Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 48, 2012 г.

1/2012 2/2012 3/2012

4/2012

4'2012

bullet

ОБЗОРИ

Цв. Димитров, Кр. Андреев и Зл. Янкова. Очни прояви при туберкулоза - 48, 2012, 4, 5-9. (Резюме)
А. Русева и А. Димитрова. Ребалансът в хемостазата при болни с хронично чернодробно заболяване - 48, 2012, 4, 9-13. (Резюме)
Св. Стайкова. Уроинфекции в напреднала и старческа възраст - 48, 2012, 4, 14-18. (Резюме)
С. Денчев и Н. Семерджиева. Роля на изоформите на супероксиддисмутазата за коронарната атеросклероза и острите коронарни синдроми  - 48, 2012, 4, 19-26. (Резюме)
Б. Попов, С. Георгиева и С. Лалчев. Генетично тестване и застраховане - 48, 2012, 4, 27-31. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ст. Хинев, Д. Цонева, М. П. Атанасова, Ал. Тодоров, Й. Борисов, К. Дафинова, Е. Паскалев, Б. Златков и Ж. Филипов. Ранни и дългосрочни усложнения след бъбречна трансплантация: клинично наблюдение и поведение - 48, 2012, № 4, 32-40. (Резюме)
М. Иванов, Св. Гечева, П. Иванов, П. Лалева, Б. Стаменов, Р. Комса-Пенкова, И. Иванов и Вл. Иванов. Носителство на полиморфизъм А1/А2 в тромбоцитен гликопротеин IIB/IIIA при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт - 48, 2012, 4, 41-45. (Резюме)
Зл. Кълвачев, Ил. Цеков, В. Владимиров, Е. Паскалев, Б. Златков, Ж. Филипов и М. Гичева. Активност на човешкия полиомен вирус BK при бъбречнотрансплантирани пациенти - 48, 2012, 4, 46-50. (Резюме)
М. Балева и М. Николова. Антитела срещу фосфолипиди при болни от системен еритематозен лупус със и без данни за антифосфолипиден синдром - 48, 2012, 4, 51-56. (Резюме)
Св. Стайкова и Р. Димитрова-Златкова. Психични проблеми в период на адаптация при болни на диализа - 48, 2012, 4, 57-60. (Резюме)
М. Димитрова и Г. Петрова. Фармакоикономически анализ на антиеметичната терапия с Palonosetron caps. 500 mcg - 48, 2012, 4, 61-65. (Резюме)

bullet

МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

И. Балканска, А. Стоименова, Ал. Савова и Г. Петрова. Реимбурсирането на лекарствени продукти в Германия през призмата на стремежа за намаляване на разходите за лекарства - 48, 2012, 4, 66-72. (Резюме)
Т. Веков. Аптечен фармацевтичен пазар -- маркетингови стратегии, производители и медикаменти - 48, 2012, 4, 73-77. (Резюме)


ЗА СПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
- 48, 2012, № 4, 78.

 

bar

 

3'2012

bullet

ОБЗОРИ

Н. Кълвачев, О. Миков и И. Христова. Западнонилска треска - 48,  2012, № 3, 5-17. (Резюме)
Г. Ингилизова и И. Костов. Неуспешната матурация на човешки овоцити -- потенциална причина за неизяснен инфертилитет - 48,  2012, № 3, 18-23. (Резюме)
Б. Найденова-Стоева и Сл. Филчев. Хранителна алергия, кърмене и бронхиална астма - 48, 2012, № 3, 24-28. (Резюме)
Г. Ангов, Ю. Петрова, И. Петрова и М. Караджов. Фармакологично лечение на световъртежа - 48,  2012, № 3, 29-35. (Резюме)
П. Печалова. Емдогаин -- панацея или троянски кон в лечението на пародонтални и лигавични лезии? Обзор върху in vitro проучвания - 48,  2012, № 3, 36-39. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Зл. Янкова, Р. Иванчева, Ф. Щерев, В. Юрукова, Г. Белев, Н. Бояджиев, И. Дамянов, Д. Попов, С. Генова и С. Къртев. Коморбидност при ХОББ -- кумулиращ ефект на екзогенни и ендогенни фактори - 48,  2012, № 3, 40-45. (Резюме)
Л. Боянова, Ю. Илиева, И. Евстатиев, Л. Давидков, Г. Гергова, Р. Николов, В. Камбуров, Н. Кацаров и И. Митов. Резистентност на Helicobacter pylori към Clarithromycin в различни географски райони в страната - 48,  2012, № 3, 46-49. (Резюме)
М. Велизарова, Т. Ячева и К. Цачев. Анализ на диагностично значими еритроцитни цитограми, получени с хематологичен анализатор ADVIA 2120 - 48,  2012, № 3, 50-54. (Резюме)
В. Узунова, А.Учиков, М. Мурджева, К. Мурджев и Ж. Грудева-Попова. Ролята на IL-6 при диагностиката на заболяванията на млечната жлеза - 48, 2012, № 3, 55-57. (Резюме)
Т. Веков. Анализ на финансовата политика на НЗОК в болничната медицинска помощ през периода 2011-2012 г - 48,  2012, № 3, 58-62. (Резюме)
Е. Григоров, И. Гетов, Х. Лебанова и Е. Насева. Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България - 48,  2012, № 3, 63-66. (Резюме)

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Костадинова. Еволюция на концепцията за болнична архитектура - 48,  2012, № 3, 67-72.
М. Драганова и Т. Веков. Исторически аспекти на управлението на времето - 48,  2012, № 3, 73-80.

 

bar

2'2012

bullet

ОБЗОРИ

Д. Гавраилова. Постпартален тиреоидит  - 48, 2012, №2, 5-9. (Резюме)
Е. Исмаил и Я. Корновски. Статус на лимфните възли и размер на първичния тумор като прогностични фактори при рака на маточната шийка  - 48, 2012, 2, 10-13. (Резюме)
З. Кълвачев и В. Владимиров. Генитални инфекции с човешки папиломни вируси при мъже: рискове, лечение, профилактика - 48, 2012, №2, 14-16. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

С. Павлова и Р. Коцева. Вирусологичен сървейланс на случаите с грипен вирус А(H1N1)2009 в България - 48, 2012, №2, 17-26. (Резюме)
И. Василева, В. Миланова и Т. Христова. Съдействие към антипсихотична терапия сред шизофренно болни пациенти в извънболнични условия -- насочване на интервенции за подобряването му - 48, 2012, №2, 27-31. (Резюме)
Х. Благоева и Д. Петров. Усложнения при пилинг на епиретинални мембрани - 48, 2012, №2, 32-35. (Резюме)
М. Велизарова, Т. Ячева и К. Цачев. Оценка на аналитичната надеждност на хематологичен анализатор ADVIA 2120: верификация и сравнение с COULTER LH 750 - 48, 2012, №2, 36-43. (Резюме)
Т. Веков. Анализ на разходите за болнична медицинска помощ и на достъпността в сектора на задължителното здравно осигуряване през 2010 г  - 48, 2012, №2, 44-50. (Резюме)
П. Печалова, П. Павлов, А. Бакърджиев и Д. Терзиева. Проучване на корелацията между sRANKL и OPG в серум на пациенти с радикуларни кисти на челюстите и максимален рентгенов диаметър на кистите - 48, 2012, №2, 50-54. (Резюме)
E. Петрова. Белодробен карцином при работещи в чугунолеенето, подземния добив на кафяви въглища и оловно-цинкови руди  - 48, 2012, №2, 55-58. (Резюме)
А. Стоименова и Г. Петрова. Управление на качеството във фармацевтичната индустрия: сравнение на ISO 9001 с GMP - 48, 2012, №2,  59-66. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

А. Кирчева, В. Калудова, Д. Паскалев и Е.Софтова. Извънбелодробна туберкулоза с локализация в черва и перитонеум (клиничен случай) - 48, 2012, №2, 67-70. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Е. Витева. Палиативни грижи в неврологията - 48, 2012, №2, 71-75. (Резюме)

 

bar

1'2012

bullet

ОБЗОРИ

Й. Ямакова и Р. Петков. Предоперативна оценка и подготовка на пациенти с белодробни заболявания - 48, 2012, № 1, 5-11. (Резюме)
Р. Аргирова. Ваксина срещу НІV -- предизвикателството на 21-ви век - 48, 2012, № 1, 12-19. (Резюме)
Г. Кръстева и Е. Лакова. Локалната ренин-ангиотензинова система в костния мозък -- участник в патогенезата на атеросклерозата - 48, 2012, № 1, 20-25. (Резюме)
Р. Димова и Р. Димов. Приложение на аутсорсинг подхода в лечебните заведенияза болнична помощ – ползи и рискове - 48, 2012, № 1, 26-31.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Кахтан, М. Славова, А. Мангъров, Н. Найденова, В. Кръстев, М. Илиева,Е. Александрова, Н. Корсун, Ф. Апостолов, Д. Страшимиров, Т. Червенякова и М. Тихолова. Клинични особености на грипа през сезона 2010/2011 г при хоспитализирани болни - 48, 2012, № 1,  32-37. (Резюме)
Е. Паскалев. Лечение на анемия в ранния постоперативен период при пациенти с бъбречна трансплантация с дарбепоетин алфа - 48, 2012, № 1, 38-42. (Резюме)
Р. Марковска, Т. Стоева, К. Божкова и И. Митов. Проучване на широкоспектърните бета-лактамази при щамове Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli в две университетски болници  Варна - 48, 2012, № 1, 43-47. (Резюме)
В. Молов, И. Трайков, Б. Хаджиев, И. Дойчинов и П. Тимонов. Фактори, влияещи на медиците за избора на онкопластична хирургия на гърдата, базирана на пластики с локални ламба - 48, 2012, № 1, 50-56. (Резюме)
Е. Петрова, Д. Меджидиева, М. Антонов и В. Захов. Шумови увреждания и тяхната профилактика при работници от мините - 48, 2012, № 1, 57-61.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Х. Благоева и Р. Христова. Ретинопатия на Valsalva – случай - 48, 2012, № 1,  62-64. (Резюме)
В. Узунова, А. Учиков, К. Мурджев, Г. Присадов, Е. Порязова и Д. Манолова. Епидермална киста на млечната жлеза - 48, 2012, № 1,  65-66.
(Резюме)

bullet

КОНСЕНСУСИ

Болест на Гоше -- методически указанияза диагноза, проследяване и лечение - 48, 2012, № 1, 67-74.

bullet

IN MEMOIAM

Проф. д-р Георги Златарски (1932-2011 г.)   - 48, 2012, № 1, 75-76.

 

 

Последна актуализация: 25.02.2013 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ