Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Съдържание на минали броеве

Том 40, 2004 г.

4'2004

ОБЗОРИ

Р. Комитова, Е. Александров и И. Христова. Инфекции, предавани от кърлежи - предизвикателства и проблеми - 40, 2004, № 4, 5-12. (Резюме)

М. Николова. Криоглобулинемия и криоглобулинемичен нефрит- 40, 2004, № 4, 13-17. (Резюме)

С. Филчев. Аспиринова астма- 40, 2004, № 4, 18-22. (Резюме)

Ж. Бонева, Вл. Христов, П. Попиванов, М. Боянов и Н. Темелкова. Методи за изследване на телесния състав- 40, 2004, № 4, 23-27. (Резюме)

С. Вълкова. Новости в лечението на атопичния дерматит - 40, 2004, № 4, 28-32. (Резюме)

Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания - мит или реалност? II част: Резултати от клинични изпитвания - 40, 2004, № 4, 33-42. (Резюме)

Е. Паскалев и П. Симеонов. Субституция на циклоспорин микроемулсия (Neoral) с нови генерични форми при бъбречнотрансплантирани пациенти - 40, 2004, № 4, 43-47. (Резюме)

Л. Деспотова-Толева. Относно предоставянето на медицинска информация на родители и пациенти- 40, 2004, № 4, 48-52. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

А. Галев, М. Кадурина, Й. Димова, П. Чобанова и Б. Димитров. Ролята на Blastocystis  hominis като патоген при пациенти с остра и хронична уртикария - 40, 2004, №4, 53-58. (Резюме)

В. Трънкова, А. Тончева и Ф. Мартинова. HLA антигенна предиспозиция към остеоартроза?на тазобедрената става и псориатичен артрит - 40, 2004, № 4, 59-62. (Резюме)

М. Станева, Ю. Й. Петрова, Т. Донова и П. Шотеков. Оценка на високоинтензивни сигнали при болни с клапно протезиране - 40, 2004, № 4, 63-66. (Резюме)

Вл. Христов, З. Каменов, М. Генова и М. Тодорова. Намаление на микроалбуминурията при пациенти със захарен диабет тип 2, лекувани със Sulodexide - 40, 2004, № 4, 67-71. (Резюме)

Т. Тасева и Ч. Начев. Време от първия преглед на болен с остър миокарден инфаркт до хоспитализацията - състояние на проблема на територията на София-област за периода 1996-2003 г. - 40, 2004, № 4, 72-80. (Резюме)

М. Шишенков. Автоматизация на уринни изследвания - опит и някои разсъждения- 40, 2004, № 4, 81-83. (Резюме)

Л. Катрова и Ж. Сурчева. Динамика на индивидуалните професионални кариери на жените стоматолози: настояще и бъдещи тенденции - 40, 2004, № 4, 84-89. (Резюме)

П. Петрунов, М. Аляков и А. Миланова. Определяне на мастнокиселинния състав в липиден компонент на серум и чернодробен хомогенат след външно гама-облъчване- 40, 2004, № 4, 90-94. (Резюме)

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Л. Коева и Др. Коев. Има ли бъдеще хормонозаместителната терапия при менопауза? - 40, 2004, № 4, 95-97.

Р. Аргирова, Р. Коцева, П. Теохаров и З. Кълвачев. Първа специализирана среща на българските вирусолози - 40, 2004, № 4, 98.

РЕФЕРАТИ

Eprosartan mesylate веднъж дневно при лечението на възрастни пациенти с изолирана систолна хипертония: данни от 13-седмично двойно сляпо, плацебо-контролирано, паралелно, мултицентрово изследване- 40, 2004, № 4, 99-101.

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Т. Кантарджиев. Етиологична структура и етиотропна терапия на бактериалните пневмонии, придобити в обществото - 40, 2004, № 4, 102-104.

 

Приложение 1 - Том 40, 2004 г.

И. Костова , И. Манолов , П. Атанасов. Биологични свойства на кумарините. Обзор - 40, 2004, Прил. 1, 26 с. (Резюме)

3'2004

ОБЗОРИ

М. Панчовска и Й. Шейтанов. Болки в долната част на гръбнака - 40, 2004, № 3, 5-9. (Резюме)

Сл. Павлова, Т. Хаджиолова, Р. Коцева и С. Филчев. Ролята на респираторно-синцитиалния вирус в детската патология. Възможности за диагностика и профилактика - 40, 2004, № 3, 10-14. (Резюме)

Р. Комитова. Маймунската вариола: новооткрита зооноза - 40, 2004, № 3, 15-19. (Резюме)

Б. Галунска, Д. Паскалев, Х. Диванян и Т. Янкова. Активни кислородни форми, ендогенни антиоксиданти и стомашна улцерогенеза - 40, 2004, № 3, 20-26. (Резюме)

Й. Йотов. Хормонозаместителна терапия за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания – мит или реалност? I част: Биологични предпоставки и резултати от епидемиологични проучвания - 40, 2004, № 3, 27-35. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Г. Попов и К. Плочев. Приоритети при инфекциозните болести в българската армия - анализ на данните за периода 1998-2003 г. - 40, 2004, № 3, 36-42. (Резюме)

Р. Рашков, Д. Янева, С. Монов, М. Балева и Кр. Николов. Лекарствено индуциран лупус - 40, 2004, № 3, 43-45. (Резюме)

К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Клетъчномедииран и хуморален имунитет при пациенти със злокачествени тумори и увреден нутритивен статус, подложени на хирургично лечение - 40, 2004, № 3, 46-50. (Резюме)

Вл. Григоров. Ротационна коронарна атеректомия – възможности и методика - 40, 2004, № 3, 51-54. (Резюме)

Е. Паскалев. Ренопротективен ефект на Enalapril при пациенти с хронична нефропатия на трансплантата - 40, 2004, № 3, 55-59. (Резюме)

Ж. Бонева и Вл. Христов. Промяна на метаболитната скорост в покой при лечение на затлъстяването с диета и Sibutramine hydrochloride (Reductil) - 40, 2004, № 3, 60-64. (Резюме)

Д. Йонова и В. Папазов. Лечение на хиперфосфатемията, важен симптом на реналната остеодистрофия, с RenaGel при болни на хемодиализа - 40, 2004, № 3, 65-68. (Резюме)

Д. Вичева. Измерване на носa с акустична ринометрия - 40, 2004, № 3, 69-73. (Резюме)

Р. Коларов. Някои проблеми на медицинското обслужване на болните със синдром на Sjogren - 40, 2004, № 3, 74-78. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

В. Томова, А. Гудев, Л. Миткова и З. Симеонова. Амиодарон-асоциирана камерна тахикардия тип torsade de pointes при пациентка с комбиниран ревматичен сърдечен порок - 40, 2004, № 3, 79-85. (Резюме)

А. Галев, Й. Димова и П. Чобанова. Клинична характеристика на два случая с Vivax-malaria при военнослужещи, пребивавали в ендемично огнище - 40, 2004, № 3, 86-89. (Резюме)

В. Кендерова, Р. Кабакчиева и И. Калев. Имунна тромбоцитопенична пурпура, асоциирана с агенезия на десния бъбрек - 40, 2004, № 3, 90-92. (Резюме)

РЕФЕРАТИ

Потенциални бъбречнопротективни ефекти на ангиотензин рецепторния блокер Eprosartan: преглед на предварителни изследвания за влиянието върху бъбреците - 40, 2004, № 3, 93-97.

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Ц. Балдев. Антитяло-медиираната изолирана еритроаплазия и новите Препоръки за лечение на анемията при хронични бъбречни заболявания със стимулиращи еритропоезата средства - 40, 2004, № 3, 98-100.

 

2'2004

ОБЗОРИ

Р. Стефанов и Е. Дайна. Редките болести като клиничен и общественоздравен проблем - 40, 2004, № 2, 5-8. (Резюме)

С. Филчев. Eпидемията от тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) - една година по-късно- 40, 2004, № 2, 9-17. (Резюме)

Г. Ончев. Субсиндромен шизофренен спектър: шизотаксия и продроми- 40, 2004, № 2, 18-23. (Резюме)

Д. Йонова. Рискови фактори за развитието на съдовите калцификати при болни на диализно лечение - 40, 2004, № 2, 24-27. (Резюме)

Ю. Й. Петрова, А. Маринчев и И. Стайков. Оценката на дебелината на интима-медията - възможност за ранна диагностика на атеросклерозата - 40, 2004, № 2, 28-33. (Резюме)

Р. Трифонова и М. Стаменова. Роля на Notch-рецепторите в междуклетъчната сигнализация при различни биологични процеси - 40, 2004, № 2, 34-42. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

К. Витлиянова, Н. Фесчиева, Е. Шипковенска и Р. Црънчева. Различия в характеристиките и прогнозата по пол при пациенти, преживели остър миокарден инфаркт – 5-годишно проследяване - 40, 2004, № 2, 43-49. (Резюме)

К. Икономова, Б. Митева и Б. Борисов. Периоперативни промени в имуноглобулините и някои острофазови протеини при пациенти с различна по тежест оперативна интервенция и увреда в нутритивния статус - 40, 2004, № 2, 50-54. (Резюме)

Е. Паскалев. Лечение с еритропоетин при бъбречнотрансплантирани пациенти в ранния постоперативен период - 40, 2004, № 2, 55-60. (Резюме)

Л. Камбова, А. Котева и З. Краев. Ефект на суплементацията с есенциални аминокиселини и техните кетоаналози при пациенти, лекувани с континюирана амбулаторна перитонеална диализа - 40, 2004, № 2, 61-64. (Резюме)

Ю. Раденкова-Саева, Ф. Мартинова, В. Трънкова и А. Хубенова. Приложение на човешки албумин в спешната токсикологична практика - 40, 2004, № 2, 65-68. (Резюме)

Г. Арнаудов. Лечение на хроничната лимфоцитна левкемия с Bendamustine hydrochloride - 40, 2004, № 2, 69-72. (Резюме)

М. Ал-Саади и Мл. Григоров. Някои сърдечно-съдови ефекти на Catha edulis - амфетаминоподобният растителен продукт, широко разпространен в Йемен - 40, 2004, № 2, 73-76. (Резюме)

Е. Димитракова и Д. Димитраков. Проучвания върху серумното ниво на някои плацентарни ангиогенни протеини при прееклампсия - 40, 2004, № 2, 77-80. (Резюме)

РЕФЕРАТИ

Мицел-асоциираният протеин в епоетиновите препарати: рисков фактор за имуногенност? - 40, 2004, № 2, 81-84.

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Лечение на бъбречната анемия - 40, 2004, № 2, 85-100.

 

Бр. 1/2004

ОБЗОРИ

С. Вълкова. Какво ново в патофизиологията на акнето? - 40, 2004, № 1, 5-9. (Резюме)

Е. Паскалев. Бъбречна трансплантация и сърдечни заболявания - 40, 2004, № 1, 10-14. (Резюме)

Д. Вичева. Диагностика и лечение на носни полипи - 40, 2004, № 1, 15-17. (Резюме)

И. Кунева. Епидемиология и класификация на очните травми - 40, 2004, № 1, 18-21. (Резюме)

А. Сакарев и П. Теохаров. Мутации в генома на хепатитния В-вирус и тяхното значение - 40, 2004, № 1, 22-32. (Резюме)

М. Николова. Еритропоетин и еритропоетиново лечение. Част II. Приложение на еритропоетин при хирургични пациенти. Еритропоетиново лечение на анемията при хронична застойна сърдечна недостатъчност, HIV инфекция, анемия на недоносените и при други състояния на хипоксия - 40, 2004, № 1, 33-37. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Р. Аргирова. Човешкият имунодефицитен вирус (НІV) като фактор на еволюцията - 40, 2004, № 1, 38-42. (Резюме)

Г. Попов. Разпространение на острите вирусни хепатити в българската армия - клинико-епидемиологичен анализ за периода 1996-2002 г. - 40, 2004, № 1, 43-49. (Резюме)

В. Тодоров, П. Ставрев, П. Мартев, П. Шиков и A. Минчева. Лечение на реналната анемия при хронична бъбречна недостатъчност: Има ли връзка между терапевтичия резултат и начина на аплициране на еритропоетина? - 40, 2004, № 1, 50-54. (Резюме)

Л. Попов, К. Кунев, С. Райков и С. Вълчева. Клиничен опит при лечението на ранен карцином на глотисния етаж на ларинкса - 40, 2004, № 1, 55-57. (Резюме)

Д. Йонова, Р. Гарсиа и Ф. Валдерабано. Липиден профил при болни на хемодиализа, лекувани с еритропоетин - 40, 2004, № 1, 58-60. (Резюме)

М. Aл-Саади и Мл. Григоров. Ролята на растението Catha edulis във възникването на случаите на дилатативна кардиомиопатия в Йемен - 40, 2004, № 1, 61-64. (Резюме)

Ю. Петрова. Клинични и електромиографски проучвания при болни с невропатия при хронична обструктивна белодробна болест - 40, 2004, № 1, 65-68. (Резюме)

В. Цонева, Р. Кацарова, Д. Бекяров, Й. Кръстева и Н. Атанасов. Лабораторното участие в три "приоритетни програми" на НЗОК: теория и реализация - 40, 2004, № 1, 69-74. (Резюме)

А. Тончева и Б. Бочев. Сравнително проучване на ефекта, поносимостта и страничните действия при лечението на болни с остеоартроза с Voltaren 0,050, Diclac 0,075 или Diclofenac duo 0,075 - 40, 2004, № 1, 75-79. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

М. Боянов, Ц. Бонева, Д. Бакалов, В. Карамфилова и В. Христов. Случай на рецидивиращ хиперкортизолизъм - 40, 2004, № 1, 80-83. (Резюме)

Л. Митев, Р. Станчев, Р. Владимирова и Ю. Райнов. Два случая с хронично миелопролиферативно заболяване и нови хромозомни аномалии - 40, 2004, № 1, 84-87. (Резюме)

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Мл. Григоров. Артериалната хипертония. Как да се справяме с нея в условията на доболничната помощ? (Роля на АСЕ инхибиторите и еналаприл малеат) - 40, 2004, № 1, 88-93.

Указания за специалисти по клинична хипертония на Европейското дружество по хипертония - 40, 2004, № 1, 94-95.

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

С. Филчев. Новото в генетиката на бронхиалната астма - 40, 2004, № 1, 96-97.

РЕЦЕНЗИИ

Й. Йорданов, Д. Радойнова - Съдебномедицинска остеологична експертиза - 40, 2004, № 1, 98-99.

"Компютеризация в социалната медицина" - eлектронен диск - 40, 2004, № 1, 99.

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре