Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 42, 2006 г.

 

4'2006

bullet

ОБЗОРИ

Ж. Бонева. Саркопения – новата пандемия - 42, 2006 No 4, 1-4. (Резюме)

Д. Димов и И. Жутев. Болест на Kikuchi-Fujimoto (хистиоцитен некротизиращ лимфаденит)
- 42, 2006, No 4, 5-10. (Резюме)

Е. Лакова и Г. Кръстева. Периваскуларната мастна тъкан – значение за структурата, функцията и патологията на съдовата стена 
- 42, 2006 No 4, 11-16. (Резюме)

Я. Корновски. Интраоперативни усложнения при онкогинекологичната хирургия
- 42, 2006 No 4, 17- 21. (Резюме)

С. Милева и И. Галева. Ролята на еозинофилния катионен протеин при изследване на астмата в детска възраст 
- 42, 2006, No 4, 22-    24. (Резюме)

Г. Чернев. Чести проблеми при оперативната терапия на кожния меланом
- 42, 2006, No 4,  25-28. (Резюме)

С. Димова. Шизофрения и автоимунитет
- 42, 2006, No 4, 29- 38. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Яблански и Зл. Коларов. Клинична и ехокардиографска характеристика на пациенти със системна прогресивна склеродермия и пулмонална хипертония - 42, 2006, No 4,  44-47. (Резюме)

С. Монов. Припокриване на невропсихични прояви при пациенти със системен lupus erythematosus 
- 42, 2006, No 4,  48-52. (Резюме)

Й. Узунангелов, Т. Веселинова, Р. Иванова и А. Велкова. Вторични хеморагични усложнения в миокардапри пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента и рискът от механични сърдечни усложнения  -  42, 2006, No 4, 53-58. (Резюме)

Е. Кинова, Н. Златарева и А. Гудев. Отношението на ранната митрална скорост към скоросттана пропагация на кръвотока Е/Vр – прогностичен индекс за развитие на сърдечна недостатъчност -  42, 2006, No 4, 59-62. (Резюме)

Д. Раев, Мл. Григоров, Ст. Миланов, М. Цекова и Л. Михов. Еквипотентни ли са по отношение на антихипертензивния си ефект метопролол сукцинат с контролирано освобождаване и метопролол тартарат ретард в дозово отношение 1:2 - 42, 2006, No 4, 63-67. (Резюме)

Т. Тасева. Значение на електрокардиографската фаза при хоспитализациятаза прогнозата на болни с остър миокарден инфаркт, лекувани без фибринолиза - 42, 2006, No 4, 68-73. (Резюме)

Ж. Иванова, П. Дукова, М. Боянов и П. Попиванов. Полиморфизми в гена за витамин D-рецептори костната минерална плътност при мъже от българската популация - 42, 2006, No 4, 74-80. (Резюме)

М. Тодорова, З. Каменов, В. Христов и М. Балева. Липиден профил, HOMA индекс и фибриноген при здрави жени в късна постменопауза, лекувани с тиболон - 42, 2006, No 4, 81-86. (Резюме)

С. Владева. Розиглитазон в лечението на втори тип захарен диабет - 42, 2006, No 4, 87-90. (Резюме)

М. Бончева, А. Станчева, В. Колева и Г. Лазарова. Ползата от определяне на хомоцистеина при пациенти с кардиоваскуларни заболявания: рандомизиран опит за повлияванена серумните нива на хомоцистеина чрез прием на фолиева киселина - 42, 2006, No 4,  91-97. (Резюме)

Т. Шумкова-Тучева и Н. Бояджиева. Експериментални изследвания за влияниетона 17-бета-естрадиол върху хипофизата    42, 2006, No 4, 94-97. (Резюме)

Л. Боянова, Р. Коларов, Г. Гергова и И. Митов. Инхибиращо действие на българския прополис върху клинични изолати на анаеробни бактерии от родовете Prevotella и Porphyromonas - 42, 2006, No 4, 98-102. (Резюме)

П. Йорданова-Лалева, А. Русева, В. Петкова, А. Велкова и И. Генчева. Сравнение на клиничнолабораторни резултати, получениот два биохимични анализатор за затворени системи - 42, 2006, No 4, 103-105.
(Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

К. Костов и Ив. Петров. Диагноза и консервативно лечение на туберкулозен спондилит  с принос на един случай - 42, 2006, No 4, 106-109. (Резюме)

Р. Коларов и А. Джоров. Фрактура на processus styloideus – описание на клиничен случай
- 42, 2006, No 4, 110-111. (Резюме)

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Паскалев, А. Кирчева и Д. Радойнова. Rene Laennec (1781-1826) - бележит клиницист и патолог -  42, 2006, No 4, 112-116. (Резюме)

bullet

РЕКЛАМНО СЪОБЩЕНИЕ

И. Коцев, И. Шалев, М. Стамболийски и М. Атанасова. Резултати от клинично наблюдение на пациенти с функционална диспепсия, лекувани с Levopard ®  25 - 42, 2006, No 4, 117-118.

razdelitel

 

3'2006

bullet

ОБЗОРИ

Й. Матрозова и М. Боянов. Влияние на тютюнопушенето върху тиреоид-асоциираната офталмопатия, тиреоидната функция и автоимунитета- 42, 2006, № 3, 3-8. (Резюме)

Д. Паскалев. Нефропатия, индуцирана от контрастни вещества- 42, 2006, № 3, 9-17. (Резюме)

К. Николов и М. Балева. Проблеми на съвременната имунологична диагноза на автоимунните болести - 42, 2006, № 3, 18-20. (Резюме)

С. Славова, К. Николов, Б. Григоров, С. Ралева и Р. Аргирова. Общност и специфичност на рецептори и корецептори при инфектиране с HIV, HCV и HIV + HCV - 42, 2006, № 3, 21-26. (Резюме)

А. Гудев. Модерни насоки в антитромботичното лечение- 42, 2006, № 3, 27-31. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Л. Спасов, В. Пъшев и Г. Георгиев. Коронарни реваскуларизации в условия на "биещо сърце"- 42, 2006, № 3, 32-36. (Резюме)

И. Мануков, Ю. Джоргова и А. Джурджев. Връзка между ангиографската коронарна стенотична морфология и изявата на ангинозен синдром при болни с исхемична болест на сърцето- 42, 2006, № 3, 37-41. (Резюме)

Й. Узунангелов, Пл. Цветанов и А. Велкова. Хеморагичен инсулт при болни с остър миокарден инфаркт със ST-елевация и проведено тромболитично лечение - 42, 2006, № 3, 42- 46. (Резюме)

К. Докова, К. Стоева, Н. Фесчиева, Ф. Киров, С. Петрова, Й. Йотов, А. Санц и Дж. Пауълс. Контрол на хипертонията сред градско и селско население на Варненска област - 42, 2006, № 3, 47-51. (Резюме)

П. Каменова. Обиколката на талията - предиктор на инсулинова чувствителност при пациенти с тип 2 захарен диабет - 42, 2006, № 3, 52-57. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева и А. Михова. Клинично проучване и промени в лимфоцитните рецептори (маркери) при остри екзогенни интоксикации - 42, 2006, № 3, 58-61. (Резюме)

Г. Чернев, Н. Цанков и K. E. Орфанос. Aпоптоза, клетъчен цикъл и малигнен меланом - 42, 2006, № 3, 62-71. (Резюме)

Л. Трайков, Ф. Латур, Ф. Мулен и А-С. Риго. Въздействие на e4-алела на аполипопротеин Е върху ефикасността на лечението с Donepezil при болестта на Алцхаймер - 42, 2006, № 3, 72-75. (Резюме)

Е. Ценев. Някои проблеми при реконструиране на орбиталните фрактури- 42, 2006, № 3, 76-79. (Резюме)

Л. Боянова, Р. Коларов, Е. Деливерска, Г. Гергова, П. Сапунджиев, Ж. Маджаров, М. Маринов и И. Митов. Анаеробна микробиология при 55 случая с флегмон на пода на устната кухина- 42, 2006, № 3, 80-85. (Резюме)

Е. Петрова и Ч. Начев. Рентгенов образ и прогноза на пневмокониозите от основни производства в България- 42, 2006, № 3, 86-90. (Резюме)

И. Новаков, Г. Иванов и В. Ходжев. Трансформиращият растежен фактор-бета1 в протичането на плевралния емпием – експериментално проучване- 42, 2006, № 3, 91-95. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Димов, Хр. Протохристов, И. Апостолов, Г. Дееничин и Е. Мошеков. Цекален дивертикулит, имитиращ остър апендицит - случай от практиката и литературен обзор- 42, 2006, № 3, 96-99. (Резюме)

М. Николова, А. Илиев, Г. Венков, Б. Богов, Т. Тодоров, Р. Джераси и Б. Киперова. Съчетание на захарен диабет тип 2 и мембранозен гломерулонефрит- 42, 2006, № 3, 100-102. (Резюме)

bullet

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Г. Милчев. Има ли алтернатива терапевтичното клониране- 42, 2006, № 3, 103-105.

 

bullet

Е-МЕДИЦИНА

Ж. Сурчева, И. Александров, Л. Тачева и С. Томова. Етика в медицината и биотехнологията - Eureth.net. Европейска информационна мрежа в помощ на практиката на българските здравни професионалисти- 42, 2006, № 3, 106-109. (Резюме)

Ж. Винарова, П. Пенчева и И. Пенджуров. Методика за оценка на първична информация от български медицински уебсайтове- 42, 2006, № 3,  110-115. (Резюме)

 


2' 2006

bullet

ОБЗОРИ

Е. Викентиева и М. Балева. Антифосфолипиден синдром - 42, 2006, № 2, 5-15. (Резюме)

Ф. Георгиева и Кр. Николов. Меланом - диагноза и прогноза - 42, 2006, № 2, 16-22. (Резюме)

Ал. Дойчинов и Ст. Мачев. Амбулаторна терапия на хроничната сърдечна недостатъчност - 42, 2006, № 2, 23-29. (Резюме)

Г. Милчев. Стволовите клетки - 42, 2006, № 2, 30-34. (Резюме)

П. Йорданова-Лалева и Н. Петрова.  CRP – нов обещаващ маркер за идентификация на коронарна болест на сърцето - 42, 2006, № 2, 35-39. (Резюме)

А. Джоров и И. Джорова.  Развитие и растеж на кранио-фациалния комплекс - 42, 2006, №  2, 40-43. (Резюме)

И. Н. Иванов. Съвременни методи за детекция на биологично оръжие - 42, 2006, № 2, 44-52. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Боянов. Връзка между костната минерална плътност на предмишницата и телесния състав - 42, 2006, № 2, 53-57. (Резюме)

Т. Кантарджиев, Н. Бранкова, Е. Добрева, С. Панайотов и В. Левтерова. Съвременна диагностика на атипични пневмонии, придобити в обществото, причинени от Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae - 42, 2006, № 2, 58-60. (Резюме)

Н. Станчева, Сн. Тишева, Ст. Чолаков, Ст. Кюркчиев и А. Гудев.  Мозъчен натриуретичен пептид и тумор-некротичен фактор-алфа при прогностичната оценка на пациентите със сърдечна недостатъчност - 42, 2006, № 2, 61-65. (Резюме)

Е. Паскалев. Значение на резистентния индекс като предиктор за преживяемост на бъбречния трансплантат - 42, 2006, № 2, 66-72. (Резюме)

А. Гудев, А. Еленкова и Н. Койчева.  Ефект на фозиноприл върху концентрацията на С-реактивния протеин и артериалното налягане при жени в менопауза - 42, 2006, № 1, 73-75. (Резюме)

И. Новаков и Д. Терзиева. Роля на трансформиращия растежен фактор-бета1 в протичането на плевралния емпием - 42, 2006, № 2, 76-79. (Резюме)

Е. Петрова и Ч. Начев.  Клинични и функционални респираторни нарушения при работници, експонирани на неорганични производствени прахове - 42, 2006, № 2, 80-85. (Резюме)

Г. Христов. Амбулаторно медикаментозно лечение на астматици видове препарати и разходи на НЗОК и пациентите - 42, 2006, № 2, 86-92. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

Й. Узунангелов, Ал. Доганов, М. Цекова и В. Томова.  Стратификация на риска от усложнения и приложението на Tirofiban при лечение на пациенти с остър коронарен синдром - 42, 2006, № 1, 93-97.(Резюме)

В. Врачев, С. Владева и М. Балева.  Рядък случай на ангиоцентричен лимфом - 42, 2006, № 1, 98-100.(Резюме)

Б. Динов, Р. Добрев, Г. Христов и С. Стоименов. Успешна радиофреквентна катетърна аблация на допълнителна проводна връзка, локализирана в средната коронарна вена, при момиче на 17 години - 42, 2006, № 1, 101-106. (Резюме)

З. Запрянов, Я. Кумчев, С. Генова, Ст. Джамбазова, Г. Иванов, И. Биволарски и Б. Калнев. Морфологични и биологични параметри при първичен и рецидивен интракраниален хондросарком - 42, 2006, № 1, 107-110.(Резюме)

Е. Порязова и А. Йонков. Фиброзен хамартом при кърмаче – рядък случай от практиката - 42, 2006, № 1, 111-113. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Идиопатични интерстициални пневмонии. Съвременна клинико-рентгенологично-патологична класификация - 42, 2006, № 1, 114-122

Вл. Христов и В. Карамфилова. Превенция на сърдечно-съдовите инциденти с фенофибрат при пациенти с диабет тип 2 - резултати от проучването FIELD - 42, 2006, № 1, 123-125

 

 

Приложение 2

Мл. Григоров, М. Цекова, Й. Узунангелов. Остър коронарен синдром. Под ред. на проф. Мл. Григоров. МУ софия, ЦМБ, София 2006, 48 с. (Резюме)

 

Бр. 1/2006

bullet

ОБЗОРИ

Е. Паскалев. Захарен диабет при пациенти с бъбречна трансплантация - 42, 2006, № 2, 5-11. (Резюме)

М. Панчовска и Е. Фиркова. Ревматоиден артрит и хроничен пародонтит – хронични заболявания с обща патогенеза - 42, 2006, № 2, 12-18. (Резюме)

Г. Чернев и Д. Требинг. Псориатичен артрит – диагноза, патогенеза и терапия - 42, 2006, № 2, 19-28. (Резюме)

И. Щерев, Ж. Георгиева и Кр. Ненова. Хипертензивна ретинопатия – възможности за стратификация на сърдечно- и мозъчносъдовия риск при болни с артериална хипертония - 42, 2006, № 2, 29-33. (Резюме)

Д. Проданов, Г. Манчев  и Н. Бояджиева.  Невротрофини и апоптоза - 42, 2006, № 2, 34-39. (Резюме)

М. Велизарова и И. Димова. Генетични механизми на левкемогенезата  - 42, 2006, № 2, 40-43. (Резюме)

Г. Бекярова, Б. Галунска и Т. Янкова. Оксидативен стрес, стомашна язва и протекция с N-acetylcysteine  - 42, 2006, № 2, 44-47. (Резюме)

А. Джоров. Mаксиларни и бимаксиларни реконструкции в ортогнатичната хирургия  - 42, 2006, № 2, 48 - 52. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Ходжев и С. Костянев. Симптоми, функционални параметри и физически капацитет при болни с ХОББ с чести и редки екзацербации - 42, 2006, № 2, 53-58. (Резюме)

Д. Петрова, О. Георгиев, Р. Анастасова, Е. Манов, П. Шошков, Р. Шабани, А. Младенова и Е. Викентиева. Хронично белодробно сърце и тиха миокардна исхемия  - 42, 2006, № 2, 59-64. (Резюме)

А. Кирчева и Д. Паскалев. Нозокомиални инфекции при болни на интензивно лечение - 42, 2006, № 2, 65-71. (Резюме)

М. Миланова. Електрокардиографски промени при остър панкреатит - 42, 2006, № 2, 72-77. (Резюме)

П. Иванов, K. Ковачева, Р. Комса-Пенкова, Я. Иванов, П. Павлов и В. Ножаров. Генетични фактори за тромбофилия при пациенти с белодробен тромбоемболизъм  - 42, 2006, № 2, 78-83. (Резюме)

И. Новаков и Р. Иванчева. Анализ на плевралния ексудат - място в диагностиката и предсказване изхода от лечението на усложнените парапневмонични изливи  - 42, 2006, № 2, 84-87. (Резюме)

Н. Дончева, П. Холвут, М. Тодорова, З. Каменов, В. Христов и З. Кунева. Роля на оксидирания LDL по отношение на коронарната съдова болест при пациенти със захарен диабет тип 2  - 42, 2006, № 2, 88-92. (Резюме)

С. Монов, Р. Тончева, Р. Рашков, И. Алтънкова и А. Иванов. Очни промени при пациенти със системен lupus erythematosus и клинично изявени поражения на нервната система  - 42, 2006, № 2, 93-97. (Резюме)

И. Манолова, В. Цонева и М. Иванова. Сравнителна оценка на два имунометрични метода за определяне на антинуклеарни антитела  - 42, 2006, № 2, 98-101. (Резюме)

E. Петрова и  Ч. Начев. Белодробен емфизем при експонирани на минерални прахове и при болни от гранични и начални пневмокониози и връзката му с някои рискови фактори и с FEF50%   - 42, 2006, № 2, 102-108. (Резюме)

Ст. Кузманова и П. Солаков. Натриев хиалуронат 500-730 кDa (Hyalgan®) вътреставно след лечение на синовитa при първична активна остеоартроза на колянната става с бетаметазон   - 42, 2006, № 2, 109-113. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

В. Богданова, Ю. Раденкова-Саева, А. Иванов, Ал. Минчев, С. Найденов, Е. Танева и Т. Донова. Рецидивиращ сърдечен арест и остра вирусна инфекция с летален изход при хероин-зависими пациенти на метадонова терапия – случаи от практиката   - 42, 2006, № 2, 114-119. (Резюме)

Д. Николовска, М. Петрова, В. Паскалев, К. Желева, Д. Тодоров и Н. Донова. Бронхиален карцином с метастази в тънкото черво – описание на два случая   - 42, 2006, № 2, 120-123. (Резюме)

 

Последна актуализация: 25.03.2013 г.


bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ