Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Казуистика

bar

Том 45, 2009 г.
 

bullet 4'2009

Случай на Кримска-Конго хеморагична треска, доказан чрез Real-time RT-PCR и Nested RT-PCR - 45, 2009, No 4,  87-91.
Н. Кълвачев(1), Л. Андонова(2), М. Баев(3), И. Христова(1), M. Тихолова(2) и Т. Червенякова(2)
(1)Национален център по заразни и паразитни болести -- София, (2)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ -- София, (3)МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” -- Сливен
Резюме: Кримската-Конго хеморагична треска (ККХТ) е вирусно заболяване, което често протича тежко и завършва летално. Описва се в около 30 страни по света, между които България, Албания, страните от бивша Югославия, Украйна, Русия, Турция, а в последните години и Гърция. Бързият и точен диагностичен алгоритъм при съмнение за ККХТ е от съществено значение за адекватното лечение, изхода на заболяването и предотвратяването на по-нататъшното му разпространение. Молекулярните техники от типа на полимеразноверижната реакция (PCR) и нейните модификации Real-time RT-PCR и Nested RT-PCR отскоро навлязоха в диагностиката на ККХТ и в нашата страна. Тук е представен случай на тази вирусна хеморагична треска при 66-годишен мъж от Сливен, диагностично уточнен чрез тези молекулярни методи. Модифицираните и адаптирани от нас едностъпкови Real-time RT-PCR и Nested RT-PCR за доказване на вируса на ККХТ са бързи, специфични и чувствителни методи, подходящи за ранното откриване на пациенти, суспектни за това заболяване.
Ключови думи: Кримска-Конго хеморагична треска, Real-time RT-PCR, Nested RT-PCR
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай Кълвачев, Национална референтна лаборатория „Кърлежово/векторно преносими инфекции”, Национален център по заразни и паразитни болести, бул. „Янко Сакъзов” № 26, 1504 София, тел. 931 81 31, e-mail: nkalvat@yahoo.com

 

razdelitel

 

bullet 3'2009

Морбили в България във фазата на елиминация клинико-епидемиологични аспекти.Съобщение за два внесени случая – 45, 2009, No 3, 71-76.
И. Балтаджиев(1), Й. Стоилова(2), О. Бойкинова(1) и З. Амбарева(3)
(1)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, (2)Катедра по хигиена, екология и епидемиология, (3)Студент Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Морбили е универсална инфекция с почти 100% контагиозност, предизвикваща тежки усложнения и висок леталитет сред децата. С въвеждането у нас на масовата специфична имунопрофилактика срещу морбили се постави началото на дълбоки изменения в характеристиката на епидемичния процес. Появата на високо имуногенни ваксини спрямо морбили e трайно действаща причина, влияеща върху разпространението на заболяването. Елиминация на заболяването е възможна и е приоритет в дейността на СЗО.Авторите проследяват етапите в епидемиологичния надзор на морбили у нас, постигнатите успехи по пътя на елиминация на заболяването и опасността от внасяне на инфекцията от страни с неефективен или липсващ надзор и контрол, за да заострят вниманието върху възможностите за „пробив” при непълно имунизационно покритие на възприемчивия контингент.
Ключови думи: морбили, внесена инфекция, ваксинация, елиминация
Адрес за кореспонденция: Д-р И. Балтаджиев, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, бул. „Васил Априлов” № 15А, 4000 Пловдив

 

 

Нетипична екстрагенитална форма на венеричен лимфогранулом -- „нова” терапевтична възможност за „древна болест” – 45, 2009, No 3, 77-82.
G. Tchernev(1), P. Nenoff(2), M. Costa(3) and C. Salaro(3)
(1)Department of Dermatology, Venereology and Dermatosurgery, MVZ -- Kirchheim, Germany, (2)Laboratorium fuer Medizinische Mikrobiologie -- Moelbis, Germany, (3)Instituto de Dermatologia Professor Rubem David Azulay/Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro -- Brazil
Резюме: Венеричният лимфогранулом (ВЛГ), известен също като ингвинален лимфогранулом, тропически бубони, болест на Nicholas-Favre, или шеста венерическа болест, е инфекция, причинена от разновидност на бактерията Chlamydia trachomatis (така наречените инвазивни серовари L1, L2 или L3). ВЛГ се разпространява при пряк полов контакт през гениталиите, ректума или устата. Попаднали в тялото, Chlamydia spp. могат да се репродуцират в лимфните възли и да се разпространят в другите органи, предизвиквайки различни усложнения. Поради нетипичната клинична картина екстрагениталните манифестации на това заболяване представляват сериозна диагностична клопка, водеща до прогресиране и разпространяване на инфекцията. Настоящият ръкопис представя рядък случай на екстрагенитален ВЛГ, имитиращ клинично кожен тумор. Статията също така фокусира алтернативните терапевтични подходи, като например хирургичната ексцизия в стадий 1a, водеща до добри терапевтични резултати при определени групи пациенти. Остава открит въпросът дали хирургичният метод, който представяме, би могъл да бъде използван като стандартна терапия при стадий 1a. Необходимо е вероятно допълнително изследване на по-голям брой пациенти, за да се оцени по-добре ефективността на представеното от нас становище.
Ключови думи: венеричен лимфогранулом, кожен тумор, кожна хирургия, екстрагенитален венеричен лимфогранулом
Адрес за кореспонденция:
Georgi Tchernev, M.D., Department of Dermatology, Venereology and Dermatosurgery, MVZ Kirchheim unter Teck/VOP, Steingaustrasse 13, 73230 Kirchheim unter Teck, Baden Wuerttenberg, Germany, tel. 0049 7021 9300220, fax: 0049 7021 9300221, GSM 0049 1745814312, e-mail: georgi_tchernev@yahoo.de

 

 

Microsporum canis като причина за tinea capitis profunda -- успешно лечение с тербинафин per os при малко дете – 45, 2009, No 3, 83-87.
A. Laumanns(1), I. Schulze(1), G. Tchernev(2) and P. Nenoff(3)
(1)MVZ Dr. Matthias Schulze & Ina Schulze -- Markkleeberg, Germany, (2)Department of Dermatology, Venereology and Dermatosurgery, MVZ -- Kirchheim, Germany, (3)Laboratorium fuer medizinische Mikrobiologie -- Moelbis, Germany
Резюме: Описва се случай на момиченце на 1,5 г. с tinea capitis profunda, причинена от microsporum canis. Освен локалната антимикотична терапия за малкото дете намери приложение тербинафин per os в рамките на индивидуален опит за лечение. Поносимостта към този антимикотик беше отлична. Достатъчна беше 4-седмична продължителност на лечение на кerion celsi, за да се постигне restitutio ad integrum.
Ключови думи: tinea capitis profunda, kerion celsi, дерматофит, Microsporum canis, тербинафин
Адрес за кореспонденция: Prof. Pietro Nenoff, Laboratorium fuer medizinische Mikrobiologie, Strasse des Friedens 8, D-04579 Moelbis, Germany, tel.: +49-34347-50 323, fax: +49-34347-50 123, e-mail: nenoff@mykologie-experten.de

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2009

Медиална редукционна мамопластика с ареоларна рецентрализация -- хирургичен модел на резекция при операция по повод карцином в медиалните квадранти на млечната жлеза – 45, 2009, No 2, 77-80.
В. Молов(1), Ив. Трайков(1), Р. Романски(2) и К. Янев(2)
(1)Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински университет – Пловдив, (2)Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински университет -- София
Резюме: Онкопластичният оперативен модел е най-съвременното хирургично средство за лечението на рака на млечната жлеза. Локализацията на тумора в медиалните квадранти на жлезата предявява специфични изискваниякъм хирургичното поведение. Цел на представеното клинично наблюдение е оценка на ранните следоперативни резултати от приложението на онкопластичния модел на медиална редукционна мамопластика с ареоларна рецентрализация. Обект на наблюдение и оценка е пациентка на 69 г. с диагноза Ca gl. mamme sin.,T1N0M0, разположен в медиалния квадрант на жлезата. Оперативното лечение включва медиална редукционна мамо­пластика с ареоларна рецентрализация, като в ексцизионния препарат туморното ложе отпадна под формата на квадрантектомия. Гладкият следоперативен период и отличният козметичен резултат допълнително мотивират пациентката за приемането на следоперативна лъче-и химиотерапия като част от лечебното поведение. Хирургичният модел на мeдиална редукционна мамопластика е приложим и добре приеман за лечението на ранния рак на млечната жлеза. Моделът осигурява много по-широка от стандартната органосъхраняваща хирургия зона на резекция и в същото време удовлетворява естeтичните изисквания на съвременната хирургия на гърдата. Необходими са по-нататъшни проучвания върху онкологичните параметри на метода.
Ключови думи: мамопластика, тумор на медиалния квадрант на гърдата
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Молов, д.м., бул. “Ал. Стамболийски” № 76, 4000 Пловдив, е-mail: oncoplasticsg@abv.bg

 

Ренална остеодистрофия с деформация на максилата при пациент на хемодиализа -- описание на случай и преглед на литературата – 45, 2009, No 2, 81-85.
П. Печалова(1), А. Бакърджиев(2), Е. Порязова(3), Г. Хаджигеоргиев(4), З. Запрянов(3), П. Мандев(5) и С. Димитров(1)
(1)Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, (2)Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, (3)Катедра по обща и клинична патология, (4)Катедра по образна диагностика, (5)Катедра по анестезиология и реанимация, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Реналната остеодистрофия е често усложнение при пациенти с хронични бъбречни заболявания, подложени на диализа, но вторичните промени в челюстите са рядкост. Авторите описват случай на 20-годишен пациент с макрогнатия на максилата, който от седем години провежда диализно лечение. Проведена е корективна хирургична интервенция. Направен е кратък обзор на литературата по проблема.
Ключови думи: ренална остеодистрофия, максила
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Печалова, Катедра по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Свети Георги”, Медицински университет, бул. “Пещерско шосе” № 66, ІV етаж, 4000 Пловдив, e-mail: pechalova@abv.bg, GSM 0898 468 498

 

Одонтогенни флегмони на орбитата – 45, 2009, No 2, 86-90.
П. Сапунджиев
Катедра по орална и ЛЧХ, Факултет по дентална медицина -- София
Резюме: Флегмоните на орбитата от одонтогенен произход и усложненията за зрението, каквито са временната или трайната загуба на зрителна острота и зрение, парезата на мускулите, движещи окото, могат да възникнат като резултат от: 1) директно проникване на одонтогенната инфекция към орбитата или като асцендиращ тромбофлебит на лицевите вени и 2) локално проникване на одонтогенната инфекция от околоносните кухини към орбитата. Одонтогенните абсцеси, разпространяващи се към задния отдел на орбитата, могат да бъдат опасни за живота на болния, тъй като инфекцията може да се разпространи чрез долната и горната офталмична вена към sinus cavernosus и чрез canalis opticus към мозъка. Въпреки че флегмонът на орбитата е сравнително рядко усложнение след одонтогенна инфекция или след инфекция на максиларния синус, такива случаи се наблюдават. Представени са двама болни -- жена на 23 години и мъж на 60 години, с тежко протичащи флегмони на орбитата от одонтогенен произход. При първия случай флегмонът на орбитата е вследствие на екзацербирала одонтогенна киста в левия максиларен синус, а при втория -- остър гноен максиларен синузит вдясно. При първия случай след излекуване на възпалителния процес се регистрира трайна загуба на зрението. При втория започналото намаляване на зрителната острота се възстанови. Тези два случая показват необходимостта от ранна диагноза и тясно сътрудничество между стоматолог, офталмолог и орален или лицево-челюстен хирург, което би довело до адекватно лечение на орбиталните флегмони от одонтогенен произход.
Kлючови думи: орбитален флегмон, максиларен синус, одонтогенна киста
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Петър Сапунджиев, СБАЛ по ЛЧХ, бул. ”Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, е- mail: psapundjiev@abv.bg, GSM 0886 629 425

 

razdelitel

 

 

bullet 1'2009

Метастаза от малигнен меланом в надбъбречна жлеза -- описание на случай 45, 2009, No 1, 77-81.
Ж. Бонева (1), Г. Киров(2), П. Йовчевски(3), В. Паскалев(4), Н. Колева(4), Н. Смилов(5), Я. Асьов и М. Христова
(1) Отделение по ендокринология, (2)Клиника по хирургия, (3)Отделение по нефрология, (4)Отделение по патоанатомия, (5)Отделение по урология, МИ, МВР – София
Резюме: Формациите в надбъбречните жлези често са диагностично предизвикателство. Голяма част от тях са функциониращи аденоми, но в диференциалнодиагностичния алгоритъм трябва да се имат предвид и първичните или вторичните малигнени тумори и по-специално тези от малигнен меланом. Меланомът понякога има уникалната способност да метастазира с изолирани метастази след дълъг период. Представяме случай на изолирана метастаза в лявата надбъбречна жлеза 8 години след хирургично лечение и химиотерапия по повод на малигнен меланом. При пациента са осъществени адреналектомия и последваща химиотерапия и остава асимптомен шест месеца след приложеното лечение. Серумните нива на лактатдехидрогеназата бяха нормални пре- и постоперативно. Предвид данните от литературата и представения случай ние смятаме, че адреналектомията е показана при високоселектирани пациенти с ограничени метастази, при които операцията може да подобри прогнозата.
Ключови думи: малигнен меланом, адренална метастаза, адреналектомия
Адрес за кореспонденция: д-р Живка Бонева, Отделение по ендокринология, Медицински институт -- МВР, бул. “Ген. Скобелев” № 79, 1606 София, тел. 9821351, факс: 981 45 94, e-mail: zhbonevaa@abv.bg

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ