Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Казуистика

Том 42, 2006 г.

 

4 '2006

Диагноза и консервативно лечение на туберкулозен спондилит – с принос на един случай - 42, 2006, No 4, 106-109.
К. Костов и Ив. Петров

Неврологична клиника, Медицински институт – МВР - София
Резюме: Туберкулозният спондилит е най-честата форма на скелетната туберкулоза. Сигурното доказване на диагнозата невинаги е възможно и с най-съвременните диагностични методи. Описваме случай на консервативно лечение на туберкулозен спондилит, при който диагнозата е поставена късно при напреднала деструкция на телата на ангажираните прешлени и развил се неврологичен дефицит. Обсъдени са трудностите в диагнозата, клиничната картина и лечението.
Ключови думи:  туберкулозен спондилит, клиника, диагноза, лечение
Адрес за кореспонденция:
Д-р К. Костов, Неврологична клиника, Медицински институт – МВР, бул. “Скобелев” № 79, 1606 София, тел. 9821576, Fax: 9531235, e-mail: drkostov@abv.bg

 

 

Фрактура на processus styloideus – описание на клиничен случай - 42, 2006, No 4, 110-111.
Р. Коларов и А. Джоров

Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия – София
Резюме: Представен е клиничен случай на 80-годишна жена с фрактура на processus styloideus. След падане и удар в тилната област се появява характерна симптоматика. Без хирургична намеса тя отзвучава за около десетина дни. С описания случай се обогатяват клиничните данни за този тип редки фрактури.
Ключови думи: processus styloideus, фрактура, клиничен случай
Адрес за кореспонденция:
Д-р Росен Коларов, СБАЛЛЧХ, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

 

3 '2006

Цекален дивертикулит, имитиращ остър апендицит - случай от практиката и литературен обзор - 42, 2006, № 3, 96-99.
Р. Димов, Хр. Протохристов, И. Апостолов, Г. Дееничин и Е. Мошеков

ІІІ хирургична клиника, Катедра по специална хирургия, УМБАЛ ”Св. Георги” – Пловдив
Резюме: Наличието на изолирана дивертикулоза на цекума и/или комбинирана дивертикулоза на десния колон е сравнително рядко срещано явление в европейските и северноамериканските страни. Съответно диагностицирането и лечението на цекалния дивертикулит, обикновено в условия на спешност, предизвиква доста въпроси и колебания. Целта на нашето изложение е да запознае сблъскващия се с този проблем медицински персонал със съвременните трактовки относно диагностиката и лечението му, както и да представим наш случай от практиката, илюстриращ някои от набелязаните проблеми. Като материал за анализ сме използвали преминалите болни с усложнена дебелочревна дивертикулоза за периода 1.01.2000-1.09.2005. От лекуваните в клиниката 6 болни за този период само един е бил с цекален дивертикулит. Всички останали са били с усложнена дивертикулоза на сигмоидния колон. Дивертикулите на цекума, съответно и техните усложнения са относително рядко срещано явление в нашата страна. Във връзка с това диагностичното им уточняване и подходящото лечение изискват широко клинично мислене и нестандартни решения.
Ключови думи: цекален дивертикулит, диагноза, лечение
Адрес за кореспонденция:
Д-р Росен Димов, ІІІ хирургия, УМБАЛ ”Св. Георги”, ул. ”Пещерско шосе” № 66, 4000 Пловдив, GSM 0888 938 220, e-mail: rossen_dimov@hotmail.com

 

 

 

Съчетание на захарен диабет тип 2 и мембранозен гломерулонефрит  - 42, 2006, № 3, 100-102.
М. Николова
(1), А. Илиев(1), Г. Венков(2), Б. Богов(1), Т. Тодоров(3), Р. Джераси(1) и Б. Киперова(1)
(1)Клиника по нефрология, (2)Катедра по урология, (3)Катедра по клинична патология, Университетска болница “Александровска” – София
Резюме: Диабетната нефропатия е сред основните причини за развитие на терминална бъбречна недостатъчност. Заболяването често се асоциира с други несвързани със захарния диабет заболявания, водещи до развитие на бъбречна недостатъчност. Авторите описват съчетание на захарен диабет тип 2 с мембранозен гломерулонефрит.
Ключови думи: захарен диабет тип 2, мембранозен гломерулонефрит
Адрес за кореспонденция:
Д-р Милена Николова, Клиника по нефрология, Университетска болница “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: milenchenceto@yahoo.com

 

2 '2006

Стратификация на риска от усложнения и приложението на Tirofiban при лечение на пациенти с остър коронарен синдром - 42, 2006, № 2, 93-97.
Й. Узунангелов
(1), Ал. Доганов(2), М. Цекова(1) и В. Томова(1)

(1)Клиника по кардиология и интензивно лечение, УМБАЛ – Плевен
(2)Сектор по инвазивна диагностика, Национална кардиологична болница - София
Резюме: Инхибиторите на IIb/IIIa GPI намериха своето място в лечението на болните с остър коронарен синдром (ОКС) и висок риск за смърт и усложнения. Стратификацията на болните с NSTEMI е част от лечебния план, тя трябва да се извършва както при приемането им, така и по време на лечението и при изписването от болницата. Tirofiban e непептиден IIb/IIIa гликопротеинов рецепторен антагонист, който може да се използва при лечението на болните с ОКС. Представени са два клинични случая, при които Tirofiban e използван след ранна стратификация на болните преди инвазивната оценка и последващата терапия. Отбелязани са коментарите на кардиолога терапевт и на инвазивния кардиолог, както и крайният резултат от лечението. В заключение се отчита, че правилното и динамично стратифициране на пациентите с NSTEMI води до правилното им лечение, задължително условие за което е навременното включване на гликопротеинов IIb/IIIa инхибитор в терапията на тези пациенти и ранното коронарно интервениране.
Ключови думи: остър коронарен синдром, усложнения, рискови групи, Tirofiban
Адрес за кореспонденция:
Д-р Йордан Узунангелов, Клиника по кардиология и интензивно лечение, УМБАЛ „
Д -р Георги Странски”, 5800 Плевен, tel./fax 064 886-227, е-mail: juzu@abv.bg

 

Рядък случай на ангиоцентричен лимфом - 42, 2006, № 2, 98-100.
В. Врачев
(1), С. Владева(1) и М. Балева(2)
(1)Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
(2)Клиничен център по алергология, Медицински университет – София
Резюме: Описва се пациент с рядко малигнено лимфопролиферативно заболяване – ангиоцентричен лимфом. Заболяването стартира с локална лезия на дясното носно крило, усложнена с некроза, съчетано с изразен фебрилно-интоксикационен синдром. Заключението на първоначалното хистологично изследване е грануломатоза на Вегенер. Поради липсата на ефект от лечението с кортикостероид и прогресирането на заболяването е направена нова биопсия с имунохистохимия, довела до преоценка и доказване на диагнозата ангиоцентричен лимфом.
Ключови думи: ангиоцентричен лимфом, диференциална диагноза, грануломатоза на Wegener
Адрес за кореспонденция:
Д-р В. Врачев, Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, ул. Армейска № 11, 6000 Стара Загора

 

Успешна радиофреквентна катетърна аблация на допълнителна проводна връзка, локализирана в средната коронарна вена, при момиче на 17 години - 42, 2006, № 1, 101-106.
Б. Динов
(1), Р. Добрев(1), Г. Христов(1) и С. Стоименов(2)

(1)Национална кардиологична болница – София
(2)Интензивно кардиологично отделение, МБАЛ “Проф. Ст. Киркович” – Стара Загора
Резюме: Съобщаваме за случай на 17-годишно момиче с Wolff-Parkinson-White (WPW) синдром, при което беше осъществена радиофреквентна (РФ) аблация. На ЕКГ в покой се регистрира частична камерна преекситация при наличие на лява парасептална допълнителна проводна връзка. При предсърдна стимулация от коронарния синус се индуцира ортодромна АV-reentry тахикардия. Предприе се опит за радиофреквентна аблация на връзката от коронарния синус като първи избор, без да се осъществи лява сърдечна катетеризация. Мястото на успешната радиофреквентна апликация се намери в проксималния сегмент на средната коронарна вена, където се регистрира високоамплитуден потенциал на допълнителната връзка с локално атриовентрикуларно проводно време от 60 ms. Две кратки апликации на РФ енергия доведоха до прекъсване на провеждането по връзката. Не се наблюдаваха усложнения от процедурата. Приложението на РФ енергия в коронарния синус и венозните му притоци при допълнителни връзки с локализация в тези структури може да бъде ефективен и безопасен подход като първи избор пред лявата сърдечна катетеризация при деца и юноши.
Ключови думи: допълнителна проводна връзка, катетърна аблация, средна коронарна вена, коронарен синус
Адрес за кореспонденция:
Д-р Борислав Динов, Клиника по диагностика и лечение на ритъмните и проводните нарушения, Национална кардиологична болница, ул. “Коньовица “ № 65, 1309 София, тел. 92 114 71,
е-mail: dinovbobi@yahoo.com

 

Морфологични и биологични параметри при първичен и рецидивен интракраниален хондросарком - 42, 2006, № 1, 107-110.
З. Запрянов
(1), Я. Кумчев(2), С. Генова(1), Ст. Джамбазова(1), Г. Иванов(1), И. Биволарски(1) и Б. Калнев(2)

(1)Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Пловдив
(2)Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
Резюме: Интракраниалният хондросарком е рядко срещан тумор. До момента са публикувани около 60 случая. Наблюдаваният случай с рецидивиращ менингеален мезенхимен хондросарком е първи за България. Представен е мъж на 37 години, опериран двукратно от мозъчен тумор с морфологичната характеристика на менингеален хондросарком. Допълнителните клинични изследвания отхвърлят метастатичен процес или остеогенен произход на тумора. Проведено е морфологично, хистохимично, имунохистохимично изследване с образов анализ и морфометрия на маркираните клетки, количествено определяне на ДНК, измерване на тоталното количество на РНК в туморните клетки, което е първо по рода си комплексно изследване на този тумор. Въз основа на получените параметри се прави анализ на биологичното поведение на тумора.
Ключови думи: интракраниален хондросарком, комплексно изследване, ДНК, РНК, р53, Ki67, protein S 100, EGFR, биологично поведение
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р З. Запрянов, Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет, бул. В. Априлов, № 15 А, 4002 Пловдив

 

Фиброзен хамартом при кърмаче – рядък случай от практиката - 42, 2006, № 1, 111-113. Е. Порязова(1) и А. Йонков(2)
(1)Отделение по клинична патология, (2)Клиника по детска хирургия,
УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
Резюме: Фиброзният хамартом е рядък доброкачествен тумор, който се среща най-често в първите две години от живота. Показва предилекция към мъжкия пол, като обикновено е локализиран в горната част на тялото и по-точно аксиларно, в областта на гръдния кош или в ингвиналните зони. Най-често е разположен подкожно, сред дълбокия дермис и субкутиса, солиден възел, недобре отграничен от околните тъкани. Ние описваме случай с вроден фиброзен хамартом при кърмаче на възраст 3 месеца, разположен подкожно в областта на дясната млечна жлеза, персистиращ от раждането.
Ключови думи: фиброзен хамартом, ранна детска възраст, млечна жлеза
Адрес за кореспонденция:
Д-р Елена Порязова, Отделение по клинична патология, УМБАЛ “Свети Георги”, бул. “В. Априлов “ № 15А, 4002 Пловдив, email: eporiazova@abv.bg

 

 

 

1 '2006

Рецидивиращ сърдечен арест и остра вирусна инфекция с летален изход при хероин-зависими пациенти на метадонова терапия – случаи от практиката - 42, 2006, № 1, 114-119.
В. Богданова
(1), Ю. Раденкова-Саева
(2), А. Иванов(1), Ал. Минчев(2), С. Найденов(1), Е. Танева(1) и Т. Донова(1)
(1)УМБАЛ “Александровска” – София,
(2)УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” – София
Резюме: Хероиновата токсикомания е проблем с нарастващо социално значение, засягащ различни социални слоеве както от развиващите се, така и от развитите в социално-икономическо отношение страни. Метадонът е медикамент, доказал своята ефикасност за поддържащо лечение на дългогодишни хероинови наркомани и за профилактика на абстинентния синдром. Сега обаче има множество съобщения за възникнали усложнения и дори смъртни случаи в хода на методоновата терапия. Доскоро се смяташе, че интоксикацията в резултат на метадоново предозиране е основната причина за тези усложнения. Нови проучвания показват, че страничните ефекти от метадоновата терапия се дължат най-често на първична метадонова интолерантност или промяна в толерантността, а не на предозиране. Изясняването на причината за възникването на страничните ефекти от метадоновото лечение – интолерантност или предозиране, е важна за планиране на дългосрочния лечебен подход при тези пациенти. Представяме два клинични случая – рецидивиращ сърдечен арест и остра вирусна инфекция с летален изход, при хероин-зависими пациенти на метадонова терапия.
Ключови думи: сърдечен арест, хероин, метадон, остра вирусна инфекция
Адрес за кореспонденция: Д-р Вера Богданова, Интензивно отделение, Клиника по кардиология, Университетска болница “Александровска”, ул “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: verabog@hotmail.com, jrsaeva2@yahoo.co.uk

 

 

Бронхиален карцином с метастази в тънкото черво – описание на два случая - 42, 2006, № 1, 120-122.
Д. Николовска(1), М. Петрова(1), В. Паскалев(2), К. Желева(1), Д. Тодоров(1) и Н. Донова(1)
(1)Клиника по гастроентерология, МИ – МВР – София
(2)Отделение по патологоанатомия, МИ – МВР – София
Резюме: Бронхиалният карцином е често срещано и тежко заболяване с бързо развитие и висок метастатичен потенциал. Тънкочревните метастази са изключително редки и могат да бъдат пропуснати клинично поради неспецифичната симптоматика. Представяме два случая с бронхиален карцином и метастази в тънкото черво, проявени клинично с обструкция, а единият от тях и с кървене от гастроинтестиналния тракт. Наличието на тънкочревни метастази предполага значително напреднал стадий на заболяването и лоша прогноза.
Ключови думи: бронхиален карцином, тънкочревни метастази, чревна обструкция, кървене от гастроинтестиналния тракт
Адрес за кореспонденция:  Доц. д-р Д. Николовска, Клиника по гастроентерология, Медицински институт – МВР, бул. “Скобелев” № 79 А, 1606 София

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре