Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Казуистика

Том 39, 2003 г.

4'2003

Доказване на множествена HPV инфекция при пациент с гигантски остри кондиломи чрез полимеразноверижна реакция - 39, 2003, № 4, 77-79.
П. Драганов(1), Г. Матеев(2) и З. Кълвачев(1)
(1)Лаборатория по молекулярна вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести – София
(2)Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска" - София

Резюме:
Гигантските остри кондиломи (синдром на Buschke-Loewenstein) спадат към атипичните форми на дерматовироза, причинена от човешки папиломни вируси (HPVs). Поради неефективността на съществуващите имунодиагностични техники основен начин за поставяне на етиологична диагноза са молекулярно-вирусологичните изследвания. Ние имахме възможност да наблюдаваме интересен случай на гигантски остри кондиломи, асоциирани с множествена HPV инфекция, предизвикана едновременно от типовете с висок канцерогенен потенциал 16, 18 и 33. Типизирането на HPV беше извършено чрез полимеразноверижната реакция (PCR), разработена в нашата лаборатория. Рутинното приложение на PCR техниката осигурява възможността за обективна оценка на индивидуалния канцерогенен риск и определя по-правилно терапевтично поведение.

Ключови думи: гигантски остри кондиломи,
HPV, PCR

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Златко Кълвачев, Лаборатория по молекулярна вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести, бул. “Столетов” 44-А, 1233 София, тел. 931-38-18, е-
mail: kalvatchev@c0msys.net

Случай с нестабилност на хромозома 9 при бащата – възможен предиспозиционен фактор за възникването на t(Y;9) при сина - 39, 2003, № 4, 80-82.
Л. Митев(1), Б. Петров(1), А. Ангелов(2), В. Узунова(1) и В. Иванов(2)
(1) Катедра по клинична лаборатория и имунология
(2) Клиника по ендокринология
Военномедицинска  академия  - София

Резюме:
Ние описваме цитогенетичните находки при родителите на наборник с третична полигландуларна недостатъчност и мозаечен кариотип с t(Y,9). Майката бе с нормален женски кариотип 46,XX и под 2% клетки с хромозомни увреждания. Бащата бе с нормален мъжки кариотип 46,XY, но с изразена спонтанна хромозомна нестабилност (20% клетки с хромозомни увреждания), характеризиращи се с по-често засягане на определени хромозоми, в това число и хромозома 9. Дискутирана е възможна връзка между нестабилността на хромозома 9 при бащата и възникването на t(Y,9) в сина.

Ключови думи:
цитогенетика, хромозомни аберации, хромозомна нестабилност

Адрес за кореспонденция: 
д-р Любомир Митев, Лаборатория по цитогенетика, Военномедицинска академия – ВВМИ, бул. “Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София,
) 922-53-15

 

3'2003

Антихипертензивно лечение с Eprosartan mesylate (Teveten) при дете с бъбречна трансплантация
Е. Паскалев

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска” - София
Резюме: Хипертонията е често срещано усложнение - при над 50% от стабилизираните бъбречнотрансплантирани и при около 80% от пациентите в ранния посттрансплантационен период. Не е възможно да се определи един основен етиологичен фактор за нея. Най-голямо значение имат нарушената бъбречна функция, трупният донор, приложението на циклоспорин. Стратегията при лечението на посттрансплантационната хипертония е различна и зависи от предшестващите усложнения и отговора на лечението. Има много клинични доказателства, че блокирането на ренин-ангиотензин-алдостероновата система чрез ангиотензин ІІ рецепторни блокери понижава протеинурията. Представеният случай показва ефекта от използването на Eprosartan mesylate (Teveten) за лечението на посттрансплантационна хипертония при дете.
Ключови думи: бъбречна трансплантация при деца, хипертония, Eprosartan mesylate
Адрес за кореспонденция: Д-р Емил Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска”, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-240, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

2'2003

ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ КАТО ДЕБЮТ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
Ш. Мехрабиан, Р. Калпачки, П. Шотеков и Л. Трайков
Неврологична клиника, МБАЛ "Александровска" - София
Резюме: Епилептичните пристъпи не са често срещан симптом при множествена склероза (МС), въпреки че тяхната поява е три пъти по-честа, отколкото в общата популация. Те се появяват предимно при наличие на вече разгърната клинична картина на заболяването, а сравнително рядко са първа проява на болестта при липса на друг неврологичен дефицит. Наблюдават се обикновено при рекурентно-ремитентна и вторично прог-редиентна форма на МС, а значително по-рядко при първично прогредиентната форма на заболяването. Пато-генетично появата на епилептични пристъпи е свързана с наличие на субкортикално или кортикално-субкортикално разположени плаки на демиелинизация. В клинично отношение най-честите прояви са генерали-зирани припадъци или парциални пристъпи с вторична генерализация, а по-рядко се срещат и комплексни парциални пристъпи. Магнитнорезонансната томография е най-подходящият метод както за диагностициране на МС, така и за оценка на корелацията между ЕЕГ находката и локализацията и размера на лезиите в централната нервна система. От терапевтична гледна точка при болните с епилептични припадъци като проява на пристъп на МС е важно съчетаването на антиепилептични средства с кортикостероидна терапия. Представеният случай на дебют на МС с епилепсия 5 години преди появата на други неврологични симптоми подчертава не-обходимостта от изключване на диагнозата МС при млади болни с епилепсия и липса на потенциална епилептогенна етиология.
Ключови думи: епилепсия, диагноза, множествена склероза
Адрес за кореспонденция:
д-р Шима Мехрабиан, Неврологична клиника,
МБАЛ "Александровска, 1431 - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, е-mail: shima_meh@yahoo.com

1'2003

ХРАНИТЕЛНА АНАФИЛАКСИЯ КЪМ РАСТИТЕЛНИ ХРАНИ, ПРОВОКИРАНА ОТ ФИЗИЧЕСКО УСИЛИЕ -
ОПИСАНИЕ НА ТРИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ
М. Правчанска-Семкова, В. Матеев и М. Балева
Клиника по алергология и клинична имунология, МБАЛ "Александровска", МУ - София
Резюме: Хранителната анафилаксия след физическо усилие е остра IgE медиирана реакция, която се провокира от поглъщане на определени храни и интензивно физическо усилие в следващите ня-колко часа. Храните от растителен произход, като пресни плодове, зеленчуци и ядки, често предиз-викват алергични симптоми при пациенти, сензибилизирани към дървесни полени (бреза) или пле-велни полени (див пелин). Състоянието е известно като орален алергичен синдром (ОАС) и се дължи на IgE кръстосана реактивност между сходни епитопи в растенията и полените. Описваме три клинични случая на хранителна анафилаксия, провокирана от физическо усилие, предизвикана от зеленчуци (домат, магданоз, целина, моркови), ядки (фъстъци, лешници, бадеми), пчелен мед или вино, приготвено с билки (пелин). Симптомите на анафилаксия са настъпили, когато поглъщането на храната е било съчетано с последващо физическо усилие. И тримата пациенти имат анамнеза за полиноза, изявена като сезонен алергичен ринит, придружен в два от случаите с бронхиална астма. Подчертан е диагностичният подход при болни с хранителна анафилаксия, провокирана от физическо усилие. Той включва подробна анамнеза, провеждане на кожно-алергични проби и определяне на специфични IgE към полени и широк спектър хранителни алергени. Превантивните мерки се изразяват в изключване на алергизиращите храни от диетата, особено преди физическо натоварва-не, и обучение на пациента за самоинжектиране на адреналин при възникване на симптоми на ана-филаксия.
Ключови думи: хранителна анафилаксия, физическо усилие, орален алергичен синдром, спе-цифични IgE
Адрес за кореспонденция:
Д-р Мария Правчанска, Лаборатория по имунология,
Клиника по алергология и клинична имунология, МБАЛ "Александровска",
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, тел. 923-05-43, GSM 098 606 699, e-mail: maria_prav@yahoo.com

 


МОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ ПРИ ХЕМОФИЛИЯ В
Р. Кабакчиева, П. Переновска, В. Кендерова и И. Калев
Детска клиника, МБАЛ "Александровска" - София
Резюме: Мозъчните кръвоизливи са сериозен проблем при пациентите с хемофилия, с честота 2-12%. Представяме случай на 6-годишно момче с хемофилия В и травматичен субарахноидален кръвоизлив. Приложена е еднократна доза (600 Е) фактор IX веднага след травмата (падане от кон). Единадесет дни по-късно детето получило тонично-клоничен гърч с продължителност 20 минути, последван от бързопреходна (12 часа) левостранна парализа на n. facialis. Не е имало други невро-логични прояви. На компютърната томография се визуализира субарахноидален кръвоизлив в дяс-ната фронтопариетална област. Лечението с фактор IX - 600 U дневно, за 14 дни бе успешно.
Ключови думи: хемофилия В, субарахноидален кръвоизлив
Адрес за кореспонденция:
Д-р Радост Кабакчиева, Детска клиника, МБАЛ "Александровска",
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, 92-30-322

 


CINCA СИНДРОМ - ДИАГНОСТИЧНИ ДИЛЕМИ И ДЕСЕТГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БОЛЕН
Б. Върбанова, Е. Магунска и Е. Дянков
Катедра по педиатрия, Медицински университет - Варна
Резюме: Представяме случай на пациент с типични черти на CINCA/NOMID синдром. Началният симптом на заболяването е обрив, който се появява на първия ден от раждането. До 3-годишна възраст се появяват персистираща висока температура, острофазова реакция, левкоцитоза с неут-рофилия, хепатоспленомегалия, периферна лимфаденопатия, асептичен менингит, артрит, лека комуницираща непрогресираща хидроцефалия, изоставане във физическото и нервно-психичното развитие. Наблюдаваната артропатия е неерозивна с типично костно и пателарно уголемяване. Ус-тановяват се прогресивна загуба на слуха и нарушение на зрението, както и характерни морфоло-гични белези: макроцефалия, изпъкнали фронтални тубери, светла коса, седловиден нос, барабанни пръсти, къси и набръчкани длани и ходила. Изследването на цереброспинална течност на 18-годишна възраст с флоуцитометричен анализ на левкоцитни субпопулации и ликворна електрофо-реза доказва персистиращо възпаление на ЦНС.
Ключови думи: CINCA/NOMID синдром, цереброспинална течност - флоуцитометрия,
цереброспинална течност - електрофореза
Адрес за кореспонденция:
Боряна Върбанова, Катедра по педиатрия,
Медицински университет, ул."Марин Дринов" 55, 9002 Варна


ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА АОРТОКОРОНАРЕН БАЙПАС ПРИ ПАЦИЕНТ НА ХРОНИЧНА ХЕМОДИАЛИЗА В БЪЛГАРИЯ
И. Делибалтов, Й. Маринова и С. Стоичкова
СБАЛССЗ - НКБ - София
Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смъртност при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) на хемодиализа. Поради преобладаване на рисковите фактори при тази група кардиоваскуларните инциденти се увеличават и достигат от 30% до 50% от леталните усложнения. От първата оперативна реваскуларизация на миокарда на пациент с ХБН и трансплантиран бъбрек, извършена през 1974 г., досега индикациите за сърдечна хирургия при тези болни прогресивно се разширяват независимо от съществуващите повишени рискови фактори, пери- и постоперативни проблеми. Това съобщение описва първия пациент с хронична бъбречна не-достатъчност на хемодиализа в България, претърпял кардиохирургична интервенция - аортокорона-рен байпас под екстракорпорално кръвообращение. Анализират се специфичните пред- и постопе-ративни проблеми при болния, свързани с хроничната хемодиализа.
Ключови думи: хемодиализа, сърдечна хирургия, аортокоронарен байпас
Адрес за кореспонденция:
Д-р Иван Делибалтов, Отделение по хемодиализа, СБАЛССЗ,
ул. "Коньовица" 65, 1309 София, 22-08-64


 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре