Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 54, 2018 г.

1/2018 2/2018 3/2018

4/2018

5/2018 6/2018

 

4'2018

bullet

ОБЗОРИ

К. Костов, Ю. Ванев, О. Чолаков и А. Димова. Специални подходи при лечението на травматичните дебелочревни увреждания  – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 5-8.
Т. Стратева. Фактори на вирулентност в патогенезата на инфекциите, причинени от Acinetobacter baumannii– Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 9-21.
А. Гоцева и Н. Янчева-Петрова. Лимфонодуларен синдром при инфекциозните болести  – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 22-28.

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Балева и Кр. Николов. Антифосфолипидни антитела и VDRL тест – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 29-33.
Р. Гергова, А. Мухтарова, Р. Марковска, К. Михова, Р. Кънева и И. Митов. Молекулярногенетичен анализ на по-редки причинители на бактериален тонзилофарингит -- стрептококи от групи С и G, близки до група А (Streptococcus pyogens)– Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 34-38.
Д. Овчаров, Ю. Петрова и Л. Трайков. Хомоцистеинът като рисков фактор за атеросклероза и когнитивен упадък при възрастни – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 39-42.
Р. Николов и Г. Богданов. Ефект на рисперидон върху хипертермия при експериментален серотонинов синдром у плъхове – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 43-46.
Т. Веков, Ж. Колев и С. Цанков. Анализ разход/ефективност на терапевтичните подходи при сквамозноклетъчен карцином на главата и шията след неуспех с терапия, съдържаща платина – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 47-51.

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

А. Павлова и А. Симеонова. Перфузионната сцинтиграфия сред диагностичните методи при белодробен тромбоемболизъм -- клиничен случай – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 52-54.

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев и И. Темелкова. Плоскоклетъчeн карцином на кожата на лицето -- бързи дерматохирургични решения в амбулаторни условия – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 55-57.
И. Темелкова, Т. Лоти и Г. Чернев. Гигантски вроден меланоцитен невус на главата: проблемни въпроси на клиничния мениджмънт – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 58-60.

bullet

КОНСЕНСУС

Методични указания за диагноза, проследяване и лечение на болестта на Гоше – Медицински преглед, 54, 2018, № 4, 61-72.

 

 

bar

 

3'2018

bullet

ОБЗОРИ

Р. Андонова. Диариен синдром при HIV инфекция/СПИН  – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 5-14. (Резюме)
Т. Стратева. Антимикробна терапия на инфекции, причинени от vancomycin-резистентни ентерококи – Медицински преглед, 54, 2018, № 3,15-23. (Резюме)
А. Мухтарова, Р. Гергова и И. Митов. Бета-хемолитични стрептококи -- тяхната актуална роля и антибиотична резистентност – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 24-29. (Резюме)
П. Драгомирова, М. Мухтаров и В. Боева-Бангьозова. Епидемиологични аспекти на човешката криптоспоридиоза – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 30-35. (Резюме)
М. Йорданова, Д. Герова и М. Бончева. Слюнката -- познат и непознат диагностичен биофлуид – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 36-43. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Цв. Великова, Р. Шумналиева, Ек. Иванова-Тодорова, З. Спасова, Д. Кюркчиев, И. Алтънкова и С. Монов. Фекален калпротектин при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания и ставно засягане – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 44-49. (Резюме)
К. Костов, Ю. Ванев, О. Чолаков и А. Димова. Ятрогенни дебелочревни увреждания – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 50-54. (Резюме)
Т. Веков. Анализ разход/ефективност на здравните технологии за втора линия терапия на възрастни пациенти с положителен за анапластична лимфомна киназа авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 55-58. (Резюме)
М. Камбурова. Обратен ефект на недофинансирането върху ефективността на здравната система в България  – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 59-64. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

А. Коцев, Д. Кьосева и Д. Милетиева. Случай с автоимунен атрофичен гастрит и пернициозна анемия при млада пациентка – Медицински преглед, 54, 2018, № 3, 64-71. (Резюме)


bar

 

2'2018

bullet

ОБЗОРИ

И. Манчев, В. Манчева-Ганева, Л. Манчев и Т. Манолова. Неотложни състояния при онкологични заболявания на главния и гръбначния мозък - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 5-8. (Резюме)
Ю. Мартева-Проевска и Ц. Велинов. Полимиксини -- механизми на резистентност и проблеми, свързани с лабораторното определяне на чувствителността към тях - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 9-18. (Резюме)
Р. Кръстева, Д. Кръстев и Ч. Хърсев. Здравно качество на живот при пациенти с рак на гърдата - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 19-23. (Резюме)
Е. Иванова. Генетични изследвания на цитокините при пациенти с биполярно афективно разстройство - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 24-28. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Стоянов, Д. Буланов, А. Йонков, С. Бонев, Д. Дарданов, Е. Арабаджиева, И. Танева и В. Димитрова. Проучване на диагностичната и прогностичната стойност на биомаркерите при злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища (първоначални резултати) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 29-33. (Резюме)
Т. Стратева, Св. Димов, А. Трифонова, И. Сираков, Е. Савов и И. Митов. Епидемиологично типизиране на vancomycin-резистентни нозокомиални изолати Enterococcus faecium от три големи болници  в България (2013-2017 г.) - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 34-41. (Резюме)
Цв. Генадиев. Ролята на биопсичната техника за избор на лечение при рака на простатната жлеза -- клиничен опит - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 42-45. (Резюме)
Т. Веков и С. Цанков. Оценка на здравните технологии, предназначени за целева имунотерапия на недребноклетъчен рак на белия дроб с PD-L1 експресия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 46-50. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Николова,  Е. Андреев , Р. Джераси, Б. Богов, Б. Милев и К. Давидов. Идиопатична ретроперитонеална фиброза и псориазис вулгарис при 60-годишен мъж - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 51-56. (Резюме)
А. Коцев и Н. Чернев. Рядка причина за прогресираща дисфагия - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 57-60. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Б. Борисов, Ст. Линкова и Г. Тодорова. Съдов достъп за хемодиализа при възрастни - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 61-64. (Резюме)

bullet

ИЗ ОПИТА

 Д. Пехливанов  и А. Тончева. Тежест на остеоартрозата и съпоставими промени в паралелни структури - Медицински преглед, 54, 2018, №2, 65-68. (Начало)


bar

 

1'2018

bullet

ОБЗОРИ

В. Боева-Бангьозова, М. Мухтаров, К. Енева и М. Панайотова. Зоонозни аспекти на аскаридозата при хора - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,5-9. (Резюме)
Кр. Коев. Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на Goldenhar - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 10-13. (Резюме)
Д. Димитрова, Т. Стоева и Р. Марковска. Enterobacter cloacae: механизми на антибиотична резистентност - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,14-22. (Резюме)
Б. Борисов, Ст. Линкова и К. Недялков. Стеноза на артерио-венозната анастомоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 23-28. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Вълков, Ж. Христова, К. Калинов, И. Еленков и М. Тихолова. Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на острите инфекции на ЦНС - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 29-33. (Резюме)
Е. Алексиев, М. Николова, М. Кондева, Л. Виденова и П. Станимиров. Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част II. Коморбидност и мускулно-скелетна функция и психичен статус - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 34-40. (Резюме)
Т. Веков. Фармакоикономически анализ на приложението на атипичните антипсихотици за лечение на шизофрения в България - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 41-45. (Резюме)
Л. Пекова, П. Парушева, Св. Чакъров и М. Фъртунова. Психо-емоционален профил на пациенти с НІV/СПИН - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,46-50. (Резюме)
Н. Джерманова-Темелкова, К. Пейчева-Цончева, П. Попиванов, Е. Насева, G. Achzet и Ц. Танкова. EMPA-THY Bulgaria I  - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 51-60. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Николова, Д. Василиу, Ж. Христова, Л. Шемелекова, Ц. Василева, М. Крупев, Ал. Кирилов, Р. Кръстева и Б. Богов. Остра бъбречна недостатъчност след прием на нестероидни противовъзпалителни средства -- значение на екипния подход за диагнозата и лечението - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 61-64. (Резюме)
П. Кръстев, Хр. Ангелов, Ф. Абединов, П. Николов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова и Г. Начев. Руптура на коронарна артерия в условията на ОМИ със ST-T-елевация при възрастен пациент - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 65-69. (Резюме)
В. Велев. Семейна спорадемия от внесена трихоцефалоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 70-72. (Резюме)

 

 

 

Последна актуализация: 17.05.2018 г.

 


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ