Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 52, 2016 г.

1/2016 2/2016 3/2016

4/2016

5/2016 6/2016

 

6'2016

bullet

ОБЗОРИ

М. Баймакова, Р. Андонова, М. Пишмишева, Н. Заеков, Л. Пекова, К. Плочев. Панкреасна екзокринна недостатъчност – обща характеристика и терапия - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 5-10. (Резюме)
И. Павлов, М. Иванова-Шиварова. Next-generation sequencing – същност на технологията и приложение в тъканното типизиране и молекулярната диагностика на миелоидни неоплазии - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 11-16. (Резюме)
М. Янкова, С. Милева, И. Галева. Безопасност и ефективност на инхалаторното приложение на адреналин при деца с остър ларинготрахеит - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 17-21. (Резюме)
Р. Комитова. Aнтиретровирусна преекспозиционна профилактика зa превенция на HIV инфекция - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 22-27. (Резюме)
А. Копчев и С. Монов. Индекси за оценка на болестната активност и терапевтичния отговор при псориатичен артрит. Част I: периферен артрит, аксиално засягане, ентезит, дактилит, кожно и нокътно засягане - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 28-34.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Божкова, Т. Стоева, Р. Марковска и И. Митов. Резистентност към trimethoprim/sulfamethoxazole в клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 35-39. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Л. Зисова, A. Чокоева, Г. Чернев, T. Лоти. Tinea capitis adultorum вече не е казуистика - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 40-44. (Резюме)
А. Коцев и Н. Чернев. Случай с гигантска хиатална херния - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 45-48.
(Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков и С. Джамбазов. Анализ на инкременталното съотношение на разходи и здравни ползи на биологичните лекарствени терапии за лечение на анкилозиращ спондилит в България, 2016 г. - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 49-53. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. А. Ал-Садек, Н. И. Димитров, Д. Никлев, А. Ал-Садек. Педиатрични диафизарни фрактури на предмишницата: радиологична класификация и усложнения - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 54-55. (Резюме)

bullet

LETTER TO THE EDITOR

Г. Чернев, А. Чокоева, И. Лозев, И. Пидакев, Дж. Патерсън. Lentigo maligna - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 56-59.

bullet

ВТОРИЧНА ПУБЛИКАЦИЯ

Г. Ончев. Хипердиагноза в съвременната психиатрия - Медицински преглед, 52, 2016, № 6, 59-63.

 

bar

 

5'2016

bullet

ОБЗОРИ

Н. Янчева. Заболявания на гастроинтестиналния тракт при HIV инфектирани пациенти – клинични прояви и диагностични методи - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 5-16. (Резюме)
Р. Михайлов, Б. Пенчева, Д. Стоева. Витамин D и автоимунни заболявания  - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 17-22. (Резюме)
М. Николова-Влахова и М. Балева. „Non-criteria” антифосфолипидни антитела и „non-criteria” клинични симптоми за диагнозата антифосфолипиден синдром  - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 23-28. (Резюме)
В. Райкова, Д. Овнарска, Р. Байкушев. Роля на пробиотиците в схемата на терапия на бактериалната вагиноза - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 29-33.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Шиваров. Приложение на септопластиката и радиочестотно индуциранататермотерапия при хронични заболявания на носа - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 34-39. (Резюме)
Д. Цанева-Дамянова, Л. Иванова. Сероепидемиологично проучване върху носителствотона антитела срещу сърцевинния антиген (anti-HBc total) на хепатит В вирус в Североизточна България - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 40-45.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ц. Цветанов, Г. Иванов. Глобуломаксиларна киста – доклад на клиничен случай - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 46-48. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков и С. Джамбазов. Анализ и оценка на целевите здравни технологии (антитела и киназниинхибитори) за лечение на хронична лимфоцитна левкемия в България през 2016 г. - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 49-55. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

А. Шеф, Й. П. Йорданов, Х. М. Ласо. Съдови лезии – схващания и класификации - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 56-60. (Резюме)
Т. А. Ал-Садек, Н. И. Димитров, Д. Никлев, А. Ал-Садек. Честота на несрастваниятаслед кръстосана фиксация с компресионни винтове за артродеза на първаметатарзофалангеална става: едноцентрово проучване - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 61-62.
(Резюме)

bullet

LETTER TO THE EDITOR

Г. Чернев, Дж. Патерсън и А. Чокоева. Стратегии за лечение на кожен рак: назад в бъдещето? - Медицински преглед, 52, 2016, № 5, 63-64.

bar

 

4'2016

bullet

ОБЗОРИ

М. Поповска, П. Петров и Мл. Григоров. Вродени аномалии на коронарните съдове с изход от контралатералния синус на Валсалва -- кога е необходимо оперативно лечение? -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 5-10. (Резюме)
Св. Бачурска. Бенигнени лезии, имитиращи простатен карцином-  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 11-17. (Резюме)
М. Павлова. Молекулярни методи за типизиране на ентеропатогенни бактерии-  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 18-23. (Резюме)
Ю. Петрова, В. Манолов, Г. Ангов, И. Петрова, В. Василев и К. Цачев. Asymmetric dimethylarginine -- рисков фактор и маркер за атеросклероза -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 24-28. (Резюме)
Д. Йонова и В. Папазов. Метаболитна ацидоза при хронични бъбречни заболявания -- причини и последици -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 29-34.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Вълков, Д. Страшимиров, М. Славова, Е. Александрова, В. Кръстев,  М. Илиева, И. Томов,И. Габърска и М. Тихолова. Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза  на остри инфекции на ЦНС-  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 35-38. (Резюме)
М. Баймакова, К. Плочев, Т. Кундуржиев, Г. Попов, Р. Михайлова-Гарнизова и В. Ковальова. Етиологични причини за неясно фебрилно състояние  и субфебрилитет при български  пациенти -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 39-46. (Резюме)
Е. Димитракова, Е. Учикова и М. Младенова. Клетъчен имунен отговор при прееклампсия -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 47-52. (Резюме)
А. Иванов, В. Яблански и Е. Влаев. Оперативно лечение на невромускулна сколиоза в детска възраст -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 53-56.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Kомитова, К. Чудомирова, Е. Трaянова и В. Георгиева. Опасният дует сифилис  и HIV инфекция -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 57-65. (Резюме)
Ц. Цветанов и А. Бакърджиев. Бифосфонатна некроза на горна и долна челюст -- клиничен случай -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 4, 66-68
(Резюме)

  

 

bar

 

3'2016

bullet

ОБЗОРИ

М. Мирчев, А. Коцев и И. Коцев. Наследствен стомашен карциномМедицински преглед, 52, 2016,  3, 5-10. (Резюме)
А. Коцев и М. Мирчев. Травматичнo уврежданe на хранопроводаМедицински преглед, 52, 2016,  3, 11-16. (Резюме)
М. Павлова. Молекулярни методи за идентификация на ентеропатогенни бактерииМедицински преглед, 52, 2016,  3, 17-23. (Резюме)
Д. Божкова и Е. Порязова. Ролята на Е-кадхерина като елемент на епително-мезенхимния преход при яйчников карциномМедицински преглед, 52, 2016,  3, 24-28. (Резюме)
Н. Кълвачев. Вирусна хеморагична треска ебола -- II частМедицински преглед, 52, 2016,  3, 29-35. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Абди. Прогностични фактори при мултиорганните резекции по повод на локално авансирал колоректален ракМедицински преглед, 52, 2016,  3, 36-40. (Резюме)
Р. Владимирова, E. Викентиева, Д. Попова, И. Киндеков, И. Николов, Р. Станчев, Н. Петкова, И. Гигов и Ю. Райнов. Фенотипни профили при хронична лимфоцитна левкемия -- предпоставка за различен клиничен ходМедицински преглед, 52, 2016,  3, 41-46. (Резюме)
С. Панайотов, Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю. Атанасова, Я. Тодорова, В. Левтерова, Н. Бранкова, И. Симеоновски, К. Танкова, Ц. Стефанова, А. Кърчева и Т. Кантарджиев. Генетично биоразнообразие на чувствителни и мултирезистентни щамове на Mycobacterium tuberculosis в България -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 3, 47-54. (Резюме)
Ц. Цветанов и А. Бакърджиев. Flamexin® (Piroxicam β-cyclodextrin) и Aulin® (Nimesulide) -- oбезболяващо и противовъзпалително действие при оперативна екстракция на долни трети молариМедицински преглед, 52, 2016,  3, 55-58. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

П. Русенов, С. Николова, О. Олтян, Д. Стайков и С. Бачурска. Тумор на Абрикосов (грануларноклетъчен тумор) -- мистериозна диагнозаМедицински преглед, 52, 2016,  3, 59-62. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

М. Камбурова, С. Георгиева и Н. Велева. Анализ на болничната помощ в България за периода 2000-2014 г.Медицински преглед, 52, 2016,  3, 63-67. (Резюме)

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев, А. Чокоева и Т. Лоти. Саркоиден тип реакции: нов паранеопластичен признак за меланомна или ракова прогресия? Медицински преглед, 52, 2016,  3, 68.

  

 

bar

 

2'2016

bullet

ОБЗОРИ

А. Петрова и М. Мурджева. Фенотипни и генетични характеристики на резистентността към карбапенеми при Acinetobacter baumannii и Pseudomonas аeruginosa  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 5-14. (Резюме)
М. Христов. Действието на лептин върху терморегулацията при различни хомеостазни състояния -  Медицински преглед, 52, 2016,  № 2, 15-21.   (Резюме)
Р. Наков и Цв. Великова. Патогенеза на хроничните възпалителни чревни заболявания  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 22-28. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Емилова, А. Цакова, П. Петров, Т. Кундурджиев, С. Денчев, С. Димитров, М. Господинова, M. Григоров и Т. Драганов. Промени в сърдечната честота и показатели на камерната реполяризация в острата фаза на коронарен синдром -- връзка с пола и плазмените нива на половите хормони  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 29-38. (Резюме)
Т. Стоева, М. Божкова, Р. Марковска и К. Божкова. Етиологичен спектър и антимикробна лекарствена резистентност на най-честите причинители на инфекции на кръвта при пациенти с онкохематологични заболявания  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 38-45. (Резюме)
Й. П. Йорданов. Едноетапна реконструкция на дефекти на долния клепач в цяла дебелина с помощта на местни ламба след туморна аблация -- начален опит  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 46-53.  (Резюме)
Б. Благова, Н. Петрова, П. Печалова, Е. Порязова и И. Ангелова. Валидност на различните техники за определяне ангулацията на долночелюстните трети молари и на скалите, оценяващи оперативната трудност при тяхното отстраняване (Предварителни резултати)  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 54-58. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Адаптирани данни от оценки на биологични лекарствени терапии за лечение на ревматоиден артрит към локалната среда в България и фармакотерапевтични препоръки  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 59-65. (Резюме)

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев, А. Чокоева, И. Бакърджиев и Т. Лоти. АDCRSTR и "закъснялата диагноза на кожните тумори"  -  Медицински преглед, 52, 2016,  2, 66-67.

 

 

bar

 

1'2016

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

Т. Кунчев, М. Райчева, М. Петрова и Л. Трайков. Когнитивни нарушения при множествена склероза и връзката им с някои биологични маркери - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 5-9. (Резюме)
Д. Ганчева. Интрахепатална холестаза -- клиничен спектър и терапевтичен подход - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 10-23. (Резюме)
М. Базитов. Диференциална диагноза -- болест на Крон и туберкулоза на гастроинтестиналния тракт - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 24-30. (Резюме)
П. Печалова. Медикаментозна некроза на челюстните кости - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 31-34. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Стоева, Р. Марковска, М. Божкова, Д. Димитрова, К. Божкова и И. Митов. Детекция на продуценти на карбапенемази сред клинични изолати Klebsiella pneumoniaе  чрез използване на фенотипни методи - Медицински преглед, 52, 2016,  № 1, 35-41. (Резюме)
И. Генчева, А. Русева, П. Лалева и Ю. Пастухов. Хомоцистеин и високочувствителен C-реактивен протеин при пациенти на хемодиализа като маркери за кардиоваскуларен риск  - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 42-46. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Л. Нейкова, Б. Мечкарска, К. Канев и В. Атанасов. Диагностична и терапевтична значимост на определянето на мравчена киселина при отравяне с метанол - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 46-50. (Резюме)
С. Сопотенски, З. Антонова, Г. Гарванска, А. Червеняков и И. Сопотенска. Oрганосъхраняващо лечение при ятрогенна перфорация на хранопровода -- клиничен случай  - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 51-53. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Оценка на здравните технологии и фармакотерапевтични препоръки за лечение на бъбречноклетъчен карцином -- целеви лекарствени терапии  - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 54-60. (Резюме)
А. Джакупи и И. Бахоли. Сравнение на употребата на лекарства, повлияващи функциите на храносмилателния тракт, между Норвегия и Косово  - Медицински преглед, 52, № 1, 61-65. (Резюме)

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев,И. Бакърджиев, А. Чокоева, У. Волинаи Т. Лоти.Неглижирани напреднали гигантски сквамозноклетъчни карциноми и цетуксимаб: революцията на моноклоналните антитела - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 65-66.
А. Чокоева, Л. Зисова, Т. Лоти и Г. Чернев. Недерматофитни форми на тинея капитис -- нови етиопатогенетични аспекти и бъдещи терапевтични опции - Медицински преглед, 52, 2016, № 1, 67-68.

 

Последна актуализация: 14.12.2016 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ