Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 51, 2015 г.

1/2015 2/2015 3/2015

4/2015

5/2015 6/2015

 

6'2015

bullet

ОБЗОРИ

М. Баймакова. Нозокомиално неясно фебрилно състояние - Медицински преглед, 51, № 6, 5-8. (Резюме)
А. Коцев. Аденокарцином на хранопровода - Медицински преглед, 51, № 6, 9-15. (Резюме)
Т. Ханджиева-Дърленска, В. Белчева и Е. Григоров. Галантамин -- ефективен избор за симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция тип Алцхаймер - Медицински преглед, 51, № 6, 16-22. (Резюме)
Н. Павлов. Увреди на нервус алвеоларис инфериор, асоциирани с оперативно отстраняване на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари - Медицински преглед, 51, № 6, 23-26. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Цонева и Св. Маслянков. Болка след оперативно лечение на рак на млечната жлеза: 2-годишно проучване на разпространението и рисковите фактори - Медицински преглед, 51, № 6, 27-33. (Резюме)
М. Карчева, И. Макавеев, А. Блажев, И. Генчева и М. Рачев. Оценка на риска от възникване на епидемичен взрив от морбили с използване на данни за колективния имунитет - Медицински преглед, 51, № 6, 34-37. (Резюме)
Сн. Михайлова, Н. Гешева, С. Лесичкова, М. Балева, А. Темелков и Е. Наумова. Клинична характеристика и лечение на пациенти с общ вариабилен имунен дефицит в УМБАЛ „Александровска”- Медицински преглед, 51, № 6, 38-46. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Д. Игнатова и Г. Ончев. Рядък клиничен случай с коморбидност между шизофрения и анкилозиращ спондилит - Медицински преглед, 51, № 6, 47-52. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Оценка на здравните технологии като основа за фармакотерапевтични препоръки за лечение на метастатичен колоректален карцином -- целеви лекарствени терапии - Медицински преглед, 51, № 6, 53-60. (Резюме)
А. Златарева. Етапи на политиката в областта на правата на човека, в частност правата на пациентите - Медицински преглед, 51, № 6, 61-66. (Резюме)

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

А. Чокоева, Г. Чернев, У. Волина и Т. Лоти. Експресията на IMP-3 при невус и меланома: Още ли няма светлина в края на тунела? - Медицински преглед, 51, № 6, 67-68.

 

 

bar

 

5'2015

bullet

ОБЗОРИ

Ат. Георгиева, А. Михайлова и Е. Наумова. KIR гени, HLA лиганди и вирусни инфекции - Медицински преглед, 51, № 5, 5-9. (Резюме)
М. Велизарова, В. Манолов, Е. Хаджиев, К. Цачев, Ж. Христова-Димитрова, Б. Атанасова и Г. Цветкова. Роля на хепсидина в развитието на анемия при мултиплен миелом - Медицински преглед, 51, № 5, 10-14. (Резюме)
Ц. Цветанов. Апикална остеотомия - Медицински преглед, 51, № 5, 15-19. (Резюме)
Р. Михайлов, Д. Стоева и Б. Пенчева. Витамин D -- метаболизъм и биологични ефекти - Медицински преглед, 51, № 5, 20-26. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

И. Цочева, В. Исаев, С. Парина, Л. Райчева, П. Переновска, А. Цакова и М. Велизарова. Значение на серумните биомаркери за оценка на тежестта на придобита в обществото пневмония при хоспитализирани деца - Медицински преглед, 51, № 5, 27-32. (Резюме)
М. Божкова, Т. Стоева, Р. Марковска, К. Божкова и И. Митов. In vitro активност на антибиотични комбинации срещу клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia - Медицински преглед, 51, № 5, 33-37. (Резюме)
Б. Благова, П. Печалова, Н. Петрова и Е. Порязова. Оперативни интервенции в оралната хирургия -- ретроспективно и проспективно проучване върху пациенти, преминали през Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив - Медицински преглед, 51, № 5, 38-41. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Якимова и М. Пандова. Изява на синдром на Жилбер по време на прием на оланзапин при болен с шизофрения - Медицински преглед, 51, № 5, 42-45. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков. Фармакотерапевтични препоръки за лечение на недребноклетъчен карцином на бял дроб с целеви лекарствени продукти, базирани на адаптирана оценка на здравната технология в България - Медицински преглед, 51, № 5, 46-53. (Резюме)
М. Мухтаров. Икономически загуби от кистна ехинококоза - Медицински преглед, 51, № 5, 54-58. (Резюме)

bullet

МЕТОДИКИ

И. Петров, З. Станков, И. Ташева и Д. Борисова. Ендоваскуларно лечение на острата белодробна тромбоемболия и пулмоналната хипертония при пациенти с хроничен белодробен тромбоемболизъм - Медицински преглед, 51, № 5, 59-64.

bullet

LETTERS TO THE EDITORS

Г. Чернев, А. Чокоева, У. Волина, Т. Лоти. Плексиформена мутилираща неврофиброматоза -- непредсказуемото заболяване: нови данни от изследвания  - Медицински преглед, 51, № 5, 65.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

З. Демерджиева. Болест на Андерсън-Фабри (angiokeratoma corporis diffusum) - Медицински преглед, 51, № 5, 66-68. (Резюме)


bar


4'2015

bullet

ОБЗОРИ

М. Божкова, T. Стоева и К. Божкова. Вътреболнични инфекции, причинени от Stenotrophomonas maltophilia механизми    - Медицински преглед, 51, № 4, 5-11. (Резюме)
М. Стамболийска и К. Иванов. Стомашен МАЛТ лимфом -- актуален поглед   - Медицински преглед, 51, № 4, 12-18. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ц. Дойчинова, Н. Йорданова, М. Костовска, Г. Ганчева, Ив. Ангелов и Д. Шаламанов. Ротавирусни гастроентерити в Плевенски регион през 2014 г.   - Медицински преглед, 51, № 4, 19-22. (Резюме)
Б. Маринов, В. Василев и К. Цачев. Клинично значение на хепсидин за терапия с железни препарати по време на бременност    - Медицински преглед, 51, № 4, 23-25. (Резюме)
М. Любомирова, Б. Богов и М. Мутафова. Самонаблюдение и самоконтрол на хронична бъбречна болест с влошена бъбречна функция -- позната ли е практиката у нас?  - Медицински преглед, 51, № 4, 26-30. (Резюме)
Г. Вандова, Ж. Сурчева, Г. Цветкова и Е. Хаджиев. Програма за оценка на отношението към заболяването хронична миелогенна левкемия от страна на пациенти, лекувани с тирозинкиназни инхибитори. Начални резултати   - Медицински преглед, 51, № 4, 31-37. (Резюме)
Кр. Кафеджийски, Е. Григоров и Т. Веков. In vitro сравнително освобождаване  на ацетилсалицилова киселина от нови стомашноустойчиви 100 mg таблетки   - Медицински преглед, 51, № 4, 38-43. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Комитова, И. Боев, И. Мумджиев, А. Цонева и А. Гочева. Постварицелна имунна тромбоцитопения -- рядко усложнение на често заболяване   - Медицински преглед, 51, № 4, 44-49. (Резюме)
М. Николова, А. Илиев, Вл. Миленова, Т. Цочева, Ж. Христова, Е. Хаджиев, Н. Хубанов, Д. Кочев, Ю. Петрова, Р. Кръстева, М. Крупев и Б. Богов. Мултиплен миелом с клиничен дебют бъбречна недостатъчност   - Медицински преглед, 51, № 4, 50-54. (Резюме)
Т. Сбиркова и Г. Томов. Oрални лихеноидни лезии на букалната лигавица, дължащи се на прием на метотрексат -- доклад на клиничен случай   - Медицински преглед, 51, № 4, 55-59. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков, Х. Лебанова и Е. Григоров. Фармакотерапевтични препоръки за приложението на целеви онкологични лекарствени терапии за лечение на рак на гърдата в България -- терапевтична ефикасност, разходна ефективност   - Медицински преглед, 51, № 4, 59-64. (Резюме)
Н. Хубанов и П. Стефановски. Анализ на регистрираната заболяемост при пациенти с остър панкреатит в четири спешни отделения в страната   - Медицински преглед, 51, № 4, 65-68. (Резюме)

bar

 

 

3'2015 

bullet

ОБЗОРИ

С. Начева, Ю. Петрова и З. Каменов. Предиабет и предиабетна невропатия -- етиологични и патофизиологични механизми    - Медицински преглед, 51, № 3, 5-11. (Резюме)
М. Баймакова. Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит - Медицински преглед, 51, № 3, 12-21. (Резюме)
А. Чокоева и Л. Зисова. Tinea capitis -- съвременните тенденции на познатото заболяване - Медицински преглед, 51, № 3, 22-30. (Резюме)
А. Русева. Лабораторна диагностика на неалкохолната стеатозна болест на черния дроб - Медицински преглед, 51, № 3, 31-34. (Резюме)
Р. Кръстев и В. Митев. Пренатална и преимлантационна генетична диагностика в онкологията - Медицински преглед, 51, № 3, 35-38.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Байкушев, В. Узунова-Райкова, Е. Иванова и И. Митов. Използване на конвенционални и молекулярногенетични методи в диагностичния алгоритъм на вулвовагиналната кандидоза - Медицински преглед, 51, № 3, 39-43. (Резюме)
Кр. Кафеджийски, Е. Григоров и Т. Веков. In vitro изследване на нова Alginate Raft-forming  перорална суспензия - Медицински преглед, 51, № 3, 44-46.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Т. Сбиркова и П. Печалова. Ретинирани четвърти молари на максилата -- два случая на несиндромни пациенти - Медицински преглед, 51, № 3, 47-50. (Резюме)
Н. Павлов и П. Печалова. Коронектомия на ретиниран мандибуларен премолар -- клиничен случай с 4-годишен период на проследяване - Медицински преглед, 51, № 3, 51-54.
(Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков и С. Джамбазов. Метаанализ на фармакоикономически оценки на целеви онкологични терапии, базирани на тирозинкиназни инхибитори -- възможности за актуализация и приложение в България - Медицински преглед, 51, № 3, 55-68. (Резюме)

bar

 

2'2015 

bullet

ОБЗОРИ

М. Баймакова. Неясно фебрилно състояние – Медицински преглед, 51, № 2, 5-15. (Резюме)
E. Tраянова, K. Чудомирова и Р. Комитова. HIV-асоцииран sarcoma Kaposi – Медицински преглед, 51, № 2, 16-21. (Резюме)
И. Нацов. Психиатричен коморбидитет при соматични заболявания --  скрита болестност и здравноикономическите й последици – Медицински преглед, 51, № 2, 22-25. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Семерджиева, Ст. Денчев, А. Цакова и М. Стойчева. Стероидни хормони при остър коронарен синдром – Медицински преглед, 51, № 2, 26-33. (Резюме)
Д. Ганчева и И. Коцев. Болест на Wilson --  хистоморфологични аспекти – Медицински преглед, 51, № 2, 34-38. (Резюме)
М. Любомирова и Б. Богов. Self-management на артериалната хипертония при болни с хронична бъбречна болест – Медицински преглед, 51, № 2, 39-43. (Резюме)
К. Кафеджийски и Ст. Кафеджийски. Разработване на стабилен фармацевтичен състав на разтвор за перорални капки, съдържащ metamizole sodium monohydrate – Медицински преглед, 51, № 2, 44-48. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

А. Чокоева, Л. Зисова и А. Чапанова. Tinea barbae profunda, причинена от Trichophyton rubrum -- необичайна находка вследствие на необичаен механизъм на заразяване? – Медицински преглед, 51, № 2, 49-53. (Резюме)
С. Милева, М. Янкова, И. Галева, Сн. Георгиева и Д. Златарева. Трахеален бронх --  случайна находка от компютърна томография при едногодишно дете – Медицински преглед, 51, № 2, 54-56. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Т. Веков и С. Джамбазов. Здравнополитически решения без икономическа оценка на бюджетното въздействие --  анализ на последствията – Медицински преглед, 51, № 2, 57-61. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

В. Н. Атанасов. Съдебнотоксикологично изследване при смърт. II. Основни източници на грешки – Медицински преглед, 51, № 2, 62-66. (Резюме)


bar

 

1'2015

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

И. Балтаджиев и А. Кеворкиян. Рикетсиозите в ерата на глобализация. I. Кърлежопреносими рикетсии и рикетсиози в Европа и Африка -  Медицински преглед, 51, 2015, №1, 5-14. (Резюме)
Цв. Луканов и Е. Наумова. Мястото на анализа на химеризъм при трансплантацията на хемопоетични стволови клетки - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 15-19. (Резюме)
Г. Георгиев и Кр. Казалъкова. Eфективнa ли е нискоенергийната лазерна терапия при лечение на рани? -Медицински преглед, 51, 2015, №1, 20-24. (Резюме)
Цв. Цветанов. Зъбна ретенция - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 25-30. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Манолов, В. Паскалева-Пейчева, Б. Богов, Д. Йонова, Е. Възелов, Е. Хаджиев, М. Велизарова, В. Атанасова, С. Хаджидекова, В. Василев и К. Цачев. Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване -- нови възможности за диференциална диагноза - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 31-35. (Резюме)
М. Камбурова, П. Христова и И. Христова. Индекс на потреблението на здравни и социални услуги на недоносените деца от раждането до 3-годишна възраст - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 36-40.(Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Икономов, Е. Кръстев, В. Хинкова и В. Георгиева. Диагностично и терапевтично поведение при енцефалопатия на Вернике с принос на един случай - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 41-44. (Резюме)
А. Чокоева, Ю. Ананиев и Г. Чернев. Животозастрашаваща... „варицела” - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 45-47. (Резюме)
В. Иванов, А. Чокоева, Г. Чернев, Ю. Ананиев и С. Филипов. Метатипичен базалноклетъчен карцином на носа -- описание на клиничен случай - Медицински преглед, , 51, 2015, №1, 48-51. (Резюме)

bullet

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Т. Веков. Анализ на резултатите от контрола на ценообразуването и реимбурсирането чрез позитивен лекарствен списък в България през периода 2013-2014 г. - Медицински преглед,, 51, 2015, №1, 52-58. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

В. Н. Атанасов. Съдебнотоксикологично изследване при смърт. I. Проби за анализ - Медицински преглед, , 51, 2015, №1, 59-67. (Резюме)

 

 

Последна актуализация: 17.12.2015 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ