Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 49, 2013 г.

1/2013 2/2013 3/2013

4/2013

 

4'2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

Ж. Христова и К. Цачев. Нови структурни биомаркери за оценка на реналната функция и ранно диагностициране на остро бъбречно увреждане - 49, 2013, № 4, 5-13. (Резюме)
Д. Йонова, Е. Възелов, И. Попов, И. Трендафилов, В. Папазов, М. Георгиев, М. Лубих, И. Георгиева и Р. Бонева. Костни протеини и мекотъканни калцификати при болни с хронични бъбречни заболявания - 49, 2013, № 4,14-17. (Резюме)
М. П. Атанасова. Следоперативни когнитивни нарушения -- проблем с редица неизвестни - 49, 2013, № 4,18-21. (Резюме)
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Разпространение и структура на ревматичните болести - 49, 2013, № 4,22-25. (Резюме)
Т. Веков. Eвропейски политики за регулиране на разходите за лекарствени продукти - 49, 2013, № 4,26-30. (Резюме)
А. Златарева и Г. Петрова. Ценообразуване и финансиране на редки заболявания и лекарства сираци (преглед на литературата) - 49, 2013, № 4,31-38. (Резюме)
Л. Маринов, А. Савова, И. Николова и Г. Петрова. Литературно проучване на фармакотерапията и разходите за лечение на псориазис и псориатичен артрит - 49, 2013, № 4, 39-44. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Николова, М. Балева и К. Николов. Клинично значение на определянето на криоглобулините - 49, 2013, № 4,45-49. (Резюме)
П. Иванов, Цв. Цвятковска, Р. Комса-Пенкова, З. Камбурова, Е. Конова и Ст. Танчев. Обсъждане значението на вродени тромбофилични фактори съобразно популационната им честота - 49, 2013, № 4,50-54. (Резюме)
А. Михайлова, П. Янкова, В. Атанасова, А. Георгиева, Д. Петрова, К. Чернев, М. Балева и Е. Наумова. Лимфоцитни субпопулации при новодиагностицирани пациенти с хроничен вирусен хепатит В - 49, 2013, № 4,55-58. (Резюме)
К. Цонков, В. Цанов и С. Асьов. Подходящо ли е лечението на дисталните фрактури на подбедрицата със застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза - 49, 2013, № 4,59-61. (Резюме)
М. Любомирова, Т. Цочева, М. Христова, Р. Джераси и Б. Богов. Ретроспективен анализ на честотата и вида на хематоми след бъбречна биопсия, извършена с автоматична система тип Gun -- ултразвукова диагностика - 49, 2013, № 4,62-67. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ст. Кръстев, Св. Батаклиева, Сн. Тачева, А. Темелков, Р. Владимирова, В. Стоянова и В. Миланова. Лечение с кетамин на пациент с терапевтично резистентна биполярна депресия (клиничен случай) - 49, 2013, № 4,68-71. (Резюме)
Р. Икономов и Т. Стоянова. Двустранна лицева парализа -- диагностично и терапевтично поведение с принос на един случай - 49, 2013, № 4,72-75. (Резюме)
В. Дамянов, К. Принова, Е. Янис, Е. Мермеклиева и Л. Хараланов. Диагноза, лечение и диспансеризация на болен след малкомозъчен инсулт в амбулаторни условия - 49, 2013, № 4, 76-79. (Резюме)
Ц. Цветанов. Рентгенова находка при пациент с фиброзна дисплазия -- клиничен случай - 49, 2013, № 4, 80-85. (Резюме)

 

bar

 

3'2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

М. Ванкова и М. Боянов. Недостатъчност на витамин D и нейното коригиране -- кратък преглед на литературата - 49, 2013, № 3, 5-11. (Резюме)
Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска и А. Колевски. Особености на уроинфекциите при бъбречно трансплантирани реципиенти - 49, 2013, № 3, 12-18. (Резюме)
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев. Лечебни подходи според ESGO при рак на маточната шийка в стадий IB пo FIGO - 49, 2013, № 3, 19-23. (Резюме)
В. Атанасова, А. Михайлова и Е. Наумова. Единици кръв от пъпна връв -- надежден продукт за клетъчна терапия - 49, 2013, № 3, 24-29. (Резюме)
И. Гетов, Е. Костов, Хр. Лебанова и Е. Григоров. Клинична фармация -- същност, развитие и предизвикателства за практиката - 49, 2013, № 3, 30-36. (Резюме)
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Маршрут на болния с ревматична болест - 49, 2013, № 3, 37-40. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Христов, Е. Карова и И. Стоева. Честота на атопичния дерматит в България - 49, 2013, № 3, 41-49. (Резюме)
М. Божкова, Т. Стоева и К. Божкова. Терапевтични стратегии при асоциираните със Stenotrophomonas maltophilia респираторни инфекции при хоспитализирани пациенти  - 49, 2013, № 3, 50-56. (Резюме)
Р. Павлова, М. Петрова, Я. Желев, Е. Бояджиева, O. Белчева и Л. Трайков. Аполипопротеин Е епсилон4 и двигателни симптоми при пациенти с болест на Паркинсон с късно начало - 49, 2013, № 3, 57-62. (Резюме)
Д. Цонева, Вл. Миладинов, Ал. Тодоров, М. П. Атанасова, Й. Борисов и Ст. Хинев. Спинална анестезия -- сравнение на изобарен ропивакаин (5 mg/ml) с изобарен бупивакаин (5 mg/ml) - 49, 2013, № 3, 63-68. (Резюме)
Д. Тонев, А. Тончева и И. Груев. Ефикасност и безопасност на краткосрочно интрамускулно приложение на Dexketoprofen срещу Meloxicam за повлияване на обострена гонартрозна болка в стационарни условия - 49, 2013, № 3, 69-73. (Резюме)
Д. Станкулова, М. Мухтарова и М. Николова. Полибактериалният имуномодулатор “Респивакс” регулира костимулиращия потенциал на антиген-представящите клетки - 49, 2013, № 3, 74-79. (Резюме)
Св. Стайкова, К. Ненов, Кр. Ненова и Г. Вълчев. Роля на плазмазамяната в нефрологията - 49, 2013, № 3, 80-83. (Резюме)

bullet

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ

Е. Манов и Н. Рунев. Има ли място Aliskiren в съвременното лечение на артериалната хипертония? - 49, 2013, № 3, 84-88. (Резюме)

 

bar

 

2'2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

С. Асьов, В. Цанов, К. Цонков, Л. Захариев, Х. Стойчев, Д. Пачев и М. Ил иев. Фрактури на талуса – усложнения и прогноза - 49, 2013, № 2, 5-12. (Резюме)
С. Монов, Р. Рашков, Р. Шумналиева и Д. Монова. Рискови фактори при остеопороза - 49, 2013, № 2, 13-19. (Резюме)
Д. Атанасова, Т. Стратева и И. Митов. Фактори на вирулентност и бактериоцини при клиничнозначими бактерии от род Enterococcus - 49, 2013, № 2, 20-30. (Резюме)
Е. Иванов и Св. Пенчева. Развитие на клетките на спиралния ганглий - 49, 2013, № 2, 31-40. (Резюме)
В. Манолов, Б. Атанасова, М. Велизарова и К. Цачев. Изследване на хепсидин в биологични течности - 49, 2013, № 2, 41-46. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Баймакова, К. Плочев, Г. Попов, Р. Михайлова и В. Ковальова. Клинични, лабораторни и диагностични характеристики на пациенти с фебрилен синдром - 49, 2013, № 2, 47-54. (Резюме)
Я. Корновски и Е. Исмаил. Честота и локализация на лимфни метастази при инвазивен рак на маточната шийка - 49, 2013, № 2, 55-58. (Резюме)
Л. Митев, М. Велизарова, В. Узунова, Ю. Райнов, И. Гигов, Р. Станчев, Д. Данчев и К. Цачев. Диагностична значимост на цитогенетичните аномалии на мъжката полова хромозома при онкохематологичните заболявания - 49, 2013, № 2, 59-62. (Резюме)
Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска и А. Колевски. Чувствителност и резистентност на най-честите Грам(-) и Грам(+) причинители на уроинфекции при бъбречнотрансплантирани реципиенти - 49, 2013, № 2, 63-68. (Резюме)
С. Цанова-Савова. Катехини в български бели вина - 49, 2013, № 2, 69-72. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

И. Балтаджиев, И. Боев, А. Динева, А. Гочева, Ц. Казакова и А. Цонева. Менингити и менингоенцефалити, причинени от Rickettsia conorii - 49, 2013, № 2, 73-77. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Е. Възелов. Защо е необходим управленският професионализъм в медицината и здравеопазването? - 49, 2013, № 2, 78-81. (Резюме)

bullet

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Пл. Попиванов. Хипократовата клетва и организацията на здравеопазването в съвременна България- 49, 2013, № 2, 82-87. (Резюме)

bar

1'2013

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

Я. Корновски и Е. Исмаил. Нови хирургични подходи в лечението на рака на маточната шийка - 49, 2013, № 1, 5-8. (Резюме)
Цв. Маркова, Б. Алексиева, И. Съинова, К. Симеонова и Е. Николова. Имунни механизми при бронхиалната астма - 49, 2013, № 1, 9-12. (Резюме)
М. Балева, С. Лесичкова и Кр. Николов. Антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди - 49, 2013, № 1, 13-15. (Резюме)
Ж. Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев, Д. Свинаров и В. Владимиров. Витамин D статус при пациенти с бъбречна трансплантация- 49, 2013, № 1, 16-19. (Резюме)
К. Икономова. Роля на декупелуващите пептиди в терморегулацията, оксидативния стрес, затлъстяването и диабета- 49, 2013, № 1, 20-24. (Резюме)
Б. Попов. Растителните екстракти като генотоксични агенти - 49, 2013, № 1, 25-28. (Резюме)
Ст. Харизанова. Предпоставки за възникване на бърнаут синдром при служители в места за лишаване от свобода - 49, 2013, № 1, 29-36. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Св. Стайкова. Ефективният съдов достъп за диализа -- сложен и труден за разрешаване проблем - 49, 2013, № 1, 37-40 (Резюме)
Т. Стоева, К. Божкова и М. Божкова.Тенденции в развитието на проблемната антибиотична резистентност сред най-важните причинители на бактериемии в УМБАЛ „Св. Марина” -- Варна, за периода 2007-2011 г. като част от Европейската мрежа за надзор над антибиотичната резистентност (ЕARS-Net) - 49, 2013, № 1, 37 41-49. (Резюме)
А. Илиева, Р. Коларов и Е. Алексиев. Приложение на Nutridrink при болни с хирургични болести в лицево-челюстната област - 49, 2013, № 1, 37, 50-55
. (Резюме)
А. Мирчева, М. Кръстанова и Д. Вачева. Самообслужване при пациенти с ендопротезирана хумероскапуларна става (тоалет и лична хигиена) - 49, 2013, № 1, 56-59. (Резюме)
Т. Веков. Ефективност на системата за регулиране на цените на лекарствените продукти в България - 49, 2013, № 1, 60-64. (Резюме)
Д. Петрова. Сравнителен анализ на общественото удовлетворение от здравните системи в България, Англия, Германия и Чехия - 49, 2013, № 1, 65
-69. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

М. Велизарова, Л. Митев, Д. Попова, В. Узунова, Р. Станчев, И. Гигов, Ю. Райнов и К. Цачев. Случай с атипична хронична лимфоцитна левкемия и тризомия на хромозома 12 - 49, 2013, № 1, 70-74. (Резюме)
А. Коцев, Д. Петрова, К. Александрова, М. Славова, Л. Шемелкова, Е. Хаджиев, A. Йонков, Б. Милев и С. Христова. Рядък случай на първичен тънкочревен анапластичен едроклетъчен лимфом - 49, 2013, № 1, 75
-80. (Резюме)

bullet

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Пл. Попиванов. Съвременните послания на Клетвата на Хипократ в България - 49, 2013, № 1, 81-84. (Резюме)

 

Последна актуализация: 06.01.2014 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ