Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 41, 2005 г.

 

4' 2005

Издаването на настоящия брой от списанието през 2005 г. е с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” при Министерство на образованието и науката

bullet

ОБЗОРИ

Зл. Янкова. Белодробната хипертония – диагностично и терапевтично предизвикателство  - 41, 2005, № 4, 5-11. (Резюме)

Е. Паскалев. Туморни заболявания при пациенти с бъбречна трансплантация   - 41, 2005, № 4, 12-15. (Резюме)

М. Тихолова и А. Гоцева. Q-треска – основни клинични прояви  - 41, 2005, № 4, 16-21. (Резюме)

Е. Лакова. Мозъчната ренин-ангиотензинова система – участие в регулацията на артериалното налягане и патогенезата на артериалната хипертония в експеримент.   - 41, 2005, № 4, 22-28. (Резюме)

Р. Николов и Кр. Якимова. ГАМК и модулатори на ГАМК медиираната невротрансмисия   - 41, 2005, № 4, 29-33. (Резюме)

М. Петкова, Н. Петрова и С. Ганева. Инсулинова резистентност при метаболитен синдром и възможности за нейното измерване.  - 41, 2005, № 4, 34-40. (Резюме)

Д. Вичева. Съвременни възгледи за хирургичното лечение на серозния отит в детската възраст   - 41, 2005, № 4, 41-43. (Резюме)

А. Джоров. Ортогнатична хирургия – спомагателни хирургични намеси и мандибуларни реконструкции  - 41, 2005, № 4, 44-51. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Маринов, Е. Цветкова, К. Младенов, С. Иванова, Н. Коруджийски, В. Късовски и Н. Готев.
Огнището на туларемия в Западна България   - 41, 2005, № 4, 52-56.
(Резюме)

Й. Узунангелов и А. Русева. Клинично значение на изходния коагулационен статус за крайния изход на фибринолитичната терапия при пациенти с остър миокарден инфаркт   - 41, 2005, № 4, 57-59. (Резюме)

Цв. Кътова. Хипертонична хипертрофична кардиомиопатия при възрастни – Доплер-ехокардиографска характеристика   - 41, 2005, № 4, 60-64. (Резюме)

С. Стоев. Съвременни хемореологични изследвания – принос към общата теория за единния патогенетичен механизъм на сърдечно-съдовите заболявания   - 41, 2005, № 4, 65-71. (Резюме)

С. Монов, Р. Рашков, Т. Аргирова, Д. Монова и Л. Попов. Антирибозомни Р-антитела при пациенти със системен lupus erythematosus и поражения на нервната система   - 41, 2005, № 4, 72-75. (Резюме)

И. Минева, М. Стаменова и Л. Вагнер. Експресия на нискомолекулните стресови протеини алфа-В-кристалин и Hsp27 в тумори на щитовидната жлеза   - 41, 2005, № 4, 76-79. (Резюме)

M. Ангелова, И. Сиракова, А. Алексиев и Г. Николов. Серумен цинк при деца с повишено артериално налягане   - 41, 2005, № 4, 80-83. (Резюме)

С. Владева, Д. Терзиева и Д. Арабаджийска. Есенциалните микроелементи селен, хром и цинк – допълнение в терапията на втори тип захарен диабет   - 41, 2005, № 4, 84-87. (Резюме)

М. Панчовска, Л. Сапунджиев, Е. Мишева, Б. Паунова и В. Славова. Приложение на Dexofen при пациенти с гонартроза   - 41, 2005, № 4, 88-89. (Резюме)

В. Щерев, Й. Петев, Г. Гюзелев и Ж. Капитанов. Оценка на ефикасността и поносимостта на препарата Diroton (Gedeon Richter) при лечение на лека и умерена артериална хипертония   - 41, 2005, № 4, 90-95. (Резюме)

Р. Коларов и А. Джоров. Медицинско обслужване на болни с тумори на слюнчените жлези   - 41, 2005, № 4, 96-99. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Д. Николовска, М. Петрова, К. Желева и Д. Тодоров. Автозомно-доминантна поликистоза на черния дроб – представяне на клиничен случай   - 41, 2005, № 4, 100-102. (Резюме)

Р. Маркова, Р. Кабакчиева и П. Переновска. Случай на дете с тежък астматичен пристъп и екстрасистолна аритмия   - 41, 2005, № 4, 103-105. (Резюме)

Ф. Митов, Л. Начев, Ат. Калчев и В. Молов. Диафрагмална херния на Моrgagni-Larrey    - 41, 2005, № 4, 106-109. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Особености в протичането на бронхиолитите   - 41, 2005, № 4, 110-117.

 

bar

 

Бр. 3'2005

bullet

ОБЗОРИ

И. Стайков и Е. Ваврек. Първична инсомния - 41, 2005, № 3, 5-9. (Резюме)

Г. Христов. Тенденции в епидемиологията на бронхиалната астма: изразходване на здравните ресурси и промени в качеството на живот - 41, 2005, № 3, 10-18. (Резюме)

Д. Вичева. Носна травма - 41, 2005, № 3, 19-22. (Резюме)

К. Киров и Е. Йорданов. Особености при бъбречната трансплантация в детската възраст - 41, 2005, № 3, 23-30. (Резюме)

Е. Паскалев. Значение на наднорменото телесно тегло при пациенти с бъбречна трансплантация - 41, 2005, № 3, 31-35. (Резюме)

А. Тончева и Д. Янева. Биологични агенти – нов терапевтичен подход при ревматоидния артрит - 41, 2005, № 3, 36-44. (Резюме)

Т. Шумкова и Н. Бояджиева. Фармакологично повлияване на пролактиномите - 41, 2005, № 3, 45-48. (Резюме)

М. Киркова и С. Янев. Бифосфонат-предизвикани нарушения на хранопровода - 41, 2005, № 3, 49-54. (Резюме)

С. Лазаров, Е. Янев и М. Пенев. Азотен оксид, реактивни метаболити на азота и нитроксидергични процеси - клинично приложение - 41, 2005, № 3, 55-58. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

П. Атанасова, И. Гроздев, А. Тренова, А. Иванова и Д. Аджаров. Особености на porphyria variegata в България - 41, 2005, № 3, 59-65 (Резюме)

Н. Станчева, С. Тишева, В. Йорданова и А. Гудев. Клинична характеристика и коморбидност при пациентите със сърдечна недостатъчност: резултати от регистъра за сърдечна недостатъчност на Кардиологичната клиника "Проф. Кирил Чичовски" - 41, 2005, № 3, 66-69 (Резюме)

Ив. Петров, Р. Икономов и К. Костов. Атаксични форми на хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия - 41, 2005, № 3, 70-74 (Резюме)

К. Николов, Е. Гошев, Д. Попов и М. Балева. Промени в локалния имунен отговор при пациенти с пневмония - 41, 2005, № 3, 75-77 (Резюме)

Е. Харангозо, Ю. Петрова и Вл. Христов. Оценка на атеротромботичния риск при пациенти със захарен диабет тип 2 посредством Доплер-сонографския индекс дебелина интима-медия. - 41, 2005, № 3, 78-82 (Резюме)

В. Тодоров, Б. Борисов, М. Янкова, Б. Димитрова, Д. Досев и Р. Бонева. Лечение на острата бъбречна недостатъчност и екзогенните интоксикации с извънбъбречни методи на очистване на кръвта – резултати от една университетска клиника - 41, 2005, № 3, 83-88 (Резюме)

П. Кинов, А. Гегова, Д. Букарев, В. Димов и П. Тивчев. Износване и асептично разхлабване на тазобедрената артропластика - 41, 2005, № 3, 89-93 (Резюме)

А. Русева, В. Иванов и В. Петкова. Възможност за определяне на протромбиновото време в периферна кръв - 41, 2005, № 3, 94-96 (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Б. Ц. Бужов, И. Търнев, Б. Ишпекова, О. Кълев, Б. Георгиева, С. Чернинкова, Х. Крушков, П. Дочева, Н. Попова, Н. Никоевски, П. Шотеков, Р. Лемерс и С. ван дер Маарел. Диференциалнодиагностични насоки при верифицирането на пациент с нов атипичен фенотип на фациоскапулохумерална мускулна дистрофия - 41, 2005, № 3, 97-102 (Резюме)

Б. Шентов, Д. Господинов, В. Недкова и М. Алексиева. Синдром на Stevens–Johnson в детска възраст: описание на случай - 41, 2005, № 3, 103-106 (Резюме)

Ив. Ценев. Карцином на езика и пода на устната кухина - 41, 2005, № 3, 107-109 (Резюме)

bullet

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Н. Паскалев и А. Б. Кирчева. Професор д-р Стоян Киркович (1875–1960) - незабравим класик на българската вътрешна медицина - 41, 2005, № 3, 110-115 (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Дифузни интерстициални белодробни болести. Терапевтичен подход - 41, 2005, № 3, 116-121

П. Стаменова. Заболяемост и смъртност след прекаран инсулт. MOSES study: Eprosartan (Teveten) спрямо Nitrendipine при вторична профилактика на инсулта - 41, 2005, № 3, 122

 

bar

 

Бр. 2'2005

bullet

ОБЗОРИ

Ив. Петров, К. Костов и Р. Икономов. Диференциална диагноза на хроничната възпалителна демиелинизираща полиневропатия - 41, 2005, № 2, 5-9. (Резюме)

А. Тончева и С. Торбова. Ревматоиден артрит и сърдечно-съдов риск - 41, 2005, № 2, 10-17. (Резюме)

Г. Христов. Тенденции в епидемиологията на бронхиалната астма: смъртност и морбидност - 41, 2005, № 2, 18-25. (Резюме)

M. Mирчева и М. Балева. Алфа-1-антитрипсинов дефицит при болни с белодробни заболявания - 41, 2005, № 2, 26-32. (Резюме)

И. Цочева. Т-регулаторни лимфоцити и бронхиална астма – нов поглед върху "хигиенната хипотеза" - 41, 2005, № 2, 33-38. (Резюме)

М. Петров. Лекарствена резистентност на етиологично значими бактерии - възможности на системите за надзор - 41, 2005, № 2, 39-44. (Резюме)

М. Варадинова, Д. Дренска, Г. Димитров и Н. Бояджиева. Свободни радикали, невродегенеративни и психични заболявания и антиоксиданти - 41, 2005, № 2, 45-51. (Резюме)

Я. Корновски. Историческо развитие на радикалната хистеректомия - 41, 2005, № 2, 52-54. (Резюме)

Р. Комитовa и М. Мурджева. Практически клинични аспекти на микробиологичните изследвания впреданалитичния етап - 41, 2005, № 2, 55-61. (Резюме)

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Й. Узунангелов, В. Пенчев и Мл. Григоров. Клинично значение на рано осъществената тромболиза за изхода на пациентите с остър миокарден инфаркт със ST елевация - 41, 2005, № 2, 62-68. (Резюме)

И. Новаков. Торакоцентеза в лечението на усложнени постпневмонични плеврални изливи - 41, 2005, № 2, 69-72. (Резюме)

Д. Николовска, Н. Дончева и М. Петрова. Промени в кръвосъсирването при болни с активен улцерозен колит - 41, 2005, № 2, 73-76. (Резюме)

П. Петров, П. Терзиначева, Е. Манолов, С. Алексов, Ц. Минчев, Р. Петков и Д. Петров. Продължителна торакална епидурална аналгезия с Fentаnyl и Lidocain, сравнена с Tramal и Lidocain, за обезболяване след планови операции в гръдната хирургия - 41, 2005, № 2, 77-82. (Резюме)

Е. Димитракова, Н. Милчев, Б. Кузманов и Д. Димитраков. Причинно-следствени зависимости между серумните цитокини и някои клинични, имунологични и ангиогенни показатели при прееклампсия - 41, 2005, № 2, 83-86. (Резюме)

Т. Тасева и Ч. Начев. Диагностичен подход при пациенти с остър миокарден инфаркт, лекувани в УМБАЛ "Св. Анна" – София, за периода 1996-2003 г. - 41, 2005, № 2, 87-94. (Резюме)

Д. Ц. Цанев, Х. Б. Диванян, Б. Ц. Галунска, Д. Ковачев и С. Стоянов. Пречистване и изолиране на алфа-фетопротеин от човешки фетален материал - 41, 2005, № 2, 95-99. (Резюме)

Е. Петрова. Характеристики на пневмокониозата при заварчици - 41, 2005, № 2, 100-106. (Резюме)

bullet

КАЗУИСТИКА

Р. Кабакчиева, А. Калбанова, Л. Спасов, Р. Маркова и П. Переновска. Идиопатична белодробна хемосидероза с миокардит - 41, 2005, № 2, 107-111. (Резюме)

С. Филчев, Л. Райчева, М. Янкова и Т. Стоева. Случай на висцерална larva migrans и синдром на Loffler при 16-годишно момче - 41, 2005, № 2, 112-115. (Резюме)


bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Д. Чавдаров. Levetiracetam – съвременна алтернатива в терапията на епилепсията - 41, 2005, № 2, 116-120.

 

bar

 

 

Бр. 1/2005

bullet

ОБЗОРИ

З. Михнева. Клинични прояви, рискове и тенденции, свързани с инфекция с човешки парвовирус В19 - 41, 2005, № 1, 5-14. (Резюме)

Н. Корсун. Полиомиелитът ще бъде победен - 41, 2005, № 1, 15-20. (Резюме)

Я. Корновски и В. Иванова. Сарком на матката- 41, 2005, № 1, 21-25. (Резюме)

И. Стайков и Ю. Й. Петрова. Синдром на неспокойните крака - 41, 2005, № 1, 26-30. (Резюме)

Св. Торбова. Артериалната хипертония – най-значимият рисков фактор за мозъчен инсулт. Патогенетични механизми и възможности за терапевтичното им повлияване - 41, 2005, № 1, 31-36 (Резюме)

Е. Лакова. Ренин-ангиотензиновите системи в кръвоносните съдове и сърцето при нормални и патологични условия - 41, 2005, № 1, 37-42. (Резюме)

М. Панчовска. Антифосфолипиден синдром и бременност - 41, 2005, № 1, 43-47. (Резюме)

Е. Паскалев. Лечение с циклоспорин А при нефротичен синдром - 41, 2005, № 1, 48-55. (Резюме)

Д. Бакалов и М. Боянов. Стронциевият ранелат – съвременното приложение на една стара идея за лечение на остеопорозата - 41, 2005, № 1, 56-59. (Резюме)

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Вл. Григоров. "Non flow" и "slow flow" феномени при ротационна атеректомия с перкутанна коронарна интервенция - 41, 2005, № 1, 60-62. (Резюме)

К. Икономова, П. Пешев и Б. Митева. Нашият опит с Uro-Vaxom при пациенти с хроничен пиелонефрит- 41, 2005, № 1, 63-66. (Резюме)

Е. Паскалев, П. Симеонов, М. Гичева, М. Вретенарска, М. Димитров, Б. Златков, М. Ортова, Р. Марковска, Ж. Филипов и Д. Генов. Микроемулсионна форма на циклоспорин А – възможности за повлияване на кортикорезистентен нефротичен синдром - 41, 2005, № 1, 67-70. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева и С. Тодорова. Киселинно-алкално състояние и кръвни газове при остри интоксикации с психоактивни вещества - 41, 2005, № 1, 71-73. (Резюме)

Е. Викентиева, Д. Попова, Ал. Савов, М. Николова, Кр. Николов, А. Младенова, К. Тодорова, М. Балева и Ж. Карагьозова. Тромбоцитни активационни маркери и антифосфолипидни антитела при пациентки с усложнена бременност - 41, 2005, № 1, 74-78. (Резюме)

Й. Палашев и П. Минчев. Диагностични възможности на комбинирания нуклеарномедицински метод за изследване на вентилацията и перфузията при някои белодробни заболявания в детска възраст - 41, 2005, № 1, 79-83. (Резюме)

Ю. Й. Петрова и И. Стайков. Оценка на дебелината на интима-медията при пациенти с HIV. Предварителни резултати - 41, 2005, № 1, 84-86. (Резюме)

Е. Петрова. Въздействие на някои екзогенни фактори върху рентгеновите находки при начални и напреднали пневмокониози - 41, 2005, № 1, 87-94. (Резюме)

Л. Хаджийски, П. Петрунов, А. Галев, Р. Маркова и Б. Гьошева. Възможности за имуномодулация при различни модели на експериментална имуносупресия - 41, 2005, № 1, 95-98. (Резюме)

 

bullet

КАЗУИСТИКА

В. Тодоров, Б. Борисов и М. Янкова. Фамилна ювенилна нефронофтиза - трудно ли се диагностицират редките нефропатии? - 41, 2005, № 1, 99-105. (Резюме)

Д. Янева. Болест на Horton и висцерална токсокароза - 41, 2005, № 1, 106-107. (Резюме)

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Дифузни интерстициални белодробни болести. Диагностичен подход - 41, 2005, № 1, 108-110.

 

Последна актуализация: 25.03.2013 г.

bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ