Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Обзори

razdelitel

Том 48, 2012 г.
 

 

bullet 4'2012

Очни прояви при туберкулоза - 48, 2012, 4, 5-9.
Цв. Димитров(1), Кр. Андреев(1) и Зл. Янкова(2
(1)Очно отделение, Първа МБАЛ -- София, (2)Вътрешно отделение, Първа МБАЛ -- София
Резюме: Туберкулозата е социално значима инфекциозна болест със значителна заболяемост и смъртност по целия свят. Целата на този обзор е да се разгледат основните клинични прояви на очните увреждания при туберкулоза. Обобщен е диагностичният подход при заболяването, като в тази насока са разгледани основните специализирани изследвания и лабораторни методи.
Ключови думи: очно възпаление, хориоретинит, туберкулоза
Адрес за кореспонденция: Д-р Красимир Андреев, д.м., Очно отделение, Първа МБАЛ, бул. "Патриарх Евтимий” № 37, тел. 02 8059 366; e-mail: krassimir_andreev@yahoo.com

 

Ребалансът в хемостазата при болни с хронично чернодробно заболяване - 48, 2012, 4, 9-13.
А. Русева(1) и А. Димитрова(2)
(1) Клинична лаборатория, УМБАЛ -- Плевен, (2) Катедра “Физиология и патофизиология”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Нарушенията в хемостазата при пациенти с хронично чернодробно заболяване (ХЧЗ) по принцип се асоциират със случаите на кървене при тези пациенти. Рутинните лабораторни тестове, като протромбиново време и тромбоцитен брой, често са абнормни и насочват към състояние на хипокоагулабилитет. Обаче относително лошата корелация между кървене и резултатите от лабораторните тестове, както и установените наскоро факти, че генерирането на тромбин и тромбоцитната адхезия са нормални при тези пациенти, подкрепят схващането, че пациентите с ХЧЗ могат да са в хемостатичен баланс като резултат от едновременни промени както по отношение на про- така и на антикоагулантната активност.
Ключови думи: хемостаза, ребаланс, протромбиново време, хронично чернодробно заболяване
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Аделаида Л. Русева, Клинична лаборатория, УМБАЛ, ул. „Г. Кочев” № 8, 5800 Плевен, тел. 064 886 169, e-mail: adi-ruseva@dir.bg

 

Уроинфекции в напреднала и старческа възраст - 48, 2012, 4, 14-18.
Св. Стайкова

Катедра по диализа, Медицински университет -- Варна
Резюме: С напредването на възрастта инфекциите на пикочните пътища и безсимптомната бактериурия значително зачестяват и при двата пола. Безсимптомната бактериурия често е вследствие на обструкция или инконтиненция на пикочния мехур, водеща до използването на постоянни катетри. Асцендентният път на инфекцията остава водещ в напреднала и старческа възраст, тъй като защитните механизми отслабват поради настъпващите промени в гломерулите и в тубулоинтерстициалния апарат на бъбрека. Типичните симптоми за инфекция на горните пикочни пътища могат да липсват. Основните принципи на лечението на пикочните инфекции при възрастните не се различават от тези при младите. Лечението може да започне значително по-късно след поставяне на диагнозата. Целта на настоящия обзор е да представи и проследи в динамика етиологията, диагнозата и лечението на уроинфекции в напреднала и старческа възраст.
Ключови думи: уринарна инфекция, микроорганизми, бъбречни заболявания, безсимптомна бактериурия
Адрес за кореспонденция:
Д-р Светла Стайкова, д.м., Клиника по диализа, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9002 Варна, тел. 0885 841 663, e-mail: svetlastaykova@abv.bg

 

Роля на изоформите на супероксиддисмутазата за коронарната атеросклероза и острите коронарни синдроми - 48, 2012, 4, 19-26.
С. Денчев и Н. Семерджиева
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Aлександровска”, Катедра по вътрешни болести, МУ -- София
Резюме: Коронарната атеросклероза е едно от най-честите и важни социално значими заболявания, при което оксидативният стрес в организма играе голяма роля. Окислението на липопротеините с ниска плътност (LDL) в стената на коронарните артерии с образуването на оксидативно модифицирани LDL (oxLDL) в условията на оксидативен стрес е начален етап в развитието на коронарната атеросклероза. OxLDL участват и в прогресията на атеросклеротичните плаки. Високите нива на oxLDL са независим прогностичен показател за неблагоприятни събития при коронарна атеросклероза. Основна роля за протекцията на миокарда от остър и хроничен оксидативен стрес изпълняват изоформите на антиоксидантния ензим супероксиддисмутаза. По-високата активност на супероксиддисмутазите определя късно начало на исхемичната болест на сърцето, по-късното развитие на острите коронарни синдроми и благоприятно миокардно ремоделиране след миокарден инфаркт. Активността и експресията на изоформите на супероксиддисмутазата са по-високи при жени, което е свързано с по-благоприятно протичане на исхемичната болест и острите коронарни синдроми.
Ключови думи: оксидативен стрес, оксидативно модифицирани LDL, супероксид дисмутаза, исхемична болест на сърцето, остри коронарни синдроми, жени
Адрес за кореспонденция: Д-р Ния Семерджиева, Кардиологична клиника, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: niaemilova@yahoo.com

 

Генетично тестване и застраховане - 48, 2012, 4, 27-31.
Б. Попов(1), С. Георгиева(2) и С. Лалчев(3)

(1)Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, (2)Катедра „Генетика, развъждане и репродукция”, Аграрен факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, (3)Катедра „Медицинска генетика”, Медицински университет -- София
Резюме: В обзора са представени някои аспекти от проблематиката, свързана с генетичните тестове и застраховането, както и произтичащите от тази процедура сложни въпроси за взаимоотношенията между практикуващите лекари, пациентите и застрахователните компании. Разгледан е и проблемът за дефинирането на понятията генетичен тест, генетична диагностика и генетична информация. Обсъждат се прилагането и смисълът на генетично тестване при кандидатстване за различните видове здравно застраховане (застраховка срещу болест, застраховка "живот", застраховка срещу инвалидност). Състоянието на посочената проблематика е представено в международен аспект и в България.
Ключови думи: генетично тестване, генетичен тест, генетична информация, здравно застраховане
Адрес за кореспонденция: Д-р Борислав Попов, Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, Медицински факултет при Тракийски университет, ул. „Армейска” № 11, 6000 Стара Загора, тел. 0888 390 167, e-mail: dr_b_popov@abv.bg

 

razdelitel


 

bullet 3'2012

Западнонилска треска - 48, 2012, № 3, 5-17.
Н. Кълвачев(1), О. Миков(2) и И. Христова(1)
(1)Национална референтна лаборатория „Кърлежово/векторно преносими инфекции”, НЦЗПБ -- София, (2)Лаборатория „Експериментална и приложна паразитология”, НЦЗПБ -- София
Резюме: От изолирането му в Уганда през 1937 г. вирусът, причинител на треската Западен Нил, е отговорен за хиляди случаи на заболяемост и смъртност при птиците, конете и хората. Исторически погледнато, епидемии са описани в Европа, Африка, Близкия Изток и части от Азия. Вирусът причинява основно леки фебрилни състояния при хората. Въпреки това обаче, в края на деветдесетте години от миналия век, този вирус става по-вирулентен и разширява географския си обхват чак до Северна Америка. Клиничните прояви при хората варират от асимптомни (приблизително 80%), до енцефалит, парализа и смърт (по-малко от 1%). Към момента няма лицензирана ваксина, а единственото лечение остава симптоматичното. Лица, които оцеляват след тежко протекла инфекция с този вирус, често имат дълъг въз­становителен период. Тази статия прави преглед на съвременната литература относно молекулярната вирусология, епидемиология, клинични прояви, патогенеза, диагностика, лечение, имунология и защитните мерки срещу вируса и инфекциозното заболяване Западен Нил.
Ключови думи: вирус Западен Нил, флавивирус, инфекция, патогенеза, диагноза
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай Кълвачев, д.м., Лаборатория „Кърлежово/векторно преносими инфекции”, Национален център по заразни и паразитни болести, тел. 02 832 91 12, e-mail: nkalvat@yahoo.com

 

 

Неуспешната матурация на човешки овоцити -- потенциална причина за неизяснен инфертилитет - 48,  2012, № 3, 18-23.
Г. Ингилизова(1)и И. Костов(2)
(1)МБАЛ „Вита” -- София, (2)Втора СБАЛАГ „Шейново” – София
Резюме: Стерилитетът в наши дни засяга все по-голям процент от двойките в репродуктивна възраст. С развитието на асистираните репродуктивни технологии в последните години стана възможно лечението и постигането на бременност при преобладаващата част от тези пациенти. При стандартната процедура на in vitro оплождане (IVF) пациентките се подлагат на контролирана овариална хиперстимулация (КОХ) на яйчниците с гонадотропни хормони с цел да бъде осигурена аспирация на по-голям брой напълно зрели яйцеклетки на стадий метафаза II (МІІ) на мейозата. Само тези яйцеклетки могат да бъдат успешно оплодени чрез IVF или интрацитоплазмено спермално инжектиране (ICSI). In vitro матурацията (IVM) на овоцитите е сравнително нов метод и е алтернатива на конвенционалния метод за лечение чрез in vitro оплождане. Методът се изразява в зреене на овоцитите in vitro от стадий на герминален везикул (GV) до стадий МІІ. In vitro матурацията се използва основно при жени, страдащи от синдром на поликистозните яйчници (PCOS) и жени с редовен менструален цикъл и нормални яйчници, третирани с IVF или ICSI процедура поради тежък мъжки фактор на стерилитет. Понякога обаче по неизвестни причини от фоликулите се аспирират незрели или зреещи яйцеклетки, които не успяват да узреят напълно при култивиране in vitro. Целта на настоящия обзор е да разгледа и обсъди някои от потенциалните механизми, които биха могли да са отговорни за това атипично блокиране на процеса на матурация.
Ключови думи: неуспешна матурация, in vitro, интрацитоплазмено спермално инжектиране, in vitro матурация
Адрес за кореспонденция: Д-р Г. Ингилизова, МБАЛ „Вита”, ул. „Драговица” № 9, 1505 София

 

 

Хранителна алергия, кърмене и бронхиална астма - 48, 2012, № 3, 24-28.
Б. Найденова-Стоева и Сл. Филчев

УМБАЛ „Св. Анна” – София
Резюме: Хранителната алергия е често състояние в детската възраст, засягащо 2-6% от децата. Бронхиалната астма е дори по-честа -- средно 5-8% от детската популация. През последните десетилетия и двете заболявания бележат нарастваща честота сред децата в световен мащаб. Много проучвания доказват, че сенсибилизация с хранителни алергени е рисков фактор за развитие на астма, докато според други асоциацията между хранителната алергия и астмата е независима от наличието на аероалергенна сенсибилизация. Двете състояния са често коморбидни и зависимостта между тях се определя като атопичен марш.
Ключови думи: алергия, кърмене, детска възраст, бронхиална астма
Адрес за кореспонденция: Д-р Божана Найденова-Стоева, УМБАЛ „Св. Анна”, ул. „Димитър Моллов” № 1, 1709 София

 

 

Фармакологично лечение на световъртежа - 48,  2012, № 3, 29-35.
Г.
Ангов, Ю. Петрова, И. Петрова и М. Караджов
Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Обзорът разглежда фармакологичното лечение на периферни и централни вестибуларни синдроми, както и на окуломоторни нарушения, особено на патологичния нистагъм. Разгледани са основните невромедиатори във вестибуларната система и техният механизъм на действие. Основните групи лекарства, използвани за лечение на вертижни и очедвигателни разстройства са вестибуларни супресанти, антиеметици, антиконвулсанти, антидепресанти, калциеви антагонисти, както и други средства, като Beta­histine, екстракти от Ginkgo biloba. Разгледани са възможностите за фармакотерапия на някои от по-честите вестибуларни нарушения -- бенигнен пароксизмален позиционен световъртеж, мениерова болест, вестибуларен невронит, световъртеж от централен произход, психогенен световъртеж. Представена е фармакологичната терапия на най-честите видове патологичен нистагъм и сакадични осцилации.
Ключови думи: световъртеж, патологичен нистагъм, сакадични осцилации, лекарствено лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Георги Ангов, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: g_angov@yahoo.com

 

 

Емдогаин -- панацея или троянски кон в лечението на пародонтални и лигавични лезии? Обзор върху in vitro проучвания - 48,  2012, № 3, 36-39.
П. Печалова

Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив
Резюме: Авторът обобщава известните знания за ефективността на препарата Emdogain (EMD) върху нормални и малигнени тъкани в устната кухина, базирани върху експериментални in vitro проучвания, които не потвърждават EMD да стимулира отделянето на свързани с карциногенезата цитокини, но EMD стимулира клетъчни функции и процеси в малигнените клетки, вероятно частично инхибира пролиферацията. Това, както и недостатъчните проучвания на действието на EMD върху злокачествените епителни неоплазми, а също и неизвестният състав на препарата позволява да се приеме, че използването на EMD е контраиндицирано при пациенти с орални карциноми и лигавична дисплазия.
Ключови думи: емдогаин, дисплазия, карцином, устна кухина
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Печалова, Катедра и клиника „Лицево-челюстна хирургия”, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, бул. “Пещерско шосе” № 66, ІV етаж, 4000 -- Пловдив, GSM 0898 468 498, e-mail: pechalova@abv.bg

razdelitel

 

 

bullet 2'2012

Постпартален тиреоидит - 48, 2012, 2, 5-9.
Д. Гаврилова
.
Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет -- София
Резюме: Постпарталният тиреоидит е потенциално разрушителен лимфоцитен тиреоидит, настъпващ при около 8% от бременните, което го прави едно от най-често срещаните ендокринни нарушения, свързани с бременността. Той се развива до 12 месеца след раждането и се характеризира с развитието на дисфункция на щитовидната жлеза след раждането. Обикновено се представя като преходен хипертиреоидизъм, последван от преходен хипотиреоидизъм. Феноменът се дължи на изменения на имунната система, като имунологичните отклонения се наблюдават преди началото на дисфункцията на щитовидната жлеза. Сред методите за откриване на субклиничен тиреоиден автоимунитет най-полезен маркер е измерването на антитиреоидни микрозомални антитела (MCAb) или антитиреоид пероксидазни (ТРО) антитела, които могат да служат и за предсказване на появата на следродилна дисфункция на щитовидната жлеза. Според някои проучвания хипотиреоидизмът и наличието на антитиреоидни антитела (антитиреоид пероксидазни и/или антитиреоглобулинови) имат отношение върху развитието на следродилна депресия.
Ключови думи: бременност, постпартален тиреоидит, рискови фактори, постпартална депресия
Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Гавраилова, Факултет „Обществено здраве”, МУ, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, тел. 02 9432-219

 

 

Статус на лимфните възли и размер на първичния тумор като прогностични фактори при рака на маточната шийка - 48, 2012, 2, 10-13.
Е. Исмаил и Я. Корновски
Клиника по гинекология, МБАЛ „Св. Анна” -- Варна
Резюме: Туморният размер и стадият по FIGO са основни прогностични фактори при рака на маточната шийка (РМШ). Туморният диаметър е единственият прогностичен фактор, който може да се определи предоперативно при бимануален преглед. Неоспорван прогностичен фактор е статусът на лимфните възли. Направени са многобройни изследвания за влиянието на метастатичните лимфни възли върху преживяемостта на пациентките с рак на маточната шийка. Прогностично значение имат: броят метастатични ЛВ, нивото (тазови, парааортални), микро- или макроскопски са лимфните метастази.
Ключови думи: рак на маточната шийка, прогностични фактори, размер на първичния тумор, статус на лимфните възли, ДНК плоидност
Адрес за кореспонденция: Д-р Е. Исмаил, Клиника по гинекология, МБАЛ „Св. Анна” -- Варна, e-mail: elibet@abv.bg

 

 

Генитални инфекции с човешки папиломни вируси при мъже: рискове, лечение, профилактика - 48, 2012, № 2, 14-16.
З. Кълвачев(1) и В. Владимиров(2)
.З
(1)Лаборатория по молекулярна вирусология, Военномедицинска академия -- София, (2)Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Информацията, свързана с човешките папиломни вируси (human papilloma­vi­ruses, HPV) през последните години беше насочвана предимно към жените, тъй като рискът от развитие на рак на маточната шийка при една персистираща инфекция е сериозен. Не е за подценяване и фактът, че този вирус може да създаде сериозни здравни проблеми и на мъжете. Статията третира въпроси относно риска, последствията и лечението на инфекцията с HPV, както и мястото на ваксинопрофилактиката, насочена този път към мъжете.
Ключови думи: човешки папиломни вируси, мъже, рискове, лечение, профилактика
Aдрес за кореспонденция: Д-р Валентин Владимиров, д.м., Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 -- София, e-mail: vladimirovv@abv.bg

razdelitel

 

bullet 1'2012

Предоперативна оценка и подготовка на пациенти с белодробни заболявания - 48, 2012, №1, 5-11.
Й. Ямакова и Р. Петков
.
СБАЛББ ”Св. София” -- София
Резюме: Независимо от развитието на анестезиологията и хирургията периоперативните белодробни усложнения са основна причина за болестност, смъртност и удължен болничен престой. При пациенти с придружаващи белодробни заболявания рискът е значителен. Предотвратяването или намаляването на периоперативните усложнения може да се постигне посредством добра предоперативна оценка на тези пациенти и максимално оптимизиране на белодробните им функции.
Ключови думи: белодробни заболявания, анестезия, хирургия, усложнения
Адрес за кореспонденция: Д-р Йорданка Ямакова, КАИЛ, СБАЛББ ”Св. София”, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 19, 1431 София, e-mail: y_yamakova@hotmail.com

 

Ваксина срещу НІV -- предизвикателството на 21-ви век – 48, 2012, №1, 12-19.
Р. Аргирова
Национален център по заразни и паразитни болести
Резюме: Въпреки големите успехи на антиретровирусната терапия (HAART) и профилактиката на HIV инфекцията (медикаментозно прекъсване на предаването на вируса от бременна жена на плода й, преекспозиционна профилактика с антиретровирусни медикаменти и др.), все още пандемията HIV/СПИН в глобален мащаб не е под контрол. Контролът може да се осъществи само ако за целите на профилактиката се въведе ефективна комбинация от превантивни стратегии, вкл. профилактична ваксина срещу HIV по подобие на редица други вирусни инфекции. Настоящият обзор прави преглед на някои от най-съвременните подходи за създаване на профилактична ваксина срещу HIV и резултатите от приложението им към края на 2011 г.
Ключови думи: HIV/СПИН, профилактична ваксина срещу HIV
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Радка Аргирова, дмн, Отдел „Вирусология”, НЦЗПБ, бул. ”Столетов” № 44А, 1233 София, e-mail: radkaargirova@abv.bg

 

Локалната ренин-ангиотензинова система в костния мозък -- участник в патогенезата на атеросклерозата – 48, 2012, 1, 20-25.
Г. Кръстева (1) и Е. Лакова(2)
(1)Сектор „Експериментална и клинична фармакология”, (2)Сектор „Патофизиология”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Атеросклерозата е хронично възпалително заболяване, което води до акумулация на мононуклеарни клетки и липопротеини и формиране на атеросклеротични лезии в съдовата стена. Ренин-ангиотензиновата система (RAS) играе критична роля в инициацията и прогресията на атеросклерозата. Съвременни доказателства сочат, че активираната локална RAS в костния мозък участва в патогенезата на атеросклерозата чрез създаване на атерогенен моноцитен фенотип и усилване на инфилтрацията на инфламаторните клетки в съдовата стена. Ето защо блокадата на RAS не само в съдовите клетки, но и в костния мозък може да бъде важен терапевтичен подход за превенция на атеросклерозата.
Ключови думи: атеросклероза, ренин-ангиотензинова система, костен мозък, възпаление
Адрес за кореспонденция: Д-р Генка Кръстева, Сектор „Експериментална и клинична фармакология”, Медицински университет, ул. ”Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064/884 282, e-mail: krusteva_med@abv.bg

 

Приложение на аутсорсинг подхода в лечебните заведения за болнична помощ -- ползи ирискове – 48, 2012, 1, 26-31.
Р . Димова(1) и Р. Димов(2)
(1)Катедра по здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина, МУ -- Пловдив, (2)ІІІ хирургия, Катедра по обща хирургия, МУ -- Пловдив
Резюме: Аутсорсингът,или т.нар. използване на външен ресурс, е тенденция, която в последните няколко десетилетия навлиза значително в почти всички области на икономиката. Здравеопазването не прави изключение, въпреки че все още стъпките в тази област са по-премерени. В страната досега няма достатъчно официално публикувани данни за факторите, които повлияват вземането на решение, и за степента на удовлетвореност от внедряване на аутсорсинг в здравните или лечебните заведения. Това дава основание на авторския колектив да направи обзор и анализ на литературата по отношение на предимствата и рисковете, които крие този управленски метод в здравеопазването.
Ключови думи: аутсорсинг, разход/ефективност, болница, здравен мениджмънт
Адрес за кореспонденция: Д-р Росица Димова, КЗМИЗОМ, ФОЗ, МУ, 4000 Пловдив, тел. 032 60 2039 и 0887363033

 

Последно обновяване: 25.02.2013

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 


Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ