Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 53, 2017 г.

1/2017 2/2017 3/2017

4/2017

5/2017 6/2017

 

6'2017

bullet

ОБЗОРИ

К. Костов и Ю. Ванев.Увреждания на колона при непроникваща абдоминална травма -- диагностични предизвикателства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 5-8. (Резюме)
В. Велев и К. Георгиева. Криптоспоридиоза - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 9-12. (Резюме)
Кр. Коев. Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на котешките очи - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 13-17. (Резюме)
Е. Арон, Ив. Атанасова и Д. Терзииванов. Фармакотерапевтични предизвикателства при лечението на тежка астма с биологични лекарства - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 18-26. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Стратева, Т. Стоева, Е. Савов, Ю. Мартева-Проевска, А. Трифонова, А. Стратев, Ц. Велинов и И. Митов. Карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с множествена лекарствена резистентност (2014-2016 г.): надзор на антимикробната устойчивост и препоръки за лечение - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 27-36. (Резюме)
Д. Константинова, А. Ненова-Ногалчева и П. Печалова. Стойности на секреторен имуноглобулин А, изследван в обща нестимулирана слюнка, и промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 37-40. (Резюме)
Е. Алексиев, М. Николова, М. Кондева, Л. Виденова и П. Станимиров. Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част I. Коморбидност и сензорна функция, болка, говор и гълтателна функция - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 41-46. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

А. Коцев и М. Мирчев. Голям тубуловилозен аденоматозен полип на ректума при млад пациент - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 47-52. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите лекарствени терапии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб в България при два алтернативни подхода за референтно реимбурсиране - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 53-60. (Резюме)
Р. Коларов. Структура на заболяемостта в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 61-64. (Резюме)

 

bar

 

5'2017

bullet

ОБЗОРИ

С. Волева, С. Иванова, В. Манолов, Б. Маринов, С. Ангелова, В. Василев и С. Шишков. Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 5-10. (Резюме)
Кр. Коев. Съвременна диагностика на Stickler syndrome. Очни признаци и симптоми бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 11-17. (Резюме)
Р. Коларов. Остеонекрози на челюстните кости бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 18-23. (Резюме)
А. Трифонова, Е. Савов, И. Митов и Т. Стратева. Stenotrophomonas maltophilia -- фактори на вирулентност и образуване на биофилм бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 24-34. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

С. Начева, Ц. Гатев, Я. Асьов, З. Каменов и Ю. Петрова. Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2 бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 35-38. (Резюме)
К. Костов, Ю. Ванев и К. Петров. Деструктивни увреждания при огнестрелни наранявания на колона бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 39-42. (Резюме)
А. Кеворкян, Р. Райчева, Й. Стоилова и С. Дерменджиев. Рискови експозиции и прилагане на предпазни средства при работа от студенти по дентална медицина бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 43-48. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Й. Георгиев, С. Гърненкова, П. Петров и А. Карашмалъков. Тънкочревна инвагинация, причинена от метастатичен меланом -- клиничен случай бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 49-51. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков, Н. Райнов и Г. Славчев. Оценка на интраоперативни образни здравни технологии за безопасна радикална резекция на мозъчни тумори -- анализ разход/ефективност в България, 2017 г. бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 52-56. (Резюме)
М. Търновска и Г. Петрова. Методика за изработване на личен бюджет на работното време на студенти от магистърската програма по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 57-60. (Резюме)

bullet

LETTER TO THE EDITOR

Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина, К. Войчу и Г. Чернев. Хемангиом на ушната мида: елегантен хирургичен подход бременност - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 61-63. 

bar

 

4'2017

bullet

ОБЗОРИ

Ал. Копчев и С. Монов. Лечение на псориатичен артрит с биологични средства - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 5-12. (Резюме)
Е. Алексиев. Функционални последици при хирургично лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област   - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 13-23. (Резюме)
И. Манолов. Клинични изследвания на фармакокинетиката и ефективността на изотопно белязани дълговерижни фенилалканови киселини като средства за диагностика на сърдечно-съдови заболявания - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 24-31.
(Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Балева, М. Николова-Влахова, С. Лесичкова и Кр. Николов. Болна със системен лупус еритематозус и карцином на млечната жлеза  - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 31-33. (Резюме)
Й. П. Йорданов. Реконструкция на мекотъканен дефект на петата със сурално фасциокутанно ламбо с обратен съдов ток - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 34-37.
(Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Н. Велева, Д. Цанова, Т. Веков. Анализ разход/ефективност на Venetoclax за лечение на рефрактерна/релапсираща хронична лимфоцитна левкемия със или без 17р делеция в България, март 2017 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 38-45. (Резюме)
Р. Коларов. Индикатори за качество в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 46-51. (Резюме)
Т. Веков и Ж. Колев. Икономически анализ и оценка на стойността на паралелния експорт на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в България, 2016 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 52-57.
(Резюме)

bullet

LETTER TO THE EDITOR

Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина и Г. Чернев. Верукозен карцином с фронтална локализация: разтегателна пластика като възможна терапевтична опция - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 58-60.
П. Пенев, У. Волина и Г. Чернев. Базоцелуларен карцином на носа -- хирургичен подход  като най-правилен избор на лечение? - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 61-63.

bullet

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

А. Шеф, Й. П. Йорданов и Х. М. Ласо. Назална дермоидна киста - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 64-65. (Пълен текст на публикацията)
П. Пенев и Г. Чернев. Гигантски конгенитални меланоцитни невуси: шанс да бъдем ефективни - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 66.
(Пълен текст на публикацията)

bullet

НОВИ КНИГИ

Георги Ончев. Култура и психопатология. Антропология на психичната болест - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 67-68.

 

bar

 

3'2017

bullet

ОБЗОРИ

A. Копчев и С. Монов. Серумни биомаркери при псориатичен артрит - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 5-9. (Резюме)
М. Пенчева, К. Кавалджиева, В. Лазаров, Н. Трифонова, И. Съинова, Е. Николова, Цв. Маркова и Д. Димитрова-Диканарова. Роля на IL-18 във възпалението - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 10-15. (Резюме)
В. Манолов, Ю. Петрова, В. Василев, М. Петрова, Т. Кунчев, К. Цачев, Я. Желев, П. Желязков и Л. Трайков. Роля на хепсидина в патогенезата на атеросклерозата - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 16-23. (Резюме)
И. Манолов. Фармакологично изследване на изотопно белязани дълговерижни фенилалканови киселини върху експериментални животни - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 24-29. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ж. Стойкова, Л. Иванова, Д. Цанева-Дамянова и Цв. Костадинова. Хепатит Е вирусна инфекция в Североизточна България - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 30-34. (Резюме)
Ю. Петрова, В. Манолов, С. Хаджидекова, В. Василев, К. Цачев, М. Петрова, Л. Трайков, Б. Маринов, И. Богов, Г. Генчев и Р. Емилова. Оценка на серумни нива на хепсидин и VEGF при пациенти с исхемичен инсулт - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 35-37. (Резюме)
М. Мухтаров, Г. Гачев и Т. Цветанова. Икономически немедицински загуби от кистна ехинококоза сред хората в България - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 38-42. (Резюме)
Й. П. Йорданов и А. Шеф. Неоперативно подмладяване в областта на средната трета на лицето с помощта на пълнители на основата на хиалуронова киселина - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 43-48. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Пишмишева, М. Баймакова, И. Цачев и И. Христова. Anaplasma phagocytophilum при български пациенти -- клинични случаи - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 49-52. (Резюме)
В. Велев. Случай на инфекциозен еритем, протекъл с чернодробно засягане - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 53-55. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков, Д. Цанова и Н. Велева. Анализ разход/ефективност на idelalisib за лечение на пациенти с фоликуларен неходжкинов лимфом - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 56-61. (Резюме)

bullet

LETTER TO THE EDITOR

Н. Цекова-Трайкович, Г. Пехливанов, У. Волина, Г. Чернев. Преаурикуларно локализиран нодуларен меланом в напреднала възраст - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 62-64.

bullet

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

У. Волина, Х. Кардозо и Г. Чернев. Еризипел и лимфедем - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 65-66. (Пълен текст на публикацията)
Й. П. Йорданов, А. Шеф и Х. М. Ласо. Обширен келоид в областта на стернума - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 67-68. ( Пълен текст на публикацията)

 

bar

 

2'2017

bullet

ОБЗОРИ

Н. Гешева, С. Михайлова, С. Лесичкова, А. Михайлова и Е. Наумова. Ролята на нарушенията в JAK/STAT сигналния път в развитието на първични имунни дефицити - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 5-8. (Резюме)
В. Манолов, С. Хаджидекова, Ю. Петрова, М. Петрова, В. Василев, Л. Трайков и К. Цачев. Серумен хепсидин и оксидативен стрес при невродегенеративни заболявания - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 9-15.
(Резюме)
Пл. Гецов, Ст. Динева, Б. Владимиров. Мястото на ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография в комплексното лечение на холелитиазата - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 16-20.
(Резюме)
И. Манолов. Синтез на изотопно белязани дълговерижни мастни киселини за диагностика на сърдечно-съдови заболявания    - Медицински преглед, 53, 2017, № 2,   21 - 34. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Великов, Е. Кинова, Н. Георгиева, Ал. Попов и А. Гудев. Влияние на обемното обременяване върху артериалната ригидност, изследвано с брахиален осцилометричен монитор при пациенти на хемодиализа - Медицински преглед, 53, 2017, № 2,  37 – 43. (Резюме)
Цв. Йонева, Е. Красимирова, Д. Калинова, Е. Иванова-Тодорова, Цв. Великова, Я. Здравкова, И. Шейтанов, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Инструментални методи и диагностични автоантитела при пациенти с прогресивна системна склероза за оптимизиране на ранната диагностика - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 44 – 52. (Резюме)
А. Джоров. Методика за фиксации на мандибуларни фрактури, неналагаща междучелюстна имобилизация - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 53 – 61. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д. Цанова, Ж. Колев, Т. Веков. Мрежов метаанализ разход/ефективност на palbociclib за лечение на HR+/HER2- aвансирал/метастазен рак на гърдата в България, 2017 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 62 – 67. (Резюме)

bullet

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

У. Волина, Дж. Патерсън, Г. Чернев. Кавернозен хемагиом на горната устна  - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 68 – 69. ( Пълен текст на публикацията)

bullet

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В. Влахов. Нова фармацевтична форма на метамизол – диалгин - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 70 - 72. (Резюме)


bar

 

1'2017

bullet

ОБЗОРИ


М. Панайотова, М. Мухтаров, Д. Попов и В. Боева-Бангьозова. Трихинелоза в детската възраст - съвременни аспекти - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 5-12. (Резюме)
В. Манолов, Д. Йонова, Е. Възелов, В. Василев, И. Георгиева, И. Трендафилов, В. Папазов и К. Цачев. Оксидативен стрес при пациенти на хронична хемодиализа - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 13-18.
(Резюме)
А. Копчев и С. Монов. Индекси за оценка на болестната активност и терапевтичния отговор при псориатичен артрит. Част II: композитни индекси, качество на живот и глобална оценка на пациент и лекар - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 19-22.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Стратева, Д. Атанасова, А. Трифонова, Е. Савов, Св. Димов и И. Митов. Надзор на антимикробната резистентност на клинични изолати Enterococcus spp. от български болници, 2012-2015 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 23-32. (Резюме)
Л. Нейкова-Василева. Нива на „награждаващия“ допамин и „стресовия“ пролактин при алкoхолнозависими пациенти - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 33-44. (Резюме)
С. Динева, П. Гецов, Б. Владимиров и К. Проданова. Вероятност за възникване на холецистит при периампуларен дуоденален дивертикул – математически модел - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 45-48.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Д. Вълчев, Зл. Илинов и Е. Обретенов. Случай на висока преживяемост след VATS талкова плевродеза за малигнен плеврален излив от мамарен карцином - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 49-53. (Резюме)
М. Баймакова, Г. Попов, Р. Андонова, В. Ковальова и К. Плочев. Инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 54-58.
(Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Вeков и С. Джамбазов. Анализ разход/ефективност на комбинираните четирикомпонентни антиретровирусни терапии за лечение на HIV-1 позитивни пациенти в България (юли 2016) . - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 59-64. (Резюме)

 

Последна актуализация: 15.01.2018 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ