Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Съдържание на минали броеве

Том 39, 2003 г.

Бр. 4/2003

ОБЗОРИ

Х. Бозов и Н. Петров   Хипербарна медицина - история и развитие - 39, 2003, № 4, 3-7. (Резюме)

А. Джоров и И. Джорова    Мандибуларна микрогнатия - етиология, характеристики и хирургични методи за нейното лечение - 39, 2003, № 4, 8-16. (Резюме)

Д. Василев и Ал. Доганов   Молекулни механизми на релаксацията на сърдечния мускул - 39, 2003, № 4, 17-26. (Резюме)

М. Тодорова, З. Каменов, С. Лазаров и В. Христов   Роля на лептина в репродуктивния процес - 39, 2003, № 4, 27-34. (Резюме)

Л. Камбова и Ц. Балдев   Актуални насоки в лечението на реналната анемия - 39, 2003, № 4, 35-38. (Резюме)

М. Боянов   Рекомбинантен човешки паратиреоиден хормон - нов анаболен агент за лечение на остеопороза - 39, 2003, № 4, 39-44. (Резюме)

М. Панчовска   Нестероидни противовъзпалителни средства и нежелани прояви от гастро-интестиналния тракт - 39, 2003, № 4, 45-51. (Резюме)
 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Ю. Й. Петрова   Невропатия при зависимост от хероин. Kлинични и електромиографски изследвания
- 39, 2003, № 4, 52-55. (Резюме)

С. Филчев, А. Куфарджиева, В. Димов, Т. Стоева и И. Калев   Може ли анализът на спокойното дишане (TpefTe) да служи за оценка на бронхиалната обструкция в детската възраст? - 39, 2003, № 4, 56-62. (Резюме)

Кр. Николов, Пл. Яковлиев, М. Балева и Н. Добрева    Промени в хуморалния имунен отговор при болни с Henoch-Schoenlein-васкулит - 39, 2003, № 4, 63-67. (Резюме)

Е. Паскалев   Имуносупресия и ниво на хемоглобина след бъбречна трансплантация - 39, 2003, № 4, 68-71. (Резюме)

Е. Янев, С. Лазаров, Г. Хаджинеделчев и А. Момчилова
   Промени в мастнокиселинния състав на фосфолипидите на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - 39, 2003, № 4, 72-76. (Резюме)
 

КАЗУИСТИКА

П. Драганов, Г. Матеев и З. Кълвачев   Доказване на множествена HPV инфекция при пациент с гигантски остри кондиломи чрез полимеразноверижна реакция - 39, 2003, № 4, 77-79. (Резюме)

Л. Митев, Б. Петров, А. Ангелов, В. Узунова и В. Иванов   Случай с нестабилност на хромозома 9 при бащата – възможен предиспозиционен фактор за възникването на t(Y;9) при сина - 39, 2003, № 4, 80-82. (Резюме)
 

ДИСКУСИИ В НАУКАТА

Р. Аргирова   20 години наука, посветена на НІV/СПИН
Втора конференция по терапия и патогенеза на НІV, организирана от Международното дружество по СПИН, Париж, 13-17 юли 2003 г.
- 39, 2003, № 4, 83-86.


 

Бр. 3/2003

ОБЗОРИ

З. Демерджиева и  Е. Паскалев. Малигнени заболявания на кожата при бъбречнотрансплантирани пациенти - 39, 2003, № 3, 3-7. (Резюме)

М. Панчовска, Й. Шейтанов и Р. Икономов. Засягане на нервната система при първичен синдром на Sjоgren - 39, 2003, № 3, 8-11. (Резюме)

Р. Комитова и И. Христова. Erythema migrans - минало и настояще - 39, 2003, № 3, 12-16. (Резюме)

М. Николова. Еритропоетин и еритропоетиново лечение. Част I. Общи принципи. Еритропоетинови препарати. Еритропоетиново лечение при пациенти с анемия при хронична бъбречна недостатъчност и при неопластични заболявания - 39, 2003, № 3, 17-24. (Резюме)

Г. Христов. Назалните кортикостероиди подпомагат лечението на риносинуитите - 39, 2003, № 3, 25-34. (Резюме)

Д. Попов. Алтернативни механизми на действие на бета2-адренергичния агонист с пролонгирано действие Salmeterol при хронична обструктивна белодробна болест - 39, 2003, № 3, 35-43. (Резюме)

Хр. Попов. Посттравматична терапия - 39, 2003, № 3, 44-49. (Резюме)

Л. Аврамов. Перспективи за приложението на хелий-неонова нискоинтензивна лазерна терапия в офталмологията при заболявания на роговицата - 39, 2003, № 3, 50-53. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Цекова и Мл. Григоров. Смъртност и патоанатомични данни при остър миокарден инфаркт с Q- и без Q-зъбец - 39, 2003, № 3, 54-59. (Резюме)

К. Костов и Ив. Петров. Следоперативен спондилодисцит при болни с дискова болест в лумбосакралната област – с принос на 5 случая - 39, 2003, № 3, 60-65. (Резюме)

Е. Димитракова, Й. Димитраков, Б. Пехливанов, Н. Милчев и Д. Терзиева. Цитокинов профил при пациентки с прееклампсия - 39, 2003, № 3, 66-68. (Резюме)

С. Г. Раденска-Лоповок, Т. А. Невская и Н. Г. Гусева. Морфологични признаци на микроангиопатията при ранната системна склеродермия и изолирания синдром на Raynaud - 39, 2003, № 3, 69-76. (Резюме)

Е. Янев, С. Лазаров, Г. Хаджинеделчев и А. Момчилова. Биохимични и биофизични промени на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - 39, 2003, № 3, 76-81. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

Е. Паскалев. Антихипертензивно лечение с Eprosartan mesylate (Teveten) при дете с бъбречна трансплантация - 39, 2003, № 3, 82-84. (Резюме)

 

Бр. 2/2003

ОБЗОРИ

Хр. Попов. Психиатрия на бедствията: принципи и приложение - 39, 2003, № 2, 3-12. (Резюме)

З. Демерджиева и Е. Паскалев. Дерматологични промени след бъбречна трансплантация - 39, 2003, № 2, 13-17. (Резюме)

Е. Паскалев. Белтъчна рестрикция и хронична бъбречна недостатъчност - 39, 2003, № 2, 18-23. (Резюме)

М. Николова. Диагностична стойност на някои лабораторни показатели при пациенти със системен
lupus erythematosus и лупусен нефрит
- 39, 2003, № 2, 24-34. (Резюме)

Бл. Дишлянова и А. Цакова. Тропонините - нови биохимични маркери при миокардни увреждания - 39, 2003, № 2, 35-39. (Резюме)

С. Лазаров, М. Пенев, В. Богданова и Е. Янев. Основни ефекти на b-блокадата върху нервно-хормоналната активация при пациенти с левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност - 39, 2003, № 2, 40- 48. (Резюме)

А. Гудев. Място на хидрохлоротиазида в лечението на артериалната хипертония - 39, 2003, № 2, 49-52. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Тихолова и Ц. Ганчева. Ваксинални реакции и усложнения при имунизация срещу вариола - 39, 2003, № 2, 53-58. (Резюме)

Е. Кинова и Хр. Кожухаров. Скорости на движение на митралния анулус и оценка на левокамернатадиастолна функция при остър миокарден инфаркт. Проспективно проучване при 53 пациенти - 39, 2003, № 2, 59-64. (Резюме)

Св. Торбова, В. Стояновски, В. Минчева, А. Тончева, В. Цанова и И. Груев. Monopril (Fosinopril) за лечение на лека до умерена артериална хипертония. Многоцентрово клинично наблюдение - 39, 2003, № 2, 65-70. (Резюме)

Св. Балев, В. Ненов, Св. Стайкова и Б. Върбанова. Лимфоцитни популации и адхезионни молекули при пациенти с уремия и на периодична хемодиализа (Предварително съобщение) - 39, 2003, № 2, 71-73. (Резюме)

М. Маркова, С. Хаджиева и В. Стоева. Специализиран софтуер за спешни лабораторни изследвания - 39, 2003, № 2, 74-76. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

Ш. Мехрабиан, Р. Калпачки, П. Шотеков и Л. Трайков. Епилептични пристъпи като дебют на множествена склероза - 39, 2003, № 2, 77- 80. (Резюме)

 

Бр. 1/2003

ОБЗОРИ

Р. Панчева и Б. Върбанова. Паникулити - 39, 2003, № 1, 5-10. (Резюме)

И. Димова. Генетични аспекти на овариалния карцином - 39, 2003, № 1, 11-15. (Резюме)

В. Хаджидекова и Ж. Василева. Риск и полза в рентгеновата диагностика - 39, 2003, № 1, 16-22. (Резюме)

А. Гудев. Място на пероралните магнезиеви препарати в лечението на сърдечно-съдовите заболявания - 39, 2003, № 1, 23-26. (Резюме)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Големанов и В. Додунекова. Смъртност от мозъчносъдова болест в третата възраст (България, 1981-2000) - 39, 2003, № 1, 27-31. (Резюме)

Кр. Николов, Р. Рашков, Зл. Коларов, Зл. Янкова, Д. Петрова, М. Балева, Б. Бояновски, Ч. Дикова, Ж. Карагьозова и Пл. Яковлиев. Антифосфолипиден синдром - значение на определянето на антителата срещу фосфолипиди - 39, 2003, № 1, 32-36. (Резюме)

С. Филчев, В. Димов, Л. Райчева, В. Исаев и И. Калев. Инхалаторният флутиказон пропионат в лечението на бронхиалната астма при деца от 1- до 4-годишна възраст. - 39, 2003, № 1, 37-40. (Резюме)

Е. Паскалев. Лечение с Eprosartan Mesylate (Teveten) при бъбречнотрансплантирани пациенти. - 39, 2003, № 1, 41-45. (Резюме)

А. Йотов. Принципи на оперативното лечение на счупванията на ацетабулума. - 39, 2003, № 1, 46-55. (Резюме)

Е. Янев, С. Лазаров, М. Балуцов, П. Кенаров, Р. Панков и А. Момчилова. Влияние на изкуствената перфлуоровъглеродна кръв FC-43 emulsion върху състава и някои биофизични параметри на алвеоларния сърфактант при зайци - 39, 2003, № 1, 56-59. (Резюме)

КАЗУИСТИКА

М. Правчанска-Семкова, В. Матеев и М. Балева. Хранителна анафилаксия към растителни храни, провокирана от физическо усилие - описание на три клинични случая. - 39, 2003, № 1, 60-64. (Резюме)

Р. Кабакчиева, П. Переновска, В. Кендерова и И. Калев. Мозъчен кръвоизлив при хемофилия В - 39, 2003, № 1, 65-67. (Резюме)

Б. Върбанова, Е. Магунска и Е. Дянков. CINCA синдром - диагностични дилеми и десетгодишно проследяване на болен - 39, 2003, № 1, 68-73. (Резюме)

И. Делибалтов, Й. Маринова и С. Стоичкова. Първи случай на аортокоронарен байпас при пациент на хронична хемодиализа в България - 39, 2003, № 1, 74-76. (Резюме)


 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

Нагоре