Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 47, 2011 г.

1/2011 2/2011 3/2011

4/2011

4'2011

bullet

ОБЗОРИ

К. Семкова, И. Юнгарева и С. Марина. Еризипел – тенденции в лечението и профилактиката - 47, 2011, №  4, 5-10. (Резюме)
И. Нацов. Необясними телесни симптоми в медицинската практика – ограничения на концепцията за соматоформни разстройства - 47, 2011, №  4, 11-14. (Резюме)
Е. Паскалев, С. Зеленски, Н. Боянова, С. Тодоров и Т. Харалампиева. Болест на Фабри - 47, 2011, №  4, 15-21. (Резюме)
М. Христова и М. Балева. Диагностичнa стойност на антинеутрофилните цитоплазмени антитела - 47, 2011, №  4, 22-30. (Резюме)
М. Балева, Е. Наумова, А. Михайлова, Д. Петрова и К. Чернев. HLA и инфекция с хепатит В - 47, 2011, №  4, 31-33. (Резюме)
П. Гатева и С.-Г. Панагис Мосхонас. Болестта на Алцхаймер – какво ново  във фармакотерапията? - 47, 2011, №  4, 34-40. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Робева, М. Йорданов, А. Костадинова и Т. Тодоров. Гломерулни увреждания при болни с псориазис- 47, 2011, №  4, 41-44. (Резюме)
Е. Паскалев. Индивидуален подход при имуносупресивното лечение след бъбречна трансплантация - 47, 2011, №  4, 45-48. (Резюме)
М. Любомирова, И. Асенова и Кр. Ашикова. Корекция на анeмичния синдром с Mircera, прилаган веднъж месечно, при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий - 47, 2011, №  4, 49-52. (Резюме)
Т. Веков. Изследване на икономическите резултати от лекарствената политика в областта на онкологичните заболявания през 2011 г. - 47, 2011, №  4, 53-60. (Резюме)
Т. Търновска, Б. Маринов и С. Мандаджиева. Интегрална оценка на здравето при деца, живеещи в различни по степен атмосферно замърсяване и социално-икономически условия - 47, 2011, №  4, 61-65. (Резюме)
Е. Янев, С. Лазаров, М. Балуцов, А. Момчилова и Р. Панков. Влияние на изкуствената перфлуоровъглеродна кръв FC-43 emulsion върху макроскопската, хистологичната и ултраструктурната характеристика на белите дробове и киселинно-алкалния и газовия баланс при зайци - 47, 2011, №  4, 66-72. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ю. Ананиев, Г. Чернев и М. Гълъбова. Посттравматичен десмопластичен малигнен меланом – рядък случай oт клиничната практика - 47, 2011, №  4, 73-76. (Резюме)

bar

 

3'2011

bullet

ОБЗОРИ

Г. Чернев, Дж. Патерсън, П. Пенев, Г. Въшина, Н. Кирияк, В. Тодева, Д. Ганчева, Ю. Ананиев, M. Гълъбова, Д. Кършакова, С. Куртева, M. Пенев,  Г. Купцова, Х. Кардосо и К. Саларо. Опростени дерматоскопски критерии за диагностициране на доброкачествени  и диспластични меланоцитни лезии и меланом на кожата: индикации за хирургично отстраняване  - 47, 2011, № 3, 5-18. (Резюме)
И. Груев и А. Тончева. Псориазис и сърдечно-съдов риск - 47, 2011, № 3, 19-21. (Резюме)
Ст. Кемеров. Методи за целенасочено трениране на респираторната мускулатура при рехабилитацията на пациенти с ХОББ - 47, 2011, № 3, 22-26. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Димова, Н. Ананощев, Р. Димов и Т. Апостолова. Проучване на регионалната регистрирана заболяемост от онкологични заболявания в две населени места от Пловдивска област за 15-годишен период - 47, 2011, № 3, 27-33. (Резюме)
K. Вутова, А. Гоцева, М. Тихолова, И. Атанасова, Р. Чипева, В. Велев, З. Сабит  и С. Петкова. Трихинелоза – клинико-епидемиологични данни за епидемичен взрив в гр. София - 47, 2011, № 3, 34-36. (Резюме)
Н. Корсун, З. Младенова, И. Алексиев и А. Стейер. Генетична хетерогенност  на ротавирусните щамове, циркулиращи в България през периода 2005-2009 г. - 47, 2011, № 3, 37-42. (Резюме)
Е. Петрова. Епидемиологични тенденции на белодробните болести при работници в мини  за кафяви каменни въглища и оловно-цинков рудодобив  - 47, 2011, № 3, 43-49. (Резюме)
С. Лазаров, А. Момчилова, Р. Панков, Р. Николов и Е. Янев. Ефекти на Ambroxol върху фосфолипидния състав на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен  дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - 47, 2011, № 3, 50-54. (Резюме)
Т. Веков. Неформалните пациентски плащания в условията на финансова криза – България, 2011 г. - 47, 2011, № 3, 55-59. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ю. Ананиев, Г. Чернев и М. Гълъбова. Базоцелуларен карцином с нетипична локализация и атипична  клинична картина -- пълна ремисия след хирургична ексцизия - 47, 2011, № 3, 60-63. (Резюме)
Е. Божкова, Д. Жекова и Г. Ончев. Клиничен случай с параноидна шизофрения - 47, 2011, № 3, 64-69. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

А. Тачев. Бързи методи за доказване на витамини A, C и Е в козметични продукти - 47, 2011, № 3, 70-72. (Резюме)

bar

 

2'2011

bullet

ОБЗОРИ

Е. Енчева и Т. Хаджиева. Търсене на предсказващи маркери за развитието на лъчевите реакции на нормалните тъкани -- път към индивидуализирано лъчелечение - 47, 2011, № 2, 5-12. (Резюме)
Г. Кръстева и Е. Лакова. Интрацелуларната ренин-ангиотензинова система -- нов таргет за фармакотерапия - 47, 2011, № 2, 13-19. (Резюме)
Зл. Коларов и Р. Рашков. Клинични, епидемиологични и социално-икономически аспекти на остеоартрозата - 47, 2011, № 2, 20-23. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Л. Иванова, И. Коцев, Д. Радкова, М. Атанасова и Ж. Стойкова. Парентерално предаваеми хепатитни вируси при клинично диагностицирани случаи на остри хепатити и хронични чернодробни заболявания - 47, 2011, № 2, 24-31. (Резюме)
Хр. Цеков, Т. Спириев, С. Кондов, С. Чернинкова, Л. Лалева, А. Цеков, T. Златарева, В. Бусарски, К. Романски и О. Кълев. Орбитални и периорбитални метастази. Хирургично лечение на 34 случая - 47, 2011, № 2, 32-39. (Резюме)
Д. Вачева. Проучване значението на допълнителни фактори, свързани с ефективността на прилагана комплексна рехабилитационна програма при пациенти с фрактура на дисталния радиус - 47, 2011, № 2, 40-45. (Резюме)
А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева. Разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър octyl methoxycinnamate в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с 4-methylbenzylidene camphor, octocrylene и оctyl salicylate, както и с физичните ултравиолетови филтри zinc oxide и titanium dioxide) - 47, 2011, № 2, 46-51. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Г. Ончев и Л. Кавръкова. Клиничен случай с фебрилна кататония - 47, 2011, № 2, 52-58. (Резюме)
В. Евтимова, Я. Асьов, Д. Дарданов, Ж. Бонева, Пл. Йовчевски, Н. Колева, В. Маринов и С. Йорданова. Полиурия в резултат на тежка хиперкалциемия при пациент със захарен диабет - 47, 2011, № 2, 59-63.
(Резюме)
Г. Купцова, Х. К. Кардосо, Г. Чернев, Н. Суха, Ю. Ананиев и М. Пенев. Дерматит след ползване на джакузи, асоцииран с непуерперален мастит -- диагностично предизвикателство - 47, 2011, № 2, 64-66.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Веков. Лекарските грешки -- актуален медицински или комуникативен проблем между пациенти и лекари - 47, 2011, № 2, 67-70. (Резюме)

bar

 

1'2011

bullet

ОБЗОРИ

А. Митев и Г. Матеев. Инфекциозни баланити  - 47, 2011, № 1, 5-10. (Резюме)
И. Груев и А. Тончева. Хиперурикемията като сърдечно-съдов рисков фактор - 47, 2011, № 1, 11-14. (Резюме)
М. Панчовска-Мочева. Фибромиалгия и припокриване с други заболявания - 47, 2011, № 1, 15-18. (Резюме)
Ст. Сопотенски, Г. Петрова и А. Червеняков. Ахалазия – хирургични и социални аспекти на диагностиката и лечението - 47, 2011, № 1, 19-29. (Резюме)
А. Осиченко. Принципни системи за приготвяне и подаване на диализен разтвор към пациента по време на хемодиализа - 47, 2011, № 1, 30-33. (Резюме)
С. Вълчева-Кузманова. Фармакогенетика и фармакогеномика: генетични полиморфизми на лекарства-мeтаболизиращите ензими и на лекарствените транспортери - 47, 2011, № 1, 34-40. (Резюме)


bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Карчева, М. Атанасова и И. Макавеев. Разпространение на антипаротитни IgG антитела при лица до 18 години - 47, 2011, № 1, 41-45. (Резюме)
Хр. Цеков, Т. Спириев, С. Кондов, Л. Лалева, А. Цеков, В. Бусарски, К. Романски, К. Минкин, Е. Найденов, В. Пелинков, И. Ангелов и Я. Енчев. Хирургично лечение на сфеноорбитални менингеоми - 47, 2011, № 1, 46-51. (Резюме)
Т. Стоева и К. Божкова. In vitro активност на Tigecycline срещу множественорезистентни изолати на Acinetobacter baumannii - 47, 2011, № 1, 52-56. (Резюме)
П. Печалова, П. Павлов, А. Бакърджиев, Д. Терзиева и А. Бояджиева. Проучване върху промените в стойностите на OPG, sRANKL, общата алкална фосфатаза, серумния калций и левкоцитите при пациенти с радикуларни кисти на челюстите - 47, 2011, № 1, 57-62. (Резюме)
Р. Николов, Я. Чекаларова, Д. Пехливанова, К. Станоева, В. В. Петков и К. Якимова. Хронично приложение на кофеин и дезипрамин при експериментален модел на депресия у плъхове: eфекти върху телесната температура в норма и стресс - 47, 2011, № 1, 63-69.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

А. Стоименова, В. Цанкова, А. Савова, М. Манова и Г. Петрова. Фармакоикономическа оценка на приложението на Poractant alfa при преждевременно родени деца с респираторен дистрес-синдром - 47, 2011, № 1, 70-76. (Резюме)

 

Последна актуализация: 16.02.2012 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ