Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Обзори

razdelitel

Том 45, 2009 г.
 

bullet 4'2009

Клинични прояви, диагностика, профилактика и терапия на инфекциите, причинени от човешки папиломни вируси - 45, 2009, No 4,  5-9.
Зл. Кълвачев(1), В. Владимиров(2), А. Ганчева(3), Гр. Матеев(4) и Я. Делчев(5)
(1) Национален център по заразни и паразитни болести -- София, (2)Клиника по урология и трансплантация, Медицински университет--София, (3)Специализирана болница за активно лечение по онкология -- София, (4)Клиника по дерматология и венерология, Медицински университет -- София, (5)Клиника по гинекология, V МБАЛ--София
Резюме: През последните 25 години бяха идентифицирани повече от 100 различни генотипа на човешките папиломни вируси (human papillomaviruses, HPV). Повечето от тях се свързват с развитието на доброкачествени пролиферации, но други могат да предизвикат развитие на различни видове рак -- на маточната шийка, аногениталиите, кожата, ларинкса, устната и носната кухина и др. Статията представя съвременната класификация и особеностите на биологията, патологията, диагностиката и лечението на инфекциите, причинени от HPV. Обсъждат се и възможностите за профилактика с помощта на новите ваксини против HPV.
Ключови думи: човешки папиломни вируси, онковируси
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Златко Кълвачев, д.м.н., Лаборатория по молекулярна вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести, бул. “Н. Столетов” № 44-А, 1233 София, тел. 931-38-18, е-mail: kalvatchev@gmail.com

 

Антивирусни ефекти на интерфероните. 1. Индукция, протеини и техните рецептори - 45, 2009, No 4, 10-18
М. Василев и Ж. Василева
Вътрешна клиника, УБ „Лозенец”--София
Резюме: Интерферон (IFN) е общо име за секретирани от клетките белтъци с антивирусен ефект. Синтезът и секрецията на интерфероните се активират от рецептори, които свързват вирусните нуклеинови киселини (НК) и пускат в ход вътреклетъчна сигнална каскада, водeща до индукция на гените на IFN. Тези рецептори са РНК хеликазите RIG-I и MDA5, разположени в цитоплазмата на всички клетки и TLR (Toll-like рецептори), разположени в ендозомите на „стражевите” фагоцитиращи клетки. Секрецията на IFN е контекстно зависима и води до две основни групи ефекти. Едната група, наречена „антивирусно състояние на клетката”, се дължи на свързването на IFN с клетъчния му рецептор, което води до поява в таргетните клетки на промени в експресията на стимулирани от IFN гени. Те са над 300 и в този обзор, разделен на две части, разглеждаме няколко от тях с доказан антивирусен ефект (МхА, ISG 15, PKR и OAS-RNAase L). Другата група ефекти носят общото име „имуномодулиращи” и се дължат на действието на IFN върху имунокомпетентните клетки -- моноцити (дендритни клетки), NK клетки, Т- и В-лимфоцити. Действието на IFN върху моноцитите и дендритните клетки води до тяхното зреене и превръщане в антиген-представящи клетки и т.нар. естествени продуктори на интерферон (NIPC), които секретират големи количества IFN. Той се разпространява по цялото тяло, с което създава условия за спиране на разпространението на вирусите и осигурява достатъчно време за възникване на ефективен антивирусен имунитет, ангажиращ NK клетките, цитотоксичните Т-лимфоцити и секретиращите антитела В-лимфоцити. Тези свойства и особености на интерфероните предполагат, че в еволюцията те са възникнали, за да координират адаптивния имунитет срещу вътреклетъчните патогени. Тук разглеждаме накратко историята на откриването на интерфероните, механизмите на индуцирането на секрецията им от рецепторите за чужди НК, известните досега интерферони и техните рецептори.
Ключови думи: интерферон, -алфа, -бета, -омега, -ламбда, вроден имунитет, антивирусен имунитет, МхА протеини, ISG 15, PKR, OAS, RNAase L
Адрес за кореспонденция: Д-р Милен Василев, Вътрешна клиника, УБ “Лозенец”, ул. „Козяк” № 1, 1407 София, e-mail: milen_vassilev@hotmail.com

 

Автоимунни заболявания, имунологични тестове и асистирани репродуктивни методи - 45, 2009, No 4, 19-22.
М. Панчовска-Мочева(1) и Ф. Мартинова(2)
(1)Клиника по вътрешни болести , ВМА -- МБАЛ, МУ -- Пловдив, (2)Отделение по трансфузионна хематология и имунология, МБАЛ ”Н. И. Пирогов” -- София
Резюме: В обзора се разглеждат някои от аспектите на автоимунитета и асистираните репродуктивни методи. Автоимунните заболявания нерядко засягат жени в репродуктивна възраст. Лечението на тези заболявания може да индуцира ановулаторни цикли и инфертилитет. При пациентки без автоимунни заболявания, но с доказан инфертилитет, могат да се открият имунологични отклонения -- позитивиране на антинуклеарни, антифосфолипидни антитиреоидни антитела. При жени с хабитуални аборти се установяват антифосфолипидни антитела. Взаимовръзката между автоимунитет, имунологични отклонения и асистирани репродуктивни методи остава неясна. Съществува консенсус за скрининговите изследвания при неуспешна in vitro фертилизация. Липсва обаче единно становище относно терапевтичното поведение при имунологични отклонения и асистирани репродуктивни методи.
Ключови думи: автоимунни заболявания, антитела, асистирани репродуктивни методи
Адрес за кореспонденция: Доц. Мария Панчовска-Мочева, Клиника по вътрешни болести, ВМА -- МБАЛ, бул. „Хр. Ботев” № 81, 4000 Пловдив, e-mail: pancovska@abv.bg

 

Генетични полиморфизми на глутатион S-трансферазите в човешката популация и асоциация с мултифакторни заболявания. Част І - 45, 2009, No 4, 23-31.
И. Андонова(1, 2) и В. Ганев(3)
(1)Институт по експериментална патология и паразитология, БАН--София, (2)Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет--София, (3)Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, Медицински факултет--София
Резюме: Сложната етиология на мултифакторните заболявания налага предположението, че под влияние на определени фактори на средата заболяване се развива у индивиди с генетична предразположеност. Изучаването на генетичния компонент на етиологията на мултифакторните заболявания е свързано с изследване ролята на ензимите, метаболизиращи ксенобиотици, каквито са глутатион S-трансферазите (GSTs). GSTs са ензими от фаза II от метаболизма на ксенобиотиците. Детоксифират голям брой токсични, мутагенни и канцерогенни вещества с ендо- и екзогенен произход. Разнообразните функции и изобилието от изоформи, участващи на различни етапи в множество метаболитни процеси, свързани със защитата от оксидативния стрес, метаболизма на ксенобиотици и естрогеновия метаболизъм, ги прави интересни обекти за изучаване на ролята им в етиологията на редица заболявания. Честотите, с които се срещат различните полиморфни варианти в човешката популация, варират значително в зависимост от етническата принадлежност, подбора и големината на извадките.
Ключови думи: генетични полиморфизми, глутатион S-трансферази
Адрес за кореспонденция: Ирена Андонова, ИЕПП -- БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25, 1111 София, тел. 979 2360,0886 391855, e-mail: irena.and@gmail.com

 

Широкоспектърни бета-лактамази при Pseudomonas aeruginosa - 45, 2009, No 4, 32-42.
E. Добрева
Национален референтен център по нозокомиални инфекции, НЦЗПБ -- София
Резюме:
P. aeruginosa причинява 10-15% от нозокомиалните инфекции в светa. Те са трудни за лечение поради естествената и придобита антибиотична резистентност на вида. Вродената резистентност към бета-лактамни антибиотици е резултат на намалена пропускливост на външната мембрана; конститутивнa експресия на ефлукс системи и синтез на хромозомна AmpC цефалоспориназа. Основният механизъм на придобитата резистентност към бета-лактамите е синтез на бета-лактамази в периплазменото пространство на Грам-отрицателния микроорганизъм. През последните години значително се увеличават броят и честотата на разпространение на тези ензими. Проучването им чрез фенотипни и генетични методи е от изключително значение при избора на подходяща антибиотична терапия, която ще ограничи риска от развитие на животозастрашаващи нозокомиални инфекции. В обзора са представени и ситематизирани различни видове широкоспектърни бета-лактамази, доказани в клинични изолати на P. aeruginosa от български и чуждестранни болници. Обобщените данни разкриват разнообразието във видовете ензими по отношение спектъра на хидролизна активност, модификациите в белтъчната структура и установената хомоложност между отделните представители. Представени са и молекулярногенетични методи за детекция на гените, кодиращи бета-лактамна резистентност, както и методи за проучване на епидемиологичното разпространение и клоналността на клинично значими щамове P. aeruginosa.
Ключови думи: Pseudomonas aeruginosa, разширени широкоспектърни бета-лактамази, метало-бета-лактамази
Адрес за кореспонденция: Д-р Елина Добрева, НЦЗПБ, Национален референтен център по нозокомиални инфекции, бул. „Янко Сакъзов” № 26, 1504 София, тел. 944-69-99, в. 208, e-mail: elina_g@abv.bg

 

Рискове за плода, роден при седалищно предлежание - 45, 2009, No 4, 43-47.
П. Петров
МБАЛ „Св. Мина”-- Пловдив
Резюме: Седалищното раждане многократно повишава рисковете за плода. Сред най-значимите са преждевременното раждане, феталните аномалии, повишената честота на пролапса на пъпната връв, по-честите родилни травми, интрапарталната асфиксия, заклещването на главата и уврежданията на гръбначния стълб. Доброто познаване на възможните усложнения и рискове и правилната преценка на съотношението полза/риск са от съществено значение за успешния изход.
Ключови думи: седалищно раждане, риск, травма, уврежданe, фрактурa, асфиксия
Адрес за кореспонденция: Д-р Петър Петров, д.м., МБАЛ „Св. Мина”, ул. „Весела” № 5, 4000 Пловдив, GSM 0898809490; 0878580908

 

Клинично приложение на лазерите в офталмологията - 45, 2009, No 4,  48-54.
Х. Благоева(1, 2), Д. Петров(2) и Р. Христова(1)
(1)УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София, (2)МБАЛ „Св. София” -- София
Резюме: Абревиатурата LASER означава Light Amplified Simulated Emission of Radiations. С напредването на лазерните технологии използването на различните лазери започва да навлиза в диагностиката и лечението на много очни заболявания. Те се прилагат при заболявания на очните придатъци (туморни образувания на клепачите, трихиаза, отваряне или обтурация на слъзните пункти), при заболявания на предния очен сегмент (птеригиум, корекция на аметропия, първична глаукома, вторична глаукома при диабет, след операция на катаракта), при заболявания на задния очен сегмент (периферни дегенерации и руптури на ретината, диабетна ретинопатия, лечение на тумори, лечение на ексудативнa форма на макулна дегенерация, лечение на хориоретинити). Отличният ефект на лазерите и тяхната неинвазивност ги прави удобни за ежедневна работа.
Ключови думи: лазери, офталмология, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Христина Благоева, Отделение по офталмология, МБАЛ „Св. София”, бул. ”България” № 104, 1680 София, тел. 818 46 23, e-mail: ch_blagoeva@abv.bg

 

Съвременни насоки в комплексната белодробна рехабилитация - 45, 2009, No 4,  55-60.
С. Кемеров
Отделение по Физикална медицина и рехабилитация, УБ „Лозенец”
Резюме: Белодробната рехабилитация е мултидисциплинарен подход за подобряване на физическите и социалните нарушения при пациентите с хронични белодробни нарушения. Използваните в практиката рехабилитационни програми включват физически упражнения, обучение относно проблемите, свързани със заболяването, и психосоциална подкрепа, които са насочени към редукция на диспнеята, подобряване на физическия капацитет и постигане на по-високо качество на живот. Поради множеството неясни моменти около механизмите на действие и дозирането на прилаганите лечебни фактори отсъства единно становище за състава на оптималната рехабилитационна програма. В тази връзка се предлагат и дискутират много нови стратегии за подобряване на ефективността в лечението.
Ключови думи: хронични белодробни заболявания, ХОББ, белодробна рехабилитация
Адрес за кореспонденция: Д-р Стоян Кемеров, Отделение по физикална медицина и рехабилитация, УБ „Лозенец”, ул.”Козяк” № 1, 1407 София

 

Болничните информационни системи -- необходимост за ефективно управление на здравните заведения - 45, 2009, No 4,  61-64.
И. Костов
ІI САГБАЛ „Шейново” -- София
Резюме: Обзорът разглежда същността и структурата на болничната информационна система (БИС) с нейните основни (административно-стопанска, медицинска, научноизследователска, отчетна част) и допълнителни компоненти. Представят се общите стандарти и технологии за изграждане на БИС, както и очакваните резултати след успешно внедряване на системата.
Ключови думи: болнично управление, информационни системи
Адрес за кореспонденция: Д-р Иван Костов, II САГБАЛ „Шейново”, ул. „Шейново” № 19, 1504 София

 

razdelitel

 

bullet 3'2009

Индикации и определяне на времето за операция при нативен клапен инфекциозен ендокардит – 45, 2009, No 3, 5-8.
Д. Николов(1), Е. Кинова(2) и А. Гудев(2)
(1)Кардиохирургия, МБАЛ „Токуда” -- София, (2))Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София
Резюме: През последните три десетилетия клапното протезиране и дори клапната реконструкция започнаха да се използват често при определени усложнения на инфекциозния ендокардит (ИЕ), като намалението на смъртността се дължи на комбинираното антибиотично лечение и своевременно хирургично лечение. Директната полза от хирургичното лечение не е и не може да бъде оценена в рандомизирани контролирани проучвания поради високата смъртност при някои от пациентите без хирургия. Целта на този обзор е да обобщи и анализира публикуваните до момента данни с оглед основните насоки при преценката за хирургично лечение на нативния клапен ИЕ. Комплексната оценка на хемодинамичния статус, инфекциозния причинител, вида на засегнатите клапи, клиничните прояви и данните от образните методики позволяват индивидуален подход при всеки пациент. Най-честите индикации за оперативно лечение, независимо от продължителността на АБ курс, са влошаване на сърдечната недостатъчност при клапни регургитации, персистираща инфекция, големи вегетации с обструкция и/или емболизация и данни за периклапно разпространение на инфекцията.
Ключови думи: инфекциозен ендокардит, кардиохирургия, сърдечна недостатъчност
Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Николов, Отделение по кардиохирургия, МБАЛ „Токуда”, бул. „Н. Вапцаров” № 51 Б, 1407 София, тел. 4034912, факс 4034010, e-mail: dpnikolov_dr1@yahoo.com

 

 

Най-чести усложнения при седалищното раждане – 45, 2009, No 3, 9-16.
П. Петров

МБАЛ „Св. Мина” -- Пловдив
Резюме: Допреди по-малко от четири десетилетия седалищното предлежание се възприемаше като физиологично, но днес то е ясно детерминирано в групата на патологичните предлежания. Най-сериозните проблеми, които ни дават право да го определяме като такова, са: замятането на ръцете, шинирането на крачетата, пролапсът и притискането на пъпната връв, „закачането” на брадичката за симфизата, интрапарталната асфиксия, заклещването на последващата глава от маточната шийка, дефлексията и хиперекстензията на главата и др. Своевременното разпознаване на настъпващите усложнения и адекватното поведение в конкретните ситуации значително би намалило негативните последици от тях.
Ключови думи: усложнения, седалищно раждане, поведение, шиниране, замятане, пролапс, притискане, заклещване, дефлексия, диагноза
Адрес за кореспонденция: Д-р Петър Петров, д.м., МБАЛ „Св. Мина”, ул. „Весела” № 5, 4000 Пловдив, GSM 0898809490; 0878580908

 

 

Хондропротектори и лубриканти при остеоартроза – 45, 2009, No 3,  17-25.
Р. Рашков и Зл. Коларов
Клиника по ревматология, МУ – София
Резюме: Разгледани са основните групи структуропроменящи лекарствени средства при остеоартроза с въздействие върху ставния хрущял: Glucosamine hydrochloride, Chondroitin sulfate, неосапунисваща се смес на авокадо/соя и продуктите на хиалуроновата киселина. Описана е същността на вискосуплементацията, включваща възстановяване и подобряване на реологичните свойства на ставната течност и фармакологичен ефект върху ставните структури чрез модифициране на качествата на хиалуроновата киселина при приложението на лубрикантите. Посочени са основните фармакологични разлики между отделните хиалуронати.
Ключови думи: остеоартроза, хондропротектори, странични ефекти
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Рашо Рашков, Клиника по ревматология, Медицински университет, ул. "Урвич" № 13, 1612 София, тел. 958-29-27

 

razdelitel

 

bullet 2'2009

Липидни, хемостазни и възпалителни маркери за атеротромбозен риск – 45, 2009, No 2, 5-16.
Н. Дончева(1) и Ю. Няголов2
(1)Лаборатория по клинична липидология, Медицински институт на МВР
2Катедра по физиология, Медицински университет -- София
Резюме: Дислипидемиите са най-честата обменна аномалия на съвременния човек и заемат важно място в патогенезата на атеросклерозата. Клетъчни и хуморални компоненти на многофакторния атеротромбозен процес създават възпалително и протромботично състояние. В България хората, прекарали миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, са около 1 350 000, а прогнозата е тревожна. Това налага познаване на рисковите фактори за ранна или прогресираща атеросклероза, връзките между тях, както и навременна лабораторна диагностика и адекватна профилактика. Разглежда се ролята на съдовия ендотел, тромбоцитите, фактори и инхибитори на кръвосъсирването. Представят се литературни факти и данни от собствени проучвания за известни и нови биомаркери от липидната обмяна, кръвосъсирването и възпалението (LDL-C, sdLDL, oxLDL, Lp(a), apo B, apo AI, apo A-V, Lp-PLA2; тромбоцити, тъканен фактор, фибриноген, факторите II, VII, VIII, IX, X, XI, V Leiden, CD 40 лиганд, hsCRP, серумен амилоид А, P-Selectin, тумор-некротизиращ фактор-алфа, асиметричен диметиларгинин, миелопероксидаза, клетъчни и съдови адхезионни молекули, цитокини, както и ролята на хомоцистеина и повишените нива на гама-глутамилтрансферазата). Обсъжда се тяхното независимо и синергично участие в развитието и усложняването на атеросклеротичния процес. При дислипидемия без клинично проявена коронарна болест има увеличен коагулационен потенциал, а при манифестна атеросклеротична болест -- протромботично състояние. Генният полиморфизъм при елементи на липидната обмяна, хемостазата и възпалението също има значение за усложняване на атеросклерозата с артериални тромбози.
Ключови думи: атеросклероза, дислипидемия, коагулация, възпаление
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Надежда Дончева, д.м., Отделение „Лаборатория по клинична липидология”, Медицински институт на МВР, бул. „Скобелев”№ 79 А, 1606 София, тел. 9821- 416, e-mail: ndon4eva@abv.bg

 

Когнитивни нарушения при шизофрения – 45, 2009, No 2, 17-22.
Е. Божкова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ “Александровска” -- София
Резюме: Този обзор включва основните идеи и резултати, свързани с когнитивните нарушения при шизофрения, още от създаването на концепцията за тази болест до наши дни. Невро-психологичните дефицити, най-вероятно с генерализирана природа, са ядрена черта на шизофренната болест, те съществуват още в началото ù, повлияват съществено функционирането на индивида в обществото и са предиктор за изхода от болестта. Ког­ни­тив­ното оценяване може да има голяма клинична стойност за развиване на реа­листични очаквания за функционирането на пациента и за създаване на подходящи терапевтични програми.
Ключови думи: шизофрения, невро-психологично оценяване, памет, екзекутивни функции, генерализиран когнитивен дефицит
Адрес за кореспонденция: Елка Божкова, Клиника по психиатрия, УМБАЛ “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 0888 580030, e-mail: mail@bozhkova.info; www.bozhkova.info

 

Поддържащо лечение на афективните разстройства с литий. Клинична ефективност – 45, 2009, No 2, 23-33.
В. Стоянова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Афективните (емоционални) разстройства са широко разпространени, често рецидивиращи заболявания със сериозни последици в личен и социален аспект. Прилагането на медицинския модел на диагностика и обслужване е важна част от „дестигматизирането” на психичните заболявания и приемането на психично боледуващите като категория пациенти, равноправни на соматично болните. Постигането и задържането на пълноценна ремисия е от съществена важност за прогнозата на тези заболявания. В настоящия обзор се разглеждат различните фази на афективните разстройства -- уни- и биполярно протичащи, и ролята на лития като поддържащо лечение и противорецидивна профилактика. Независимо от навлизането на антиконвулсанти и атипични антипсихотици през последните 10 години, литият остава със съпоставима ефективност. Предимствата са свързани със самостоятелната му антисуицидна активност и дългогодишния опит по отношение на безопасност и толерантност, с добре проучени и контролирани странични ефекти при продължително лечение.
Ключови думи: афективни разстройства, лечение, профилактика, литий
Адрес за кореспонденция: Д-р Весела Стоянова, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, е-mail: vestoyan@yahoo.com

 

Епидемиологични, патогенетични, клинични и финансови аспекти на ревматоидния артрит -- съвременни данни – 45, 2009, No 2,  34-38.
Зл. Коларов
Клиника по ревматология, МУ -- София
Резюме: Разгледани са различни аспекти на ревматоидния артрит -- епидемиологични, патогенетични, клинични и финансови, в светлината на клиничните проучвания от последните десетина години. Очертана е патогенетичната роля на В-лимфоцитите при формирането на ревматоидната възпалителна реакция -- антигенно представяне, Т-клетъчна регулация, цитокинов и автоантителен синтеза и т.н. Очертана е разликата в цената между класическите променящи болестната активност средства и нововъведените биологични препарати. Подчертано е, че съвременното лечение изисква стриктно спазване на баланса между ефективността и цената на съответните лечебни средства.
Ключови думи: ревматоиден артрит, патогенеза, имунитет, клинично изявяване, лечение
Адрес за кореспонденция: Проф. Златимир Коларов, Клиника по ревматология, Медицински университет, ул. "Урвич" № 13, 1612 София, тел. 958-29-27

 

Молекулярна и клинична фармакология на ГАМКA ергичните рецептори – 45, 2009, No 2, 39-44.
Р. Николов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Бързата инхибиторна синаптична невротрансмисия в ЦНС се осъществява чрез стимулиране на ГАМКA ергични рецептори. ГАМКA ергичният рецептор е хетероолигомерен протеин, съдържащ пет трансмембранни субединици от няколко различни полипептидни класа. За нормалната физиологична и фармакологична активност е необходимо комбинирането на субединици от три различни типа -- алфа, бета и гама. Бензодиазепините, барбитуратите, етифоксин, сънотворните Z-лекарства, инхалационните анестетици, етомидат и пропофол улесняват ГАМК медиираната невротрансмисия чрез взаимодействие с различни ГАМКA свързващи места.
Ключови думи: ГАМКA рецептор, барбитурати, бензодиазепини, етанол, невростероиди, етифоксин, общи анестетици, сънотворни Z-лекарства, флумазенил
Адрес за кореспонденция: Д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. ”Здраве” № 2, 1431 София, тел. 91 72 621, e-mail: ru_nikolov@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 1'2009

Нискомолекулни протеини на топлинния шок и ролята им при някои заболявания – 45, 2009, No 1,

Туларемия – 45, 2009, No 1, 5-13.
К. Маринов
Научноизследователска лаборатория по микробиология, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Туларемията е зоонозна инфекция, причинявана от Francisella tularensis. При човека протича под различни клинични форми в зависимост от входната врата на инфекцията. В България за последните 10 г. са диагностицирани над 300 случая. Целта на този обзор е да представи накратко различните аспекти на туларемията. Улцерогландуларната и гландуларната туларемия са най-разпространените форми на болестта и обикновено са следствие от ухапване от кърлеж или контакт с контаминирани материали. Белодробната и тифоидната форма са редки, но протичат тежко и понякога летално. Диагнозата на туларемията не е безпроблемна. Култивирането на F. tularensis е трудно, а работата с този бактериален вид крие риск от заразяване. Използват се серологични методи и откриване на бактериите в клинични материали чрез полимеразноверижна реакция и имунофлуоресцентен метод. Средства на избор при лечението на туларемията са аминогликозидите и флуорхинолоните. Представени са и някои данни от проучвания върху туларемията в България.
Ключови думи: туларемия, F. tularensis, разпространение, форми, диагноза, лечение, биологично оръжие
Адрес за кореспонденция: Д-р Кръстю Маринов, Научноизследователска лаборатория по микробиология, Военномедицинска академия, бул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922 64 25, GSM 0887 30 90 52, e-mail: krustju_marinov@yahoo.com

 

Бруцелозата -- широко разпространена, но малко позната у нас зооноза – 45, 2009, No 1, 14-21.
Р. Комитова
Инфекциозна клиника, Университетска болница „Д-р Г. Странски” -- Плевен
Резюме: Въпреки откриването на бруцелозата преди повече от 100 години заболяването остава световен проблем, особено в развиващите се страни. Загадката на нейната патогенеза, липсата на маркер за клинична тежест и терапевтичен отговор, както и на ваксина са предизвикателства за клиницистите. Поради неспецифичните прояви диагнозата е ребус. Анамнезата за пътуване в ендемична страна, експозицията на животни и екзотична храна са критични за клиничната диагноза. Специалната насоченост и тясна колаборация между клинициста и микробиолога са от първостепенна важност за правилната диагноза и лечение. Неотдавна са публикувани препоръките на голяма група експерти (Ioannina Recommendations) за съвременните oптимални терапевтични възможности при бруцелозата. Обзорът обобщава актуалните познания за клиничната картина, диагнозата и терапията и очертава състоянието на проблема у нас.
Ключови думи: бруцелоза, стандартен аглутинационен тест, доксициклин
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Радка Комитова, дм, Инфекциозна клиника, Университетска болница „д-р Г. Странски”, ул. “Г. Кочев” № 8а, 5800 Плевен

 

Хепарин-индуцирана тромбоцитопения и сърдечна хирургия -- опасен мит или непозната истина – 45, 2009, No 1, 22-28.
А. Нейкова(1, 2), Б. Цветков(2), М. Кирш(2) и С. Тишева(1)
(1)Клиника по кардиология и ревматология, Медицински университет -- Плевен, (2)Клиника по сърдечно-съдова хирургия, Университетски болничен център Aнри Мондор -- Париж
Резюме: Нефракционираният хепарин, използван по време на екстракорпоралното кръвообращение, е със силно имуногенни свойства. Възможно ятрогенно усложнение от този медикамент е хепарин-индуцираната тромбоцитопения (ХИТ). Манифестира се с тромбоцитопения, или намаление на тромбоцитите с 50% спрямо изходния им брой преди започване на лечението с хепарин, и парадоксално протромботично състояние. Заболяването се проявява след 4-10-дневно лечение с нефракциониран хепарин и малко по-късно при нискомолекулен хепарин. Пациентите след сърдечна хирургия и особено след екстракорпорално кръвообращение (ЕКК) развиват по-често ХИТ в сравнение с пациентите в нехирургични отделения. Клиничната значимост идва от тежестта на протичане и по-високата смъртност на засегнатите пациенти. Диагнозата обикновено е трудна, като заболяването засяга често пациенти в интензивни отделения, които имат и други причини за тромбоцитопения. Лечението е спиране на терапията с хепарин и използване на алтернативни антикоагуланти.
Ключови думи: хепарин-индуцирана тромбоцитопения, хепарин, сърдечна хирургия
Адрес за кореспонденция: Д-р А. Нейкова, Клиника по кардиология и ревматология, Медицински университет, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен

 

Приложение на биологичните средства при ревматоидния артрит -- общи моменти – 45, 2009, No 1, 29-32.
Зл. Коларов

Клиника по ревматология, МУ -- София
Резюме: Разгледани са механизмът на действие, основните характеристики, приликите и разликите между различните биологични средства, терапевтичната им ефективност и най-честите нежелани лекарствени реакции, контраиндикации, видовете резистентност и причините за липсата на терапевтичен отговор при лечението на болни от ревматоиден артрит. Обсъдена е необходимостта от комбиниране с променящи болестната активност средства и резултатите от лечението в дългосрочен план относно болестната активност и забавянето на рентгеновата прогресия на болестта при ранен и при продължителен ревматоиден артрит.
Ключови думи: ревматоиден артрит, биологични средства
Адрес за кореспонденция: Проф. Златимир Коларов, Клиника по ревматология, Медицински университет, ул. "Урвич" № 13, 1612 София, тел. 958-29-27

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ