Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Обзори

Том 38, 2002 г.

1'2002

М. Николова и А. Илиев.    Системни прояви и бъбречно засягане при злоупотреба с наркотични вещества- 38, 2002, № 1, 5-12.

Зл. Коларов    СОХ-2 инхибитори - предистория и настояще. - 38, 2002, № 1, 13-18.

Е.  Паскалев.    Циклоспоринова нефропатия -  38, 2002, № 1, 19-26.

П. Переновска, М. Янкова, Р. Кабакчиева и Е. Еленчева.    Ехинококоза в детската възраст- 38, 2002, № 1, 27-31.

Р. Икономов.    Неврофизиология на очните движения - 38, 2002, № 1, 32-38.

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре