма част от КРК се открива в ректосигмоида. При приблизително 10% от КРК наследствените фактори са решаващи за изявата на карцинома, а в останалите 90% той се развива без фамилно предразположение, т.нар. спорадичен КРК.
Ключови думи: колоректален карцином, рискови фактори, диетичен режим, физическа активност, фактори на средата
Адрес за кореспонденция: Д-р Адриана Русева, Клиника по гастроентерология, МИ -- МВР, бул. “Ген. Скобелев” № 79, София, тел. 02/98 21 356, e-mail: dr_aruseva@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2014

Костни промени при муковисцидоза – Медицински преглед, 50, 2014,№ 2, 5-10.
Б. Найденова-Стоева
Детска клиника, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме
: Муковисцидозата е най-честото генетично заболяване, с най-висока честота сред бялата раса. Все по-агресивното патогенетично лечение на болестта резултира в подобрено качество и продължителност на живота на болните от муковисцидоза. Така клиничната симптоматика се обогатява с нови изяви, сред които и тези, ангажиращи костно-ставния апарат. Те са многофакторно обусловени и се изразяват във: забавен растеж на ръст и тегло; забавено развитие, включително и пубертетно; намалено качество и количество на костния минерал -- остеопения и остеопороза. Намаленото качество и количество на костния минерал може да доведе до патологични фрактури и кифози много по-рано, отколкото се очаква при здрави. Те влошават състоянието на пациентите и качеството им на живот, като допълнително ги инвалидизират. Добрият контрол на заболяването е условие за предотвратяване и забавяне на посочените усложнения.
Ключови думи: муковисцидоза, костна плътност, костни маркери
Адрес за кореспонденция: Д-р Божана Найденова-Стоева, Детска клиника, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: jani_2005@mail.bg

 

 


Алфа-1-антитрипсинов дефицит при захарен диабет тип 2 - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 11-16 - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,11-16.
Р. Мекова(1), М. Боянов(1) и Е. Меков(2)

(1) Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“ -- София, (2)Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет -- София
Резюме: Алфа-1-антитрипсинът (ААТ) е основен защитен протеин в циркулацията. Основната му функция е инактивиране на неутрофилната еластаза и други протеази, като по този начин поддържа баланса между протеази и антипротеази. Алфа-1-антитрипсиновият дефицит (ААТД) е често срещано и обичайно недиагностицирано генетично заболяване, което засяга между 1:600 и 1:5000 деца и предразполага към чернодробно заболяване и емфизем в ранна възраст. ААТД е и рисков фактор за развитие на захарен диабет (ЗД) тип 2. Въпреки че не е открита разлика в средното ниво на ААТ между пациенти със и без диабет тип 2, броят на пациентите с ниво < 1 g/l е с 50% по-висок в диабетната група, а честотата на ААТД генотиповете е по-висока при пациентите с диабет, сравнено с контролите. При пациентите със ЗД тип 2 жените имат по-висока концентрация на ААТ от мъжете. Механизмът на действие на ААТ при ЗД тип 2 до голяма степен остава неясен, но е известно, че ААТ предпазва панкреасните бета-клетки от апоптоза чрез инхибиране активността на каспаза-3. Според съвременните схващания патогенезата на ЗД тип 2 е свързана с бета-клетъчна увреда. Приложението на ААТ при болни със ЗД тип 2 може да намали тежестта на заболяването, но проучванията в тази област са недостатъчни.
Ключови думи: захарен диабет, алфа1-антитрипсин, дефицит
Адрес за кореспонденция: Д-р Р. Мекова, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

Съвременни методи за диагностика на Clostridium difficile инфекции - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,17-24.
Е. Добрева
Отдел по микробиология, Национален център по заразни и паразитни болести -- София
Резюме: Clostridium difficile e анаеробен, Грам-положителен, токсин-продуциращ и спорообразуващ бактерий. Спектърът на C. difficile инфекциите варира от умерена диария до животозастрашаващи състояния, като колит, псевдомембранозен колит, токсичен мегаколон, сепсис и смърт. Ентеропатогенният бактерий се асоциира предимно с инфекции, свързани с медицинско обслужване, и по-рядко с инфекции, придобити в обществото. Културалната микробиологична диагностика на C. difficile е затруднена поради специфичните физиологични изисквания на микроорганизма. Методът за доказване на цитотоксин В в тъканни клетъчни култури, считан понастоящем за „златен стандарт”, е със задоволителна чувствителност и специфичност, но е скъп и зависим от поддържането на клетъчни линии. Директните имуноензимни анализи за доказване на токсини в клиничен материал са широко приложими в практиката, защото са бързи, специфични, но с незадоволителна чувствителност и чести фалшиво отрицателни резултати. Затова e необходим комплексен подход за поставяне на дефинитивна диагноза CDI, като се прилагат няколко конвенционални метода. През последните десет години са разработени редица генетични методи за идентификация и доказване на C. difficile в клиничен материал. Съвременните молекулярни методи за типизиране се прилагат за характеризиране и проучване на високовируленти щамове (риботип 027) и при вътреболнични взривове. Бързата и точна лабораторна диагностика е важна за ограничаване на C. difficile инфекциите, предотвратяване и контрол на инфекции, асоциирани с медицинско обслужване.
Ключови думи: Clostridium difficile, C. difficile инфекции, токсини, диагностика
Адрес за кореспонденция: Елина Добрева, дм, Отдел по микробиология, НРЛ ”Контрол и мониторира­не на антибиотичната резистентност”, НЦЗПБ, бул. „Янко Сакъзов” № 26, 1504 София, тел. 02 944 69 99, вътр. 208, е-mail: elina_g@abv.bg

 

 

Тъканна матрица -- мост между наука и диагностика - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,25-28.
Д. Ташкова(1), С. Бачурска(1), Д. Стайков(1), Ц. Михалкова(1), П. Рашев(2) и В. Беловеждов(1)
(1)Отделение по клинична патология, Катедра по обща и клинична патология, УМБАЛ „Св. Георги“, МУ -- Пловдив, (2)Секция “Имунобиология на репродукцията”, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН -- София
Резюме: Тъканната матрица (ТМ) е новият, ефективен и икономичен метод в ту­морната и молекулярната патология, скрининга, качествения контрол в диагностичната имунохистохимия. Тази методика дава възможност за едновременното изследване на десетки до стотици проби от еднакви или различни тъкани по едно и също време, при едни и същи условия с използването на стандартните протоколи за различните анализи. Настоящата статия има за цел да представи правилата за изготвяне на ТМ, подбора на оптималния дизайн, както и да изтъкне предимствата и ограниченията на метода.
Ключови думи: тъканна матрица, конструкция, дизайн
Адрес за кореспонденция: Д-р Десислава Ташкова, Отделение по клинична патология, УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, бул. „Васил Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, тел. 0886 613211, сл. тел. 032 602 387, e-mail: desi.tashkova@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 1'2014

Нови ефекти на някои от старите уремични токсини - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 5-7.
Д. Йонова(1), Е. Възелов(1), И. Попов(2), И. Трендафилов(1), В. Папазов(1), И. Георгиева(1) и Р. Бонева(3)
(1)Клиничен център по диализа, МФ при МУ -- София, (2)Първа вътрешна клиника, УМБАЛ -- Стара Загора, (3)Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”  -- Плевен
Резюме: Уремичните симптоми се проявяват при пациенти в напредналите фази на бъбречна недостатъчност вследствие на задържане в тялото им на суб­станции, които при запазена бъбречна функция се изхвърлят от организма чрез отделената урина. Тези субстанции са токсични и увреждат редица от фи­зиологичните им функции. Обаче не всички патофизиологични действия на известните уремични токсини са разкрити, както и не са изолирани и до­ка­за­ни всички субстанции, участващи в уремичната интоксикация. Извънбъбречните методи за очистване на уремичните токсини се “справят” по-лесно с по-нискомолекулните съединения и по-трудно с белтъчносвър­за­ните и високомолекулните съединения. Усъвършенстването на тези и откриването на нови методи дават надежда за по-пълно преодоляване на уремийната интоксикация и удължаване живота на този контингент болни.
Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, уремични токсини, гуанидинови съе­ди­­нения, крайни продукти на напреднало гликозилиране, белтъчносвързани уремични субстанции
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Д. Йонова, Клиника по диализа, УМБАЛ ”Александровска”, ул.”Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230889; 02 9230515; 02 9230463; e-mail: dr_ionova@email.com

 

 

 

Клинично приложение и прогностична стойност на сърдечните тропонини при пациенти с хронични бъбречни заболявания  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 8-13.
Р. Койчева (1), Е. Паскалев (2), М. Пенев (3) и В. Цонева (4).  

(1)Отделение по нефрология, УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” -- Стара Загора, (2)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” -- София, (3)Клиника по кардиология, УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” -- Стара Загора, (4)Клинична лаборатория, УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович” -- Стара Загора
Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-честата причина за заболяемост и смъртност при пациентите с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ). Въпреки че точните патофизиологични механизми не са напълно известни, може да се каже, че ССЗ и ХБЗ са взаимно обусловени, засилват прогресията си и преминават едно в друго. Сърдечно-съдовата рискова стратификация позволява ранно идентифициране на пациентите с висок риск, оптимизиране на лечението и подобряване на прогнозата им. Сърдечните тропонини са много чувствителен и специфичен маркер за увреждане на миокарда и този тест е “златен” стандарт за неинвазивна диагноза на острия миокарден инфаркт в общата популация. Настоящият обзор прави преглед на диагностичните възможности, клиничното приложение и прогностичната роля на сърдечни тропонини при болните с ХБЗ.
Ключови думи: хронични бъбречни заболявания, сърдечно-съдов риск, сърдечни тропонини
Адрес за кореспонденция: Д-р Р. Койчева, Отделение по нефрология, УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович”, ул. „Ген. Столетов” № 2, 6000 Стара Загора, е-mail: koychevar@abv.bg

 

 

Изследване на очните движения - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,14-17.
Р. Икономов
Неврологично отделение, МБАЛ „Софиямед” -- София
Резюме: Изследването на очните движения е важен диагностичен метод както в рутинната неврологична практика, така и в областта на сложните научни изследвания. То включва голям набор от методики и тестове от директното наблюдение на очните булбуси до използването на скъпа специализирана техника. В обзора правим преглед на най-важните методи на изследване на очните движения -- директно наблюдение, очила с голям диоптър и използваните днес окулографски техники -- електроокулография, видеоокулография и склерална спирала в магнитно поле. Обсъдени са основните предимства и недостатъци на всеки метод и областта на неговото приложение. Дават се препоръки за използването на методиките в различните етапи на диагностичния процес.
Ключови думи: очни движения, окулографски техники, електроокулография, видеоокуло­графия
Адрес за кореспонденция: Д-р Росен Икономов, Неврологично отделение, МБАЛ „Софиямед”, бул. "Г. М. Димитров" № 16, 1797 София

 

 

Хепсидин - диагностични възможности при анемия на хронично бъбречно заболяване - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,18-24.
В. Манолов(1), Б. Атанасова(1), В. Василев(1), Д. Йонова(2), Е. Възелов(2), Б. Богов(3) и К. Цачев(1).
(1)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, ЦКЛ, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София, (2)Клиничен център по диализа, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София, (3)Катедра по вътрешни болести, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София
Резюме: Анемията на хроничните заболявания, известна също като анемия на възпалението, е най-разпространена при хоспитализирани пациенти в целия свят. Наблюдава се при пациенти с остри или хронични възпалителни заболявания, включително инфекции, рак, ревматоиден артрит и хронични бъбречни заболявания. Вече е ясно, че възпалителни цитокини се освобождават по време на остра инфекция или хронично заболяване и могат да променят системния метаболизъм на желязото, като стимулират синтез на хепсидин, желязорегулаторен хормон. Хепсиднът блокира износа на желязо от клетките, като разгражда клетъчния експортер на желязо феропортин; така че основна причина за хипоферемията и ограничената еритропоеза при остри или хронични възпалителни заболявания е повишеното ниво на хепсидин. В последните години фокусът на научния интерес е насочен към прилагане на нови терапевтични средства с действие по оста хепсидин-феропортин: те биха могли да инхибират пътищата за синтез на хепсидин или да стимулират износа на желязо от клетките чрез феропортин. Подобни терапевтични стратегии биха довели до корекция на нарушенията в разпределянето на желязо и развиващата се впоследствие анемия при хронично възпалително заболяване.
Ключови думи: желязо, хомеостаза на желязото, хепсидин, феропортин, анемия при хро­нично заболяване, хронично бъбречно заболяване, хемодиализа
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Предизвикателства в изучаването на професионалната заболяемост  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 25-32.
А. Въткова

Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” -- София
Резюме: Изследването на професионалните болести е свързано с възникването на непрекъснати и различни предизвикателства в контекста на динамиката и тенденциите в професионалната заболяемост. По дефиниция, професионалната болест е заболяване, което настъпва изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма. Факторите, детерминиращи рисковете в работната среда, са разнообразни и динамични в зависимост от промяната в технологиите, производствата, социалните и икономически тенденции в обществото. Това обуславя и интердисциплинарния характер на специалността трудова медицина, която предимно се занимава с проучването на заболяванията и инцидентите, свързани с трудовия процес. В този обзор се опитваме да синтезираме част от предизвикателствата пред научната общност, занимаваща се с проучвания върху професионалната заболяемост.
Ключови думи: професионална заболяемост, предизвикателства и тенденции, гранични науки, здраве и безопасност при работа, оценка на риска
Адрес за кореспонденция: Албена Въткова, Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски” -- София, ул. „Козяк” № 1, 1407 София

 


Последно обновяване: 30.01.2015

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ