Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Казуистика

bar

Том 48, 2012 г.
 

bullet 2'2012

Извънбелодробна туберкулоза с локализация в черва и перитонеум (клиничен случай) - 48, 2012, 2, 67-70.
A. Кирчева(1), В. Калудова(2), Д. Паскалев(3) и Е. Софтова(3)
(1)МБАЛ „Св. Анна” -- Варна, (2)СБАЛ, ПФЗ -- Варна, (3)МУ -- Варна
Резюме: След 1990 г. туберкулозната пандемия отбеляза ново развитие, свързано с увеличаване на заболяванията до и над 50 на 100 000 души население в над 27 държави по света. България е една от сериозно засегнатите страни. По данни на Националния център по здравна информация заболяемостта от туберкулоза у нас през 2005 г. е 40,1/100 000, при смъртност 3,5/100 000 срещу съответно -- 12,6 и 0,9/100 000 регистрирани в страните от Европейския съюз. Зачестилите случаи на извънбелодробна туберкулоза често се маскират със симптоми на друго заболяване, откриват се късно или остават неразпознати. Представяме случай на рядко регистрирана у нас туберкулозна инфекция на чревния тракт с ангажиране на женските полови органи, апендикса и перитонеума. Болната Ю.С. на 16 години постъпва по спешност в Гинекологична клиника за оперативно лечение. След потвърдена ехографски и чрез компютърна томография първоначална диагноза -- кysta ovarii, Ca ovarii et ascites, е извършена операция с отложена спешност. Интраоперативно и чрез резултата от хистологичното изследване работната диагноза се променя въз основа на откритата патогномонична за туберкулоза находка в черва, десен салпинкс, десен яйчник, апендикс и перитонеум. Микробиологичното изследване на перитонеален ексудат потвърждава клиничната диагноза на 36-ия ден след изписване на болната, чрез изолиране на щам Mycobacterium tuberculosis, чувствителен към туберкулостатици от І ред. Следвайки хода на проведеното оперативно и консервативно лечение, подлагаме на епидемиологичен анализ осъществените рискови контакти по време на стационарния престой на болната с обслужващия персонал и пациентите. Изтъква се и водещото значение на клиничната и хистологичната диагноза, предшестващи микробиологичната, за предприемане на бързи и адекватни противоепидемични мерки.
Ключови думи: туберкулоза, туберкулоза на черва, Mycobacterium tuberculosis
Адрес за кореспонденция: Д-р Анна Кирчева дм., Отделение „Клинична микробиология”, МБАЛ „Св. Анна”, бул. „Цар Освободител” № 100, 9000 Варна, тел. 052 9626-579, e-mail: kircheva@svetaanna-varna.com

razdelitel

 

bullet 1'2012

Ретинопатия на Valsalva -- случай – 48, 2012, №1, 62-64.
Х. Благоева и Р. Христова
Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София
Резюме: Ретинопатията на Валсалва се проявява с капилярна руптура непосредствено след маньовъра на Валсалва и се дължи на повишаване на вътреочното венозно налягане. Представяме случай на внезапно намаление на зрителната острота на едното око при мъж на 32 години, след бурен смях, предизивикан от гледане на комедия. Изследваният визус е 0.05. Офталмоскопски се оглежда преретинална хеморагия в макулната област. След позициониране на болния и консервативна терапия зрителната острота 2 месеца по-късно е 1.0. Ретинопатията на Валсалва е рядка и понякога оплакванията отзвучават спонтанно след няколко месеца. По-често се налага позициониране на болния, подходящо консервативно или лазерно лечение.
Ключови думи: ретинопатия на Валсалва, преретинална хеморагия
Адрес за кореспонденция: Д-р Христина Благоева, Клиника по очни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ”, ул. ”Бяло море” № 8, 1527 София, тел. 02 818 46 23, e-mail: ch_blagoeva@abv.bg

 

 

Епидермална киста на млечната жлеза 48, 2012, 1, 65-66.
В.
Узунова(1), А. Учиков(1), К. Мурджев(1), Г. Присадов(1), Е. Порязова(2) иД. Манолова(3)
(1)Клиника по гръдно-коремна хирургия, (2)Катедра по обща и клинична патология, (3)Катедра по образна диагностика, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Локализацията на епидермална киста в млечната жлеза е изключително рядка. Много важно е да не бъде пропуснат карцином на гърдата. Описваме случай на 34-годишна пациентка с формация в лявата млечна жлеза. Мамографски -- окръглена формация, а ехографски -- хипоехогенна сянка в лявата гърда. Извършената секторна ексцизияи последващото хистологично изследване показаха епидермална киста.
Ключови думи: епидермална киста, млечна жлеза, секторна ексцизия, мамография, имунохистохимия
Адрес за кореспонденция: Д-р Ваня Узунова, бул. „6 септември” № 171, 4000 Пловдив, е-mail: vani59@yahoo.com

 

 

Последна актуализация: 28.03.2012 г.

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ