Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 45, 2009 г.

1/2009 2/2009 3/2009

4/2009

4'2009

bullet

ОБЗОРИ

Зл. Кълвачев, В. Владимиров, А. Ганчева, Гр. Матеев и Я. Делчев. Клинични прояви,  диагностика, профилактика и терапия на инфекциите, причинени от човешки папиломни вируси - 45, 2009, No 4,  5-9. (Резюме)
М. Василев и Ж. Василева. Антивирусни ефекти на интерфероните. 1. Индукция, протеини и техните рецептори - 45, 2009, No 4, 10-18. (Резюме)
М. Панчовска-Мочева и Ф. Мартинова. Автоимунни заболявания, имунологични тестове и асистирани репродуктивни методи - 45, 2009, No 4, 19-22. (Резюме)
И. Андонова и В. Ганев. Генетични полиморфизми на глутатион S-трансферазите в човешката популация и асоциация с мултифакторни заболявания. Част І - 45, 2009, No 4, 23-31. (Резюме)
E. Добрева. Широкоспектърни β-лактамази при Pseudomonas aeruginosa - 45, 2009, No 4, 32-42. (Резюме)
П. Петров. Рискове за плода, роден при седалищно предлежание - 45, 2009, No 4, 43-47. (Резюме)
Х. Благоева, Д. Петров и Р. Христова. Клинично приложение на лазерите в офталмологията - 45, 2009, No 4,  48-54. (Резюме)
С. Кемеров. Съвременни насоки в комплексната белодробна рехабилитация - 45, 2009, No 4,  55-60. (Резюме)
И. Костов. Болничните информационни системи – необходимост за ефективно управление на здравните заведения - 45, 2009, No 4,  61-64.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Кирчева, Д. Паскалев, Л. Петкова и М. Григорова. Катетър-асоциирани уроинфекции при болни, подложени на оперативно и интензивно лечение - 45, 2009, No 4,  65-70. (Резюме)
Пл. Йовчевски, Ж. Бонева, В. Маринов, Ст. Йорданова и В. Евтимова. Ангиотензин-рецепторната блокада – ренопревенция или ренопротекция (четиригодишно проспективно проучване - 45, 2009, No 4, 71-76. (Резюме)
Д. Петров и Х. Благоева. Комбиниран терапевтичен подход при пациенти с пролиферативна диабетна ретинопатия - 45, 2009, No 4,  77-80. (Резюме)
А. Тачев. Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне на полиетилен гликол 25-парааминобензоена киселина в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови филтри zinc oxide и titanium dioxide - 45, 2009, No 4,  81-86.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Н. Кълвачев, Л. Андонова, М. Баев, И. Христова, M. Тихолова и Т. Червенякова. Случай на Кримска-Конго хеморагична треска, доказан чрез Real-time RT-PCR и nested RT-PCR - 45, 2009, No 4,  87-91. (Резюме)

bullet

РЕЦЕНЗИИ

През погледа на експерта. Здравната реформа в две книги - 45, 2009, No 4,  92-93..

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Паскалев, Д. Радойнова и Б. Галунска. Д-р Захарина Димитрова (1873-1940). Забравен пионер в изучаването на микроструктурата на епифизата (corpus pineale) - 45, 2009, No 4,  94-97.

bullet

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТНТНОСТ

Ж. Сурчева и И. Митева. Научна медицинска информация онлайн -- подбор и оценка на качеството на медицинските уебстраници - 45, 2009, No 4,  98-104. (Резюме)

 

bar

 

3'2009

bullet

ОБЗОРИ

Д. Николов, Е. Кинова и А. Гудев. Индикации и определяне на времето за операция при нативен клапен инфекциозен ендокардит – 45, 2009, No 3, 5 -8. (Резюме)
П. Петров. Най-чести усложнения при седалищното раждане – 45, 2009, No 3, 9-16. (Резюме)
Р. Рашков и Зл. Коларов. Хондропротектори и лубриканти при остеоартроза – 45, 2009, No 3,  17-25.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Е. Манов, Т. Донова, К. Чернев, Хр. Велинов и М. Апостолова. Показатели с предсказваща стойност за развитие на сърдечна дисфункция при пациенти с чернодробна цироза и портална хипертония. Алгоритъм за ранна диагностика на циротичната кардиомиопатия – 45, 2009, No 3, 26-33. (Резюме)
Хр. Цеков, Т. Спириев, Е. Найденов, К. Минкин, С. Христова, В. Бусарски, К. Романски, М. Маринов, О. Кълев, Р. Танова, Д. Коларов, Л. Лалева, В. Дерменджиева, А. Цеков и Я. Енчев. Първичен лимфом на орбитата--неврохирургично лечение при 13 случая – 45, 2009, No 3, 34-39. (Резюме)
Е. Паскалев. Приложение на Mycophenolate при бъбречна трансплантация – 45, 2009, No 3, 40-45. (Резюме)
В. Стоянова и Г. Генчев. Литиева профилактика на афективните разстройства -- ефективност в условията на продължително лечение – 45, 2009, No 3, 46-52. (Резюме)
Г. Ончев, И. Герджиков, Цв. Иванова, Ю. Пулчев, Р. Трендафилова, С. Алексиев, М. Вуков, К. Ганев и Л. Кйелин. Преживяване на принуда при психиатрично лечение в Българиярезултати от европейско проучване върху принудата в психиатрията – 45, 2009, No 3, 53-60. (Резюме)
Вл. Григоров. Стентиране на ствола на лявата коронарна артерия--единичен опит за 18 месеца – 45, 2009, No 3, 61-64. (Резюме)
Ж. Бонева, М. Боянов, П. Йовчевски и Я. Асьов. Метаболитен синдром сред група от българската популация с нормално телесно тегло – 45, 2009, No 3, 65-70.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

И. Балтаджиев, Й. Стоилова, О. Бойкинова и З. Амбарева. Морбили в България във фазата на елиминация: клинико-епидемиологични аспекти. Съобщение за два внесени случая – 45, 2009, No 3, 71-76. (Резюме)
G. Tchernev, P. Nenoff, M. Costa and C. Salaro. Нетипична екстрагенитална форма на венеричен лимфогранулом -- „нова” терапевтична възможност за „древна болест” – 45, 2009, No 3, 77-82. (Резюме)
A. Laumanns, I. Schulze, G. Tchernev and P. Nenoff. Microsporum canis като причина за tinea capitis profundа--успешно лечение с тербинафин per os при малко дете – 45, 2009, No 3, 83-87.
(Резюме)

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Г. Милчев. Алтернативите за индуциране на плурипотентни стволови клетки  - гени или белтъци – 45, 2009, No 3, 88-92. (Резюме)

bullet

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТНТНОСТ

Ж. Сурчева и И. Митева. Информационни ресурси в уебпространството. Търсене на медицинска информация – 45, 2009, No 3, 93-100. (Резюме)


bar

 

2'2009

bullet

ОБЗОРИ

Н. Дончева и Ю. Няголов. Липидни, хемостазни и възпалителни маркери за атеротромбозен риск – 45, 2009, No 2, 5-16. (Резюме)
Е. Божкова. Когнитивни нарушения при шизофрения – 45, 2009, No 2, 17-22. (Резюме)
В. Стоянова. Поддържащо лечение на афективните разстройства с литий. Клинична ефективност – 45, 2009, No 2, 23-33. (Резюме)
Зл. Коларов. Епидемиологични, патогенетични, клинични и финансови аспекти на ревматоидния артрит -- съвременни данни – 45, 2009, No 2,  34-38. (Резюме)
Р. Николов. Молекулярна и клинична фармакология на ГАМКA ергичните рецептори – 45, 2009, No 2, 39-44.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

И. Груев и А. Тончева. Роля на хроничното възпаление за развитието на субклинична атеросклероза при пациенти с възпалителни ревматични заболявания – 45, 2009, No 2, 45-53. (Резюме)
Г. Ончев, Ив. Герджиков, Ц. Иванова, Ю. Пулчев, Р. Трендафилова, С. Алексиев, М. Вуков и К. Ганев. Клинични и психосоциални характеристики на недоброволни психиатрични пациенти в България – 45, 2009, No 2, 54-62. (Резюме)
Н. Корсун, З. Младенова, А. Цветанска, М. Борисова, Б. Чаков, Г. Каменов, М. Тихолова, Т. Тасева, и П. Петров
. Eтиологична роля на норовирусите при нозокомиални взривове от остри гастроентерити – 45, 2009, No 2, 62-66. (Резюме)
Е. Порязова и З. Запрянов. Тъканната матрица -- ефективен и икономичен метод при имунохистохимични проучвания в онкологичната практика – 45, 2009, No 2, 67-71. (Резюме)
И. Радев и П. Печалова. Използване на техника със SMAS ламбо при случаи на тотална консервативна паротидектомия – 45, 2009, No 2, 72-76. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

В. Молов, Ив. Трайков, Р. Романски и К. Янев. Медиална редукционна мамопластика с ареоларна рецентрализация -- хирургичен модел на резекция при операция по повод карцином в медиалните квадранти на млечната жлеза – 45, 2009, No 2, 77-80. (Резюме)
П. Печалова, А. Бакърджиев, Е. Порязова, Г. Хаджигеоргиев, З. Запрянов, П. Мандев и С. Димитров. Ренална остеодистрофия с деформация на максилата при пациент на хемодиализа -- описание на случай и преглед на литературата – 45, 2009, No 2, 81-85. (Резюме)
П. Сапунджиев. Одонтогенни флегмони на орбитата – 45, 2009, No 2, 86-90.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Веков. Спешна необходимост от национална програма в областта на кардиохирургията и инвазивната кардиология в България -- основа за намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания – 45, 2009, No 2, 91-94. (Резюме)
Д. Шопов. Наръчникът пo качество от ISO 15189 като модел за всяка лечебна структура – 45, 2009, No 2, 95-99. (Резюме)

bullet

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

С. Михайлова и В. Едрева. Инхалаторно приложение на тобрамицин – 45, 2009, No 2, 100-103. (Резюме)


bar

 

1'2009

bullet

ОБЗОРИ

К. Маринов. Туларемия – 45, 2009, No 1, 5-13. (Резюме)
Р. Комитова. Бруцелозата -- широко разпространена, но малко позната у нас зооноза – 45, 2009, No 1, 14-21.
(Резюме)
А. Нейкова, Б. Цветков, М. Кирш и С. Тишева. Хепарин-индуцирана тромбоцитопения и сърдечна хирургия -- опасен мит или непозната истина – 45, 2009, No 1, 22-28. (Резюме)
Зл. Коларов. Приложение на биологичните средства при ревматоидния артрит - общи моменти – 45, 2009, No 1, 29-32.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Любомирова, Ат. Кундурджиев, Ю. Петрова и Р. Джераси. Показатели за съдова увреда при болни с висок сърдечно-съдов риск – 45, 2009, No 1, 33-39. (Резюме)
Е. Паскалев. Значение на резистентния индекс при циклоспоринова нефротоксичност при бъбречнотрансплантирани пациенти – 45, 2009, No 1,40-46. (Резюме)
Т. Петкова, В. Недкова и С. Пачкова. Клинико-епидемиологично проучване на честотата на късните негнойни усложнения след стрептококова инфекция в детска възраст – 45, 2009, No 1, 47-52. (Резюме)
Г. Попов, К. Плочев и И. Диков. Вирусни хепатити в Българската армия -- клинично и сероепидемиологично проучване – 44, 2008, No 4, 53-56. (Резюме)
И. Новаков. Блокиран бял дроб при малигнени плеврални изливи – 45, 2009, No 1, 57-62. (Резюме)
Г. Ганчева, М. Атанасова, Хр. Цветанова и П. Илиева. Прогностични критерии за определяне тежестта на лептоспирозата – 45, 2009, No 1, 63-67. (Резюме)
Цв. Тончев. Измерване на максималното интраорално налягане и на вакуума след възстановителна хирургия по повод карцином на устните – 45, 2009, No 1, 68-71. (Резюме)
H. Hundozi-Hysenaj, I. Boshnjaku-Dallku, A. Murtezani and S. Rrecaj. Лечение на идиопатичната сколиоза с корсет и физиотерапия – 45, 2009, No 1, 72-76.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Ж. Бонева, Г. Киров, П. Йовчевски, В. Паскалев, Н. Колева, Н. Смилов, Я. Асьов и М. Христова. Метастаза от малигнен меланом в надбъбречна жлеза -- описание на случай – 45, 2009, No 1, 77-81. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Веков, М. Григоров и С. Джамбазов. Клиничните пътеки -- стандарт за качество на медицинската дейност или инструмент за финансиране на болничната помощ и бариера за достъпността – 45, 2009, No 1, 82-100. (Резюме)


razdelitel

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ