Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Казуистика

Том 40, 2004 г.

3'2004

Амиодарон-асоциирана камерна тахикардия тип torsade de pointes при пациентка с комбиниран ревматичен сърдечен порок - 40, 2004, № 3, 79-85.
В. Томова, А. Гудев, Л. Миткова и З. Симеонова

Кардиологична клиника “Проф. д-р К. Чичовски”, Висш медицински институт – Плевен
Резюме: Представен е случай на 47-годишна жена с ревматичен сърдечен порок – високостепенна митрална стеноза и лекостепенна аортна стеноза, с пристъпно предсърдно мъждене, регулирано с
Amiodarone i.v., която на четвъртото денонощие от противорецидивната профилактика с обичайна доза Amiodarone р.о. прави пристъп от камерна тахикардия тип torsade de pointes (TdP), дегенерирала в камерно мъждене и внезапна сърдечна смърт, в условията на екстремно удължен QT интервал. Направен е преглед на механизмите за развитие на този тип камерна тахикардия, както и на най-честите причини за удължаване на QT интервала, които биха могли да я отключат. Специално внимание е отделено на медикаментозно удължения QT интервал, особено на проаритмичните ефекти на антиаритмиците от клас ІІІ. Разгледани са предразполагащите и провокиращите фактори за изява на TdP. Изводите акцентират върху необходимостта от ежедневно проследяване на QT интервала в първоначалната фаза на насищане при лечение с клас ІІІ антиаритмици, дори при употребата на относително ниски дози.
Ключови думи:  torsade de pointes, удължен QT интервал, клас ІІІ антиаритмици, амиодарон
Адрес за кореспонденция: 
Д-р Весела Томова, Кардиологична клиника – ИКО, МБАЛ, ул. “Георги Кочев” 8-А, 5800 Плевен, е-mail: vessela_dimova@abv.bg

 

Клинична характеристика на два случая с Vivax-malaria при военнослужещи, пребивавали в ендемично огнище - 40, 2004, № 3, 86-89.
А. Галев, Й. Димова и П. Чобанова

Клиника по инфекциозни паразитни и тропически болести, Център по военна епидемиология и хигиена, ВМА - София
Резюме: Цел на съобщението е да се представи клиничната характеристика на двама пациенти с Vivax-малария, единият клинично проявен, а другият – носител, и да се проследи ефектът от лечението с 4- и 8-аминохинолини. Диагнозата се постави върху препарат от дебела капка и кръвна натривка. Описани са находките от ехографските, рентгенологичните и стандартните параклинични изследвания. Началната терапия при пациента с клинично проявена малария беше с Arthrochin по схема, а при паразитоносителя - с Fansimef, последвана от противорецидивно лечение и при двамата с Primaquine за 14 дни. Вследствие на проведеното етиологично лечение се отбеляза клинично оздравяване и паразитологично негативиране. Наблюденията ни върху пациентите за три години не дадоха данни за рецидиви.
Ключови думи: 
Vivax-малария, епидемия, терапия
Адрес за кореспонденция: 
Д-р А. Галев, Клиника по инфекциозни паразитни и тропически болести, ВМА, ул.”Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, тел. 922-55-52, е-mail: cveh@abv.bg

 

Имунна тромбоцитопенична пурпура, асоциирана с агенезия на десния бъбрек - 40, 2004, № 3, 90-92.
В. Кендерова, Р. Кабакчиева и И. Калев
Катедра по педиатрия, Медицински университет - София
Резюме: Имунната тромбоцитопенична пурпура е заболяване, което се характеризира с намален тромбоцитен брой и прояви на кожно-лигавично кървене. Представяме случай на момиче с имунна тромбоцитопения, съчетана с агенезия на десния бъбрек. Клинична картина: изявен тромбоцитопеничен хеморагичен синдром, без отклонения в останалия соматичен статус. Параклинични изследвания: изолирана тежка тромбоцитопения; хематурия; високи стойности на повърхностно свързани антитромбоцитни антитела от клас
IgG; ехографски установена липса на десeн бъбрек. Приложеното лечение с кортикостероид беше успешно.
Ключови думи: имунна тромбоцитопенична пурпура, детска възраст, агенезия на десен бъбрек
Адрес за кореспонденция:
Д-р Веселина Кендерова, Катедра по педиатрия, Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-357, е-
mail: kenderov@yahoo.com

 

 

1'2004

Случай на рецидивиращ хиперкортизолизъм - 40, 2004, № 1, 80-83.
М. Боянов, Ц. Бонева, Д. Бакалов, В. Карамфилова и В. Христов
Клиника по ендокринология, УМБАЛ "Александровска", Медицински университет - София
Резюме: Честа причина за рецидивиращ хиперкортицизъм е наличието на надбъбречен карцином. Хормоналната диагностика се съчетава с образни из-следвания. Лечението на избор е оперативно, а като допълнително средство се прибавя лечение с о-р-DDD (митотан) или полихимиотерапия. 5-годишната преживяемост се колебае около 30%. Налага се изключване и на други форми на надбъбречна хиперплазия. Представеният случай се отнася за жена с рецидивиращ хиперкортизолизъм след проведена едно-странна адреналектомия. Описани са извършените диагностични и тера-певтични процедури. Дадени са конкретни данни за добрата клинична практика.
Ключови думи: хиперкортизолизъм, надбъбречни тумори, надбъбречна хиперплазия, диагноза, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Михаил Боянов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ "Александровска", ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, тел.  923-03-46, факс: 92-30-528,
e-mail: boyanov@sun.medun.acad.bg

 

Два случая с хронично миелопролиферативно заболяване и нови хромозомни аномалии - 40, 2004, № 1, 84-87.
Л. Митев(1), Р. Станчев(2), Р. Владимирова(1) и Ю. Райнов(2)
(1)Катедра по клинична лаборатория и имунология
(2)Клиника по хематология и химиотерапия, Военномедицинска академия - София
Резюме: Описани са клиничните и цитогенетичните находки на два случая с миелоидни нарушения и нови конституционални хромозомни нарушения. Първият пациент бе с хронична миеломоноцитна левкоза, моноклонална гамапатия и inv(17)(q11.2q25), а вторият с хронична идиопатична миелофиброза, аденом на ректума в стадий на малигнена трансформация и t(3;15)(p21;q15). И при двата случая в клетките, носещи конституционалните нарушения, бяха наблюдавани допълнителни аномалии – израз на хромозомна нестабилност. Дискутирана е възможната връзка на вродените аномалии с патогенезата на миелоидните заболявания.
Ключови думи: цитогенетика, хромозомни аберации, хромозомна нестабилност, миелоидни заболявания
Адрес за кореспонденция: Д-р Любомир Митев, Лаборатория по цитогенетика, Военномедицинска академия – ВВМИ, ул. "Св. Г. Софийски" № 3, 1606 София, тел.  922-53-15

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре