Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

Том 44, 2008 г.

1/2008 2/2008 3/2008

4/2008

 

4'2008

bullet

ОБЗОРИ

М. Янкова и С. Филчев. Хронобиология на нощната астма – 44, 2008, No 4, 5-9. (Резюме)
И. Балтаджиев, Н. Попиванова и О. Бойкинова. Развитие в познанията за хепатит В-вирусната инфекция. Остър вирусен хепатит В -- етиологични и патогенетични аспекти – 44, 2008, No 4, 10-18. (Резюме)
Д. Йонова и Р. Бонева. Фибробластният растежен фактор 23 -- фосфат-регулираща субстанция – 44, 2008, No 4, 19-20. (Резюме)
Д. Петрова и К. Чернев. Silymarin в клиничната практика – 44, 2008, No 4, 21-26. (Резюме)
С. Кемеров. Комплексната сърдечна рехабилитация като вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – 44, 2008, No 4, 27-30.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

И. Диков, Г. Попов, В. Ковальова, К. Плочев и М. Милков. Остри хепатити с други етиологични агенти с хепатотропно действие – 44, 2008, No 4, 31-35. (Резюме)
З. Кълвачев, С. Славов, В. Владимиров и П. Симеонов. Различна активност на вирус BK при нефролитиаза и хронични възпалителни заболявания на бъбрека – 44, 2008, No 4, 36-38. (Резюме)
Ж. Бонева, М. Боянов, П. Йовчевски, М. Петрова и Я. Асьов. Влияние на алкохолната консумация върху мастнотъканното разпределение и телесния състав – 44, 2008, No 4, 39-40. (Резюме)
П. Гойчева, А. Толекова, Б. Попов, С. Попова, В. Гаджева, Р. Койчева и Д. Сапунджиев. Проучване активността на супероксиддисмутазата и каталазата и количеството на малондиалдехида при пациенти с инсулин-зависим захарен диабет, подложени на хрониохемодиализа с полисулфонови и целулозодиацетатни мембрани – 44, 2008, No 4, 44-49. (Резюме)
К. Икономова, М. Шишенков, П. Йорданова-Лалева и М. Атанасова. Chlamydia pneumoniae, острофазови протеини и имуноглобулини при пациенти с остър инфаркт на миокарда – 44, 2008, No 4, 50-53. (Резюме)
Т. Димитрова и Е. Караславова. Вибрации на работното място и риск от остър миокарден инфаркт  – 44, 2008, No 4, 54-57.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

М. Кътева. Дорзокомисурално ламбо – 44, 2008, No 4, 58-60. (Резюме)
П. Печалова, И. Хубавенска и Б. Анави. Болест на Rosai-Dorfman -- клиничен случай и преглед на литературата – 44, 2008, No 4, 61-63. (Резюме)
O. Engin, M. Yilmaz, S. Budak, E. Yilmaz, R. Atci, E. Unluturk and O. Gore.  Аксиларният туберкулозен лимфаденит – продължаващ проблем. Описание на случай – 44, 2008, No 4, 64-66. (Резюме)
A. Murtezani, H. Terziqi, I. Dallku, V. Krasniqi and B. Rama. Представяне на случай на 20-годишна пациентка с контрактури на ставите на долните крайници вследствие на изгаряне – 44, 2008, No 4, 67-70.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

А. С. Алексиев. Холистичната медицина и синкретичната терапия -- алтернативи на парцелираната диагностика и едностранчивата терапия в здравеопазването у нас – 44, 2008, No 4, 71-79.
Р. Аргирова. XVII международна конференция по HIV/СПИН – 44, 2008, No 4, 80-84.

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Г. Милчев. Индуциране на плурипотентни стволови клетки чрез генетично репрограмиране на соматични клетки – 44, 2008, No 4, 85-90. (Резюме)

razdelitel

 

3'2008

bullet

ОБЗОРИ

А. Хилендаров, К. Велкова и Н.Трайкова. Кистични неоплазми на панкреаса -- какво трябва да знаят клиницистите – 44, 2008, No 3, 5-12.  (Резюме)
Д. Йонова и Р. Бонева. Съдов ендотел -- диагностика на ендотелната дисфункция – 44, 2008, No 3, 13-17. (Резюме)
Р. Paдев и К. Соколова. Нежелани реакции и взаимодействия на хранителни добавки от растителен произход –  44, 2008, No 3, 18-23.
(Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


А. Гудев, E. Балджиев, Ст. Денчев, Т. Донова, Н. Гочева, М. Григоров, Н. Златарева, Д. Карастатев, Д. Раев, В. Сиракова, Ат. Стойков, Сн. Тишева, Св. Торбова, Б. Чомпалова, Й. Узунангелов, В. Хергелджиева и Г. Георгиев. Клинико-епидемиологична характеристика на възрастни пациенти със систолна дисфункция в България -- анализ на данни от проучването CORONA – 44, 2008, No 3,    24-28. (Резюме)
Т. Веков, С. Джамбазов и М. Григоров. Качество на болничната медицинска помощ в България. Възможности за намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания чрез изграждане на национална мрежа от кардиологични клиники с катетеризационни лаборатории – 44, 2008, No 3,    29-31. (Резюме)
Л. Владимирова-Китова. Проучване на ефекта на симвакор върху поток-индуцираната вазодилатация при новооткрита изразена хиперхолестеролемия – 44, 2008, No 3,  32-38. (Резюме)
А. Постаджиян, А. Цончева, Д. Хазърбасанов, и Б. Финков. Ефект на два дозови режима Rosuvastatin върху нивата на С-реактивния протеин при пациенти с остър коронарен синдром – 44, 2008, No 3,   39-44.   (Резюме)
Р. Комитова, П. Петров, Т. Кантарджиев, Р. Ненова, Б. Попов, И. Иванов, Л. Панчев, А. Николова, Ц. Георгиева, М. Русинова, М. Борисова, Е. Бадаланова и Пл. Падешки. Туларемия в България -- 2003-2004 г. – 44, 2008, No 3,  45-50. (Резюме)
Г. Ганчева. Епидемиологична характеристика на лептоспирозата в Плевенски регион  – 44, 2008, No 3,   51-56. (Резюме)
И. Новаков. Роля на видеоасистираната торакоскопия в диагностиката и лечението на малигнените плеврални изливи – 44, 2008, No 3, 57-61. (Резюме)
И. Бошняку-Далку, Х. Хундози-Хюсенай, К. Хюсенай, А. Мустафа, А. Муртезани и Н. Бафтиу. Говорни нарушения при деца със спастична церебрална парализа – 44, 2008, No 3,   62-65. (Резюме)
Цв. Луканов, Д. Личев, Е. Конова, А. Емин, Н. Айвазова, Р. Коцев, Г. Велева, А. Велкова и Р. Русев. Флоуцитометрично изследване на спермална ДНК фрагментация при нормозооспермични инфертилни мъже – 44, 2008, No 3,   66-72. (Резюме)
П. Сапунджиев. Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област при болни от захарен диабет. II. Хирургично лечение – 44, 2008, No 3,  73-77. (Резюме)
В. Доков и Вил. Доков. Несъвпадение между патоанатомична и клинична диагноза -- алтернативен поглед върху проблема – 44, 2008, No 3,   78-81. (Резюме)
Р. Иванчева, Ф. Щерев, И. Дамянов, Д. Попов, С. Генова, Н. Бояджиев и Зл. Янкова. Локални и системни промени у плъхове, третирани с цигарен дим – 44, 2008, No 3,   82-87.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА


М. Кътева. Улнарно метакарпално ретроградно неврокутанно ламбо – 44, 2008, No 3,   88-90.
(Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

В. Атанасов, Б. Мечкарска, Ю. Събева, К. Канев и А. Хубенова. Проблеми на експертизата за установяване на алкохол и други упойващи вещества за целите на съдебномедицинското изследване в България. Химична експертиза на етилов алкохол в кръвта – 44, 2008, No 3,   91-95. (Резюме)

razdelitel

 

2'2008

bullet

ОБЗОРИ

Ст. Кузманова и П. Солаков. Прогресивна мултифокална енцефалопатия при aвтоимунните ревматични заболявания: клиника, диагностика и лечение  – 44, 2008, No 2, 5-12. (Резюме)
Н. Корсун, З. Младенова и П.Теохаров. Вирусни инфекции, пренасяни чрез храната или водата – 44, 2008, No 2,  13-18. (Резюме)
Л. Матева и В. Митев. Роля на катехоламините и метанефрините като биохимични маркери при туморни заболявания – 44, 2008, No 2,  19-23. (Резюме)
К. Костов и Ив. Петров. Идиопатични нощни мускулни крампи при възрастни пациенти  – 44, 2008, No 2,  24-29. (Резюме)
Р. Николова. Въздействие на физическата активност върху сърдечно-съдовата функция в детската и юношеската възраст – 44, 2008, No 2,  30-35.
(Резюме)
 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Гудев, E. Балджиев, Ст. Денчев, Т. Донова, Н. Гочева, М. Григоров, Н. Златарева, Д. Карастатев, Д. Раев, В. Сиракова, Ат. Стойков, Сн. Тишева, Св. Торбова, Б. Чомпалова, Й. Узунангелов, В. Хергелджиева и Г. Георгиев.  Медикаментозно лечение на възрастни пациенти със систолна дисфункция в България - анализ на данни от проучването CORONA  – 44, 2008, No 2,  36-40. (Резюме)
Ст. Туфкова, Е. Караславова и М. Иванова.  Ролята на някои клиничнолабораторни изследвания при остри екзогенни отравяния  – 44, 2008, No 2,  41-47. (Резюме)
П. Гойчева, Б. Попов, В. Гаджева и С. Попова. Зависимост между количеството на малондиалдехида, промените в активността на супероксиддисмутазата и каталазата и развитието на микроваскуларни усложнения при захарен диабет тип 2  – 44, 2008, No 2,  48-52. (Резюме)
Б. Попов, В. Гаджева, П. Вълканов, А. Толекова и С. Попова. Липидно перокисление и активност на супероксиддисмутазата и каталазата в астроцитоми  – 44, 2008, No 2,  53-57. (Резюме)
П. Сапунджиев. Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област при болни от захарен диабет. I. Kлинични особености  – 44, 2008, No 2,  58-62. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

И. Христова, Е. Тасева, Т. Гладнишка, К. Бакърджиев, Р. Комитова, П. Илиева, Л. Андонова, Г. Горанова, К. Йорджева и Н. Балникова. Човешката гранулоцитна анаплазмоза в България – потвърдени случаи и обзор на литературата  – 44, 2008, No 2,  63-67. (Резюме)
Ж. Бонева, М. Боянов, П. Йовчевски и Я. Асьов.  Захарен диабет и обструктивна сънна апнея – описание на случай  – 44, 2008, No 2,  68–72. (Резюме)
Тр. Червенков, В. Глинкова, Д. Герова и Б. Галунска.  Молекулни аспекти на заболяването хемохроматоза  – 44, 2008, No 2,  73-80. (Резюме)
 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Р. Комитова, И. Христова и К. Плочев. Консенсус за диагностично-терапевтичното поведение при ранна локализирана лаймска борелиоза  – 44, 2008, No 2,  81-89

 

razdelitel

 

1'2008

bullet

ОБЗОРИ

Г. Чернев, М. Д. Апостолова, Я. Георгиева, М. Дикова-Чернева, А. Коцев и A. Желязков. Lichen ruber planus – неопознатият път от инфекция към автоимунитет – 44, 2008, No 1, 5-13. (Резюме)
Б. М. Михов. Биохимия на апоптозата – 44, 2008, No 1,  14-19. (Резюме)
Р. Николов и Кр. Якимова. Лекарства-индуцирани хипертермични синдроми – 44, 2008, No 1,  20-26. (Резюме)
Я. Симова и С. Денчев. Дисперсия на QT-интервала – метод на изследване и значение – 44, 2008, No 1,  27-31. (Резюме)
К. Петкова, К. Тодорова-Ананиева и М. Стаменова. Нискомолекулни протеини на топлинния шок и ролята им при някои заболявания – 44, 2008, No 1,  32-42.
(Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Ончев, И. Герджиков, Цв. Иванова, Ю. Пулчев, Р. Трендафилова, С. Алексиев, М. Вуков и К. Ганев.   Европейско проучване върху принудата в психиатриятаепидемиологични данни и обща извадка в България – 44, 2008, No 1, 43-51. (Резюме)
Е. Кумчев, Е. Димитракова, Ж. Иванова, П. Павлов и Д. Димитраков.  Влияние на витамин D-рецепторния полиморфизъм (Fok I) върху развитието на вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий – 44, 2008, No 1,
52-56. (Резюме)
А. Гудев, Н. Станчева, С. Тишева и С. Кюркчиев. Анемия и тумор-некротичен фактор в прогнозата на сърдечната недостатъчност – 44, 2008, No 1, 57-61. (Резюме)
М. Любомирова, А. Цончева, Б. Богов, Р. Джераси и Б. Киперова. Ултразвуково изследване на паращитовидните жлези при болни с вторичен хиперпаратиреоидизъм – 44, 2008, No 1, 62-67. (Резюме)
П. Иванов, Р. Комса-Пенкова, K. Ковачева, Е. Конова, Ив. Иванов, М. Симеонова, К. Тодорова, Св. Гечева, Св. Стойков, Й. Попов и Ст. Танчев. Влияние на носителството на фактор V Leiden за развитието на репродуктивни несполуки в различни периоди на бременността – 44, 2008, No 1,  68-72. (Резюме)
П. Илиева, П. Цветкова, Г. Ганчева, Й. Обретенова и Хр. Христов.  Клинико-лабораторна характеристика и терапевтично поведение при етиологично уточнени чревни инфекции – 44, 2008, No 1, 73-77. (Резюме)
М. Карчева, Т. Велиславова и К. Алексиева. Сравнително проучване на епидемичния паротит в случайно избрани области в Северна България – 44, 2008, No 1,
 78-80. (Резюме)
К. Казалъкова. Физикалната медицина в помощ при лечението на уринна инконтиненция при мъже – 44, 2008, No 1,
 81-83. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Ж. Бонева, Г. Киров, М. Протич, Н. Колева, В. Паскалев и Я. Асьов. Хиперкалцитонинемия и папиларен микрокарцином на щитовидната жлеза: описание на случай – 44, 2008, No 1, 84-88. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Г. Христов. Клинични пътеки ли са “клиничните пътеки” в България? Анализ на същността, въвеждането и приложението им в периода 2001-2008 – 44, 2008, No 1, 89-94. (Резюме)
Р. Аргирова. Нови класове антиретровирусни препарати и техният механизъм на действие. Четвърта конференция по патогенеза, лечение и превенция на НІV/СПИН, Сидни, Австралия, 22-25 юли, 2007 г. – 44, 2008, No 1, 95-100.

razdelitel

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail
: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и п
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ