Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Обзори

razdelitel

Том 46, 2010 г.
 

 

bullet 4'2010

За нуждата от точни количествени показатели за оценка на разпространението, еволюцията и лечението на захарния диабет - 46, 2010, № 4, 5-11.
В. Вълов(1) и М. Боянов(2)
(1)Ново Нордиск Фарма ЕАД, (2)Клиника по ендокринология -- УМБАЛ „Александровска”, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет --София
Резюме: Захарният диабет се превръща в световна епидемия с опустошителни последствия. Очаква се абсолютният брой на диабетиците да нарасне с над 50% за по-малко от 20 години. Честотата на захарния диабет у нас е 8,3% сред населението над 20-годишна възраст. Тенденцията за късно откриване на захарния диабет тип 2 води до стремглаво нарастване на преките и непреките разходи, като хоспитализациите ангажират повече от половината от средствата. За да може да се направи точен разчет на средствата, е необходим регистър на диабетно болните, обхващащ всички процедури и медицински дейности по опазване на тяхното здраве. За целта е нужно и последователно въвеждане на обективните показатели за качеството на диабетния контрол. Малко увеличение на разходите за лечение днес е инвестиция, която в бъдеще ще доведе до големи спестявания.
Ключови думи: захарен диабет, обективни показатели, фармакоикономика
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Михаил Боянов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 9230 784, е-mail: boyanov@alexandrovska-hospital.bg

 

 

 

Каква е цената на захарния диабет? - 46, 2010, № 4, 12-17.
М. Боянов(1) и В. Вълов(2)
(1)Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет -- София, (2)Ново Нордиск Фарма ЕАД
Резюме: Захарният диабет е хронично заболяване, водещо до широк спектър ус­ложнения. През последното десетилетие се натрупаха достатъчно данни, които подкрепят ранното откриване и агресивното лечение на захарния диабет тип 2 като своеобразен вид инвестиция за намаляване на финансовите разходи и човешката цена на усложненията в бъдеще. Този обзор представя литературни данни за разходите за захарния диабет--преки, непреки и косвени, от фармакоикономическа гледна точка. Хоспитали­за­ции­те ангажират повече от половината от средствата, докато пероралното и инсулиново лечение --приблизително 7-10% от общите преки разходи. За да може да се направи точен разчет на средствата у нас, е необходим регистър на диабетно болните, обхващащ всички процедури и медицински дейности по опазване на тяхното здраве. Цената на лечението на захарния диабет се предопределя главно от наличието на усложнения, а усложненията от своя страна -- от гликемичния и метаболитния контрол. Активният и комплексен терапевтичен подход предоставя на диабетика няколко допълнителни години живот, и то свободни от всякакви усложнения. Малко увеличение на разходите за лечение днес в бъдеще води до големи спестявания. Ранната инвестиция в диагностиката и лечението на захарния диабет води до огромни ползи в дългосрочен план.
Ключови думи: захарен диабет, фармакоикономика, разходи, инвестиционна стратегия
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Михаил Боянов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 9230 784, е-mail: boyanov@alexandrovska-hospital.bg

 

 

 

Патогенетични механизми на хипертонията от приложението на инхибитори на VEGF - 46, 2010, № 4, 18-23.
Г. Кръстева(1) и Е. Лакова(2)
(1)Сектор „Експериментална и клинична фармакология”, (2)Сектор „Патофизиология”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Ангиогенезата е критичен фактор за растежа и метастазирането на малигнените тумори. Съдовоендотелният растежен фактор (VEGF) играе централна роля в патологичната ангиогенеза. Инхибирането на ангиогенезата с моноклонални антитела, насочени към VEGF (бевацизумаб), или с тирозин-киназни инхибитори, атакуващи VEGF рецепторите (сорафениб, сунитиниб) е утвърдена терапия при различни видове рак. Противоположно на очакванията се съобщава за множество нежелани ефекти (хипертония, протеинурия, хеморагии и тромбози, гастроинтестинални перфорации, нарушено зарастване на рани). Въпреки че хипертонията се очертава като най-съществен нежелан ефект на VEGF инхибиторите, патофизиологичните механизми, определящи повишението на кръвното налягане, не са напълно изяснени. Формулирани са няколко хипотези относно произхода на хипертонията: намаляване продукцията на произхождащи от ендотела вазодилатиращи фактори (NO, PGI2) и/или повишаване продукцията на фактори с вазоконстрикторно действие (TxA2, ET-1), редукция на бъбречната хемодинамика, микроваскуларно разреждане, намаление на артериалната еластичност, инхибиране на VEGF-С сигнализацията, тиреоидна дисфункция.
Ключови думи: ангиогенеза, рак, хипертония, съдовоендотелен растежен фактор
Адрес за кореспонденция: Д-р Генка Кръстева, Сектор „Експериментална и клинична фармакология”, Медицински университет, ул.”Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064/884 282, e-mail: krusteva_med@abv.bg

 

 

 

Витамин D: отвъд калциемичния ефект - 46, 2010, № 4, 24-33.
Д. Герова(1), Б. Галунска(2) и Д. Паскалев(3)
(1)УНС по клинична лаборатория, (2)Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, (3)УНС по нефрология и диализа, Медицински университет -- Варна
Резюме: Установено е, че дефицитът на вит. D има отношение към редица хронични заболявания, като хронична бъбречна недостатъчност, диабет, сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания, мултиплена склероза, заболявания с нарушения в когнитивните функции. Установена е връзка между дефицита на вит. D и развитието на хипертония, миокарден инфаркт и дислипидемия и повишена склонност към тромбоза. Разкрит е антипролиферативен ефект на 1,25-(ОН)2 D3 (калцитриол) върху миши и човешки левкемични клетки, което дава тласък за проучвания върху възможността 1,25-(ОН)2 D3 и негови аналози да се използват като антилевкемични средства. Антипролиферативната активност на 1,25-(ОН)2 D3 намира клинично приложение и при лечение на псориазис. Разкриването на молекулните механизми на действието му дава възможност за разработване на нови, по-ефективни лекарствени средства с намалени нежелани ефекти. Като биомаркер за оценка на вит. D статуса е плазменото ниво на 25-ОН D3. Плазмени нива над 75 nM са достатъчни за поддържане на оптимално здравно състояние и превенция на рака.
Ключови думи: витамин D-дефицит, сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания, бъбречна недостатъчност
Адрес за кореспонденция:
Даниела Герова, УНС по клинична лаборатория, Медицински университет -- Варна

 

 

 

Молекулярни методи в диагностиката на анаеробните инфекции - 46, 2010, № 4, 34-41.
В. Толчков, М. Марина и Т. Кантарджиев
Отдел по микробиология, Национален център по заразни и паразитни болести --София
Резюме: Развитието на молекулярногенетичните методи през последните 20 години и все по-широкото им навлизане както в научните изследвания, така и в клиничната практика способства до голяма степен за по-бързата и по-прецизна диагностика на причинителите на анaеробни инфекции. Класическите миробиологични методи са значително по-неточни и изискват до седмица време, което при редица инфекции може да се окаже фатално за вземане на правилно решение за лечението на пациента. В настоящия обзор са разгледани основните съвременни молекулярни методи и тяхното приложение за диагностиката и типизирането на причинителите на анаеробни инфекции.
Ключови думи: анаеробни инфекции, молекулярни методи, диагностика, типизиране, Clostridium difficile
Адрес за кореспонденция:
В. Толчков, Отдел по микробиология, НЦЗПБ, ул. „Янко Сакъзов” № 26, тел. 0878195518, е-mail: tolchkov@gmail.com

razdelitel

 

bullet 3'2010


Биохимични маркери, оценяващи костния метаболизъм – 46, 2010, № 3,  5-16.
Д. Герова и Б. Галунска.
(1)Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, УНС по клинична лаборатория, МУ -- Варна
(2)Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ -- Варна
Резюме: Костното ремоделиране може да бъде оценено с помощта на разнообразие от биохимични маркери, характеризиращи двата основни процеса -- костна резорбция и костно изграждане. Освен широко използваните маркери за костна обмяна (алкална фосфатаза, остеокалцин, проколагенови пропептиди, хидроксипролин, тартарат-резистентна кисела фосфатаза, пиридинолини, колагенови телопептиди, катепсин К, витамин D и ме­та­бо­ли­тите му) в последните години с разкриване на някои от молекулните механизми за регулация на костния метаболизъм интензивно се проучват нови маркери. Сред тях особено значение имат белтъците, регулиращи процесите на активиране на остеобласти и остеокласти. Едни от тях са рецепторът за активирания ядрен фактор-кВ (RANK) и неговият лиганд (RANKL), както и естественият инхибитор на лиганда -- остеопротегерин (OPG). Освен тях в последно време се обръща особено внимание на хомоцистеина като независим маркер за оценка на нарушената костна обмяна най-вече при остеопороза и фрактури, свързани с нея.
Ключови думи: биохимични маркери, костна обмяна
Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Герова, Катедра по обща медицина и Клинична лаборатория, УНС по Клинична лаборатория, МУ, ул. “Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна, e-mail: dgerova@gmail.com

 

Диагностични параметри за оценка на антифосфолипидния синдром – 46, 2010, № 3, 17-21.
М. Балева и Кр. Николов.
(1)Клиника по клинична имунология, Университетска Александровска болница, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София, (2)Клиника по кожни и венерически болести, Катедра по дерматовенерология, МБАЛ “Св. Анна”, МУ -- Варна
Резюме: Разгледани са основните проблеми при диагнозата на антифосфолипидния синдром. Анализирани са значението на антителата срещу различни фосфолипиди и методите за тяхното определяне. Дискутира се ролята не само на антителата срещу кардиолипин и бета-2-гликопротеин І, но и на антителата срещу протромбин, фосфатидилсерин, фосфатидилетаноламин, анексин V и др. при антифосфолипидния синдром.
Ключови думи: Антифосфолипиден синдром
Адрес за кореспонденция: Проф. Марта Балева, Клиника по клинична имунология, Университетска Александровска болница, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: marta_baleva@yahoo.com

 

Взаимодействия на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето - 46, 2010, № 3, 22-27.
С. Вълчева-Кузманова.
Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет -- Варна
Резюме: Взаимодействията на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето са с голямо значение поради широкото разпространение на алкохолната консумация и тютюнопушенето сред населението. Тези взаимодействия могат да имат сериозни последствия, като недостатъчен лекарствен ефект, нежелани лекарствени реакции, токсичност. В обзора се прави преглед на литературата за клинично важните взаимодействия на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето, както и възможните механизми за осъществяването им. Фрамакокинетичните взаимодействия са най-вече на ниво метаболизъм на лекарствата и алкохола, докато фармакодинамичните взаимодействия са на ниво действия и ефекти. Познаването на възможните взаимодействия на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето може да помогне на клинициста да провежда рационална лекарствена терапия, като избягва риска от опасни нежелани лекарствени реакции.
Ключови думи: лекарства, алкохол, тютюнопушене, взаимодействия
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, дм, Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, ул. „Марин Дринов“ № 55, 9002 Варна, тел. 052 677078, e-mail: stefkavk@yahoo.com

 

Прилагане на акупунктура за лечение на неспецифична хронична лумбосакрална болка: източна философия или основана на доказателства практика? – 46, 2010, № 3, 28–33.
Д.Тонев и С. Радева.
(1)Oтделение по анестезиология и интензивно лечение, НМТБ ”Цар Борис ІІІ” -- София, (2)Отделение по физиотерапия, УМБАЛ ”Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София
Резюме: Класическата акупунктура се базира на философското вярване за съществуването на меридиани по тялото с разположeни върху тях специфични акупунктурни биологичноактивни точки, които при пенетриране на кожата с игли се стимулират и водят до деблокиране на потока жизнена енергия (“qi”) и възстановяване на баланса между противостоящите негативна и позитивна (“yin” и “yang”) жизнена сила, а оттам и подобряване на здравето. Най-нови данни от метаанализи на рандомизирани контролирани клинични проучвания, използващи имитиращи/sham плацебо или без лечение-контроли, не подкрепят традиционната теория за специфичния механизъм на действие на истинската/verum акупунктура и показват малък до среден по размер акупунктурен аналгетичен ефект в облекчаване на неспецифичната хронична лумбосакрална болка. До намирането на инертни контроли за оценка на ефективността на истинската/verum акупунктура, консенсусно се насърчава провеждане на прагматични (отразяващи реалната клинична практика) проучвания, сравняващи истинската/verum акупунктура с другите конвенционални алтернативни форми на нефармакологично лечение на неспецифичната хронична лумбосакрална болка.
Ключови думи: истинска акупунктура, имитираща акупунктура, неспецифична хронична лумбосакрална болка, аналгетичен ефект
Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Тонев, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, НМТБ ”Цар Борис ІІІ”, бул.”Княгина Мария-Луиза” № 108, 1233 София, тел. 932 36 86, e-mail: dtonev61@hotmail.com

 

razdelitel

 

bullet 2'2010

Роля на ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография в диагностично-терапевтичния алгоритъм при заболяванията на панкреаса и вродените панкреатобилиарни малформации - 46, 2010, No 2, 5-10.
П. Гецов(1), С. Динева(2), Б. Владимиров(3) и П. Русев(1)
(1)Отделение по образна диагностика при УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София, (2)Клиника по образна диагностика при Медицински институт на МВР -- София, (3)Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София
Резюме: Образните методи играят основна роля в диагностиката на панкреасните заболявания. В продължение на десетилетия ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) бе средство на избор, както в диагностичен, така и в терапевтичен план. Технологичният напредък, който отбелязаха другите образни методи през последното десетилетие, промени тази позиция и мястото на методиката бе подложено на ревизия. Поради нейната инвазивност и възможни усложнения тя е изместена от неинвазивни и по-чувствителни образни изследвания. Това поставя нови предизвикателства и отговорности пред специалистите по образна диагностика, тъй като тяхната роля в ранната диагностика и точното предоперативно стадиране на панкреасната патология нараства. Възможностите на ехографията, компютърната и магнитнорезонансната томография до голяма степен позволяват те да бъдат използвани като своеобразен скрининг за идентифициране на пациентите, подходящи за интервенционално (ендоскопско и перкутанно) или за хирургично лечение. За повечето болестни процеси в панкреаса ERCP е основно терапевтична намеса, чиято конкретна цел се определя от естеството и стадия на заболяването.
Ключови думи: ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, магнитнорезонансна холангиопанкреатография, компютърна томография
Адрес за кореспонденция: Д-р Пламен Гецов, Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, e-mail: plamegecov@abv.bg

 

 

Неалкохолна стеатозна болест на черния дроб -- епидемиология и патогенеза - 46, 2010, No 2, 11-15.
М. Боянов и В. Грозева
Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет -- София
Резюме: Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (НАСБ) е спектър от чернодробни заболявания, характеризиращи се с макроваскуларна стеатоза и развиващи се при липса на алкохолна консумация и при изключване на други причини за чернодробно заболяване. Чернодробното засягане варира от чиста стеатоза, стеатохепатит, до развитие на фиброза и цироза и клинично изявена чернодробна болест. Налице е двустранна връзка между инсулиновата резистентност и НАСБ. Днес НАСБ се разглежда като чернодробна проява на метаболитния синдром. НАСБ се характеризира с епидемиологично разпространение и е независим рисков фактор за развитие на остри коронарни и мозъчносъдови инциденти и малигнени заболявания.
Ключови думи: неалкохолна стеатозна болест на черния дроб, инсулинова резистентност, затлъстяване, сърдечно-съдов риск
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Михаил Боянов, дмн, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, ул.” Св. Г. Софийски” № 1, 1431, София, тел. 0888 971 203, e-mail: boyanov@alexandrovska-hospital.bg

 

 

За вероятното участие на човешкия полиомен вирус JC в онкогенезата на рака на дебелото черво - 46, 2010, No 2, 16-22.
З. Кълвачев(1), И. Цеков(1), Д. Стоянова(2), Д. Дарданов(3), К. Кацаров(2), Г. Киров(3) и С. Христова(4)
(1)Лаборатория по молекулярна вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести, (2)Клиника по гастроентерология, Военномедицинска академия, (3)Клиника по коремна хирургия, МВР болница, (4)Централна лаборатория по цитопатология, УМБАЛ „Александровска”
Резюме: Инфекциите с човешкия полиомен вирус JC (JCV) са повсеместно разпространени и пожизнени. Данните от последните години показват, че JCV може би е етиопатогенетично свързан с колоректалния рак, като влияе директно и/или индиректно в различни етапи от неговата онкогенеза. По този начин хроничната JCV инфекция може да се окаже негенетичната алтернатива на „генетичната предиспозиция” при този тип рак. Поне два вирус-специфични белтъка -- големият туморен антиген (T-Ag) и т. нар. агнопротеин, влияят върху контрола на клетъчния цикъл и предизвикват геномна нестабилност, създавайки условия за клетъчна трансформация. Части от вирусната ДНК се откриват в раковата тъкан, което предполага, че вирусната интеграция може да причини и хромозомни увреждания. Освен това инфламаторна инфилтрация при хроничното дразнене допринася за натрупване на цитокини в засегнатия чревен участък, което допълнително може да окаже влияние върху хода на онкогенезата. Представеният материал обсъжда хипотезата за участие на JCV като съществен фактор в генезата на рака на дебелото черво.
Ключови думи: човешки полиомен вирус JC, колоректален рак
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Златко Кълвачев, д.м.н., Лаборатория по молекулярна вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести, бул. “Н. Столетов” № 44-А, 1233 София, тел. 931-07-13/232, e-mail: kalvatchev@gmail.com

 

 

Вътреклетъчни сигнални пътища, участващи в генната експресия на провъзпалителните цитокини  - 46, 2010, No 2, 23-26.
Цв. Маркова
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет -- София
Резюме: В обзора се разглеждат някои от вътреклетъчните взаимодействия и механизмите, водещи до активиране на лимфоцитите. MAPK са серин-треонин протеин кинази, играещи основна роля в преноса на извънклетъчни сигнали от клетъчната повърхност до ядрото и регулиращи експресията на гени, чиито продукти участват в разнообразни процеси, в това число клетъчна пролиферация и диференциация, програмирана клетъчна смърт, неопластична трансформация и др. През последните години особено внимание се отделя на ролята на ERK MAPK в регулиране секрецията на клетъчните цитокини. ERK2 е доминиращата форма на MAPK при Т-лимфоцитите. Една от най-из­след­ва­ни­те функции на MAPK сигналните пътища е регулацията на генната експресия в отговор на извънклетъчни стимули. Друга сигнална каскада, участваща в генната експресия на провъзпалителните цитокини, е системата цАМФ/ПКА. цАМФ и цГМФ са важни вторични посредници, които имат ключова роля в регулацията на клетъчната активност. Няма сигнален път в клетката, който да действа самостоятелно, без да бъде повлиян от други каскади. Съществува интегриране на информацията между различните сигнални каскади в клетката, осигуряващо една сложна мрежа от вътреклетъчни взаимодействия. Проучването на вътреклетъчните взаимодействия и механизмите на генно експресиране на провъзпалителните цитокини, би позволило осъществявяне на контрол върху тези процеси, както и тяхното фармакологично повлияване.
Ключови думи: MAPK, цАМФ/ПКА, Т-лимфоцити, IL-4, IL-5
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветанка Маркова, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431София, e-mail: tzvetanka.markova@gmail.com

 

 

Взаимодействия на храната с лекарствата - 46, 2010, No 2, 27-30.
С. Вълчева-Кузманова
Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет -- Варна
Резюме: Храната като цяло, както и нейни компоненти могат да взаимодействат с лекарствата и да променят тяхната фармакокинетика и фармакодинамика. Взаимодействията на храната с лекарствата могат да имат сериозни последствия, като недостатъчен лекарствен ефект и нежелани лекарствени реакции. Влиянието на храната като цяло обуславя съображенията за приложение на определени лекарства преди, след или по време на хранене. Влиянието на отделни съставки на храната върху лекарствата изисква да се вземат в съображение възможните последствия от едновременния прием на лекарства с определени видове храни.
Ключови думи: храна, лекарства, взаимодействия
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, дм, Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология, Медицински университет, ул. „Марин Дринов“ № 55, 9002 Варна, тел. 052/ 677078, e-mail: stefkavk@yahoo.com

 

razdelitel

 

bullet 1'2010

Генетични полиморфизми на глутатион S-трансферазите в човешката популация и асоциация с мултифакторни заболявания. Част ІІ - 46, 2010, No 1,  5-13.
И. Андонова(1, 2) и В. Ганев(3)
(1)Институт по експериментална патология и паразитология, БАН -- София, (2)Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет -- София, (3)Медицински факултет -- София, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
Резюме: За полиморфните варианти на гените за GSTs са установени асоциации с различни мултифакторни заболявания, основната част от които са злокачествени. В литературата са публикувани проучвания на генетични варианти на GSTs, самостоятелно или в комбинация помежду им, с други полиморфизми на ензими, метаболизиращи ксенобиотици, или с други епидемиологични или клинични фактори. Представена е избрана част от публикуваните през последните десет години резултати от проучвания, показващи значима асоциация или риск за заболявания като карциноми на млечната жлеза, на органи на храносмилателната, дихателната и други системи. Получаваните интересни данни за асоциации на полиморфизмите на GSTs с ракови заболявания потвърждават сложността на процесите, въвлечени в химичната и ендогенно индуцираната карциногенеза, и възможното значение на множеството детоксификационни генни продукти на ензимите от метаболизма на ксенобиотиците.
Ключови думи: генетични полиморфизми, глутатион S-трансферази, мултифакторни заболявания
Адрес за кореспонденция:
Ирена Андонова, ИЕПП -- БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25, 1111 София, тел. 979 2360, 0886 391 855, e-mail: irena.and@gmail.com

 

Антивирусни ефекти на интерфероните. 2. Индуцирани от интерферона протеини с пряк антивирусен ефект - 46, 2010, No 1,  14-21.
М. Василев и Ж. Василева
Вътрешна клиника, УБ „Лозенец” -- София
Резюме: В първата част на обзора разглеждаме накратко историята на откриването на интерфероните, механизмите на индуцирането на секрецията им от рецепторите за чужди НК, известните досега интерферони и техните рецептори, а във втората част -- биологията на антивирусното действие на стимулирани от IFN гени МхА, ISG 15, PKR и OAS-RNAase L.
Ключови думи: интерферони, -алфа, -бета, -омега, -ламбда, вроден имунитет, антивирусен имунитет, МхА протеини, ISG 15, PKR, OAS, RNAase L
Адрес за кореспонденция: Д-р Милен Василев, Вътрешна клиника, УБ “Лозенец”, ул. „Козяк” № 1, 1407 София, e-mail: milen_vassilev@hotmail.com

 

Кисти на челюстите - 46, 2010, No 1,  22-29.
П. Печалова(1), А. Бакърджиев(2) и З. Запрянов(3)
(1)Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, (2)Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, (3)Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Авторите проследяват хронологично процеса на натрупване на знания за кистите на челюстите, представят актуална класификация, разглеждат патогенезата и клинико-рентгенологичните особености на различните типове кисти.
Ключови думи: киста, мандибула, максила
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Печалова, Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”, бул. “Пещерско шосе” № 66, ІV етаж, 4000 Пловдив, GSM 0898 468 498, e-mail: pechalova@abv.bg

 

Нежелани реакции на лекарствата - 46, 2010, No 1,   30-39.
Р. П. Николов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Нежеланите реакции към лекарствата са обичаен проблем в ежедневната медицинска практика. Нежеланата лекарствена реакция се дефинира като всеки вреден и непреднамерен ефект, наблюдаван при прилагане на лекарството в предназначените за лечение, профилактика или диагноза на болести дози. Най-важните рискови фактори за развитие на нежелани реакции са възрастта, женският пол и броят на едновременно приеманите лекарства. Нежеланите реакции на лекарствата се класифицират в две основни групи: тип А (augmented reactions) и тип В (bizarre reactions). Нежеланите реакции от тип А могат да се проявят при всеки пациент и са свързани с фармакологичното действие на лекарството. Нежеланите реакции от тип В се наблюдават само при пациенти с индивидуална чувствителност и не са свързани с фармакологичното действие на лекарството.
Ключови думи: нежелани реакции на лекарствата, тип А нежелани реакции, тип В нежелани реакции, рискови фактори, странични ефекти, токсични ефекти, алергични реакции
Адрес за кореспонденция: Д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. ”Здраве” № 2, 1431 София, тел. 91 72 621, e-mail: ru_nikolov@abv.bg

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ