Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


Том 53, 2017 г.

1/2017 2/2017 3/2017

4/2017

5/2017 6/2017

 

bullet 6'2017


Карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii с множествена лекарствена резистентност (2014-2016 г.): надзор на антимикробната устойчивост и препоръки за лечение - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 27-36.
Т. Стратева(1), Т. Стоева(2), Е. Савов(3), Ю. Мартева-Проевска(4), А. Трифонова(3), А. Стратев(5), Ц. Велинов(4) и И. Митов(1)
(1)Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София,
(2)Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет -- Варна,
(3)Лаборатория по микробиология, Катедра по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия -- София,
(4)Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София,
(5)Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Двеста двадесет и шест карбапенем-нечувствителни нозокомиални изолата Acinetobacter baumannii (AB) с множествена лекарствена резистентност (MDR), идентифицирани чрез gyrB полимеразна верижна реакция, бяха събрани през периода 2014-2016 г. от четири университетски болници в България. Целта на проучването беше изследване на тяхната чувствителност към антимикробни лекарствени средства (АМЛС) (според критериите на EUCAST-2016) и изготвяне на подходящи препоръки за лечение. Антибиотичната резистентност беше следната: към imipenem -- 90.7%, meropenem 98.3%, doripenem 100%, amikacin 92.8%, gentamicin 87.2%, tobramycin 55.6%, levofloxacin 98.2%, trimethoprim-sulfamethoxazole 86.2%, tigecycline (TGC) 22.1%, colistin (COL) 0% и ampicillin-sulbactam (SAM) 41.6% (интерпретирана според CLSI-2016). Общо 28 от тестваните щамове (12.4%) бяха с разширена устойчивост към АМЛС (XDRAB), чувствителни единствено към COL. Карбапенемите се считат за ефективни АМЛС за лечение на инфекциите, причинени от AB. Резистентността към тях, както и MDR, налагат употребата на други класове антибиотици и комбинирана терапия. Обикновено изборът на антимикробно лечение за MDRAB и XDRAB е силно ограничен. Съществуват малко ефективни възможности, включващи COL, TGC и SAM.
Ключови думи: нозокомиални изолати Acinetobacter baumannii, множествена лекарствена резистентност, надзор на антимикробната резистентност, препоръки за лечение
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. +359 2 9172750; e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

 

Стойности на секреторен имуноглобулин А, изследван в обща нестимулирана слюнка, и промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 37-40.
Д. Константинова(1), А. Ненова-Ногалчева(2) и П. Печалова(3)
(1)Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, МУ -- Варна,
(2)Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“, Факултет по дентална медицина, МУ -- Варна,
(3)Катедра „Орална хирургия“, Факултет по дентална медицина, МУ -- Пловдив
Резюме: Целта на настоящото проучване е да се изследва зависимостта между стой­ностите на sIgА и промените във вкуса при пациенти с терминален стадий на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) в подкрепа на хипотезата, че високите нива на sIgА могат да се използват като критерий при планиране на инвазивни дентални манипулации. Дизайн на изследването: В клиничното изследване взeха участие 70 пациенти в терминален стадий на ХБЗ на заместително хрониодиализно лечение. От тях 32 мъже (45,71%) и 38 жени (54,29%), на средна възраст 58.9 години (SD = 14,46). Информацията беше събрана чрез анкетна карта, включваща въпроси, свързани със субективните усещания за нарушения във вкуса при изслед­ваните от нас пациенти, и количествено измерване на sIgA от слюнчена течна среда по метода на радиална имунодифузия (метод на Mancini). Резултати: Резултатите сочат, че 30,0% (21 души) от анкетираните имат загуба на вкус. При пациентите, които не съобщават за загуба на вкус, се регистрират по-високи нива на имуноглобулин А (p = 0,050). Не се установяват статистически зависимости между полова принадлежност и субективни оплаквания от промени във вкуса. Заключение: Стойностите на sIgA, изследвани в обща нестимулирана слюнка, са в правопропорционална зависимост от липсата на промени във вкуса при пациенти в терминален стадий на ХБЗ.
Ключови думи: ХБЗ, нарушения на вкуса, хрониодиализа, sIgA
Адрес за кореспонденция: Д-р Анна Ненова-Ногалчева, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. “Цар Освободител” № 84, 9000 Варна, e-mail: anenova@yahoo.com

 

 

Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част I. Коморбидност и сензорна функция, болка, говор и гълтателна функция - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 41-46.
Е. Алексиев(1, 2), М. Николова(3), М. Кондева(1, 2) и П. Станимиров(1, 2)
(1)Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, МУ -- София, (2)Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, МУ -- София, (3)Катедра по вътрешни болести, МУ -- София
Резюме: Пациентите със злокачествени заболявания в лицево-челюстната (ЛЧО) и шийната област често са с усложнен коморбиден статус, утежняващ терапевтичния и рехабилитационен период. Целта на настоящото изследване е да установи влиянието на коморбидния статус върху функционалните последици от опе­ративното лечение при пациенти със злокачествени заболявания в ЛЧО и шията. Изследвани са сензорната функция и болката, говорът и гълтателната функция предоперативно и постоперативно на 30-ия ден. Не се установи корелация между коморбидния статус на пациентите и тежестта на постоперативните функционални последици за сензорната функция, болката, говора и гълтането.
Ключови думи: коморбидност, функционални последици, хирургично лечение, злокачествени заболявания, лицево-челюстна област
Адрес за кореспонденция: Д-р Евгений Алексиев, Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, ул. „Св. Георги Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: dr_aleksiev@yahoo.de

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите лекарствени терапии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб в България при два алтернативни подхода за референтно реимбурсиране - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 53-60.
Т. Веков
Фармацевтичен факултет, МУ -- Плевен
Резюме: Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите терапии за лечение на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб при два сценария. Първият отразява реалната нормативна практика за ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за INN и лекарствена форма, при който анализираните лекарствени терапии не се реферират взаимно. Вторият прогнозира размера на публичните разходи при ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за инкременталното съотношение на допълнителни здравни разходи и ползи (ICER) на анализираните таргетни терапии. Въз основа на сравнителния анализ се цели установяване влиянието на взаимното рефериране на ICER върху стойността на публичните разходи за петгодишен период. Сравнителното оценяване на здравните технологии bevacizumab (BEV), erlotinib (ERL), afatinib (AFA), gefitinib (GEF), crizotinib (CRI) се базира на мрежов метаанализ от оценки на здравните технологии, проведени в други държави. За изчисляване на стойността на годишните публични разходи са използвани референтните цени на лекарствените продукти от Позитивен лекарствен списък към август 2017 г. Резултатите от взаимното рефериране на BEV, ERL, AFA, GEF, CRI са изчислени въз основа на моделирани цени на таргетните лекарствени продукти, реферирани спрямо най-доброто инкрементално съотношение на разходи и здравни ползи. Съвременните подходи за референтно ценообразуване от типа value-based pricing (VBP) на ниво заболяване и група пациенти са реална възможност за управление на публичните разходи за лекарствени продукти без генерични аналози. В тази група лекарствени продукти приложението на INN референтно ценообразуване от типа cost-based pricing (CBP) е неприложимо, тъй като липсват алтернативни конкурентни терапии. В настоящото изследване моделираното приложение на ICER рефериране (VBР) в групата на целевите лекарствени продукти за лечение на НДКРБД в сравнение с INN рефериране (СВР) постига намаляване на публичните разходи с 18 млн. лв. за петгодишен времеви хоризонт.
Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, целеви лекарсвени терапии, бюджетно въздействие, референтно реимбурсиране
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Структура на заболяемостта в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 6, 61-64.
Р. Коларов
Изпълнителна агенция „Медицински одит“ -- София
Резюме:
Лицево-челюстната хирургия е хирургична специалност с мултидис­ци­пли­на­­рен характер. В обема на специалността са включени различни групи бо­лести: възпалителни, травми, онкологични, вродени и придобити дефекти. Този факт предполага широки познания и прак­тически умения за работещи­те специалисти. От друга страна, лекуваните болни в различните клиники и отделения по лицево-челюстна хирургия се разпределят в групи по бо­лести от самата специалност. В настоящата статия е направен анализ на лекуваните болни по клинични пътеки по ЛЧХ, като е създадена структу­ра на заболяемостта в специалността.
Ключови думи: лицево-челюстна хирургия, клинични пътеки, преминали болни, забо­ляе­мост, операции, възпалителни заболявания, травми, онкология, малформации
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Росен Коларов, дм, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, е-mail: rossen_kolarov@mail.bg

razdelitel

 

bullet 5'2017


Оценка на периферната артериална ригидност при болни с предиабет и диабет тип 2 - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 35-38.
С. Начева(1), Ц. Гатев(2), Я. Асьов(2), З. Каменов(2) и Ю. Петрова(1)
(1)Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, МУ -- София, (2)Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ -- София
Резюме: Захарният диабет е едно от водещите заболявания. При пациентите с предиабет и захарен диабет тип 2 се развива съдова увреда, отговорна за ранно развитие на мозъчносъдова, сърдечно-съдова и перифернонервна дисфункция в хода на прогресията на заболяването. Проучени се ултразвукови маркери за ранна съдова увреда при захарен диабет. Intima Media Thickness (IMT) директно измерва атеросклеротичната промяна, Ankle-Brachial Index (ABI) е маркер за абнормна съдова функция или обструкция на съда, но на по-късен етап от развитието й. Настоящото изследване представя първите резултати от проучването на beta-index -- нов ултразвуков маркер за ранна съдова увреда и прогресията й в хода на гликемичното нарушение.
Ключови думи: предиабет, захарен диабет тип 2, съдова увреда, маркери
Адрес за кореспонденция: Д-р Силвия Начева, e-mail: drSylvi87@gmail.com

 

 

Деструктивни увреждания при огнестрелни наранявания на колона - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 39-42.
К. Костов, Ю. Ванев и К. Петров
Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ -- София
Резюме: Огнестрелните увреждания на дебелото черво сe характеризират с де­структивни локализирани или множествени лезии и редица утежняващи общото състояние фактори. Поради това са проблемни в диагностично и лечебно отношение. Лечението включва обща физиологична поддръжка и стабилизиране, както и избор на оперативния подход за отстраняване на локалните поражения и възстановяване на увредения дебелочревен сегмент. Цел: Да се анализират клинико-патологичните характеристики на пациентите с деструктивни дебелочревни увреждания и тяхното влияние за избора на хирургичен подход и резултатите от него. Материал и методи: Събрани и съхранени са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща, висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за периода от 01.01.2005 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 22-ма пациенти с огнестрелни наранявания. Резултати: Изолирани поражения на дебелото черво са отбелязани при 4 пациенти (18,2%). Във всички останали случаи абдоминалните травми са множествени и съчетани, като съчетаните включват два и повече органа в коремната кухина или в други телесни области (11 болни -- 50%). Множествени увреждания (две и повече лезии) на дебелото черво са регистрирани при 7 пациенти (31,8%). При трима пациенти лезиите са локализирани, но деструктивни поради обширно комплексно увреждане на стената на червото. В задоволително състояние са постъпили 6 от болните (27,2%), в средно тежко състояние -- 4 (18,2%), в тежко -- 8 (36,4%). В крайно тежко са 18,2% -- 4 пациенти. С травматичен шок са пет от тях (22,7%), с дифузен перитонит -- 7 (31,8%). Първично възстановяване е осъществено при 8 (36%), многоетапно -- при 8 болни. Сутурата е подсигурявана с проксимална колостомия, резекция на черво с едностволов анус е осъществено при 5 болни. При 1 болен е извършена първична сутура на дясна флексура с протективна илеостомия. Гнойно-септични усложнения са регистрирани при 12 (54,5%) от пациентите. Общият брой на починалите болни е 5 (23%). За­ключение: Въпреки оправдания стремеж към едноетапно възстановяване, прекъсването на пасажа остава индицирано при пациенти с тежък статус, дифузен перитонит или технически трудности. Пациенти с масивна (повече от един квадрант) фекална контаминация, систолно АН под 90 mm Hg при постъпването, периоперативни нужди от кръвопреливане, тежка коморбидност, левостранна локализация на дебелочревното нараняване не са показани за първично възстановяване. Цялостната тежест на травмата и шоковото състояние са основните предиктори за смъртен изход, а съобразяването на оперативния подход с това може да предотврати някои усложнения и да допринесе за подобряване на прогнозата.
Ключови думи: травма, дебело черво, едно- и многоетапно оперaтивно лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Константин Костов, Трета хирургична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София, e-mail: dr.k.kostov@gmail.com

 

 

Рискови експозиции и прилагане на предпазни средства при работа от студенти по дентална медицина - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 43-48.
А. Кеворкян(1), Р. Райчева(2), Й. Стоилова(1) и С. Дерменджиев(3)
(1)Катедра „Епидемиология и МБС”, ФОЗ, МУ -- Пловдив
(2)Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, ФОЗ, МУ -- Пловдив, (3)Секция по професионални заболявания и токсикология, Втора катедра по вътрешни болести, МФ, МУ -- Пловдив
Резюме: В денталната медицина рисковете от инфектиране с микроорганзими, предавани по кръвен, въздушно-капков, воден път посредством водните пътища на денталния юнит и др. са документирани в множество проучвания. Риск съществува и при студенти по дентална медицина, независимо от малкия клиничен опит. Цел: Да се проучат рисковите екзпозиции и прилагането на предпазни средства от студенти по дентална медицина, за да се оценят нивото на познание и инфекциозният контрол при работа с пациенти. Материал и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 93 студенти по дентална медицина, обучавани в Медицински университет -- Пловдив. Всички са от ІV курс (с едногодишна дентална практика). Резултати: Използване на еднократни ръкавици се посочва от всички (100%), а предпазни очила само от 68.81% (64/93) (p < 0.05) от студентите. Смяна на ръкавици между пациентите декларират 96.77% (90/93) от анкетираните. Висок е относителният дял на студентите, претърпели рискова експозиция при работа с пациент, като убождане с игла или остър инструмент -- 46.24% (43/93), като тези с ≥ 2 наранявания са 55% спрямо тези с едно 45% (р = 0.373). Предпроцедурно изплакване на устната кухина на пациентите с орален антисептик е проведено от 36.56% от студентите. Извод: Преподавателите в денталните факултети трябва да се фокусират върху постоянно мотивиране на студентите за правилно и рутинно прилагане на мерките за контрол на инфекциите и стриктно следене за спазването им.
Ключови думи: студенти по дентална медицина, предпазни средства, рискови експозиции, мерки за контрол на инфекциите
Адрес за кореспонденция: Доц. Ани Кеворкян, дм, Катедра „Епидемиология и МБС”, МУ, бул. „Васил Априлов” № 15А, 4002 Пловдив, тел. 032 602 855, e-mail: ani _kevorkian@mail.bg

 

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Оценка на интраоперативни образни здравни технологии за безопасна радикална резекция на мозъчни тумори -- анализ разход/ефективност в България, 2017 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 52-56.
Т. Веков(1), Н. Райнов(2) и Г. Славчев(3)
(1)Факултет по фармация, Медицински университет -- Плевен, (2)Faculty of Medicine, Ludwig-Maximilians-Universität, München, (3)Health Technology Assessment ООД
Резюме: Цел на изследването е идентифициране и анализ на публикувани данни от оценки на интраоперативни образни здравни технологии за безопасна радикална резекция на мозъчни тумори, проведени в друг страни; моделиране на разходите и здравните ползи на здравната технология интраоперативен ядрено-магнитен резонанс (иоЯМР) в сравнение с използваната в клиничната практика интраоперативна ултразвукова система (иоУС). Проведено е литературно търсене на публикувани данни от оценки на интраоперативни образни здравни технологии за безопасна радикална резекция на мозъчни тумори за периода януари 2013-юли 2017 г. За прогнозиране на здравните разходи и ползи на иоЯМР vs. иоУС е използван модел на Марков с пет здравни състояния. Времевият хоризонт на модела е 5 години. Използваният икономически метод е от типа разход/ефективност. Избраната перспектива е здравна и гледната точка е на платеца. Разходите и ползите са дисконтирани с 5% годишно. В заключение на анализа разход/ефективност може да бъде обобщено, че иоЯМР е разходно ефективна образна здравна технология в сравнение с иоУС за безопасна тотална резекция на мозъчни тумори (ICER 19 279 лв./QALY). Изчисленото инкрементално съотношение ICER е под прага на допустимото ниво на разходна ефективност WTP </= 40 000 лв./QALY.
Ключови думи: мозъчни тумори, интраоперативни образни здравни технологии, анализ разход/ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Методика за изработване на личен бюджет на работното време на студенти от магистърската програма по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ - Медицински преглед, 53, 2017, № 5, 57-60.
М. Търновска(1) и Г. Петрова(2)
(1)
Катедра „Управление на здравните грижи“, Факултет обществено здраве, Медицински университет -- Пловдив, (2)Катедра „Сестрински грижи“, Факултет обществено здраве, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Статията представя учебна методика за изготвяне на личен „бюджет” на работното време, прилагана в практическите занятия при студенти от магистърската програма по „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение“ на Медицински университет -- Пловдив. Описани са основните стъпки, заложени в методическия план на упражнението, на базата на които всеки студент изготвя индивидуален бюджет на работния ден, включващ дейностите с конкретното им описание, необходимото и реалното време за извършване на всяка от тях, както и ранжирането им по приоритети. Методиката онагледява една от основните техники за изучаване разходите на време -- изготвяне дневник на работното време чрез т.нар. соматография на времето. Прилаганата методика благоприятства осъществяването на връзка между теорията и практиката, приучава студентите да придобият знания по самостоятелен път, на базата на своя професионален опит и в конкретната работна среда.
Ключови думи: управление на времето, бюджет на работното време, обучение, студенти, магистърска програма „Рехабилитация, уелнес, СПА и балнeолечение“
Адрес за кореспонденция: Д-р Миглена Търновска, дм, Секция „Медицинска етика и право”, Катедра "Управление на здравните грижи", Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет, бул. „Васил Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, e-mail: miglena_tarnovska@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 4'2017

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Анализ разход/ефективност на Venetoclax за лечение на рефрактерна/релапсираща хронична лимфоцитна левкемия със или без 17р делеция в България, март 2017 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 38-45.
Н. Велева(1), Д. Цанова(2), Т. Веков(1).
(1)Факултет по фармация, Медицински университет -- Плевен, (2)Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Целта на изследването е анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на релапсираща/рефрактерна хронична лимфоцитна левкемия (Р/Р ХЛЛ) +/- del 17p/TP53 mut. Направено е косвено сравнение чрез мрежов метаанализ, включващо: Venetoclax (VEN), най-добри поддържащи грижи (BSC), ibrutinib, rituximab, bendamustine, idelalisib, ofatumumab. Моделирани са разходите и здравните ползи. Установено е, че VEN е разходно ефективен лекарствен продукт в сравнение с терапевтичните алтернативи за лечение на ХЛЛ при наличие на del 17p/TP53 mut при възрастни пациенти, които не са подходящи за или са имали неуспех с BCRSP-i. VEN е разходно ефективна терапия за лечение на ХЛЛ без del 17p/TP53 mut при възрастни пациенти, които са имали неуспех както с химио-имунотерапия, така и с BCRSP-i.
Ключови думи: рефрактерна/релапсираща хронична лимфоцитна левкемия, Venetoclax, мрежов метаанализ, разходна ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Индикатори за качество в лицево-челюстната хирургия - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 46-51.
Р. Коларов.
Изпълнителна агенция „Медицински одит“ -- София
Резюме: Качеството на здравната услуга е право на всеки пациент и е приоритет за всяка държава. Неговото усъвършенстване се определя от процедури, мерки и действия, насочени към осигуряване на определени стандарти, които следва да покрият основните проблеми в здравеопазването. Обективното му измерване е трудно, обусловено от характера на здравния продукт. Създаването на специфични индикатори за обективизирането му вълнува редица изследователи. Съществуват общи индикатори за качество и специфични за всяка отделна специалност. Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност с мултидисциплинарен характер. При разработването на специфични индикатори за качество на здравния продукт в специалността е необходимо да се съобразят редица подходи, валидни и за други специалности. Представена е необходимостта от спешно разработване на алгоритми за поведение в лицево-челюстната хирургия.
Ключови думи: качество в здравеопазването, лицево-челюстна хирургия, здравни индикатори, алгоритми на поведение
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Росен Коларов, дм, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, е-mail: rossen_kolarov@mail.bg

 

 

Икономически анализ и оценка на стойността на паралелния експорт на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в България, 2016 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 4, 52-57.
Т. Веков(1) и Ж. Колев(1)
(1)Факултет по фармация, Медицински университет -- Плевен, (2)Факултет по фармация, Медицински университет -- Варна
Резюме: Цел на изследването е анализ и оценка на паралелния експорт от България през 2016 г. на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания с годишни продажби > 3 млн. лв. Използвани са документален метод и анализ, сравняващ количеството и стойността на продадените онкологични лекарствени продукти в България през 2016 г., отчетени от два независими източника -- IMS Health и Национална здравноосигурителна каса. Настоящото изследване не установява данни за дефицит на анализираните лекарствени продукти или за ограничен достъп на пациентите до лечение, поради липса на достъпност до лекарствена терапия.
Ключови думи: паралелен експорт, лекарствени продукти за онкологични заболявания, България
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 3'2017

Хепатит Е вирусна инфекция в Североизточна България - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 30-34.
Ж. Стойкова(1, 3), Л. Иванова(1, 3), Д. Цанева-Дамянова(1) и Цв. Костадинова(2)
(1)Катедра „Микробиология и вирусология”, Медицински университет -- Варна, (2)УНС Медицински лаборант, Медицински колеж, Медицински университет -- Варна, (3)Лаборатория по клинична вирусология, УМБАЛ „Света Марина” -- Варна
Резюме: Хепатит Е вирус (HEV) е основен причинител на остър вирусен хепатит в много страни от Азия, Средния Изток и Северна Африка, които се считат за ендемични зони. Нови данни показват, че от хепатит Е боледуват и лица, които никога не са посещавали тези страни. Инфекцията не се смяташе за сериозен здравен проблем в Европа. В последните години се регистрира нарастване в честотата на серопозитивност спрямо вируса в различни европейски страни. Цел на проучването е да се установи ролята на HEV като причинител на остри хепатити в Североизточна България и регистриране на относителния дял на лицата с прекарана в миналото инфекция. В периода януари 2012 г.-август 2016 г. са изследвани 325 пациенти. Четирима от тях са посещавали области с висока ендемичност. Изследваната популация разделихме в 2 групи. Група А включва 287 пациенти с клинични данни за остър хепатит и група В -- 38 амбулаторни пациенти с лабораторни данни за чернодробна дисфункция. Търговски ELISA тест-китове бяха използвани за откриване на специфични IgM и IgG антитела спрямо хепатитни вируси А, В, С и Е, съобразно изискванията на тест-процедурата. Нашите данни показват, че 43/325 пациенти (13.2%, CI 95% [3.1-23.3%]) са асоциирани с остра HEV вирусна инфекция, манифестирано с anti-HEV IgM позитивност. Етиологична връзка на острия вирусен хепатит с останалите причинители не беше открита. Anti-HEV IgG позитивност, като единствен маркер за прекарана в миналото инфекция, доказахме при 68/325 (20.9%, CI 95% [11.2-30.6%]) от изследваните. Нашите данни показват, че спорадична HEV инфекция се среща в Североизточна България. По предварителни данни серопревалентността на изследваните лица според наличието на anti-HEV IgG достига 20.9% (CI 95% [11.2-30.6%]).
Ключови думи: остър хепатит, хепатит Е вирус (HEV), anti-HEV IgM, anti-HEV IgG, ELISA
Адрес за кореспонденция: Д-р Живка Стойкова, Катедра „Микробиология и вирусология”, МУ, ул. “Марин Дринов“ 55, 9002 -- Варна, email: jivita77@abv.bg

 

 

Оценка на серумни нива на хепсидин и VEGF при пациенти с исхемичен инсулт - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 35-37.
Ю. Петрова(1), В. Манолов(2), С. Хаджидекова(3), В. Василев(4), К. Цачев(2), М. Петрова(1), Л. Трайков(1), Б. Маринов(5), И. Богов(6), Г. Генчев(7) и Р. Емилова(8)
(1)Катедра по неврология, МУ -- София, (2)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София, (3)Катедра по медицинска генетика, МУ -- София, (4)Клинична лаборатория и клинична фармакология, УМБАЛ „Александровска”, (5)Клиника по обща и патологична бременност, УАГБ “Майчин дом”, МУ -- София, (6)МБАЛ НКБ -- София, (7)Катедра по здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, МУ -- София, (8)НЦЗПБ -- София
Резюме: Оксидативният стрес играе една от важните роли в патогенезата на церебралната исхемия. Повишените нива на свободно желязо водят до образуването на свободни радикали. Потърсихме корелационна зависимост между пептида, регулиращ обмяната на желязо -- хепсидин, и васкуларния ендотелен растежен фактор, индуктор на ангиогенезата при пациенти с дестабилизирани атеросклеротични плаки и исхемичен инсулт. Изследвахме серумен хепсидин и VEGF при 73 пациенти (60% мъже) с исхемичен инсулт (преди стентиране); средна възраст 61.5 год. (54-69). Получените резултати бяха сравнени спрямо 73 съответстващи по пол и възраст здрави доброволци. Установихме статистически значимо повишени серумни нива при пациентите с исхемичен инсулт 95.4 +/- 17.3 mcg/L спрямо здравата контрола 19.9 +/- 3.9 mcg/L (P < 0.001). Серумните нива на VEGF бяха значително повишени при пациентите с инсулт (68.8 +/- 8.1 pg/ml) спрямо контролната група (36.2 +/- 3.3 pg/ml); Р < 0.005. Хепсидинът корелираше положително с VEGF при пациентите с исхемичен инсулт (r = 0.719, P < 0.005). Серумните нива на VEGF и хепсидин са повишени при пациенти с атеросклеротични изменения, водещи до исхемичен инсулт. Резултатите ни показват важната роля на хепсидина при свръхнатрупването на желязо при церебрална исхемия.
Ключови думи: хепсидин, инсулт, VEGF, желязо, феритин
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, дм, Катедра по Клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София, ул. “Св. Г. Софийски” 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Икономически немедицински загуби от кистна ехинококоза сред хората в България- Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 38-42.
М. Мухтаров¹, Г. Гачев² и Т. Цветанова³
¹Гастроентерологично отделение, Многопрофилна болница за активно лечение -- Кърджали, ²Институт по математика и информатика, Българска академия на науките -- София, ³Дипломиран експерт-счетоводител -- София
Резюме: Кистната ехинококоза е паразитна зооноза, причинена от цестода Echi­no­coccus granulosus. Изследването представя анализ на икономическите немедицински загуби сред хората, нанесени от кистна ехинококоза в България. Такъв анализ не е правен досега у нас, тъй като в миналото ехинококозата не е фигурирала в информационната система на държавното обществено осигуряване. За периода 2009-2013 г., въз основа на създаден от нас метод, изчислихме немедицински загуби в размер на 7 874 492,38 лв.. В тяхната структура са включени директни разходи от изплатени обезщетения за временна неработоспособност в размер на 745 015,66 лв., индиректни загуби от нереализиран брутен вътрешен продукт (БВП) въз основа на общия брой неработни дни -- 1 269 810,03 лв., и потенциална загуба от нереализиран БВП от починалите от ехинококоза -- 5 859 666,68 лв. Научните изследвания, посветени на икономическите щети, причинени от кистната ехинококоза, доказват, че инвестираните средства в контролни програми могат да доведат до значителна възвръщаемост.
Ключови думи: кистна ехинококоза, икономически загуби, временна неработоспособност, нереализиран брутен вътрешен продукт
Адрес за кореспонденция: e-mail: mukhtarov@abv.bg

 

 

Неоперативно подмладяване в областта на средната трета на лицето с помощта на пълнители на основата на хиалуронова киселина - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 43-48.
Й. П. Йорданов(1) и А. Шеф(2)
(1)Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал -- Панагюрище, (2)Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Стареенето на лицето е един от най-сложните проблеми, с които трябва да се справят лекарите, работещи в областта на естетичната медицина. Характерна особеност на стареенето на лицето е загубата на тъканен обем и средната част е една от най-засегнатите и най-трудни зони. От друга страна, вече има значителен брой инжекционни пълнители (филъри) за запълване на меките тъкани, като хиалуроновата киселина е един от най-предпочитаните в световен мащаб. Целта на това изследване е да демонстрира опита на авторите в използването на филъри на основата на неживотинска синтезирана хиалуронова киселина за подмладяване на средната трета на лицето. Направено е кратко ретроспективно проучване, анализиращо клиничните резултати на 112 пациенти, третирани с хиалуронова киселина поради загуба на обем на лицето. Този неоперативен подход се очертава като безопасен, ефективен и удовлетворяващ както за лекарите, така и за пациентите.
Ключови думи: хиалуронова киселина, средна трета на лицето, филър
Адрес за кореспонденция: Д-р Йордан П. Йорданов, Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал, ул. „Георги Бенковски” № 100, 4500 Панагюрище, e-mail: yordanov_vma@abv.bg

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Анализ разход/ефективност на idelalisib за лечение на пациенти с фоликуларен неходжкинов лимфом - Медицински преглед, 53, 2017, № 3, 56-61.
Т. Веков(1), Д. Цанова(2) и Н. Велева(1)
(1)Факултет по фармация, (2)Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Целта на представеното изследване е прогнозиране чрез моделиране на здравните разходи и ползи от приложението на idelalisib (IDE) в България за лечение на пациенти с фоликуларен неходжкинов лимфом (ФНХЛ). Анализират се публикуваните данни от оценки на IDE за лечение на ФНХЛ в други страни и моделираните резултати за разходна ефективност сe валидират за България. В зависимост от продължителността на времевия хоризонт ICER на IDE в сравнение с терапевтични алтернативи за лечение на пациенти с ФНХЛ варира в интервала 386 115 лв./QALY -- 772 230 лв./QALY. IDE е ефективна терапевтична възможност за трета линия терапия на пациенти с ФНХЛ в България.
Ключови думи: фоликуларен неходжкинов лимфом, idelalisib, терапевтични алтернативи, анализ разход/ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 2'2017

Влияние на обемното обременяване върху артериалната ригидност, изследвано с брахиален осцилометричен монитор при пациенти на хемодиализа - Медицински преглед, 53, 2017, № 2,  37 – 43.
Т. Великов(1), Е. Кинова(1), Н. Георгиева(1), Ал. Попов(2) и А. Гудев(1)
(1)Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна” -- ИСУЛ -- София, (2)Клиника по хемодиализа, УМБАЛ „Царица Йоанна” -- ИСУЛ -- София
Резюме:
Увод: Пациентите, провеждащи хемодиализа, се характеризират с по­ви­шен риск от настъпване на сърдечно-съдови усложнения и смърт. Оценката на риска при тези пациенти представлява затруднение поради динамич­ните промени в преднатоварването и следнатоварването. Цел: Поради тази причина си поставихме за цел да изследваме съдовата ригидност при пациенти на хрониодиализа непосредствено преди, непо­средствено след и на 24-тия час след процедурата с брахиален осци­ло­мет­ричен монитор. Методи: Изследвахме 51 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа и средна възраст 57 +/- 15 год. (68,6% мъже, 31,4% жени), на които анализирахме брахиалната пулсова вълна чрез брахиален амбулаторен монитор Mobil-O-Graph трикратно -- непосредствено преди и след хемодиализа и на 24-тия час след процедурата. Резултати: При изследването на скоростта на пулсовата вълна установихме сигнификантно понижение непосредствено след хемодиализа (8.95 +/- 1.85 m/s спрямо 8.09 +/- 3.37 m/s, p = 0.03). Aугментационното налягане следва същите тенденции, като разликите достигат сигнификантност само между второ и трето измерване (6.88 +/- 1.00 mm Hg спрямо 4.94 +/- 0.90 mmHg, p = 0.04). За измерените стойности на аугментационния индекс се наблюдава тенденция към повишаване непосредствено след хемодиализа, последвано от сигнификантно понижение на 24-тия час (24.21 +/- 15.15% спрямо 17.49 +/- 14.38%, p = 0.04). Стойностите на централното систолно и диастолно аортно налягане от индексното измерване преди хемодиализа (130.42 +/- 23.16 mm Hg, 97.69 +/- 17.35 mm Hg, съотв.) следват тенденция към понижение непосредствено след хемодиализа (126.11 +/- 26.89 mm Hg, 94.00 +/- 18.04 mm Hg, съотв.), като тази тенденция продължава и на 24-ти час (122.00 +/- 22.58 mm Hg, 92.04 +/- 16.99 mm Hg, съотв.) без да достига статистическа сигнификантност. Независимо от волемичния статус на пациента се установиха сигнификантни корелации между централното систолно аортно налягане и аугментационното налягане, както и между аугментационното налягане и скоростта на пулсовата вълна. Заключение: Използваните сурогатни маркери за съдова ригидност, измерени в динамика, ни помагат за по-точното и пълно мониториране на пациенти с динамичен волемичен статус, каквито са хемо­диализираните. При изследваната популация обемната редукция след процедурата води до понижаване на артериалното налягане и периферното съдово съпротивление, а по този начин и до намаляване на показателите на съдовата ригидност.
Ключови думи: съдова ригидност, хемодиализа, скорост на пулсовата вълна, централно аортно налягане, брахиален осцилометричен монитор
Адрес за кореспонденция: е-mail: toni_velikov@abv.bg

 

 

Инструментални методи и диагностични автоантитела при пациенти с прогресивна системна склероза за оптимизиране на ранната диагностика - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 44 – 52.
Цв. Йонева(1), Е. Красимирова(2), Д. Калинова(1), Е. Иванова-Тодорова(2), Цв. Великова(2), Я. Здравкова(1), И. Шейтанов(1), Д. Кюркчиев(2) и Р. Рашков(1)
(1)Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Катедра по вътрешни болести, МУ -- София, (2)Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София
Резюме:
Целта на настоящото изследване е оптимизиране на ранната диагностика на прогресивната системна склероза (ПСС) и създаване на алгоритъм на по­ведение при тези болни чрез изследване на широк панел от авто­ан­ти­те­ла и инструментални методи на изследване. В проучването бяха включени 10 пациенти от женски пол -- 7 със съмнение за ранна ПСС и 3 новодиагно­стицирани с ПСС, на които бяха проведени капиляроскопия, функционално из­следване на дишането, компютърна томография, както и определяне на ан­тинуклеарни антитела (ANA) чрез индиректна иму­но­флуоресценция и иму­ноблот за 13 типични за ПСС автоантитела. При изследване на микроцир­кулацията чрез видеокапиляроскопия беше установено, че всички паци­енти проявяват поне един от морфологичните маркери на дезорганизация на капилярното русло. При пациентите с данни за системно забо­ля­ване на съединителната тъкан най-често срещан е ранният капиляроскопски склеродермен модел -- 5 от болните. При 9 от пациентите установихме данни за белодробно ангажиране, като 4 от тях -- с рестриктивни промени. При 8/10 болни установихме наличие на ANA, а при 6/10 -- наличие на антитела срещу конкретни склеродермни антигени като: РНК полимераза III (3 болни), центромер-асоциирани протеини (CENP) (2 пациенти), Ro-52 (по 2 болни) и Th/To (1 пациент). Още при ранна ПСС са налице повечето органни увреди, като бяха установени асоциации между тях и склеродерма-специфичните антитела. Нашите данни потвърждават, че абнормната капиляроскопска картина, промените в белодробната функция заедно със специфични за ПСС антитела показват голяма вероятност за развитие на дефинитивна ПСС, докато липсата на антитела по-скоро намалява тази възможност.
Ключови думи: прогресивна системна склероза, автоантитела, капиляроскопия, белодробна функция, ранна диагностика
Адрес за кореспонденция: e-mail: katty_iv@yahoo.com

 

 

Методика за фиксации на мандибуларни фрактури, неналагаща междучелюстна имобилизация - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 53 – 61.
А. Джоров

Лицево-челюстна хирургия, Токуда Болница София
Резюме: Долната челюст е с анатомични слаби места, предилекционни за счупвания. По нея има и зони с повишена устойчивост. Такива са контрафорсите, които заедно със захапката (оклузията) са критерии за репозиции и места за фиксации. Методите за лечение на мандибуларните фрактури са консервативни („закрити“) и хирургични („открити“). При „закритите“ методи имобилизациите обичайно се постигат чрез мандибуло-максиларни фиксации със стандартни назъбни шини или винтове. Използват се за лечение на почти всички видове мандибуларни фрактури и за осигуряване на вътрекостни фиксации. За хирургичните методи се утвърждават титановите плаки и винтове. Понастоящем има два основни принципа за остеосинтези с тях: поемащи натоварването или разпределящи натоварването. На базата на биомеханичните обосновки, актуалните средства и принципи за фиксации представяме методика за лечение на мандибуларни фрактури с титанови плаки и винтове, която не налага междучелюстна имобилизация. Приложихме я при 23 болни. Описваме оперативните достъпи и техники за остеосинтези при почти всички варианти на мандибуларни фрактури. Клинично и рентгенологично отчетохме правилни репозиции и нормални консолидации между фрагментите. Постигнатите резултати потвърждават, че счупванията на долната челюст успешно могат да бъдат лекувани чрез фиксации по мандибуларните контрафорси, т.е. „идеалните линии за остеосинтеза“ и следоперативно не изискват междучелюстна имобилизация. Считаме, че фиксациите с титанови плаки и винтове трябва да са стандарт за лечение на мандибуларни фрактури и да бъдат реимбурсирани от НЗОК. Цената им ще се компенсира от малкия брой усложнения, краткия болничен престой, функционалния и социален комфорт на пациентите, както и от по-ранната им трудова заетост.
Ключови думи: мандибуларни фрактури, фиксации, имобилизации, остеосинтези, плаки, винтове
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Антон Джоров, д.м., ЛЧХ, МБАЛ „Токуда Болница София”, МДЦ „АМА”, София, бул. Джеймс Баучер, бл. 122, тел.: 0888 778284, 02/9625579, e-mail: dzhorov4@abv.bg

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Мрежов метаанализ разход/ефективност на palbociclib за лечение на HR+/HER2- aвансирал/метастазен рак на гърдата в българия, 2017 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 62 – 67.
Д. Цанова(1), Ж. Колев(2) и Т. Веков(3)

(1)Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен,
(2)Факултет по фармация, МУ -- Варна,
(3)Факултет по фармация, МУ -- Плевен
Резюме: Целта е след анализиране на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на HR+/HER2- авансирал/метастазен рак на гърдата, да се извърши моделиране на разходите и здравните ползи на palbociclib (PAL) в България в сравнение с терапевтичните алтернативи, базирано на косвено сравнение. Моделираните данни в проведения мрежов метаанализ доказват, че: 1. PAL/LET (FUL) демонстрира значително повишена терапевтична ефективност в сравнение с монокомпонентните терапии LET (FUL) за лечение на HR+/HER2- авансирал/метастазен рак на гърдата. 2. PAL/LET e разходно ефективна терапия за лечение на такива пациенти в сравнение с EVE/EXE (ICER 22 012 лв./QALY) и доминира алтернативните терапии BEV/PAC и BEV/CAP с по-добра терапевтична активност и по-ниски разходи.
Ключови думи: рак на гърдата, лечение, разходноефективни терапии
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Нова фармацевтична форма на метамизол -- диалгин - Медицински преглед, 53, 2017, № 2, 70 - 72.
В. Влахов

Химакс Фарма ЕООД -- София
Резюме
: В клинично изпитване върху здрави доброволци е изследвана сравнителната бионаличност на фармакологично активния метаболит на метамизола, 4-метил-амино-антипирин (4-MAA) след еднократно перорално прилагане на 1000 mg метамизол под формата на таблетки Novalgin (Sanofi Aventis) и на саше Dialgin 1000 mg (Chemax Pharma), съдържащo метамизол под формата на прах за получаване на воден разтвор. Доверителните интервали на отношението Dialgin и Novalgin за показателите AUClast и Cmax удовлетворяват изискуемия интервал за биоеквивалентност на двата продукта. При 74 % от доброволците концентрациите на 4-МАА в кръвната плазма, на 15-ата минута са по-високи след прилагане на Dialgin в сравнение с Novalgin.
Ключови думи: метамизол, Dialgin, Novalgin, биоеквивалентност
Адрес за кореспонденция: vlahovv@gmail.com

 

razdelitel

 

bullet 1'2017

Надзор на антимикробната резистентност на клинични изолати Enterococcus spp. от български болници, 2012-2015 г. - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 23-32.
Т. Стратева1, Д. Атанасова1, А. Трифонова2, Е. Савов2, Св. Димов3 и И. Митов1
1Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет – София
2Лаборатория по микробиология, Катедра по военна епидемиология и хигиена, Военномедицинска академия – София
3Катедра Генетика, Биологически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Резюме: Четиристотин и петдесет клинично значими изолата Enterococcus spp. (325 Enterococcus faecalis и 125 Enterococcus faecium) бяха събрани през периода 2012-2015 г. от седем големи болници в България, с цел изследване на тяхната чувствителност към антимикробни лекарствени средства (АМЛС) според критериите на Института за клинични и лабораторни стандарти от 2014 г. Близо една трета (32.7%) от проучените изолати показаха резистентност към аминопеницилини, 52.4% притежаваха високо ниво на устойчивост към аминогликозиди (HLAR), а 4.2% бяха vancomycin-резистентни (VRE). Общо 25.1% от изолатите се отличаваха с множествена лекарствена резистентност (MDR), като беше констатирано значително увеличаване (p < 0.05) на тяхната честота от 13.7% през 2012 г. до 45% през 2015 г. Беше установена по-висока резистентност (p < 0.001) на изолатите E. faecium спрямо E. faecalis, към следните АМЛС: ampicillin, gentamicin (високо ниво), хинолони, erythromycin, nitrofurantoin и vancomycin. Нарастването на честотата на ентерококови изолати с HLAR, с MDR, както и все по-честото изолиране на VRE, в съчетание с бързото им разпространение в българските болници, налагат: непрекъснат надзор на антибиотичната резистентност, детайлно изследване върху съответните механизми и оптимизиране на провежданата антибиотична политика при лечение на инфекциите, причинени от проблемни Enterococcus spp.
Ключови думи: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, клинични изолати, антимикробна резистентност, надзор
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9172750, e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

Нива на „награждаващия“ допамин и „стресовия“ пролактин при алкoхолнозависими пациенти - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 33-44.
Л. Нейкова-Василева
Клиника по Спешна токсикология, ВМА
Резюме: В материала правим анализ на клиничните данни и лабораторните отклонения на невротрансмитерите допамин и пролактин в началото на детоксичната терапия при алкохолнозависими пациенти. Цел е чрез анализ на клиничните данни и невротрансмитерните нива на допамин и пролактин в началото на детоксичната терапия да се прецизира и индивидуализира диагностично-терапевтичният подход, както и да се направи прогностична оценка на риска за рецидив на злоупотребата. Изследвани са болни с алкохолна зависимост провели детоксикация в Клиника по спешна токсикология на МБАЛ – София, ВМА. Използваните методи са документален, клинични и лабораторни изследвания (вкл. радиоимунологич ни), статистически методи. Пациентите са от двата пола, с превес на мъжете. По показател „давност“ на алкохолната зависимост и в двете групи според типа алкохолна употреба (ежедневен и запоен) с най-голяма численост са пациентите със злоупотреба между 0 и 5 години. Трикратно повече пациенти с ежедневна алкохолна употреба, спрямо тези със запоен тип, са с клинични симптоми на пределир или делириум тременс. Установените високи нива на допамин в началото на детоксикацията при алкохол-зависими пациенти са белег за по-слабо изразена отблъскваща симптоматика при отнемането на алкохола. Високите пролактинови нива са маркер за по-високия интензитет на стресогенните реакции при детоксикацията и кореспондират с отрицателните страни на настроението при алкохолнозависимите пациенти, което подтиква към употреба на алкохол. Това изисква интензивно клинично наблюдение от медицинския екип и динамичност в корекцията на терапевтичните методи. Анализът на резултатите позволява да се повиши ефективността от терапията, да се прогнозира рискът от вероятен рецидив и да се направи медицинска препоръка за превенцията му. Постига се и съответен (положителен) икономически ефект.
Ключови думи: алкохолна зависимост, алкохолна абстиненция, допамин, пролактин, детоксикация
Адрес за кореспонденция: e-mail: lussi66@abv.bg

 

Вероятност за възникване на холецистит при периампуларен дуоденален дивертикул – математически модел - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 45-48.
С. Динева1, П. Гецов2, Б. Владимиров3 и К. Проданова4
1Клиника по образна диагностика, Медицински институт на МВР – София
2Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ – София
3Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ – София
4Технически университет – София
Резюме: Периампуларната локализация на дивертикула е обект на специален интерес поради факта, че усложненията тук не са редки. Най-чести са обструкция, кървене и перфорация, като тяхната честота достига до 75% от всички усложнения. Наблюдават се и рекурентни епизоди на панкреатит, холецистит и холедохолитиаза, в т.ч. и след холецистектомия. Наблюденията върху връзката на периампуларния дуоденален дивертикул (ПДД) с холелитиаза и холецистит са относително непъл ни. Честотата на калкулозен холецистит е значително по-висока при пациенти с периампуларни дивертикули в сравнение с пациентите без такива дивертикули. Използването на логистично-регресионна процедура за анализ дава възможност
за построяване на математически модели за прогнозиране на вероятността от възникване на тези усложнения.
Ключови думи: периампуларен дуоденален дивертикул, холецистит, холелитиаза, математически модел
Адрес за кореспонденция: Д-р Стоянка Динева, дм, Клиника по образна диагностика, Медицински инсти-
тут на МВР, Ул. “Скобелев“ 79, София 1606, e-mail: dineva_g@abv.bg

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

 

Анализ разход/ефективност на комбинираните четирикомпонентни антиретровирусни терапии за лечение на HIV-1 позитивни пациенти в България (юли 2016) . - Медицински преглед, 53, 2017, № 1, 59-64.
Т. Вeков¹ и С. Джамбазов²
¹Факултет по фармация, МУ – Плевен
²Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
Резюме:
Оценяват се допълнителните разходи, допълнителните здравни ползи и тяхното инкрементално съотношение (ICER) на четирикомпонентните КАРТ, като ECETAF и ECETDF, в сравнение с най-използваните терапевтични алтернативи в клиничната практика в България за лечение на HIV-1 позитивни пациенти към 2016 г. Извършен е систематичен преглед на публикуваните данни от анализи на разходната ефективност на КАРТ за лечение на HIV-1 позитивни пациенти в MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library за периода януари 2010 – юни 2016 г. Данните за здравните ползи, изразени като delta QALY, са директно трансферирани за нуждите на настоящия анализ. Данните за разходите за КАРТ са базирани на локалните референтни цени в България, публикувани в Пози тивния лекарствен списък към юли 2016 г. В заключение, четирикомпонентните КАРТ ECETDF и ECETАF са разходно ефективни в сравнение с обичайно използваната терапевтична алтернатива в България ABA/LAM/LOP и се препоръчват като първи избор.
Ключови думи: HIV-1 позитивни пациенти, четирикомпонентни комбинирани антиретровирусни терапии, оценки на здравни технологии, трансфериране и адаптиране на данни
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по фармация, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

 

Последна актуализация: 23.11.2017

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Дизайн и поддръжка на  Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ