Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 46, 2010 г.

1/2010 2/2010 3/2010

4/2010

 

4'2010

bullet

ОБЗОРИ

В. Вълов и М. Боянов. За нуждата от точни количествени показатели за оценка на разпространението, еволюцията и лечението на захарния диабет - 46, 2010, № 4, 5-11. (Резюме)
М. Боянов и В. Вълов. Каква е цената на захарния диабет? - 46, 2010, № 4, 12-17. (Резюме)
Г. Кръстева и Е. Лакова. Патогенетични механизми на хипертонията от приложението на инхибитори на VEGF - 46, 2010, № 4, 18-23. (Резюме)
Д. Герова, Б. Галунска и Д. Паскалев. Витамин D: отвъд калциемичния ефект - 46, 2010, № 4, 24-33. (Резюме)
В. Толчков, М. Марина и Т. Кантарджиев. Молекулярни методи в диагностиката на анаеробните инфекции  - 46, 2010, № 4, 34-41.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Корсун, М. Тихолова, В. Петкова, Л. Пекова, А. Мангъров, К. Костова, З. Младенова и П. Петров. Ентеровирусни невроинфекции в България през 2008-2009 г. - 46, 2010, № 4, 42-48. (Резюме)
М. Карчева и Н. Вълканова. Епидемиологични аспекти на паротитната инфекция в областите Плевен и Разград  - 46, 2010, № 4, 49-53. (Резюме)
Г. Ончев, А. Ферчева, С. Алексиев и Х. Киласпи. Нов инструмент за оценка на психо-социалната рехабилитация  - 46, 2010, № 4, 54-59. (Резюме)
Т. Веков, Д. Петрова, В. Христов и Б. Кузманов. Медицинските алгоритми на клиничните пътеки -- основен фактор за липсата на контрол върху свръхдиагностиката и свръххоспитализацията в системата на задължителното здравно осигуряване в България  - 46, 2010, № 4, 60-66. (Резюме)
А. Янкулов, Д. Стайков, Г. Паскалев, Б. Анави, К. Мурджев, А. Учиков, В. Узунова, И. Димитров и А. Баташки. Сравнително проучване на плевродеза с талк, йодповидон, доксициклин и сребърен нитрат в експериментален модел със зайци  - 46, 2010, № 4, 67-72.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ф. Мартинова и М. Панчовска-Мочева. Имунни отклонения при пациентка след in vitro фертилизация и съпътстваща фамилност за ревматични заболявания  - 46, 2010, № 4, 73-76. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

M. Николов. Морално-етични и правно-деонтологични проблеми в медицинската експертиза на работоспособността  - 46, 2010, № 4, 77-79. (Резюме)

bullet

РЕФЕРАТИ

Ръбцова херния -- как да се постъпва? Хирургично стандартно обслужване  - 46, 2010, № 4, 80-81.
Интраперитонеалната onlay-репарация на ръбцови хернии (IPOM) -- стратегия за бъдещето? - 46, 2010, № 4, 82-83.

bullet

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТЕНТНОСТ

Ж. Сурчева и И. Митева. Дигиталните институционални архиви -- световна практика и български опит. - 46, 2010, № 4, 84-88. (Резюме)

 

bar

 

3'2010

bullet

ОБЗОРИ

Д. Герова и Б. Галунска. Биохимични маркери, оценяващи костния метаболизъм – 46, 2010, № 3,  5-16. (Резюме)
М. Балева и Кр. Николов. Диагностични параметри за оценка на антифосфолипидния синдром – 46, 2010, № 3, 17-21. (Резюме)
С. Вълчева-Кузманова. Взаимодействия на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето - 46, 2010, № 3, 22-27. (Резюме)
Д.Тонев и С. Радева. Прилагане на акупунктура за лечение на неспецифична хронична лумбосакрална болка: източна философия или основана на доказателства практика? – 46, 2010, № 3, 28–33. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Стоянова, Г. Генчев, Ст. Кръстев, Р. Владимирова и В. Миланова. Фактори, влияещи върху функционирането по време на ремисия при пациенти с биполярно афективно разстройство и рекурентно депресивно разстройство - 46, 2010, № 3, 34-40. (Резюме)
С. Динева, Пл. Гецов, И. Димов и Б. Владимиров. В търсене на връзката между периампуларен дуоденален дивертикул и панкреасна патология (Ретроспективен анализ) – 46, 2010, № 3, 41-45. (Резюме)
М. Любомирова, Е. Андреев и Б. Богов. Честота на артериовенозните фистули след пункционна бъбречна биопсия – 46, 2010, № 3, 45-48. (Резюме)
А. Янкулов, Г. Паскалев, К. Мурджев, А. Учиков, А. Чапкънов, В. Узунова, И. Димитров и А. Баташки. Качество на живот на пациенти с малигнени плеврални изливи след диагностична торакоскопия и плевродеза – 46, 2010, № 3, 49-54. (Резюме)
Р. Комитова, И. Христова, С. Желязкова , М. Маринова и И. Боев. Кримско-Конго хеморагична треска в Южна България – 46, 2010, № 3, 55-60. (Резюме)
Е. Паскалев. Приложение на такролимус при бъбречна трансплантация – 46, 2010, № 3, 61-66. (Резюме)
T. Стоева, К. Божкова, В. Снегарова и М. Божкова. Динамика в резистентността на най-честите бактериални изолати в УМБАЛ “Св. Марина” -- Варна, и употребата на някои антибиотици в периода 2004-2008 г. – 46, 2010, № 3, 67-72. (Резюме)
Т. Веков, Н. Велева и Р. Колева. Анализ на приложението на изискванията и критериите на позитивния лекарствен списък и влиянието върху публичните разходи за лекарствени продукти – 46, 2010, № 3, 73-77. (Резюме)
П. Тепавичарова. Резултати от естетичната блефаропластика и оперативни алтернативи при 433 пациенти – 46, 2010, № 3, 78. (Резюме)

bullet

РЕЦЕНЗИИИ

Отзив за учебника "Електронно здравеопазване". Том І и Том 2 на проф. д-р Живка Винарова, д.м.н., ас. д.р Полина Михова, генерал-майор проф. д-р Стоян Тонев, д.м., проф. д-р Асен Петков, д.м.н.
Отзив за монографията на доц. д-р Георги Ончев, д.м. "Принуда в психиатрията: емпирични данни и добра практика".


bullet

ЮБИЛЕЙ

Професор Меглена Ачкова на 80 години.

 

bar

 

2'2010

bullet

ОБЗОРИ

П. Гецов, С. Динева, Б. Владимиров и П. Русев. Роля на ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография в диагностично-терапевтичния алгоритъм при заболяванията на панкреаса и вродените панкреатобилиарни малформации - 46, 2010, No 2,5-10. (Резюме)
М. Боянов и В. Грозева. Неалкохолна стеатозна болест на черния дроб -- епидемиология и патогенеза - 46, 2010, No 2,11-15. (Резюме)
З. Кълвачев, И. Цеков, Д. Стоянова, Д. Дарданов, К. Кацаров, Г. Киров и С. Христова. За вероятното участие на човешкия полиомен вирус JC в онкогенезата на рака на дебелото черво - 46, 2010, No 2,16-22. (Резюме)
Цв. Маркова. Вътреклетъчни сигнални пътища, участващи в генната експресия на провъзпалителните цитокини - 46, 2010, No 2,23-26. (Резюме)
С. Вълчева-Кузманова. Взаимодействия на храната с лекарствата - 46, 2010, No 2,27-30
.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Николов. Място и значение на рака на млечната жлеза в общата първична инвалидност сред жените в България - 46, 2010, No 2, 31-36. (Резюме)
Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, М. Атанасова, Хр. Цветанова и П. Илиева. Варицелни енцефалити - 46, 2010, No 2,37-40. (Резюме)
Е. Паскалев. Приложение на имуносупресия с моноклонални антитела при бъбречнотрансплантирани пациенти - 46, 2010, No 2, 41-45. (Резюме)
М. Любомирова, Р. Джераси и Б. Киперова. Рискови фактори за усложнения при реналната бъбречна биопсия - 46, 2010, No 2, 46-51. (Резюме)
Р. Михайлов, Б. Пенчева, В. Василев и В. Стоянова. Цистатин С -- референтни граници, значение за клиничната практика - 46, 2010, No 2, 52-57. (Резюме)
Т. Веков. Изследване нивото и тенденциите на генеричното проникване на българския фармацевтичен пазар в периода 2006-2009 г. - 46, 2010, No 2,  58-62. (Резюме)
А. Савова, А. Стоименова, М. Манова и Г. Петрова. Фармакоикономическа оценка на сублингвални таблетки Buprenorphine 2 mg/Naloxone 0,5 mg за лечение на опиоидна наркотична зависимост - 46, 2010, No 2,  63-70. (Резюме)
С. Лазаров, Р. Николов, Е. Янев, А. Момчилова и Р. Панков. Ролята на Methylprednisolone за фосфолипидния състав на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - 46, 2010, No 2,  71-78.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

И. Костов. Създаване на система за електронен здравен запис -- текущо състояние и добрите практики в Европа и по света - 46, 2010, No 2, 79-83. (Резюме)

bullet

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТЕНТНОСТ

Ж. Сурчева и И. Митева. Свободният достъп -- факт във виртуалната реалност - 46, 2010, No 2, 84-100. (Резюме)

bar

 

1'2010

bullet

ОБЗОРИ

И. Андонова и В. Ганев. Генетични полиморфизми на глутатион S-трансферазите в човешката популация и асоциация с мултифакторни заболявания. Част ІІ - 46, 2010, No 1,  5-13. (Резюме)
М. Василев и Ж. Василева. Антивирусни ефекти на интерфероните. 2. Индуцирани от интерферона протеини с пряк антивирусен ефект. - 46, 2010, No 1,  14-21. (Резюме)
П. Печалова, А. Бакърджиев и З. Запрянов. Кисти на челюстите. - 46, 2010, No 1,  22-29.
(Резюме)
Р. П. Николов. Нежелани реакции на лекарствата. - 46, 2010, No 1,   30-39. (Резюме)


bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Смилов, И. Лозев, Е. Александров и П. Лозев. Резултати от оперативното лечение на 56 пациенти с радикална ретропубисна простатектомия. - 46, 2010, No 1, 40-43. (Резюме)
З. Валерианова. Гастроинтестинални стромални тумори в България -- данни на Националния раков регистър - 46, 2010, No 1,  44-48.
(Резюме)
Г. Ганчева, Хр. Цветанова, П. Цветкова и П. Илиева. Сравнително проучване на тежки форми с летален изход при лептоспироза и остри вирусни хепатити - 46, 2010, No 1,  49-53.
(Резюме)
М. Любомирова, E. Андреев и Б. Богов. Наднорменото тегло като рисков фактор за усложнения при пункционна бъбречна биопсия - 46, 2010, No 1, 54-57.
(Резюме)
З. Каменов, Р. Парапунова и Р. Георгиева. Диабетната невропатия като показател за общия здравен риск на пациенти със захарен диабет тип 2. - 46, 2010, No 1,  58-64.
(Резюме)
И. Новаков, Г. Паскалев и С. Новакова. Спонтанен пневмомедиастинум -- собствен опит и литературен обзор - 46, 2010, No 1, 65-70.
(Резюме)
Т. Веков, Д. Петрова, О. Янева и А. Иванова. Липсата на обективна оценка на лекарствените продукти -- основна слабост на националната реимбурсна политика - 46, 2010, No 1,  71-74.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ж. Бонева, К. Костов, П. Йовчевски, Я. Асьов, С. Йорданова, В. Евтимова, В. Маринов и Д. Димитрова. Тиреотоксикоза и myasthenia gravis -- описание на случай - 46, 2010, No 1,  75-79. (Резюме)
Е. Порязова, З. Запрянов, Г. Паскалев и В. Узунова. Рядък случай на миоепителен хамартом -- имунохистохимична типизация - 46, 2010, No 1,  80-82. (Резюме)
П. Сапунджиев. Усложнения след екстракция на зъби при болна от захарен диабет - 46, 2010, No 1,  83-90. (Резюме)

bar

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ