Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

Том 43, 2007 г.

4/2007

 

4'2007

bullet

ОБЗОРИ

М. Д. Апостолова и Г. Чернев     Прогностично значение на регулаторите на клетъчния цикъл p21, p27, p53, Rb и на проапоптозните мултидоменни протеини Bax и Bak за канцерогенезата -- критично мнение   – 43, 2007, No 4, 5-11. (Резюме)

Г. Милчев    Адоптивна имунотерапия на рака – 43, 2007, No 4, 12-16. (Резюме)

К. Тодорова-Ананиева     Оксидативен стрес, захарен диабет и ембрио-фетални увреждания – 43, 2007, No 4, 17-21. (Резюме)

Д. Раев   Левокамерната хипертрофия в светлината на амбулаторното артериално налягане – 43, 2007, No 4,  22-30. (Резюме)

Я. Симова и С. Денчев     Медиирана от кръвотока вазодилатация -- патофизиологична основа и методика на изследването – 43, 2007, No 4, 31-35. (Резюме)

М. Богданова    Имунологични аспекти на обмяната на еластина при някои съединителнотъканни заболявания – 43, 2007, No 4, 36-43. (Резюме)
 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


Е. Кинова, Н. Златарева, К. Колева и А. Гудев    Диастолна дисфункция при застойна сърдечна недостатъчност със запазена и редуцирана фракция на изтласкване – 43, 2007, No 4, 44-49. (Резюме)

Р. Икономов, З. Желязкова, К. Костов, К. Цаловски, И. Петров и Р. Бенчев    Нарушения на невестибуларните очни движения при болни с множествена склероза -- видеоокулографско изследване
– 43, 2007, No 4, 50-54. (Резюме)

А. Толекова,Г. Илиева, Б. Попов, С. Ророва, В. Гаджева и Т. Мирчева    Влияние на терапията с рекомбинантен eритропоетин върху оксидативния стрес при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност  – 43, 2007, No 4, 55-59. 
(Резюме)

Д. Петрова, А. Цветанска, А. Донкова и К. Чернев       Траен вирусологичен отговор от комбинирано лечение с Peginterferon alfa-2a и Ribavirin при болни с хепатит С   – 43, 2007, No 4, 60-63. (Резюме)

Г. Попов и В. Ковальова    Вирусен хепатит а в местата за лишаване от свобода в България  – 43, 2007, No 4, 64-68.
(Резюме)

Й. Спирдонов и В. Николов   Едностранна работна хипертрофия на масетера, придружена от хипертрофия на прилежащите големи слюнчени жлези. Ехографски белези    – 43, 2007, No 4, 69-73.
(Резюме)

М. Мелничаров, А. Джоров и П. Петров   Интубация с фибробронхоскоп при болни със заболявания в лицево-челюстната област   – 43, 2007, No 4, 74-76.
(Резюме)

Вил. Доков
  Съдебномедицинска характеристика на жертвите на нисковолтовите инциденти във Варненска област  – 43, 2007, No 4, 77-79. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Ф. Митов, Л. Начев, Ат. Калчев, Ил. Бодуров и В. Молов  Прости (непаразитни) кисти на черния дроб. Литературен обзор и принос на 1 случай  – 43, 2007, No 4, 80-84.  (Резюме)

Е. Порязова, З. Запрянов, Г. Иванов, Хр. Петров и Ст. Пейчева    Светлоклетъчен одонтогенен карцином -- диагностични проблеми  
– 43, 2007, No 4, 85-87.  (Резюме)

Г. Чернев, М. Д. Апостолова, Я. Георгиева, А. Коцев и А. Желязков     Синдром на Stevens--Johnson -- една все още голяма патогенетична мистерия и често дерматологично предизвикателство   – 43, 2007, No 4, 88-91.
 (Резюме)

Т. Исидорова и М. Панчовска      Приложение на Sildenafil при пулмонална артериална хипертония, асоциирана със склеродермия (представяне на случай)   – 43, 2007, No 4, 92-94.
 (Резюме)

 

 

 

 

3'2007

bullet ОБЗОРИ


 С. Денчев. Коронарен синдром X – една неясна диагноза  – 43, 2007, No 3, 5-14. (Резюме)

Г. Кръстева и Е. Лакова. АСЕ инхибитори, АТ1 блокери или комбинация от тях – 43, 2007, No 3, 15-21. (Резюме)

М. Генчева, Кр. Николов и М. Балева. Стафилококовият суперантиген и някои кожни заболявания – 43, 2007, No 3, 22-25.
(Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


К. Вутова. Висцерална лайшманиоза – клинични, лабораторни особености и лечение – 43, 2007, No 3, 26-31. (Резюме)

Н. Корсун, З. Младенова, Л. Андонова, М. Тихолова, П. Петров, A. Мангъров, Л. Пекова и Т. Червенякова. Ентеровирусни серозни менингити и енцефалити в България през 2006 г. - вирусологично и клинично проучване – 43, 2007, No 3, 32-38. (Резюме)

М. Любомирова, Ю. Петрова и Б. Киперова. Нарушения в мастната обмяна и субклинична атеросклероза при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий – 43, 2007, No 3, 39-45. (Резюме)

Л. Спасов, В. Пъшев и Г. Мутафов. Аневризми и дисекации на възходящата аорта – 43, 2007, No 3, 46-50. (Резюме)

М. Цекова, В. Симеонова, В. Томова, Б. Стаменов, М. Дановска, В. Петкова и А. Русева. Оценка на конвенционалните рискови фактори при пациенти със съчетание на миокарден и мозъчен инфаркт – 43, 2007, No 3, 51-56. (Резюме)

Ч. Дикова, И. Петрова, К. Николов, М. Балева и Р. Шабани. Антифосфолипиден синдром, livedo reticularis и множествена склероза – 43, 2007, No 3, 57-61. (Резюме)

Д. Петрова, Е. Наумова, А. Михайлова, А. Цветанска и К. Чернев. Терапевтичен отговор на комбинираното лечение с пег-интерферон-алфа-2а (Pegasys) и рибавирин (Copegus) при болни с хронична НСV инфекция и съпътстваща криоглобулинемия – 43, 2007, No 3, 62-68. (Резюме)

П. Гойчева, Б. Попов, В. Гаджева и С. Попова. Липидна пероксидация при захарен диабет – 43, 2007, No 3, 69-74. (Резюме)

М. Атанасова, Е. Конова и Ст. Байданов. Неензимно гликиране на човешки аортен фибрилин-1 – 43, 2007, No 3, 75-81. (Резюме)

З. Демерджиева и Н. Койчева. Качествен белтъчен състав на лимфата в човешката конюнктива – 43, 2007, No 3, 82-84.
(Резюме)

Ф. Щерев, Н. Матева, Р. Иванчева, Г. Белев, Ст. Къртев и Зл. Янкова. Анкетно проучване на тютюнопушенето сред ученици от Пловдив – 43, 2007, No 3, 85-89. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Г. Чернев. Венеричен лимфогранулом, имитиращ клинично гангренозна пиодерма и представящ се хистологично под формата на макрофагоцитен/хистиоцитен баланит – 43, 2007, No 3, 90-94. (Резюме)

Ф. Митов, Л. Начев, Ат. Калчев, Хр. Георгиев, Ил. Бодуров и В. Молов. Атравматична (спонтанна, идиопатична) субкапсулна руптура на здрав далак – 43, 2007, No 3, 95-98. (Резюме)

К. Костов, И. Петров, Р. Икономов и К. Цаловски. Атипично протичащ туберкулозен менингит – с принос на един случай – 43, 2007, No 3, 99-102.
(Резюме)
 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Р. Комитова. Специфична терапия и имунопрофилактика при варицела – 43, 2007, No 3, 103-110 (Заглавие)


 

razdelitel

 

2'2007

bullet ОБЗОРИ


С. Монов   MS-подобен синдром и други неврологични прояви при ревматични заболявания - 43, 2007, No 2, 5-13.
(Резюме)

Г. Чернев   Аногенитално локализирани HPV асоциирани лезии -
43, 2007, No 2, 14-24. (Резюме)

Д. Петрова и К. Чернев    Чернодробна дисфункция и бременност -
43, 2007, No 2, 25-34. (Резюме)

Д. Раев   Модулиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система -- нови възможности за първична и вторична превенция на предсърдното мъждене -
43, 2007, No 2, 35-39. (Резюме)

Д. Йонова   Доказване и лечение на магнезиевия дефицит -
43, 2007, No 2, 40-42. (Резюме)

Н. Петкова    Влияние на лекарствената форма, храната и циркадните ритми върху бионаличността на лекарствените препарати  -
43, 2007, No 2, 43-50. (Резюме)

А. Тончев, Д. Димитров, Р. Панчева, М. Фиоре, Д. Костов, Ж. Георгиева, Л. Алое и Г. Чалдъков   Адипобиология и адипофармакология -- нови предизвикателства в биомедицината
 - 43, 2007, No 2, 51-56. (Резюме)

 

bullet ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


М. Тихолова, Н. Корсун, А. Мангъров, Н. Найденова, С. Алексиева и З. Младенова   Ротавирусни гастроентерити -- клинично и вирусологично изследване -
43, 2007, No 2, 57-61. (Резюме)

М. Любомирова, Е. Андреев, Ат. Кундурджиев, Ат. Станчев, А. Цончева и Б. Киперова   Честота и тежест на разпределение на специфичните за хроничната бъбречна недостатъчност сърдечно-съдови рискови фактори при болни в преддиализен стадий -
43, 2007, No 2, 62-67. (Резюме)

Е. Паскалев и Т. Тодоров    Честота на циклоспориновата нефротоксичност при бъбречнотрансплантирани пациенти  -
43, 2007, No 2, 68-75. (Резюме)

М. Боянов и Ж. Бонева    Мастна и “слаба” тъкан при жени без и със затлъстяване на различна възраст  -
43, 2007, No 2, 76-81. (Резюме)

М. Богданова, А. Чорбанов, А. Велкова, Кр. Стефанова, Н. Михайлова, Н. Костова и Ст. Байданов   Сравнителен анализ на серумните анти-алфа-еластинови антитела при пациенти с анкилозиращ спондилит в зависимост от клиничното представяне -
43, 2007, No 2, 82-85. (Резюме)

Л. Камбова, А. Котева и З. Краев   Резултати една година след спиране на суплементацията с кетоаналози при пациенти, лекувани с континюирана амбулаторна перитонеална диализа  -
43, 2007, No 2, 86-88. (Резюме)

Т. Червенков, Б. Галунска, Д. Герова, Д. Иванова, П. Колова, В. Данциу, В. Косовеану, Б. Маневска и Т. Янкова Изследване на токсичността на полимерни наночастици от титанов диоксид и силициев диоксид с оглед приложението им като лекарствени носители
 - 43, 2007, No 2, 89-93.
(Резюме)

 

bullet КАЗУИСТИКА

И. Вълчева-Комитска, Л. Димитрова, Й. Борисова, Р. Ненова, И. Н. Иванов и П. Кирчева   Случай на септична форма на антракс -- диагностичен проблем и перспективи в съвременната микробиологична диагностика
- 43, 2007, No 2, 94-98. (Резюме)

В. Бояджиев, В. Йотова, К. Христозов и M. Бояджиева   Псевдохипопаратиреоидизъм или псевдопсевдохипопаратиреоидизъм при фамилия с наследствена остеодистрофия на Олбрайт.
 - 43, 2007, No 2, 99-104. (Резюме)

 

bullet В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

К. Костов   Инхалаторна кортикостероидна терапия. Фармакодинамични и фармакокинетични аспекти. Видове инхалаторни устройства.  - 43, 2007, No 2, 105-113.

 

bullet ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Паскалев, Д. Радойнова и А. Кирчева   Смъртта на Иван Вазов: някои медицински факти.  - 43, 2007, No 2, 114-120. (Резюме)

 

razdelitel

 

1'2007

bullet ОБЗОРИ


З. Младенова и Н. Корсун
   Щамово разнообразие и механизми на еволюция при ротавирусите - 43, 2007, No 1, 5-13. (Резюме)

Д. Йонова   Микроелементи и уремия - 43, 2007, No 1, 14-16.
(Резюме)

Ж. Бонева, П. Попиванов, М. Боянов, Н. Темелкова и Вл. Христов
   Биоелектричен импеданс за оценка на телесния състав - 43, 2007, No 1, 17-20.
(Резюме)

Л. Боянова, Р. Коларов и И. Митов Актуалното приложение на нитроимидазолите в клиничната практика, механизъм на действие и диагностика на бактериалната чувствителност - 43, 2007, No 1, 21-31. (Резюме)

М. Любомирова Oценка на субклиничната атеросклероза при болни с хронична бъбречна недостатъчност - 43, 2007, No 1, 32-37. (Резюме)


bullet ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


А. Кирчева, Д. Паскалев и К. Божкова
   Стафилококите – класически патогени и коменсали в човешката екосистема - 43, 2007, No 1, 38-45. (Резюме)

М. Лесева, Е. Замфирова, М. Любомиров, О. Хаджийски и И. Трайков
   Вътреболнични инфекции в интензивните отделения за лечение на болни с изгаряне - 43, 2007, No 1, 46-50. (Резюме)

К. Яблански, Зл. Коларов и В. Йорданова   Еволютивни форми на склеродермията -- клинична и лабораторна характеристика - 43, 2007, No 1, 51-54. (Резюме)

К. Костов, Ив. Петров и Ив. Иванова    Стойност на соматосензорните евокирани потенциали след стимулация на n. medianus и n. tibialis при пациенти със спондилозна цервикална миелопатия - 43, 2007, No 1, 55-62. (Резюме)

П. Йорданов, Г. Григоров, Р. Ангов, С. Тодорова и В. Христов  Определяне етиологията и тежестта на острия панкреатит чрез комбинирано изследване на няколко клиничнолабораторни показателя - 43, 2007, No 1, 63-68.(Резюме)

П. Дукова и Д. Йонова  Проинфламаторни цитокини при един хемодиализен сеанс  - 43, 2007, No 1, 69-72. (Резюме)

Д. Раев Амбулаторно мониториране на антихипертензивната активност на две форми метопролол с пролонгирано действие - 43, 2007, No 1, 73-77. (Резюме)

Г. Христов  Преки разходи за лечение на бронхиалната астма през 2004 г. - 43, 2007, No 1, 78-83. (Резюме)

Р. Иванчева, Ф. Щерев, И. Дамянов, Д. Попов, Н. Бояджиев и С. Генова   Различните ефекти на витамин А и С върху предизвикани от тютюнев дим костномозъчна кластогенеза и белодробен емфизем при плъхове - 43, 2007, No 1, 84-89. (Резюме)

 

bullet КАЗУИСТИКА

Е. Ковачев и Я. Корновски   Случай на голям овариален муцинозен цистаденом - 43, 2007, No 1, 90-92. (Резюме)

К. Колева, Н. Златарева и А. Гудев   Kлиничен случай на апикална хипертрофична кардиомиопатия - 43, 2007, No 1, 93-96. (Резюме)

И. Жутев, Е. Наков, Д. Димов, К. Станимирова и Д. Иванова    Две клинични наблюдения на хистиоцитен некротизиращ лимфаденит (болест на Kikuchi-Fujimoto) - 43, 2007, No 1, 97-100. (Резюме)

Г. Чернев   Синдром на Fuchs, имитиращ цикатризиращ лигавичен пемфигоид - 43, 2007, No 1, 101-104. (Резюме)

 

bullet В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Лечение на остри чревни инфекциозни заболявания при възрастни и деца - 43, 2007, No 1, 105-110.
Консенсус на Българското дружество по инфекциозни болести
Трета национална конференция на БДИБ,  Варна, 13-15 октомври 2006 г.

 

bullet ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Зл. Янкова, Г. Белев, Ст. Къртев, А. Гърова, К. Петрова, Ф. Щерев, Р. Иванчева и Р. Калинов     Дилемата: Комбинирана --инхалаторни кортикостероиди с дългодействащи бета2-агонисти, или сепарирана терапия при бронхообструктивните състояния? - 43, 2007, No 1, 111-115.

 

razdelitel

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail
: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и п
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ