Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Съдържание на минали броеве

bar

Том 38, 2002 г.

1'2002

bullet

ОБЗОРИ

М. Николова и А. Илиев.    Системни прояви и бъбречно засягане при злоупотреба с наркотични вещества- 38, 2002, № 1, 5-12.
Зл. Коларов    СОХ-2 инхибитори - предистория и настояще. - 38, 2002, № 1, 13-18.
Е.  Паскалев.    Циклоспоринова нефропатия -  38, 2002, № 1, 19-26.
П. Переновска, М. Янкова, Р. Кабакчиева и Е. Еленчева.    Ехинококоза в детската възраст- 38, 2002, № 1, 27-31.
Р. Икономов.    Неврофизиология на очните движения - 38, 2002, № 1, 32-38.

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Боянов, П. Попиванов и Г. Генчев.    Рискови фактори за остеопороза и костна минерална плътност на предмишницата- 38, 2002, №1, 39-44.
А. Михайлова, Д. Балтаджиева, Е. Паскалев, П. Спасова, М. Иванова, Д. Маринова, Б. Петров, Е. Наумова и П. Симеонов.    Алогенна сензибилизация при болни с трансплантиран бъбрек- 38, 2002, №1, 45-50.
М. Панчовска, Й. Шейтанов и Р. Коларов    Орални прояви при първичен синдром на Sjogren - 38, 2002, №1, 50-52..
Се. Торбова за  Изследователска група за Eprosartan.    Наблюдение върху ефикасността на Teveten (Eprosartan mesylate) при лечение на умерена и тежка степен артериална хипертония.  Многоцентрово национално проучване в България- 38, 2002, №1, 53-58.

bullet

КАЗУИСТИКА

Дереджян, Ц. Цанков, З. Гюрова и Й. Георгиев.    Следоперативен остър панкреатит- 38, 2002, № 1, 59-61.

bullet

РЕФЕРАТИ

Серумни нива на инсулиноподобния растежен фактор-1 при недиализирани пациенти с хронична бъбречна недостатъчност -  38, 2002, № 1,  62-63.

bullet

РЕЦЕНЗИИ

Петко Минчев - Туберкулини и туберкулинова чувствителност - 38, 2002, № 1,  64.
Георги Ончев - Личностова абнормност в клиничната практика - 38, 2002, № 1, 65.

 

Последна актуализация: 01.02.2013 г.

bar

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Web-дизайн и поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ