Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Съдържание на минали броеве

Том 41, 2005 г.

 

4' 2005

vol. XLI t 2005 t № 4

Издаването на настоящия брой от списанието през 2005 г. е с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” при Министерство на образованието и науката

ОБЗОРИ

Зл. Янкова. Белодробната хипертония – диагностично и терапевтично предизвикателство  - 41, 2005, № 4, 5-11. (Резюме)

Е. Паскалев. Туморни заболявания при пациенти с бъбречна трансплантация   - 41, 2005, № 4, 12-15. (Резюме)

М. Тихолова и А. Гоцева. Q-треска – основни клинични прояви  - 41, 2005, № 4, 16-21. (Резюме)

Е. Лакова. Мозъчната ренин-ангиотензинова система – участие в регулацията на артериалното налягане и патогенезата на артериалната хипертония в експеримент.   - 41, 2005, № 4, 22-28. (Резюме)

Р. Николов и Кр. Якимова. ГАМК и модулатори на ГАМК медиираната невротрансмисия   - 41, 2005, № 4, 29-33. (Резюме)

М. Петкова, Н. Петрова и С. Ганева. Инсулинова резистентност при метаболитен синдром и възможности за нейното измерване.  - 41, 2005, № 4, 34-40. (Резюме)

Д. Вичева. Съвременни възгледи за хирургичното лечение на серозния отит в детската възраст   - 41, 2005, № 4, 41-43. (Резюме)

А. Джоров. Ортогнатична хирургия – спомагателни хирургични намеси и мандибуларни реконструкции  - 41, 2005, № 4, 44-51. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Маринов, Е. Цветкова, К. Младенов, С. Иванова, Н. Коруджийски, В. Късовски и Н. Готев.
Огнището на туларемия в Западна България   - 41, 2005, № 4, 52-56.
(Резюме)

Й. Узунангелов и А. Русева. Клинично значение на изходния коагулационен статус за крайния изход на фибринолитичната терапия при пациенти с остър миокарден инфаркт   - 41, 2005, № 4, 57-59. (Резюме)

Цв. Кътова. Хипертонична хипертрофична кардиомиопатия при възрастни – Доплер-ехокардиографска характеристика   - 41, 2005, № 4, 60-64. (Резюме)

С. Стоев. Съвременни хемореологични изследвания – принос към общата теория за единния патогенетичен механизъм на сърдечно-съдовите заболявания   - 41, 2005, № 4, 65-71. (Резюме)

С. Монов, Р. Рашков, Т. Аргирова, Д. Монова и Л. Попов. Антирибозомни Р-антитела при пациенти със системен lupus erythematosus и поражения на нервната система   - 41, 2005, № 4, 72-75. (Резюме)

И. Минева, М. Стаменова и Л. Вагнер. Експресия на нискомолекулните стресови протеини алфа-В-кристалин и Hsp27 в тумори на щитовидната жлеза   - 41, 2005, № 4, 76-79. (Резюме)

M. Ангелова, И. Сиракова, А. Алексиев и Г. Николов. Серумен цинк при деца с повишено артериално налягане   - 41, 2005, № 4, 80-83. (Резюме)

С. Владева, Д. Терзиева и Д. Арабаджийска. Есенциалните микроелементи селен, хром и цинк – допълнение в терапията на втори тип захарен диабет   - 41, 2005, № 4, 84-87. (Резюме)

М. Панчовска, Л. Сапунджиев, Е. Мишева, Б. Паунова и В. Славова. Приложение на Dexofen при пациенти с гонартроза   - 41, 2005, № 4, 88-89. (Резюме)

В. Щерев, Й. Петев, Г. Гюзелев и Ж. Капитанов. Оценка на ефикасността и поносимостта на препарата Diroton (Gedeon Richter) при лечение на лека и умерена артериална хипертония   - 41, 2005, № 4, 90-95. (Резюме)

Р. Коларов и А. Джоров. Медицинско обслужване на болни с тумори на слюнчените жлези   - 41, 2005, № 4, 96-99. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

Д. Николовска, М. Петрова, К. Желева и Д. Тодоров. Автозомно-доминантна поликистоза на черния дроб – представяне на клиничен случай   - 41, 2005, № 4, 100-102. (Резюме)

Р. Маркова, Р. Кабакчиева и П. Переновска. Случай на дете с тежък астматичен пристъп и екстрасистолна аритмия   - 41, 2005, № 4, 103-105. (Резюме)

Ф. Митов, Л. Начев, Ат. Калчев и В. Молов. Диафрагмална херния на Моrgagni-Larrey    - 41, 2005, № 4, 106-109. (Резюме)

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Особености в протичането на бронхиолитите   - 41, 2005, № 4, 110-117.

 

 

 

Бр. 3'2005

ОБЗОРИ

И. Стайков и Е. Ваврек. Първична инсомния - 41, 2005, № 3, 5-9. (Резюме)

Г. Христов. Тенденции в епидемиологията на бронхиалната астма: изразходване на здравните ресурси и промени в качеството на живот - 41, 2005, № 3, 10-18. (Резюме)

Д. Вичева. Носна травма - 41, 2005, № 3, 19-22. (Резюме)

К. Киров и Е. Йорданов. Особености при бъбречната трансплантация в детската възраст - 41, 2005, № 3, 23-30. (Резюме)

Е. Паскалев. Значение на наднорменото телесно тегло при пациенти с бъбречна трансплантация - 41, 2005, № 3, 31-35. (Резюме)

А. Тончева и Д. Янева. Биологични агенти – нов терапевтичен подход при ревматоидния артрит - 41, 2005, № 3, 36-44. (Резюме)

Т. Шумкова и Н. Бояджиева. Фармакологично повлияване на пролактиномите - 41, 2005, № 3, 45-48. (Резюме)

М. Киркова и С. Янев. Бифосфонат-предизвикани нарушения на хранопровода - 41, 2005, № 3, 49-54. (Резюме)

С. Лазаров, Е. Янев и М. Пенев. Азотен оксид, реактивни метаболити на азота и нитроксидергични процеси - клинично приложение - 41, 2005, № 3, 55-58. (Резюме)


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

П. Атанасова, И. Гроздев, А. Тренова, А. Иванова и Д. Аджаров. Особености на porphyria variegata в България - 41, 2005, № 3, 59-65 (Резюме)

Н. Станчева, С. Тишева, В. Йорданова и А. Гудев. Клинична характеристика и коморбидност при пациентите със сърдечна недостатъчност: резултати от регистъра за сърдечна недостатъчност на Кардиологичната клиника "Проф. Кирил Чичовски" - 41, 2005, № 3, 66-69 (Резюме)

Ив. Петров, Р. Икономов и К. Костов. Атаксични форми на хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия - 41, 2005, № 3, 70-74 (Резюме)

К. Николов, Е. Гошев, Д. Попов и М. Балева. Промени в локалния имунен отговор при пациенти с пневмония - 41, 2005, № 3, 75-77 (Резюме)

Е. Харангозо, Ю. Петрова и Вл. Христов. Оценка на атеротромботичния риск при пациенти със захарен диабет тип 2 посредством Доплер-сонографския индекс дебелина интима-медия. - 41, 2005, № 3, 78-82 (Резюме)

В. Тодоров, Б. Борисов, М. Янкова, Б. Димитрова, Д. Досев и Р. Бонева. Лечение на острата бъбречна недостатъчност и екзогенните интоксикации с извънбъбречни методи на очистване на кръвта – резултати от една университетска клиника - 41, 2005, № 3, 83-88 (Резюме)

П. Кинов, А. Гегова, Д. Букарев, В. Димов и П. Тивчев. Износване и асептично разхлабване на тазобедрената артропластика - 41, 2005, № 3, 89-93 (Резюме)

А. Русева, В. Иванов и В. Петкова. Възможност за определяне на протромбиновото време в периферна кръв - 41, 2005, № 3, 94-96 (Резюме)

КАЗУИСТИКА

Б. Ц. Бужов, И. Търнев, Б. Ишпекова, О. Кълев, Б. Георгиева, С. Чернинкова, Х. Крушков, П. Дочева, Н. Попова, Н. Никоевски, П. Шотеков, Р. Лемерс и С. ван дер Маарел. Диференциалнодиагностични насоки при верифицирането на пациент с нов атипичен фенотип на фациоскапулохумерална мускулна дистрофия - 41, 2005, № 3, 97-102 (Резюме)

Б. Шентов, Д. Господинов, В. Недкова и М. Алексиева. Синдром на Stevens–Johnson в детска възраст: описание на случай - 41, 2005, № 3, 103-106 (Резюме)

Ив. Ценев. Карцином на езика и пода на устната кухина - 41, 2005, № 3, 107-109 (Резюме)


ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Д. Н. Паскалев и А. Б. Кирчева. Професор д-р Стоян Киркович (1875–1960) - незабравим класик на българската вътрешна медицина - 41, 2005, № 3, 110-115 (Резюме)

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Дифузни интерстициални белодробни болести. Терапевтичен подход - 41, 2005, № 3, 116-121

П. Стаменова. Заболяемост и смъртност след прекаран инсулт. MOSES study: Eprosartan (Teveten) спрямо Nitrendipine при вторична профилактика на инсулта - 41, 2005, № 3, 122

 

 

Бр. 2'2005

ОБЗОРИ

Ив. Петров, К. Костов и Р. Икономов. Диференциална диагноза на хроничната възпалителна демиелинизираща полиневропатия - 41, 2005, № 2, 5-9. (Резюме)

А. Тончева и С. Торбова. Ревматоиден артрит и сърдечно-съдов риск - 41, 2005, № 2, 10-17. (Резюме)

Г. Христов. Тенденции в епидемиологията на бронхиалната астма: смъртност и морбидност - 41, 2005, № 2, 18-25. (Резюме)

M. Mирчева и М. Балева. Алфа-1-антитрипсинов дефицит при болни с белодробни заболявания - 41, 2005, № 2, 26-32. (Резюме)

И. Цочева. Т-регулаторни лимфоцити и бронхиална астма – нов поглед върху "хигиенната хипотеза" - 41, 2005, № 2, 33-38. (Резюме)

М. Петров. Лекарствена резистентност на етиологично значими бактерии - възможности на системите за надзор - 41, 2005, № 2, 39-44. (Резюме)

М. Варадинова, Д. Дренска, Г. Димитров и Н. Бояджиева. Свободни радикали, невродегенеративни и психични заболявания и антиоксиданти - 41, 2005, № 2, 45-51. (Резюме)

Я. Корновски. Историческо развитие на радикалната хистеректомия - 41, 2005, № 2, 52-54. (Резюме)

Р. Комитовa и М. Мурджева. Практически клинични аспекти на микробиологичните изследвания впреданалитичния етап - 41, 2005, № 2, 55-61. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Й. Узунангелов, В. Пенчев и Мл. Григоров. Клинично значение на рано осъществената тромболиза за изхода на пациентите с остър миокарден инфаркт със ST елевация - 41, 2005, № 2, 62-68. (Резюме)

И. Новаков. Торакоцентеза в лечението на усложнени постпневмонични плеврални изливи - 41, 2005, № 2, 69-72. (Резюме)

Д. Николовска, Н. Дончева и М. Петрова. Промени в кръвосъсирването при болни с активен улцерозен колит - 41, 2005, № 2, 73-76. (Резюме)

П. Петров, П. Терзиначева, Е. Манолов, С. Алексов, Ц. Минчев, Р. Петков и Д. Петров. Продължителна торакална епидурална аналгезия с Fentаnyl и Lidocain, сравнена с Tramal и Lidocain, за обезболяване след планови операции в гръдната хирургия - 41, 2005, № 2, 77-82. (Резюме)

Е. Димитракова, Н. Милчев, Б. Кузманов и Д. Димитраков. Причинно-следствени зависимости между серумните цитокини и някои клинични, имунологични и ангиогенни показатели при прееклампсия - 41, 2005, № 2, 83-86. (Резюме)

Т. Тасева и Ч. Начев. Диагностичен подход при пациенти с остър миокарден инфаркт, лекувани в УМБАЛ "Св. Анна" – София, за периода 1996-2003 г. - 41, 2005, № 2, 87-94. (Резюме)

Д. Ц. Цанев, Х. Б. Диванян, Б. Ц. Галунска, Д. Ковачев и С. Стоянов. Пречистване и изолиране на алфа-фетопротеин от човешки фетален материал - 41, 2005, № 2, 95-99. (Резюме)

Е. Петрова. Характеристики на пневмокониозата при заварчици - 41, 2005, № 2, 100-106. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

Р. Кабакчиева, А. Калбанова, Л. Спасов, Р. Маркова и П. Переновска. Идиопатична белодробна хемосидероза с миокардит - 41, 2005, № 2, 107-111. (Резюме)

С. Филчев, Л. Райчева, М. Янкова и Т. Стоева. Случай на висцерална larva migrans и синдром на Loffler при 16-годишно момче - 41, 2005, № 2, 112-115. (Резюме)

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Д. Чавдаров. Levetiracetam – съвременна алтернатива в терапията на епилепсията - 41, 2005, № 2, 116-120.

 

 

Бр. 1/2005


ОБЗОРИ

З. Михнева. Клинични прояви, рискове и тенденции, свързани с инфекция с човешки парвовирус В19 - 41, 2005, № 1, 5-14. (Резюме)

Н. Корсун. Полиомиелитът ще бъде победен - 41, 2005, № 1, 15-20. (Резюме)

Я. Корновски и В. Иванова. Сарком на матката- 41, 2005, № 1, 21-25. (Резюме)

И. Стайков и Ю. Й. Петрова. Синдром на неспокойните крака - 41, 2005, № 1, 26-30. (Резюме)

Св. Торбова. Артериалната хипертония – най-значимият рисков фактор за мозъчен инсулт. Патогенетични механизми и възможности за терапевтичното им повлияване - 41, 2005, № 1, 31-36 (Резюме)

Е. Лакова. Ренин-ангиотензиновите системи в кръвоносните съдове и сърцето при нормални и патологични условия - 41, 2005, № 1, 37-42. (Резюме)

М. Панчовска. Антифосфолипиден синдром и бременност - 41, 2005, № 1, 43-47. (Резюме)

Е. Паскалев. Лечение с циклоспорин А при нефротичен синдром - 41, 2005, № 1, 48-55. (Резюме)

Д. Бакалов и М. Боянов. Стронциевият ранелат – съвременното приложение на една стара идея за лечение на остеопорозата - 41, 2005, № 1, 56-59. (Резюме)

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Вл. Григоров. "Non flow" и "slow flow" феномени при ротационна атеректомия с перкутанна коронарна интервенция - 41, 2005, № 1, 60-62. (Резюме)

К. Икономова, П. Пешев и Б. Митева. Нашият опит с Uro-Vaxom при пациенти с хроничен пиелонефрит- 41, 2005, № 1, 63-66. (Резюме)

Е. Паскалев, П. Симеонов, М. Гичева, М. Вретенарска, М. Димитров, Б. Златков, М. Ортова, Р. Марковска, Ж. Филипов и Д. Генов. Микроемулсионна форма на циклоспорин А – възможности за повлияване на кортикорезистентен нефротичен синдром - 41, 2005, № 1, 67-70. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева и С. Тодорова. Киселинно-алкално състояние и кръвни газове при остри интоксикации с психоактивни вещества - 41, 2005, № 1, 71-73. (Резюме)

Е. Викентиева, Д. Попова, Ал. Савов, М. Николова, Кр. Николов, А. Младенова, К. Тодорова, М. Балева и Ж. Карагьозова. Тромбоцитни активационни маркери и антифосфолипидни антитела при пациентки с усложнена бременност - 41, 2005, № 1, 74-78. (Резюме)

Й. Палашев и П. Минчев. Диагностични възможности на комбинирания нуклеарномедицински метод за изследване на вентилацията и перфузията при някои белодробни заболявания в детска възраст - 41, 2005, № 1, 79-83. (Резюме)

Ю. Й. Петрова и И. Стайков. Оценка на дебелината на интима-медията при пациенти с HIV. Предварителни резултати - 41, 2005, № 1, 84-86. (Резюме)

Е. Петрова. Въздействие на някои екзогенни фактори върху рентгеновите находки при начални и напреднали пневмокониози - 41, 2005, № 1, 87-94. (Резюме)

Л. Хаджийски, П. Петрунов, А. Галев, Р. Маркова и Б. Гьошева. Възможности за имуномодулация при различни модели на експериментална имуносупресия - 41, 2005, № 1, 95-98. (Резюме)

 

КАЗУИСТИКА

В. Тодоров, Б. Борисов и М. Янкова. Фамилна ювенилна нефронофтиза - трудно ли се диагностицират редките нефропатии? - 41, 2005, № 1, 99-105. (Резюме)

Д. Янева. Болест на Horton и висцерална токсокароза - 41, 2005, № 1, 106-107. (Резюме)

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ст. Иванов. Дифузни интерстициални белодробни болести. Диагностичен подход - 41, 2005, № 1, 108-110.

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре