Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Съдържание на минали броеве

Том 42, 2006 г.

 

4'2006

ОБЗОРИ

Ж. Бонева. Саркопения – новата пандемия - 42, 2006 No 4, 1-4. (Резюме)

Д. Димов и И. Жутев. Болест на Kikuchi-Fujimoto (хистиоцитен некротизиращ лимфаденит)
- 42, 2006, No 4, 5-10.
(Резюме)

Е. Лакова и Г. Кръстева. Периваскуларната мастна тъкан – значение за структурата, функцията и патологията на съдовата стена 
- 42, 2006 No 4, 11-16.
(Резюме)

Я. Корновски. Интраоперативни усложнения при онкогинекологичната хирургия
- 42, 2006 No 4, 17- 21.
(Резюме)

С. Милева и И. Галева. Ролята на еозинофилния катионен протеин при изследване на астмата в детска възраст 
- 42, 2006, No 4, 22-    24.
(Резюме)

Г. Чернев. Чести проблеми при оперативната терапия на кожния меланом
- 42, 2006, No 4, 
25-28. (Резюме)

С. Димова. Шизофрения и автоимунитет
- 42, 2006, No 4, 29- 38.
(Резюме)

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Яблански и Зл. Коларов. Клинична и ехокардиографска характеристика на пациенти със системна прогресивна склеродермия и пулмонална хипертония - 42, 2006, No 4,  44-47. (Резюме)

С. Монов. Припокриване на невропсихични прояви при пациенти със системен lupus erythematosus 
- 42, 2006, No 4,  48-52. (Резюме)

Й. Узунангелов, Т. Веселинова, Р. Иванова и А. Велкова. Вторични хеморагични усложнения в миокардапри пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента и рискът от механични сърдечни усложнения  
-  42, 2006, No 4, 53-58. (Резюме)

Е. Кинова, Н. Златарева и А. Гудев. Отношението на ранната митрална скорост към скоросттана пропагация на кръвотока Е/Vр – прогностичен индекс за развитие на сърдечна недостатъчност 
-  42, 2006, No 4, 59-62. (Резюме)

Д. Раев, Мл. Григоров, Ст. Миланов, М. Цекова и Л. Михов. Еквипотентни ли са по отношение на антихипертензивния си ефект метопролол сукцинат с контролирано освобождаване и метопролол тартарат ретард в дозово отношение 1:2
- 42, 2006, No 4, 63-67. (Резюме)

Т. Тасева. Значение на електрокардиографската фаза при хоспитализациятаза прогнозата на болни с остър миокарден инфаркт, лекувани без фибринолиза 
- 42, 2006, No 4, 68-73. (Резюме)

Ж. Иванова, П. Дукова, М. Боянов и П. Попиванов. Полиморфизми в гена за витамин D-рецептори костната минерална плътност при мъже от българската популация 
- 42, 2006, No 4, 74-80. (Резюме)

М. Тодорова, З. Каменов, В. Христов и М. Балева. Липиден профил, HOMA индекс и фибриноген при здрави жени в късна постменопауза, лекувани с тиболон
- 42, 2006, No 4, 81-86. (Резюме)

С. Владева. Розиглитазон в лечението на втори тип захарен диабет
- 42, 2006, No 4, 87-90. (Резюме)

М. Бончева, А. Станчева, В. Колева и Г. Лазарова. Ползата от определяне на хомоцистеина при пациенти с кардиоваскуларни заболявания: рандомизиран опит за повлияванена серумните нива на хомоцистеина чрез прием на фолиева киселина
- 42, 2006, No 4,  91-97. (Резюме)

Т. Шумкова-Тучева и Н. Бояджиева. Експериментални изследвания за влияниетона 17-бета-естрадиол върху хипофизата    
42, 2006, No 4, 94-97. (Резюме)

Л. Боянова, Р. Коларов, Г. Гергова и И. Митов. Инхибиращо действие на българския прополис върху клинични изолати на анаеробни бактерии от родовете Prevotella и Porphyromonas 
- 42, 2006, No 4, 98-102. (Резюме)

П. Йорданова-Лалева, А. Русева, В. Петкова, А. Велкова и И. Генчева. Сравнение на клиничнолабораторни резултати, получениот два биохимични анализатор за затворени системи
- 42, 2006, No 4, 103-105.
(Резюме)

 

КАЗУИСТИКА

К. Костов и Ив. Петров. Диагноза и консервативно лечение на туберкулозен спондилит  с принос на един случай - 42, 2006, No 4, 106-109. (Резюме)

Р. Коларов и А. Джоров. Фрактура на processus styloideus – описание на клиничен случай
- 42, 2006, No 4, 110-111.
(Резюме)

 

red-button-small ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Паскалев, А. Кирчева и Д. Радойнова. Rene Laennec (1781-1826) - бележит клиницист и патолог -  42, 2006, No 4, 112-116. (Резюме)

 

red-button-small РЕКЛАМНО СЪОБЩЕНИЕ

И. Коцев, И. Шалев, М. Стамболийски и М. Атанасова. Резултати от клинично наблюдение на пациенти с функционална диспепсия, лекувани с Levopard ®  25 - 42, 2006, No 4, 117-118.

razdelitel

 

 

 

3'2006

ОБЗОРИ

Й. Матрозова и М. Боянов. Влияние на тютюнопушенето върху тиреоид-асоциираната офталмопатия, тиреоидната функция и автоимунитета- 42, 2006, № 3, 3-8. (Резюме)

Д. Паскалев. Нефропатия, индуцирана от контрастни вещества- 42, 2006, № 3, 9-17. (Резюме)

К. Николов и М. Балева. Проблеми на съвременната имунологична диагноза на автоимунните болести - 42, 2006, № 3, 18-20. (Резюме)

С. Славова, К. Николов, Б. Григоров, С. Ралева и Р. Аргирова. Общност и специфичност на рецептори и корецептори при инфектиране с HIV, HCV и HIV + HCV - 42, 2006, № 3, 21-26. (Резюме)

А. Гудев. Модерни насоки в антитромботичното лечение- 42, 2006, № 3, 27-31. (Резюме)

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Л. Спасов, В. Пъшев и Г. Георгиев. Коронарни реваскуларизации в условия на "биещо сърце"- 42, 2006, № 3, 32-36. (Резюме)

И. Мануков, Ю. Джоргова и А. Джурджев. Връзка между ангиографската коронарна стенотична морфология и изявата на ангинозен синдром при болни с исхемична болест на сърцето- 42, 2006, № 3, 37-41. (Резюме)

Й. Узунангелов, Пл. Цветанов и А. Велкова. Хеморагичен инсулт при болни с остър миокарден инфаркт със ST-елевация и проведено тромболитично лечение - 42, 2006, № 3, 42- 46. (Резюме)

К. Докова, К. Стоева, Н. Фесчиева, Ф. Киров, С. Петрова, Й. Йотов, А. Санц и Дж. Пауълс. Контрол на хипертонията сред градско и селско население на Варненска област - 42, 2006, № 3, 47-51. (Резюме)

П. Каменова. Обиколката на талията - предиктор на инсулинова чувствителност при пациенти с тип 2 захарен диабет - 42, 2006, № 3, 52-57. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева и А. Михова. Клинично проучване и промени в лимфоцитните рецептори (маркери) при остри екзогенни интоксикации - 42, 2006, № 3, 58-61. (Резюме)

Г. Чернев, Н. Цанков и K. E. Орфанос. Aпоптоза, клетъчен цикъл и малигнен меланом - 42, 2006, № 3, 62-71. (Резюме)

Л. Трайков, Ф. Латур, Ф. Мулен и А-С. Риго. Въздействие на e4-алела на аполипопротеин Е върху ефикасността на лечението с Donepezil при болестта на Алцхаймер - 42, 2006, № 3, 72-75. (Резюме)

Е. Ценев. Някои проблеми при реконструиране на орбиталните фрактури- 42, 2006, № 3, 76-79. (Резюме)

Л. Боянова, Р. Коларов, Е. Деливерска, Г. Гергова, П. Сапунджиев, Ж. Маджаров, М. Маринов и И. Митов. Анаеробна микробиология при 55 случая с флегмон на пода на устната кухина- 42, 2006, № 3, 80-85. (Резюме)

Е. Петрова и Ч. Начев. Рентгенов образ и прогноза на пневмокониозите от основни производства в България- 42, 2006, № 3, 86-90. (Резюме)

И. Новаков, Г. Иванов и В. Ходжев. Трансформиращият растежен фактор-бета1 в протичането на плевралния емпием – експериментално проучване- 42, 2006, № 3, 91-95. (Резюме)

 

КАЗУИСТИКА

Р. Димов, Хр. Протохристов, И. Апостолов, Г. Дееничин и Е. Мошеков. Цекален дивертикулит, имитиращ остър апендицит - случай от практиката и литературен обзор- 42, 2006, № 3, 96-99. (Резюме)

М. Николова, А. Илиев, Г. Венков, Б. Богов, Т. Тодоров, Р. Джераси и Б. Киперова. Съчетание на захарен диабет тип 2 и мембранозен гломерулонефрит- 42, 2006, № 3, 100-102. (Резюме)

 

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Г. Милчев. Има ли алтернатива терапевтичното клониране- 42, 2006, № 3, 103-105.

 

Е-МЕДИЦИНА

Ж. Сурчева, И. Александров, Л. Тачева и С. Томова. Етика в медицината и биотехнологията - Eureth.net. Европейска информационна мрежа в помощ на практиката на българските здравни професионалисти- 42, 2006, № 3, 106-109. (Резюме)

Ж. Винарова, П. Пенчева и И. Пенджуров. Методика за оценка на първична информация от български медицински уебсайтове- 42, 2006, № 3,  110-115. (Резюме)

 


2' 2006

ОБЗОРИ

Е. Викентиева и М. Балева. Антифосфолипиден синдром - 42, 2006, № 2, 5-15. (Резюме)

Ф. Георгиева и Кр. Николов. Меланом - диагноза и прогноза - 42, 2006, № 2, 16-22. (Резюме)

Ал. Дойчинов и Ст. Мачев. Амбулаторна терапия на хроничната сърдечна недостатъчност - 42, 2006, № 2, 23-29. (Резюме)

Г. Милчев. Стволовите клетки - 42, 2006, № 2, 30-34. (Резюме)

П. Йорданова-Лалева и Н. Петрова.  CRP – нов обещаващ маркер за идентификация на коронарна болест на сърцето - 42, 2006, № 2, 35-39. (Резюме)

А. Джоров и И. Джорова.  Развитие и растеж на кранио-фациалния комплекс - 42, 2006, №  2, 40-43. (Резюме)

И. Н. Иванов. Съвременни методи за детекция на биологично оръжие - 42, 2006, № 2, 44-52. (Резюме)

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Боянов. Връзка между костната минерална плътност на предмишницата и телесния състав - 42, 2006, № 2, 53-57. (Резюме)

Т. Кантарджиев, Н. Бранкова, Е. Добрева, С. Панайотов и В. Левтерова. Съвременна диагностика на атипични пневмонии, придобити в обществото, причинени от Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae - 42, 2006, № 2, 58-60. (Резюме)

Н. Станчева, Сн. Тишева, Ст. Чолаков, Ст. Кюркчиев и А. Гудев.  Мозъчен натриуретичен пептид и тумор-некротичен фактор-алфа при прогностичната оценка на пациентите със сърдечна недостатъчност - 42, 2006, № 2, 61-65. (Резюме)

Е. Паскалев. Значение на резистентния индекс като предиктор за преживяемост на бъбречния трансплантат - 42, 2006, № 2, 66-72. (Резюме)

А. Гудев, А. Еленкова и Н. Койчева.  Ефект на фозиноприл върху концентрацията на С-реактивния протеин и артериалното налягане при жени в менопауза - 42, 2006, № 1, 73-75. (Резюме)

И. Новаков и Д. Терзиева. Роля на трансформиращия растежен фактор-бета1 в протичането на плевралния емпием - 42, 2006, № 2, 76-79. (Резюме)

Е. Петрова и Ч. Начев.  Клинични и функционални респираторни нарушения при работници, експонирани на неорганични производствени прахове - 42, 2006, № 2, 80-85. (Резюме)

Г. Христов. Амбулаторно медикаментозно лечение на астматици видове препарати и разходи на НЗОК и пациентите - 42, 2006, № 2, 86-92. (Резюме)

 

КАЗУИСТИКА

 Й. Узунангелов, Ал. Доганов, М. Цекова и В. Томова.  Стратификация на риска от усложнения и приложението на Tirofiban при лечение на пациенти с остър коронарен синдром - 42, 2006, № 1, 93-97. (Резюме)

В. Врачев, С. Владева и М. Балева Рядък случай на ангиоцентричен лимфом - 42, 2006, № 1, 98-100. (Резюме)

Б. Динов, Р. Добрев, Г. Христов и С. Стоименов. Успешна радиофреквентна катетърна аблация на допълнителна проводна връзка, локализирана в средната коронарна вена, при момиче на 17 години - 42, 2006, № 1, 101-106. (Резюме)

З. Запрянов, Я. Кумчев, С. Генова, Ст. Джамбазова, Г. Иванов, И. Биволарски и Б. Калнев. Морфологични и биологични параметри при първичен и рецидивен интракраниален хондросарком - 42, 2006, № 1, 107-110. (Резюме)

Е. Порязова и А. Йонков. Фиброзен хамартом при кърмаче – рядък случай от практиката - 42, 2006, № 1, 111-113. (Резюме)

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Идиопатични интерстициални пневмонии. Съвременна клинико-рентгенологично-патологична класификация - 42, 2006, № 1, 114-122

Вл. Христов и В. Карамфилова. Превенция на сърдечно-съдовите инциденти с фенофибрат при пациенти с диабет тип 2 - резултати от проучването FIELD - 42, 2006, № 1, 123-125
 

 

 

Приложение 2

Мл. Григоров, М. Цекова, Й. Узунангелов. Остър коронарен синдром. Под ред. на проф. Мл. Григоров. МУ софия, ЦМБ, София 2006, 48 с. (Резюме)

 

Бр. 1/2006


ОБЗОРИ

Е. Паскалев. Захарен диабет при пациенти с бъбречна трансплантация - 42, 2006, № 2, 5-11. (Резюме)

М. Панчовска и Е. Фиркова. Ревматоиден артрит и хроничен пародонтит – хронични заболявания с обща патогенеза - 42, 2006, № 2, 12-18. (Резюме)

Г. Чернев и Д. Требинг. Псориатичен артрит – диагноза, патогенеза и терапия - 42, 2006, № 2, 19-28. (Резюме)

И. Щерев, Ж. Георгиева и Кр. Ненова. Хипертензивна ретинопатия – възможности за стратификация на сърдечно- и мозъчносъдовия риск при болни с артериална хипертония - 42, 2006, № 2, 29-33. (Резюме)

Д. Проданов, Г. Манчев  и Н. Бояджиева.  Невротрофини и апоптоза - 42, 2006, № 2, 34-39. (Резюме)

М. Велизарова и И. Димова. Генетични механизми на левкемогенезата  - 42, 2006, № 2, 40-43. (Резюме)

Г. Бекярова, Б. Галунска и Т. Янкова. Оксидативен стрес, стомашна язва и протекция с N-acetylcysteine  - 42, 2006, № 2, 44-47. (Резюме)

А. Джоров. Mаксиларни и бимаксиларни реконструкции в ортогнатичната хирургия  - 42, 2006, № 2, 48 - 52. (Резюме)

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Ходжев и С. Костянев. Симптоми, функционални параметри и физически капацитет при болни с ХОББ с чести и редки екзацербации - 42, 2006, № 2, 53-58. (Резюме)

Д. Петрова, О. Георгиев, Р. Анастасова, Е. Манов, П. Шошков, Р. Шабани, А. Младенова и Е. Викентиева. Хронично белодробно сърце и тиха миокардна исхемия  - 42, 2006, № 2, 59-64. (Резюме)

А. Кирчева и Д. Паскалев. Нозокомиални инфекции при болни на интензивно лечение - 42, 2006, № 2, 65-71. (Резюме)

М. Миланова. Електрокардиографски промени при остър панкреатит - 42, 2006, № 2, 72-77. (Резюме)

П. Иванов, K. Ковачева, Р. Комса-Пенкова, Я. Иванов, П. Павлов и В. Ножаров. Генетични фактори за тромбофилия при пациенти с белодробен тромбоемболизъм  - 42, 2006, № 2, 78-83. (Резюме)

И. Новаков и Р. Иванчева. Анализ на плевралния ексудат - място в диагностиката и предсказване изхода от лечението на усложнените парапневмонични изливи  - 42, 2006, № 2, 84-87. (Резюме)

Н. Дончева, П. Холвут, М. Тодорова, З. Каменов, В. Христов и З. Кунева. Роля на оксидирания LDL по отношение на коронарната съдова болест при пациенти със захарен диабет тип 2  - 42, 2006, № 2, 88-92. (Резюме)

С. Монов, Р. Тончева, Р. Рашков, И. Алтънкова и А. Иванов. Очни промени при пациенти със системен lupus erythematosus и клинично изявени поражения на нервната система  - 42, 2006, № 2, 93-97. (Резюме)

И. Манолова, В. Цонева и М. Иванова. Сравнителна оценка на два имунометрични метода за определяне на антинуклеарни антитела  - 42, 2006, № 2, 98-101. (Резюме)

E. Петрова и  Ч. Начев. Белодробен емфизем при експонирани на минерални прахове и при болни от гранични и начални пневмокониози и връзката му с някои рискови фактори и с FEF50%   - 42, 2006, № 2, 102-108. (Резюме)

Ст. Кузманова и П. Солаков. Натриев хиалуронат 500-730 кDa (Hyalgan®) вътреставно след лечение на синовитa при първична активна остеоартроза на колянната става с бетаметазон   - 42, 2006, № 2, 109-113. (Резюме)

 

КАЗУИСТИКА

В. Богданова, Ю. Раденкова-Саева, А. Иванов, Ал. Минчев, С. Найденов, Е. Танева и Т. Донова. Рецидивиращ сърдечен арест и остра вирусна инфекция с летален изход при хероин-зависими пациенти на метадонова терапия – случаи от практиката   - 42, 2006, № 2, 114-119. (Резюме)

Д. Николовска, М. Петрова, В. Паскалев, К. Желева, Д. Тодоров и Н. Донова. Бронхиален карцином с метастази в тънкото черво – описание на два случая   - 42, 2006, № 2, 120-123. (Резюме)

 

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре