Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Обзори

Том 39, 2003 г.

4'2003

Хипербарна медицина - история и развитие - 39, 2003, № 4, 3-7.
Х. Бозов(1) , В. Александров(2) и Н. Петров(2)
(1)Клиника по анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, ББАЛ
(Военноморска болница) Варна, ВМА
(2)Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия – София

Резюме:
Предмет на хипербарната медицина са всички промени, които настъпват в човешкия организъм под въздействието на повишеното налягане на различни газови и водни среди. Неин клон е хипербарната оксигенация, която изучава клиничното приложение на хипербарния кислород. Представени са историята и съвременното състояние на хипербарната медицина, приложението й в клиничната практика, техническата обезпеченост и възможностите за развитие.

Ключови думи:
хипербарна медицина, хипербарна оксигенация, барокамера

Адрес за кореспонденция:
д-р Христо Бозов, Болнична база за активно лечение
(Военноморска болница), ул. ”Христо Смирненски” № 3, 9010 Варна, ) 052/38-62-20, e-mail: bozov@mnet.bg, hr_bozov@yahoo.com


Мандибуларна микрогнатия - етиология, характеристики и хирургични методи за нейното лечение - 39, 2003, № 4, 8-16.
А. Джоров(1) и И. Джорова(2)
(1)Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Стоматологичен факултет, МУ – София
(2)Студент
V курс в Стоматологичен факултет, МУ – София
Резюме:
Хирургичното лечение на мандибуларната микрогнатия изисква познаване на различните форми, с които тя се представя. Те са в отношение с етиологичните моменти на въздействие през ембрионалното развитие и растежа на долната челюст и орофациалната система. При определено влияние на екзогенни и ендогенни фактори ротациите на челюстите по време на растежа не са координирани и съществува възможност за поява на аномалии в лицевото развитие. Представени са актуалните оперативни методи за реконструкция на темпоро-мандибуларната става при лечение на хемифациална микросомия и анкилоза, ортогнатична мандибуларна хирургия при мандибуларна недостатъчност, ментопластика и удължаване на долната челюст чрез дистракционна остеогенеза. Засегната е ролята на мултидисциплинарния подход в планирането и лечението на мандибуларната микрогнатия.

Ключови думи: микрогнатия, хемифациална микросомия, микрогения, артропластика, темпоро-мандибуларна става, ментопластика, ортогнатична хирургия, дистракционна остеогенеза

Адрес за кореспонденция:
Д-р Антон Джоров, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Стоматологичен факултет, МУ, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София,
e-mail: dental-mfs@sun.medun.acad.bg

Молекулни механизми на релаксацията на сърдечния мускул - 39, 2003, № 4, 17-26.
Д. Василев и Ал. Доганов
Национална кардиологична болница - София
Резюме: Релаксацията на миокарда е началната фаза на диастолата според класическите концепции, наложени в началото на миналия век, или втора фаза на систолата според процесите, които обуславят протичането й. На протичането на релаксацията влияят множество фактори от миокарден и екстрамиокарден произход. Вследствие на това промените в нейното протичане могат да служат като ранен маркер за сърдечно заболяване. Релативното натоварване, представляващо отношението на актуално действащия товар към максималния товар, който миокардът може да преодолее при контракция, заедно с нивото на контрактилитета са основните детерминанти на релаксацията и диастолната функция на сърцето. В представения обзор са разгледани механизмите на протичане и различните видове релаксация на миокарда, както и детерминиращите ги условия.

Ключови думи:
релаксация, миокард, диастола

Адрес за кореспонденция:
Д-р Д. Василев, ул. "Искър" 20, 1000 София,
) 980-50-11,
е-
mail: dvassilev@emmonya.com

Роля на лептина в репродуктивния процес - 39, 2003, № 4, 27-34.
М. Тодорова(1), З. Каменов(2), С. Лазаров(1) и В. Христов(2)
(1)Катедра по патофизиология, (2)Клиника по ендокринология, Александровска болница
Медицински университет
- София
Резюме: Откриването на лептина разкри нови възможности не само за изясняване патогенезата на обезитета, но и на репродуктивните процеси и техните нарушения. Лептинът има централни ефекти върху хипоталамуса и хипофизата в регулирането на гонадотропната секреция. Той е необходим за половото узряване, настъпването на пубертета, нормалния менструален цикъл и по време на бременността. При пациенти с нарушения на храненето и хипоталамусна аменорея са установени сигнификантно понижени серумни нива на лептина. Въпреки наличието на междувидови различия, което не позволява механично екстраполиране на експерименталните данни върху човека, успешното прилагане на лептин в експериментални условия, а в единични случаи и при хора, разкрива нови възможности за терапевтичен подход при тежки нарушения на храненето и репродукцията.

Ключови думи: лептин, регулация на репродукцията, репродуктивни нарушения

Адрес за кореспонденция:
Д-р М. Тодорова, Катедра по патофизиология, Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

Актуални насоки в лечението на реналната анемия - 39, 2003, № 4, 35-38.
Л. Камбова(1) и Ц. Балдев(2)

(1)Клиника по диализа, МБАЛ “Александровска”
(2)Отделение по диализа, МБАЛ “Царица Иоанна”
Медицински университет - София
Резюме:
Повече от десет години след внедряването в клинична употреба на рекомбинантен човешки еритропоетин за лечение на ренална анемия продължават дебатите по отношение на това кои са оптималните нива на таргетен хемоглобин при пациенти с бъбречна недостатъчност. Резултатите от клиничните проучвания показват, че няма научно определен таргетен хемоглобин за всички пациенти, а е необходимо индивидуализиране на стойностите. Индивидуализирането на лечението като нов подход ще направи много за възстановяване на неудовлетворените обещания на еритропоетиновата терапия.

Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, ренална анемия, еритропоетин
Адрес за кореспонденция:
 Д-р Лиляна Камбова, Клиника по диализа, МБАЛ “Александровска”, ул.”Св. Г. Софийски” № 1,1431 София,
) 92-30-463, e-mail: dr_kambova@abv.bg

Рекомбинантен човешки паратиреоиден хормон - нов анаболен агент за лечение на остеопороза - 39, 2003, № 4, 39-44.
М. Боянов

Клиника по ендокринология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет - София

Резюме
: Основната биологична функция на паратиреоидния хормон (PTH) е да регулира хомеостазата на калциевите йони. Този обзор разглежда използването на рекомбинантен човешки PTH (rhPTH) за лечение на остеопороза. Представени са данни за свързване с различни рецепторни области на N- и С-терминалния фрагмент на интактния хормон. Изложени са възможните механизми на действие върху прицелните клетки.Цитирани са редица проучвания върху животински модели за остеопороза, при които приложението на PTH е довело до увеличаване здравината на костите и костната маса. Представени са резултатите от най-голямото засега проучване върху ефекта на подкожното приложение на rhPTH при постменопаузални жени с остеопороза. Изброени са все още оскъдните данни за съчетано приложение на rhPTH с антирезорбтивни средства. Очертани са редица възможности за бъдещо развитие на тази нова кост-изграждаща терапия.

Ключови думи:
остеопороза, кост-изграждащи агенти, рекомбинантен човешки паратиреоиден хормон

Адрес за кореспонденция:
Д-р М. Боянов, Клиника по ендокринология, МБАЛ “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, ) 92-30-346, e-mail: boyanov@sun.medun.acad.bg

Нестероидни противовъзпалителни средства и нежелани прояви от гастро-интестиналния тракт - 39, 2003, № 4, 45-51.
М. Панчовска
Клиника по ревматология, МУ - Пловдив

Резюме:
Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) се прилагат широко в медицинската практика. Честотата на приложението им нараства с възрастта на пациентите. Нерядко се регистрират сериозни нежелани ефекти, които могат да застрашат живота на болния. В статията са представени патогенетичните механизми, свързани с усложненията от страна на гастро-интестиналния тракт, рисковите фактори за развитие на този вид усложнения и рисковите групи пациенти. Разгледан е фармакоикономическият аспект на лечението с НСПВС. Независимо от синтезирането на нов клас селективни инхибитори на ензима циклооксигеназа - 2, “старите” нестероидни противовъзпалителни средства остават най-често изписваните рецептурни форми.

Ключови думи: нестероидни противовъзпалителни средства, нежелани ефекти, гастро-интестинален тракт

Адрес за кореспонденция:
Д-р Мария Панчовска, ПК 136, 4023 Пловдив,
) 0888-60-23-81, e-mail: mar_pan@abv.bg

 

3'2003

Малигнени заболявания на кожата при бъбречнотрансплантирани пациенти- 39, 2003, № 3, 3-7.
З. Демерджиева(1) и Е. Паскалев(2)
(1)Клиника по дерматология и венерология
(2)Клиника по нефрология и трансплантация,
УМБАЛ “Александровска” - София
Резюме: Продължителното приложение на имуносупресивни средства при бъбречнотрансплантирани пациенти повишава риска от неоплазми след трансплантацията. Характеристиката на карциномите, установени при трансплантирани, е различна от тази при нормалната човешка популация и се характеризира с по-висока честота на спиноцелуларния кожен рак, не-Ходжкиновите лимфоми, саркома на Капоши, карцинома на матката, хепатобилиарните карциноми. Най-честият посттрансплантационен карцином е този на кожата и устните, с честота около 35-40%. Има линеарно повишение на честотата на кожния рак с удължаване на продължителността след трансплантацията. От кожните карциноми спиноцелуларният е с по-голяма честота от базоцелуларния карцином. Туморите са по-агресивни, отколкото в общата популация и по-често рецидивиращи след резекция. Целта на този обзор е да покаже честотата и значението на малигнените кожни заболявания при бъбречнотрансплантирани пациенти.
Ключови думи: бъбречна трансплантация, бъбречнотрансплантирани пациенти, малигнени кожни заболявания
Адрес за кореспонденция:Д-р Здравка Демерджиева, Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: zdemerdjieva@bol.bg

Засягане на нервната система при първичен синдром на Sjoegren- 39, 2003, № 3, 8-11.
М. Панчовска(1), Й. Шейтанов(2) и Р. Икономов(3)
(1)Клиника по ревматология, МУ - Пловдив
(2)Клиника по ревматология, МУ - София
(3) Неврологична клиника, Медицински институт на МВР - София
Резюме: Първичният синдром на Sjogren може да се представи със системни прояви, които включват ангажиране и на нервната система. Регистрира се засягане на периферната и на централната нервна система. Характерни са когнитивните нарушения. Рядко се наблюдава миелопатия. Многообразието на неврологични прояви налага диференциална диагноза с широк спектър неврологични заболявания и определя терапевтичния подход.
Ключови думи: първичен синдром на Sjоgren, нервна система
Адрес за кореспонденция: Д-р Мария Панчовска, ПК 136, 4023 Пловдив, e-mail: mar_pan@abv.bg

Erythema migrans - минало и настояще - 39, 2003, № 3, 12-16.
Р. Комитова(1) и И. Христова(2)
(1)УМБАЛ" Св. Ив. Рилски" - София
(2)НЦЗПБ - София
Резюме: Erythema migrans е най-честата клинична проява на ранната лаймска борелиоза. Тази фаза на инфекцията с Borrelia burgdorferi предоставя идеална възможност за лечение на иначе потенциалната системна инфекция. Ето защо лекарите от “предния фронт” трябва да са запознати с практическите подходи за нейната диагноза и лечение. Независимо от голямото внимание, отделено на класическата еритема - с централно просветляване или тип “биволско око”, има вариации, които са дори по-чести. Те включват хомогенна конфигурация, лезии с некроза или везикули в центъра, както и форми, различни от овалната и кръглата. Находките задължително трябва да се интерпретират в контекста на епидемиологичните данни за ухапване от кърлеж или пребиваване в рисков район. Серологично изследване се препоръчва при атипични случаи. Своевременната и адекватна антибиотична терапия в срок от 3 седмици води до бързо излекуване на повечето пациенти в тази ранна фаза на болестта. Важно е да се подчертае, че 15% от тях могат да са коинфектирани с друг пренасян от кърлежи патогенен агент, а това повлиява клиничната картина и отговора на лечението.
Ключови думи: Borrelia burgdorferi, erythema migrans, лаймска борелиоза
Адрес за кореспонденция: д-р Радка Комитова, Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, УМБАЛ " Св. И. Рилски”, бул. “Акад. И. Гешов" № 15, 1431 София, e-mail: rkomitova_56@yahoo.com

Еритропоетин и еритропоетиново лечение. Част I. Общи принципи. Еритропоетинови препарати. Еритропоетиново лечение при пациенти с анемия при хронична бъбречна недостатъчност и при неопластични заболявания - 39, 2003, № 3, 17-24.
М. Николова
Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска" - София
Резюме: За да осигури обновяването на клетките от червения кръвен ред, човешкият организъм произвежда всяка секунда около 2.5 х 106 нови еритроцити. Еритропоезата се регулира основно от един специфичен сиалогликопротеин, наречен еритропоетин (EPO). След въвеждането в клиничната практика на рекомбинантния човешки EPO за лечение на анемичен синдром с различна генеза, медикаментът до голяма степен намалява необходимостта от хемотрансфузии и свързаните с тях усложнения и разходи. Този обзор представя основните показания и странични ефекти на EPO лечение и терапевтичните стратегии при лечението на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност и онкологични заболявания.
Ключови думи: еритропоетин, анемия при хронична бъбречна недостатъчност, анемия при онкологични заболявания, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Николова, Клиника по нефрология, УМБАЛ “Александровска”,
П. К. 45, 1431 София,
e-mail: milenchenceto@yahoo.com

Назалните кортикостероиди подпомагат лечението на риносинуитите- 39, 2003, № 3, 25-34.
Г. Христов

Клиничен център по алергология, Медицински университет - София
Резюме: Синуитът е широко разпространена болест със значим социален ефект. В някои страни от него страдат до 15% от населението, посещенията в лекарските кабинети по този повод са 11 млн. за година, до 13 млн. рецепти за антибиотично лечение годишно се изписват на хора, страдащи от синуит. Пациентите с тази болест имат значително влошено качество на живот. Сега се приема, че терминът риносинуит е по-точен от синуит поради следните причини: ринитът често предхожда синуита, синуит без ринит се наблюдава рядко, назалната обструкция и отделянето на секрет се установяват и при синуита. Синуитът има тясна връзка с алергичния ринит. Нелекуваният алергичен ринит предизвиква оток на лигавицата и запушване на носните ходове, което от своя страна е причина за запушване на остиумите. Поради това правилните профилактика и лечение на алергичните ринити имат важно значение за контрола на синуита. В патогенезата на риносинуитите освен добре известните фактори участват и редица имунологични механизми, клетъчни взаимодействия и медиатори, което налага нови и нестандартни, поне засега, методи за лечение.
Ключови думи: алергичен ринит, хроничен синуит, назални кортикостероиди, астма
Адрес за кореспонденция: Д-р Г. Христов, Клиничен център по алергология, Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: christoff_g@yahoo.com

Алтернативни механизми на действие на бета2-адренергичния агонист с пролонгирано действие Salmeterol при хронична обструктивна белодробна болест - 39, 2003, № 3, 35-43.
Д. Попов
Клиника по пулмология, алергология и хематология, Медицински институт на МВР
Резюме: бета2-адренергичните агонисти се прилагат широко като бронходилататори при лечение на пациенти с ХОББ. В допълнение на продължителната бронходилатация бета2-агонистите с пролонгирано действие упражняват и други ефекти, които имат клинично значение. Такива са инхибиране на пролиферацията на гладкомускулните клетки на дихателните пътища и на освобождаването на медиатори на възпалението, стимулиране на мукоцилиарния транспорт, цитопротекция на лигавицата на респираторния тракт и забавяне на мобилизирането и активирането на неутрофилите. Представеният обзор разглежда подробно възможните алтернативни механизми на действие на бета2-агониста с пролонгирано действие Salmeterol при ХОББ.
Ключови думи: ХОББ, дългодействащи бета2-агонисти, Salmeterol
Адрес за кореспонденция: Доц. Димитър Попов, Клиника по пулмология, алергология и хемато­ло­гия, Медицински институт на МВР, бул. “Скоболев” № 79, 1606 София, тел. +359 2 982-74-653, e-mail: dimpopov@mail.bg

Посттравматична терапия - 39, 2003, № 3, 44-49.
Хр. Попов

Катедра по психиатрия, Медицински университет - София
Резюме: Целта на тази работа е да доразвие в известна степен основата на постравматичната терапия (ПТТ) и да хвърли светлина върху някои от клиничните техники, които отстояват тази основа. След като по дефиниция травматизираните и виктимизираните индивиди реагират на абнормни стресогенни събития, те могат да объркат абнормността на травмата със своята собствена абнормност. Ето защо при ПТТ съществуват няколко основни принципа: принципът на нормализиране, принципът на сътрудничество и разширяване на правата и принципът на индивидуалност. Тези три принципа могат да бъдат изразени по различни начини и допълнени с други важни доктрини. Техниките на ПТТ са класифицирани в четири категории: първата е образователна; втората попада в категорията на холистичното здраве; третата категория включва методи, засилващи социалната подкрепа и социалната интеграция, и накрая, налице са клинични техники, които се категоризират най-добре като терапия. Те обхващат разработването на скръбта, потискането на страховата реакция, придружаваща травматичната представа, разумното прилагане на медикаменти по отношение на прицелните симптоми, разказването на травматичната история, ролевата игра, хипнотерапията и много други индивидуализирани методи, които са в съответствие с принципите на ПТТ.
Ключови думи: обучение, холистично здраве, социална интеграция, клинични техники
Адрес за кореспонденция: Доц. Христо Попов, Психиатрична клиника, МБАЛ “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-283, e-mail: hristopopov2002@yahoo.com

Перспективи за приложението на хелий-неонова нискоинтензивна лазерна терапия в офталмологията при заболявания на роговицата - 39, 2003, № 3, 50-53.
Л. Аврамов

Институт по електроника, БАН - София
Резюме: Показани са перспективите от прилагането на хелий-неонова (Не-Ne) нискоинтензивна лазерна терапия в офталмологията при заболявания на роговицата. Разкрити са положителните клинични резултати от лечението с Не-Ne лазер на изгаряния и наранявания на роговицата, възпалителни заболявания на окото. Хистологично, електронномикроскопски и чрез изследване на някои ензими се установява ускоряване на регенеративните процеси на роговицата под въздействието на нискоинтензивното хелий-неоново лазерно лъчение. Създадена е нова He-Ne лазерна система за лекуване на травматични наранявания и изгаряния на роговицата с противовъзпалително и противохерпесно действие. Коментирано е влиянието на нискоинтензивното He-Ne лазерно облъчване върху вирусната репродукция на Herpes simplex virus, култивиран в клетъчни култури, където отчетлив ефект е наблюдаван в късните стадии на размножителния цикъл. Обсъдени са хипотези за терапевтичното въздействие на хелий-неоновия лазер върху окото.
Ключови думи: роговица, хелий-неоново лазерно лечение
Адрес за кореспонденция: Лъчезар Аврамов, Институт по електроника, БАН - София, GSM 098445587

 

2'2003

ПСИХИАТРИЯ НА БЕДСТВИЯТА: ПРИНЦИПИ И ПРИЛОЖЕНИЕ - 39, 2003, № 2, 3-12.
Хр. Попов
Катедра по психиатрия, Медицински университет - София

Резюме: Доста голям брой травматични събития и природни, както и предизвикани от човека, бедствия се превръщат все по-настойчиво в част от ежедневието. Терминът "психиатрия на бедствията" e въведен с оглед възможността за описание на епидемиологичен подход при изясняването и лечението на последствията от ситуации с масови нещастни случаи. Психиатрите могат да играят важна роля при подпомагането на отделните индивиди и общността за справяне с тези последствия. Те притежават единствен по рода си набор от умения и опит, който може да бъде безценен при намаляване на заболяемостта и стимулиране на възстановяването. В тази работа се обсъждат редица психични, физиологични, поведенчески и общностни реакции, които се разгръщат в последвалия бедствието период. Представен е превантивен медицински модел, изясняващ реакциите по отношение на бедствие, в който психиатърът отграничава травматичните стресори и високорисковите попу-лации. Подчертава се значението на психиатричното участие при изграждането на готовност за посрещане на бедствени явления. Обсъждат се психиатричните интервенции, насочени към различните последователни фази на реакцията спрямо бедствието. Прави се преглед на основните принципи на психиатрията на бедствията и се предлагат начини за ефикасна намеса от страна на психиатрите в случаите на катастрофи в общността.
Ключови думи: бедствие/травма, рискови популации/оценка, психиатрични интервенции
Адрес за кореспонденция:
доц. Христо Попов, Психиатрична клиника, МБАЛ "Александровска",
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, тел. 92-30-283, e-mail: hristopopov2002@yahoo.com

ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ- 39, 2003, № 2, 13-17.
З. Демерджиева(1) и Е. Паскалев(2)
(1)Клиника по дерматология и венерология
(2)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ "Александровска" - София

Резюме: Кожните промени при бъбречнотрансплантираните пациенти са доста разнообразни. Те се развиват върху основата на предшестващи кожни измeнения, характерни за ХБН, и особено за диализния период. Някои от тези промени се възстановяват в различна степен, други остават да персистират и се променят, най-вече под влияние на задължителната имуносупресия. Имуносупресивната терапия директно влияе върху кожата и води до някои специфични промени, но и по индиректен път способства за развитието на разнообразна немалигнена патология на кожата при бъбречнотрансплантираните. Тя има своите отличаващи я особености от па-тологията при неимуносупресирани хора: лесно появяване, чести рецидиви, в известна степен променена ха-рактеристика на локалните лезии, терапевтична резистентност. Целта на обзора е да покаже характерните немалигнени кожни промени при пациентите с бъбречна трансплантация.
Ключови думи: бъбречнотрансплантирани пациенти, немалигнени кожни промени
Адрес за кореспонденция:
Д-р З. Демерджиева, Клиника по дерматология и венерология,
УМБАЛ "Александровска", 1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, e-mail: zdemerdieva@bol.bg

БЕЛТЪЧНА РЕСТРИКЦИЯ И ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - 39, 2003, № 2, 18-23.
Е. Паскалев
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ "Александровска" - София

Резюме: Рестрикцията на протеиновия внос допринася за намаляване на симптомите на бъбречната недоста-тъчност. Белтъчната рестрикция може да бъде ефективна само ако другите усложнения на хроничната бъб-речна недостатъчност са добре контролирани - натриев баланс и кръвно налягане, ацидоза и серумни нива на калий, пикочна киселина, калциево-фосфорен баланс, анемия и железен статус. В случаите с изразена хронична бъбречна недостатъчност - клирънс под 25 ml/min - диета, осигуряваща 0.6 g белтък на кg т.т./ден, може да забави прогресията и да удължи времето до заместваща бъбречна терапия. Целта на обзора е да покаже значението на белтъчната диетична рестрикция за прогресията на хроничната бъбречната недостатъчност.
Ключови думи: бъбречни заболявания, хронична бъбречна недостатъчност,
диетичен белтъчен внос, прогресия.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Емил Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация,
УМБАЛ "Александровска", ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 - София,
тел. 92-30-240, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИСТЕМЕН LUPUS ERYTHEMATOSUS И ЛУПУСЕН НЕФРИТ - 39, 2003, № 2, 24-34.
М. Николова
УМБАЛ "Александровска" - София

Резюме: Системният lupus erythematosus (СЛЕ) е мултисистемно заболяване с вероятна автоимунна етиопато-генеза, при което цитотоксични антитела срещу клетъчни антигени (ядрени, цитоплазмени и мембранни) и/или циркулиращи имунни комплекси водят до развитие на тъканни увреждания и органни промени. Обсъждат се диагностичната и прогностичната роля на някои автоантитела и промени в нивата на С3, С4 фракции на комплемента и някои острофазови показатели при пациенти със СЛЕ и лупусен нефрит.
Ключови думи: системен lupus erythematosus, лупусен нефрит, автоантитела, система на комплемента, острофазови белтъци
Адрес за кореспонденция:
Д-р Милена Николова, Клиника по нефрология, УМБАЛ "Александровска", ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, ПК 45, e-mail: milenchenceto@yahoo.com

ТРОПОНИНИТЕ - НОВИ БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ ПРИ МИОКАРДНИ УВРЕЖДАНИЯ- 39, 2003, № 2, 35-39.
Бл. Дишлянова и А. Цакова
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ - София

Резюме: Тропонините представляват част от регулаторните механизми на мускулната контракция. Важен момент за диагностиката е съществуването на специфични сърдечни изоформи на тропонините Т и І. Създадени са имуноензимни системи за тяхното определяне. Голям брой клинични и аналитични студии потвърждават значението на определянето на сърдечните тропонини като биохимичен "златен стандарт" в диагностиката на миокардните увреждания. Чрез тях ние развиваме нашето разбиране за структурата и функциите на тези структурни белтъци и тяхното освобождаване при увреждане на миокардните клетки. Голямото клинично значение на тези показатели е най-съществената част от тези аналитични и клинични изследвания.
Ключови думи: миокардно увреждане, тропонин Т и І, методи
Адрес за кореспонденция:
Доц. Бл. Дишлянова, Катедра по клинична лаборатория
и клинична имунология, МУ, 1431 - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1,
тел. 51-66-371, e-mail: dishlian@medfac.acad.bg

ОСНОВНИ ЕФЕКТИ НА БЕТАБЛОКАДАТА ВЪРХУ НЕРВНО-ХОРМОНАЛНАТА АКТИВАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛЕВОКАМЕРНА ДИСФУНКЦИЯ И СЪРДЕЧНА НЕ-ДОСТАТЪЧНОСТ- 39, 2003, № 2, 40- 48.
С. Лазаров(1), М. Пенев(2), В. Богданова(2) и Е. Янев(1)
(1)Катедра по патологична физиология, МУ - София
(2)Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, МУ - София

Резюме: Доскоро се смяташе, че бета-блокерите са противопоказани при сърдечна недостатъчност (СН). Раз-витието на клиничната медицина в края на XX век доведе до промяна на това схващане. Появиха се доказа-телства, че използването на бета-брокери може да бъде полезно при лечението на СН. Установено бе, че хро-ничното активиране на симпатико-адреналната система може да бъде пагубно за сърдечната дейност при СН и това води до съкращаване на преживяемостта. Бе установено, че бета-блокерите намаляват смъртността при пациенти със СН, като предпазват миокарда от действието на катехоламините, понижават негативната регула-ция на бета-рецепторите, удължават времето за диастолно пълнене и намаляват сърдечната честота. Те могат да бъдат много ефективни и обикновено се понасят добре дори при тежка СН. Ефектите са положителни както при болни с дилатативна кардиомиопатия, така и при болни с ИБС.
Ключови думи: сърдечна недостатъчност, левокамерна дисфункция, неврохормонална активация, катехола-мини, бета-блокери
Адрес за кореспонденция:
Д-р Симеон Лазаров, Катедра по патологична физиология,
МУ - София, 1431 - София, ул. "Св. Георги Софийски" 1, тел. 951-69-96/318, GSM 098-23-32-32.

МЯСТО НА ХИДРОХЛОРОТИАЗИДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ - 39, 2003, № 2, 49-52.
А. Гудев
Висш медицински институт - Плевен

Резюме: Хидрохлоротиазидът е въведен в клиничната практика преди 50 години с основна индикация лечение на артериалната хипертония. В големи рандомизирани проучвания беше доказано, че лечението на артериал-ната хипертония с хидрохлоротиазид и други тиазидни диуретици намалява риска от инсулт, големи коронарни събития, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Поради тяхната доказана ефективност, еднократен дневен прием и ниска цена тиазидните диуретици се препоръчват като терапия на първи избор в лечението на артери-алната хипертония.
Ключови думи: хидрохлоротиазид, диуретици, артериална хипертония
Адрес за кореспонденция:
доц. д-р Асен Гудев, П.К. 12, 1431 София, e-mail: goudev@hotmail.com

 

1'2003

ПАНИКУЛИТИ - 39, 2003, № 1, 5-10.
Р. Панчева и Б. Върбанова
Катедра по педиатрия, МУ - Варна

Резюме: Терминът "паникулит" се отнася за характерна група възпалителни заболявания на подкожната мастна тъкан. Той отразява динамичен възпалителен процес, който започва в началото предимно с неутрофили, ангажира впоследствие лимфоцити и хистиоцити и завършва с фиброза (по Callen). Естеството на клетките в инфилтрата зависи от това, в кой момент от развитието на лезията е взета биопсията. Дефинитивната диагноза на различните видове паникулити е много трудна поради сходната клинична изява, богатата етиология и бързото развитие на лезиите. Паникулитите са, от една страна, честа находка при болните с различни системни заболявания на съединителната тъкан, а от друга - в много случаи се съчетават със ставни оплаквания, дори и при неревматични заболявания. Представени са съвременните схващания относно класификацията, етиологията, кли-ничното представяне, хистологичната картина и терапията на паникулитите.
Ключови думи: паникулити, erythema nodosum, липоатрофия, Weber-Christian
Адрес за кореспонденция:
д-р Р. Панчева, Катедра по педиатрия,
МУ - Варна, 9000, ул." Марин Дринов" 55

ГЕНЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОВАРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ - 39, 2003, № 1, 11-15.
И. Димова
Катедра по медицинска генетика, МУ - София

Резюме: Овариалните карциноми варират значително в биологичното си поведение, което е свър-зано с различна прогноза и повлияване от терапия при различните типове. Съществуват доказател-ства за прогресивна трансформация от доброкачествени и гранични към злокачествени тумори чрез натрупване на генетични изменения в клетките. Мутации в различни онкогени и тумор-супресорни гени са свързани с развитието на фамилния и спорадичния овариален карцином. BRCA-1 и BRCA-2 са класически тумор-супресорни гени за наследствените овариални карциноми. Алелни загуби в 17q при спорадичните тумори са често асоциирани със серозния тип. Мутациите в K-ras онкогена са специфични за муцинозните тумори. Мутациите в гените от ДНК репариращата система имат значение при ендометроидните карциноми. Голяма роля в овариалната туморна прогресия имат онкогенът c-erbB-2 и тумор-супресорният ген р53, но практическата им стойност в прогнозирането е все още дискусионна.
Ключови думи: овариален карцином; онкогени; тумор-супресорни гени
Адрес за кореспонденция:
Д-р Иванка Димова, Катедра по медицинска генетика,
МУ - София, 1431, ул."Здраве" 2; e-mail: dr_idimova@mail.bg

РИСК И ПОЛЗА В РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА - 39, 2003, № 1, 16-22.
В. Хаджидекова(1) и Ж. Василева(2)
(1)Национален център по радиобиология и радиационна защита - София
(2)Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Резюме: Рентгеновата диагностика е основен техногенен източник на облъчване за човека. Лъчевото натоварване на населението от този фактор се определя от броя на рентгеновите изследвания и от получената доза при всяко изследване. Основният проблем в рентгеновата диагностика е осигуряването на качествен образ за правилната диагноза при минимално об-лъч-ване. В статията се обсъждат организационни и физико-технически фак-то-ри, които определят качеството на рентгеновото диагностично изследване и дозата на облъчване на пациента. Коментира се рискът за пациента от лъчеви увреждания, като специално внимание се обръща на риска от облъчване на ем-бриона и фетуса. Дискутират се рискът и ползата от скрининговите, спешните и интервенционалните рентгенови изследвания.
Ключови думи: рентгенова диагностика, диагностични дози, радиационен риск
Адрес за кореспонденция:
Д-р Валерия Хаджидекова, Национален център по радиобиология и радиационна защита, ж.к. "Дървеница", 1756 София, 62-60-37/326, e-mail: Hadjid@bgnet.bg

МЯСТО НА ПЕРОРАЛНИТЕ МАГНЕЗИЕВИ ПРЕПАРАТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ - 39, 2003, № 1, 23-26.
А. Гудев
Висш медицински институт - Плевен

Резюме: Магнезият има важни физиологични функции в човешкия организъм. В последните години бяха получени данни за връзката между магнезивия дефицит и риска от сърдечно-съдови заболя-вания. При някои групи пациенти, като болни в интензивни отделения, болни на лечение с диуретици и диабетици, магнезиевият дефицит е установен приблизително при 50% от изследваните. Лечението с перорални магнезиеви препарати има доказан ефект при потискането най-вече на камерни екстрасистоли. В малки контролирани проучвания е доказано, че лечението с магнезиеви препарати подобрява функционалния капацитет на пациенти със стабилна ангина пекторис.
Ключови думи: магнезиев дефицит, перорални магнезиеви препарати, камерни аритмии
Адрес за кореспонденция:
Доц. Асен Гудев, П.К. 12, 1431 София, e-mail: goudev@hotmail.com

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре