Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

 

Казуистика

razdelitel

 

Том 53, 2017 г.

1/2017 2/2017 3/2017

4/2017

5/2017 6/2017

 

bullet 6'2017

 

Голям тубуловилозен аденоматозен полип на ректума при млад пациент - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 47-52.
А. Коцев(1) и М. Мирчев(2)

(1)Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ -- София, (2)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Света Марина“, МУ -- Варна
Резюме: Данните от много проучвания сочат, че по-голямата част от случаите с колоректален рак възникват от аденоматозни полипи. Аденоматозните полипи на дебелото черво се установяват често в населението на индустриализираните страни със “западна” диета, особено с напредването на възрастта. Хроничната ректорагия при по-млади пациенти обаче не изключва наличието на аденоматозни полипи и нуждата от колоноскопия и ендоскопска полипектомия.
Ключови думи: аденоматозен полип, дебело черво, ендоскопия, полипектомия
Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Коцев, д.м., Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, е-mail: dr_andrey_kotzev@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 5'2017Тънкочревна инвагинация, причинена от метастатичен меланом -- клиничен случай - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 49-51. Й. Георгиев(1), С. Гърненкова(2), П. Петров(3) и А. Карашмалъков(1)
(1)Хирургична клиника, Университетска болница „Дева Мария” -- Бургас, (2)Общопрактикуващ лекар -- Бургас, (3)Отделение по образна диагностика, Университетска болница „Дева Мария” -- Бургас
Резюме: Тънкочревната инвагинация е рядко срещана нозологична единица при възрастните, като в повечето случаи водещата причина за инвагинацията е малигнен процес в лумена на тънкото черво. Представяме случай на тънкочрeвна непроходимост при 43-годишна пациентка, оперирана 2 години преди изявата на коремното заболяване по повод in transit меланом на ръката, на фона на имунотерапия в момента на изявата на инвагинацията. Хирургичната ексцизия в комбинация с прецизираната лекарствена терапия дават по-добра прогноза при пациентите с метастатичен меланом. Палиативните хирургични интервенции при наличие на чревна непроходимост са единствената възможна лечебна тактика.
Ключови думи: инвагинация, меланом, тънкочревен тумор
Адрес за кореспонденция: Д-р Йонко Георгиев, Хирургична клиника, Университетска болница „Дева Мария”, ул. “Ал. Стамболийски”, Бургас, тел.: 0899 127 849, e-mail: yonko_georgiev@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 4'2017

 

Болна със системен лупус еритематозус и карцином на млечната жлеза  - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 31-33.
М. Балева (1), М. Николова-Влахова (2), С. Лесичкова (1) и Кр. Николов (1).
(1)Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки -- УМБАЛ „Александровска”, (2)Клиника по нефрология, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София
Резюме: Описана е 55-годишна жена, която пет години преди оперативна интервенция по повод на дуктален карцином на млечната жлеза, последвана от химиотерапия, е имала оплаквания от болка и подуване на малките стави на ръцете, глезените и колената, както и сутрешна скованост в продължение на 2-3 ч. Ревматоидният фактор, антицитрулиновите антитела и антистрептолизиновият титър са отрицателни. Лекувана е с резохин и дипрофос, които облекчават симптомите й. Четири месеца след оперативната интервенция тя е с клинични, лабораторни и ехографски данни за белодробен тромбоемболизъм. Антифосфолипидните антитела са отрицателни, но ANA са в титър 1:1280, положителни са DNA, RNP и Ro антитела. Болките и подуването на ставите продължават, но изчезва сутрешната скованост. През следващите 3 години пациентката не е получавала лечение. Титърът на ANA е 1:320-1:640, но DNA, RNP и Ro антителата са отрицателни. Обсъждат се възможните асоциации между системния лупус и онкологичното заболяване: 1. СЛЕ като паранеопластичен процес преди появата на неоплазмата, 2. неоплазията като следствие на цитотоксичната терапия и имуносупресивното лечение на СЛЕ и 3. независимо развитие на двете болести.
Ключови думи: системен лупус еритематозус, паранеопластичен процес
Адрес за кореспонденция: Проф. Марта Балева, Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: marta_baleva@yahoo.com

 

 

Реконструкция на мекотъканен дефект на петата със сурално фасциокутанно ламбо с обратен съдов ток - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 34-37.
Й. П. Йорданов.
Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал -- Панагюрище
Резюме: Петата e уникално реконструктивно предизвикателство за пластичния хирург, който трябва да мисли едновременно за осигуряване на надеждно мекотъканно покритие и запазване на функцията при възстановяването на дефекти в тази зона на стъпалото. Съществуват редица възможни реконструктивни техники, включително местни ламба, дистантни и свободни ламба. Тези ламба могат да бъдат мускулни, миокутанни или фасциокутанни. Измежду всички възможности суралното фасциокутанно ламбо с обратен съдов ток предлага възможност за добрa мекотъканна реконструкция, осигурявайки функционално възстановяване, като същевременно е техника, която е сравнително лесна за изпълнение. С цел да се постави акцент върху това ламбо, обсъждаме накратко някои анатомични и хирургични съображения при използването му. Представен е демонстративен клиничен случай и са дадени някои практически съвети.
Ключови думи: сурално фасциокутанно ламбо с обратен съдов ток, фасциокутанно ламбо, дефект на петата
Адрес за кореспонденция: Д-р Йордан П. Йорданов, Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ „Уни Хоспитал”, ул. „Георги Бенковски” № 100, 4500 Панагюрище, e-mail: yordanov_vma@abv.bg

 

 

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

Назална дермоидна киста - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 64-65.
А. Шеф, Й. П. Йорданов и Х. М. Ласо.

Key words: dermoid sinus cyst, nasal dermoids, anterior cranial fossa
Пълен текст на пубикацията

 

Гигантски конгенитални меланоцитни невуси: шанс да бъдем ефективни - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 66.
П. Пенев и Г. Чернев.
Ключови думи: гигантски конгенитални меланоцитни невуси, хирургичен подход
Пълен текст на пубикацията

 

razdelitel

 

bullet 3'2017

 

Anaplasma phagocytophilum при български пациенти -- клинични случаи - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 49-52.
М. Пишмишева(1), М. Баймакова(2), И. Цачев(3) и И. Христова(4)
(1)Инфекциозно отделение, МБАЛ -- Пазарджик, (2)Катедра по инфекциозни болести, ВМА -- София, (3)Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, (4)Отдел „Микробиология”, НЦЗПБ -- София
Резюме: Анаплазмозите са заболявания сред животните и хората. Протичат с токсико-инфекциозни прояви и промени в кръвните показатели. Причиняват се от микроорганизми, които избирателно атакуват гранулоцити. Целта на настоящата статия е да се представи клиничната характеристика на трима пациенти с човешка гранулоцитна анаплазмоза, лекувани в Инфекциозно отделение на МБАЛ -- Пазарджик.
Ключови думи: човешка гранулоцитна анаплазмоза, тромбоцитопения, цитолитични ензими, кърлеж
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, д.м., Катедра по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

Случай на инфекциозен еритем, протекъл с чернодробно засягане - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 53-55.
В. Велев
Детска инфекциозна клиника, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Медицински университет -- София
Резюме: Инфекциозният еритем („пета болест“, или erythema infectiosum) представлява слабо контагиозно, обикновено леко протичащо заболяване, което се характеризира със симетричен обрив по бузите, последван от мрежовиден еритем по тялото и екстензорните повърхности на крайниците, предхождан от грипоподобна симптоматика. Инфекцията с вируса на erythema infectiosum е широко разпространена по света, особено в по-слабо развитите страни. Случаят, който представяме, е на 3-годишно дете, заболяло остро с грипоподобна симптоматика и характерен обрив. Установени са хепатомегалия, повишени трансаминази и серологично са доказани антитела клас IgM срещу причинителя на инфекциозния еритем. В диференциалнодиагностичен план са отхвърлени инфекции с класически хепатотропни вируси.
Ключови думи: инфекциозен еритем, парвовирус В19, остър хепатит
Адрес за кореспонденция: Д-р Валери Велев, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Детска инфекциозна клиника, бул. „Ив. Гешов“ № 17, 1606 София, е-mail: velev_md@abv.bg

 

 

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

Еризипел и лимфедем - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 65-66.
У. Волина, Х. Кардозо и Г. Чернев

Пълен текст на пубикацията

 

Обширен келоид в областта на стернума - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 67-68.
Й. П. Йорданов, А. Шеф
и Х. М. Ласо
Пълен текст на пубикацията

 

razdelitel

 

bullet 2'2017

 

 

КЛИНИЧЕН ОБРАЗ

У. Волина, Дж. Патерсън, Г. Чернев. Кавернозен хемагиом на горната устна  - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 68 – 69.

(Пълен текст на публикацията)

 

razdelitel

 

bullet 1'2017

 

Случай на висока преживяемост след VATS талкова плевродеза за малигнен плеврален излив от мамарен карцином - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 49-53.
Д. Вълчев, Зл. Илинов и Е. Обретенов
КГХ УМБАЛ “Проф.д-р Ст. Киркович“ – Ст. Загора
Резюме: Карциномът на гърдата е основната причина за около 25% от всички малигнени плеврални изливи (МПИ). Въпреки че MПИ означава напреднал стадий на основното заболяване и поставя пациента с карцином на млечната жлеза в четвърти клиничен стадий, пациентите не бива да се отказват от извършването на палиативни процедури насочени към борба с МПИ поради терминалния стадий на болестта. Преживяемостта може да бъде от няколко месеца до години след успешен мениджмънт при малигнените плеврални изливи. По данни на повечето автори, съобщаващи за средна следоперативна преживяемост по повод малигнен плеврален излив от мамарен карцином, тя се движи в границите между 13-14 до 15.7 месеца и диапазон от 0 до 72 месеца. Представяме случай с преживяемост 97 месеца след изпълнение на VATS вдясно с талкова плевродеза по повод ма лигнен плеврален излив с плеврална карциноматоза от метастази на инвазивен дуктален карцином на дясната млечна жлеза. Пациентката се представи 8 години след тази процедура с пълен плеврален контрол вдясно и придобит масивен ма лигнен плеврален излив вляво със същата генеза като кандидат отново за същата палиативна плеврална процедура.
Ключови думи: VАTS (видеоасистирана торакална хирургия), малигнен плеврален излив, талкова плевродеза, преживяемост
Адрес за кореспонденция: dg_valchev@abv.bg

 

 

Инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 54-58.
М. Баймакова1, Г. Попов1, Р. Андонова1, В. Ковальова2 и К. Плочев1
1Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
2Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА – София
Резюме: Представят се три клинични случая на инфекция с Epstein-Barr virus, дебютираща като неясно фебрилно състояние (НФС). Фебрилитетът покрива критериите за НФС по Durack и Street. На всички пациенти са проведени необходимите кли ничнолабораторни и образни изследвания. При тримата болни серологичното из следване за Epstein-Barr virus даде положителен резултат за антитела и от двата класа – IgM и IgG (Anti-EBV-CA ELISA, Euroimmun, Lübeck, Germany). След про ведено клинично обсъждане при всички се прие диагнозата остър вирусен хепатит, причинен от Epstein-Barr virus. Проведената терапия даде добри резултати. Неясното фебрилно състояние, причинено от Epstein-Barr virus е сериозно предизвикателство както за общопрактикуващите лекари, така и за специалистите от доболничната и болничната помощ. За справяне с него се изискват задълбочени познания за различните диагностични методи, за да бъде „прихванат” своевре менно и да стартира адекватна терапевтична схема.
Ключови думи: неясно фебрилно състояние, Epstein-Barr virus, диагностика
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, д.м., Клиника по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

Последна актуализация: 23.11.2017

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ