Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


Том 51, 2015 г.

 

bullet 6'2015

Болка след оперативно лечение на рак на млечната жлеза: 2-годишно проучване на разпространението и рисковите фактори - Медицински преглед, 51, № 6, 27-33.
Д. Цонева(1) и Св. Маслянков(2)
(1)КАИЛ, УМБАЛ “Александровска”, МУ -- София, (2)Клиника по хирургия, УМБАЛ “Александровска”, МУ -- София
Резюме: По данни на Националния раков регистър ракът на млечната жлеза е на първо място по честота при жените в България. Персистиращата болка след оперативно лечение на рак на млечната жлеза е един от най-тежките и неприятни симптоми и представлява значим клиничен проблем. Тя може да се дължи както на характеристики на пациента, така и на хирургичната техника и адювантното лечение. Цел: Да определим разпространението и рисковите фактори, свързани с персистираща болка след операция по повод рак на млечната жлеза. Методи: Проучването включва 59 жени на възраст от 33 до 85 год., оперирани по повод рак на млечната жлеза в Клиника по хирургия на УМБАЛ „Александровска” -- София, за периода 2013-2014 г. и получавали впоследствие адювантна терапия. Всички пациентки попълват стандартизиран въпросник за определяне на интензивността и характеристиките на болката преди операцията, на 2-рия и 7-ия постоперативен ден и почти две трети от пациентките -- на 6-ия месец след операцията. Медицински данни са събрани от медицинската документация и статистически са анализирани заедно с отговорите във въпросника с програма за статистически анализ SPSS. Резултати: Общо 23 (39%) от пациентките съобщават болка, от които 2 (9%) имат силна болка (VAS >= 7), 10 (43%) -- умерена болка (VAS = 5-6), а 11 (48%) -- слаба болка (VAS = 1 4). Факторите, свързани с хронична болка, са: по-млада възраст (33-41 год.; P < 0.001), лъчетерапия (P < 0.05), болка с локализация, несвързана с рака на млечната жлеза (P < 0.001), по-високи нива на тревожност и нарушения на съня предоперативно (P < 0.001). Заключение: Установяването на рисковите фактори за персистираща болка след операция по повод рак на млечната жлеза спомага да се определят пациентките с най-висок риск и съответно прицелната популация за прилагане на превантивни мерки.
Ключови думи: рак на млечната жлеза, операция за рак на млечната жлеза, персистираща постоперативна болка, рискови фактори
Адрес за кореспонденция: Д-р Дочка Цонева, дм, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 602, e-mail: dochka_tobova@abv.bg

 

 

 

Оценка на риска от възникване на епидемичен взрив от морбили с използване на данни за колективния имунитет - Медицински преглед, 51, № 6, 34-37.
М. Карчева(1), И. Макавеев(2), А. Блажев(1), И. Генчева(1, 3) и М. Рачев
(1)Медицински университет -- Плевен, (2)ОПМ -- МБАЛ -- Плевен, (3)УМБАЛ ”Д-р Г. Странски” -- Плевен
Резюме: Морбили е високо контагиозно инфекциозно заболяване, причинено от вируса на морбили. Усложнения настъпват в около 30% от случаите и могат да включват слепота, енцефалит, тежка диария, отити, пневмония. Ваксината срещу морбили е ефективна и се прилага от 60-те години на миналия век. Заболяването се среща по-често през последните години в Европа въпреки наличието на високоефективна ваксина. Целта на нашето проучване е да се определи честотата на разпространение на морбилни IgG антитела при лица в активна възраст в гр. Плевен. Материал и методи. Извършено е проспективно сероепидемиологично проучване. За периода януари-юни 2014 г. са събрани и изследвани 194 серумни проби на лица от Плевен. Приложен е имуноензимен метод (ELISA) за откриване и количествено определяне на специфични IgG антитела срещу морбили в серум. Резултати. Анализирани са серумни проби от лица на възраст от 23 до 53 год. (средна възраст 35 +/- 0.871). Разпределението на серумите по пол на проучените лица е, както следва: мъже -- 146 (75%), и жени -- 48 (25%). От проведеното изследване се установи, че 88% от проучената група лица са имунни по отношение на морбилни IgG антитела. Възприемчиви към инфекцията са лица от двата пола. Средната възраст на незащитените е 34 г. за мъже и 36 г. за жени. Изводи. Налице са възприемчиви към морбили групи от населението, спрямо които следва да се препоръчат и организират мероприятия за тяхното имунизиране.
Ключови думи: морбилни IgG антитела, разпространение, имунитет
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Милена Карчева, дм, Сектор „Епидемиология“, МУ -- Плевен, e-mail: milena_karcheva@abv.bg

 

 

 

Клинична характеристика и лечение на пациенти с общ вариабилен имунен дефицит в УМБАЛ „Александровска” ”- Медицински преглед, 51, № 6, 38-46.
Сн. Михайлова(1), Н. Гешева(1), С. Лесичкова(1), М. Балева(1), А. Темелков(2) и Е. Наумова(1)
(1)Клиника по клинична имунология с Банка за стволови клетки, (2)Трета клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София
Резюме: Общият вариабилен имунен дефицит (CVID) се характеризира с липса на имуноглобулини, изразена вариабилност в клиничното протичане и индивидуален терапевтичен подход. Целта на настоящото проучване е да се оцени ефектът от провежданата от нас имуносубституция при пациенти с CVID за период от 18 месеца. Включени бяха 10 болни (средна възраст 34,7 г., 4 мъже, 6 жени), диагностицирани и проследявани в Клиника по клинична имунология за период 2002-2014 г. Възрастта на изява на симптомите беше между 4 и 39 г., а диагностичното забавяне -- средно 11,7 г. Клинично доминираха инфекциите на дихателната система. Първоначално при пациентите се приложи интравенозен имуноглобулин за различен период от време в зависимост от имунния отговор и честотата на инфекциозните усложнения (средно за 10,1 месеца). Впоследствие 7 пациенти преминаха на подкожна форма на приложение. Дозата на препаратите беше строго индивидуализирана с вариации между 400 и 780 mg/kg. Отчете се повишаване средното ниво на IgG от 0,7 до 6,6 g/l. Средният брой инфекции намалява от 9,1 на 3,2. Средната годишна употреба на антибиотици беше редуцирана от 7,3 на 2,6 приема. При половината болни трайно се негативира микробиологичната находка. В заключение, заместителната терапия с човешки имуноглобулин е от голямо значение за превенцията на инфекциозните усложнения при пациентите с CVID, както и за подобряване качеството на живот.
Ключови думи: общ вариабилен имунен дефицит, клинична изява, имунозаместителна терапия
Адрес за кореспонденция: Д-р Снежина Михайлова, Клиника по клинична имунология с Банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 690, e-mail: sneji_jm@yahoo.com

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Оценка на здравните технологии като основа за фармакотерапевтични препоръки за лечение на метастатичен колоректален карцином -- целеви лекарствени терапии - Медицински преглед, 51, № 6, 53-60.
Т. Веков
ФОЗ, МУ -- Плевен
Резюме: Цел на проучването е определяне на преките разходи за целеви онкологични терапии за лечение на метастатичен колоректалeн карцином (мКРК), изчисляване коефициента на ефективността на допълнителните разходи (ICER) и разходите за спечелена година живот (LYG) за създаване на фармакотерапевтично ръководство за лечение на мКРК относно прилагането на моноклонални антитела, тирозинкиназни инхибитори и рекомбинантни фузионни протеини, базирано на доказателства за сравнителна терапевтична ефикасност и разходна ефективност.
Ключови думи: метастатичен колоректалeн карцином, целеви лекарствени терапии, фармакотерапевтични препоръки, разходна ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

 

Етапи на политиката в областта на правата на човека, в частност правата на пациентите - Медицински преглед, 51, № 6, 61-66.
А. Златарева
Факултет по обществено здраве, МУ -- Варна
Резюме: Цел на проучването е да бъдат проследени етапите в политиките за защита правата на човека, в частност правата на пациентите. Направено е литературно търсене в PubMed, Google Scholar, Scopus, като по-важните публикации са обсъдени в настоящия обзор. Анализът на литературата налага виждането, че традиционното описание по темата за ангажираността на Европейския съюз с правата на човека започва с „плахи наченки” в трите учредителните договора на Европейската общност (Общността) през 50-те години на ХХ век. Договорите за учредяването на Европейската общност за въглища и стомана, на Европейската икономическа общност (ЕИО), и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом) -- където се наблюдава постепенна поява и последващо развитие на темата и процеса за защита правата на човека в Европейския съюз през следващите десетилетия. Европейският съд е в центъра на това описание в ролята на действащо лице, което чрез своята пионерска съдебна практика окуражава главните политически действащи лица да приемат правата на човека в качеството им на ключов елемент на конституционната рамка на ЕС. На този фон са разгледани актовете на Европейския съюз и на съвета на Европа, както и препоръките на СЗО и други международни организации в областта на защита правата на пациента.
Ключови думи: ЕИО, ЕО, ЕС, права на човека, права на пациента
Адрес за кореспонденция: Д-р Албена Златарева, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9000 -- Варна

 

razdelitel

 

 

bullet 5'2015

Значение на серумните биомаркери за оценка на тежестта на придобита в обществото пневмония при хоспитализирани деца - Медицински преглед, 51, № 5, 27-32.
И. Цочева(1), В. Исаев(1), С. Парина(1),
Л. Райчева(1), П. Переновска(1), А. Цакова(2) и М. Велизарова(2)
(1)Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ -- София, (2)Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска“ -- София
Резюме: При пациентите с пневмония класическите критерии за инфекция, основани на клинични симптоми, левкоцитоза, микробиологични из­следвания и рентгенов образ, са с ниска чувствителност и често са недостатъчни за поставяне на етиологична диагноза и оптимизиране на антибиотичното лечение. Целта на изследването бе да се установи диагностичната и прогностичната стойност на серумните нива на hsCRP, PCT и sTREM-1 при хоспитализирани деца с придобита в обществото пневмония. Изследвани бяха 50 деца на средна възраст 9 г. 1 мес. Aнализирани бяха промените в броя и диференциалното броене на левкоцитите, СУЕ, hsCRP, PCT и sTREM-1 при приемането и на петия ден от началото на парентералното антибиотично лечение. Установена бе висока положителна корелация между hsCRP и PCT (r = 0.81, p < 0.001), абсолютен брой левкоцити и неутрофили (r = 0.44, p = 0.002). Стойностите на hsCRP бяха статистически значимо по-високи при деца с по-тежка клинична картина, инфилтративна пневмония и парапневмоничен излив. PCT при приемането бе сигнификантно по-висок при пациентите със задържащ се фебрилитет повече от 72 часа след започването на парентерална антибиотична терапия. CRP и PCT допринасят за оценка на тежестта на пневмонията, но за sTREM-1 не се установяват сигнификантни зависимости.
Ключови думи: пневмония, деца, биомаркери, CRP, PCT, sTREM-1
Адрес за кореспонденция: Д-р Ирен Цочева, дм, Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230373, GSM 0887207028, e-mail: irenmd@yahoo.com

 

 

 

In vitro активност на антибиотични комбинации срещу клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia - Медицински преглед, 51, № 5, 33-37.
М. Божкова(1), Т. Стоева(1), Р. Марковска(2), К. Божкова(1) и И. Митов(2)
(1)Катедра по микробиология, Медицински университет -- Варна, (2)Катедра по медицинска микробиология, Медицински университет -- София
Резюме: Цел: Да се проучи чувствителността на клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia към антибактериални препарати и да се определи ефектът от комбинираното им прилагане. Материал и методи: Проучени са 27 недублиращи се клинични изолата S. maltophilia, изолирани в периода 2007-2014 г. от пациенти на МБАЛ „Света Марина” -- Варна. Минималната потискаща концентрация на десет антимикробни лекарствени средства беше определенa чрез Е-тест. Ефектът от 5 различни антибиотични комбинации (levofloxacin + ceftazidime, ticarcillin/clavulanic acid + trimetho­prim/sulfametho­xazole, ciprofloxacin + tigecycline, doxycycline + colistin и chloramphenicol + polymyxin B) бе изпитан чрез Е-тест-базиран метод. Резултати: Най-активният препарат беше tigecycline (96.3% чувствителност), следван от polymyxin B, doxycycline и trimethoprim/sulfamethoxazole (85.1%). В групата на бета-лак­там­ните антибиотици ограничена in vitro активност бе установена за ticarcillin/clavulanic acid (25.9%) и ceftazidime (37%). При две от антибиотичните комбинации (levofloxacin + ceftazidime и ticarcillin/clavulanic acid + trimethoprime/sulfamethoxazole) бе доказан ефект на синергизъм в над 50% (55.6-66.7%). Комбинирането на полимиксиновите антибиотици с doxycycine и chloramphenicol, както и комбинацията tygecycline + ciprofloxacin се асоциираха предимно с индиферентен ефект (74.1-88.9%). Изводи: Настоящото проучване демонстрира добрата активност на trimethoprim/sulfametoxazole и levofloxacin и установява in vitro синергичен ефект при комбинирането им с бета-лактамните препарати ticarcillin/clavulanic acid и ceftazidime.
Ключови думи: Stenotrophomonas maltophilia, антибиотични комбинации, синергизъм, Е-тест
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Божкова, Катедра „Микробиология и вирусология”, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9001 Варна, тел. 052 978538, e-mail: drbojkovam@abv.com

 

 

 

Оперативни интервенции в оралната хирургия -- ретроспективно и проспективно проучване върху пациенти, преминали през Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив - Медицински преглед, 51, № 5, 38-41.
Б. Благова(1), П. Печалова(1), Н. Петрова(2) и Е. Порязова(3)
(1)Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив, (2)Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Пловдив, (3)Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”, Медицински факултет, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Цел на проведеното ретроспективно и проспективно прoучване е да се установят най-често извършваните оралнохирургични манипулации и да представи информация относно случаите, при които една рутинна екстракция може да стане причина да се потърси специализираната помощ на орален хирург. Източник на данните за статистическа обработка е официалната документация в Катедра „Орална хирургия”, ФДМ, МУ -- Пловдив. Установи се, че основният вид оралнохирургични интервенции са екстракциите на долночелюстни ретинирани трети молари. Не са малко и случаите, при които една типична екстракция може да се усложни до атипична. Проведените проучвания предоставят актуални данни за интервенциите в практиката на оралния хирург, а също и за диагнозите, при които може да възникне усложнение, налагащо оперативно довършване на предприетата екстракция.
Ключови думи: орална хирургия, ретинирани зъби, усложнения, остеотомии
Адрес за кореспонденция: Д-р Бистра Благова, асистент, Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, бул. „Христо Ботев” № 3, 4000 Пловдив, тел. 0878843408, e-mail: bistra_blagova@abv.bg

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

 

Фармакотерапевтични препоръки за лечение на недребноклетъчен карцином на бял дроб с целеви лекарствени продукти, базирани на адаптирана оценка на здравната технология в България - Медицински преглед, 51, № 5, 46-53.
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме: Цел на проучването е определяне на преките разходи за целеви онкологични терапии за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, изчисляване на коефициента на ефективността на допълнителните разходи (ICER) и разходите за спечелена година живот (LYG), като се използват данни от рандомизираните клинични изпитвания, цитирани в кратките характеристики на лекарствените продукти, одобрени за употреба по централизирана процедура съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г. Резултатите от нашето проучване показват: фармакотерапевтичните препоръки на Българското онкологично дружество не са съобразени със сравнителните оценки на терапевтичната ефикасност, които са базирани на данните от рандомизираните клинични изпитвания. Това води до значително по-ниски нива на релативната петгодишна преживяемост в България (мъже -- 5,9%, жени -- 10,4%), отколкото средните показатели за страните от ЕС (12,6%). Фармакотерапевтичните препоръки в България не са съобразени с общоприетите критерии за разходна ефективност -- ICER <= 32 700 лв./LYG. Това рефлектира в главоломно увеличаване на публичните разходи със 140% за периода 2013-2015 г. и заплашва финансовата стабилност на здравноосигурителния модел.
Ключови думи: недребноклетъчен карцином на бял дроб, целеви лекарствени терапии, фармакотерапевтични препоръки, разходна ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

 

Икономически загуби от кистна ехинококоза - Медицински преглед, 51, № 5, 54-58.
М. Мухтаров

Гастроентерологично отделение, МБАЛ -- Кърджали
Резюме: Кистната ехинококоза е паразитна зооноза, причинена от цестода Echinococcus granulosus. Възрастните форми на тенията обитават червата на домашни и диви месоядни животни, които са крайни гостоприемници на паразита. Междинни гостоприемници са домашни и диви тревопасни животни. Хората са случайни междинни гостоприемници, при които заразяването става чрез поглъщане на яйцата на паразита. Тъй като кистната ехинококоза е заболяване, засягащо хората и селскостопанските животни, съответно има икономически последици както за човешкото здраве, така и за животновъдството. Поради това са разработени подходи за изчисляване на загубите от двата сектора с цел да се получи цялостна представа за стойността на заболяването. Предполагаемите монетарни загуби в световен мащаб при хората и селскостопанските животни от кистна ехинококоза възлизат на приблизително 3 млрд. щатски долара. Научните изследвания, посветени на икономическите щети, причинени от кистната ехинококоза, доказват, че инвестираните средства в създаване и изпълнение на контролни програми могат да доведат до значителна възвръщаемост.
Ключови думи: кистна ехинококоза, икономически загуби
Адрес за кореспонденция: Д-р Марин Мухтаров, Гастроентерологично отделение, МБАЛ „Кърджали”, бул. ”Тракия” № 19, 6600 Кърджали, тел. 0361 66528, е-mail: mukhtarov@abv.bg

 

 

МЕТОДИКИ

 

Ендоваскуларно лечение на острата белодробна тромбоемболия и пулмоналната хипертония при пациенти с хроничен белодробен тромбоемболизъм - Медицински преглед, 51, № 5, 59-64.
И. Петров, З. Станков, И. Ташева и Д. Борисова
Клиника по кардиология и ангиология, „Сити Клиник” -- София

 

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Болест на Андерсън-Фабри (angiokeratoma corporis diffusum) - Медицински преглед, 51, № 5, 66-68.
З. Демерджиева
Клиника по дерматология, Болница Токуда -- София
Резюме: Angiokeratoma Corporis diffusum (болест на Фабри) е наследствено заболяване, свързано с Х-хромозомата, причинено от дефицит на лизозомния ензим алфа-галактозидаза. Тази вродена грешка на метаболизма води до непрекъснато отлагане на гликосфинголипиди в лизозомите на съдовия ендотел, във фибробластите и в перицити на дермата, сърцето, бъбреците, и автономната нервна система. Генът на болестта на Фабри сега е известен като ген GLA, което е съкращение от алфа-галактозидаза. Класическото представяне на болест на Фабри е мъж с начални прояви, срещащи се в детството или юношеството. Първоначалните данни са периодични или хронични парестезии и епизоди на тежък акрален и/или ГИ дистрес (Фабри криза), топлина нетърпимост, хипо- или анхидроза и генерализирани ангиокератоми.
Ключови думи: болест на Фабри, ангиокератома, алфа-галактозидаза, бъбречна недостатъчност
Адрес за кореспонденция: Д-р Здравка Демерджиева, дм, Клиника по дерматология, Болница Токуда, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б, 1407 София, e-mail: z.demerdjieva@bol.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 4'2015

Ротавирусни гастроентерити в Плевенски регион през 2014 г. - Медицински преглед, 51, № 4, 19-22.
Ц. Дойчинова, Н. Йорданова, М. Костовска, Г. Ганчева, Ив. Ангелов и Д. Шаламанов

Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Ротавирусните гастроентерити са често срещано заболяване с есенно-зимна сезонност, засягащо най-често възрастта от 0 до 5 год. и протичащо в немалка част от случаите с изразена интоксикация и дехидратация, което налага хоспитализация. Заболяването е ваксинопредотвратимо и се препоръчва здравите деца да бъдат ваксинирани.
Ключови думи: ротавирус, гастроентерит, водно-солева реанимация
Адрес за кореспонденция: Цеца Дойчинова, Инфекциозна клиника, УМБАЛ, бул. "Г. Кочев "№ 8а, 5800 Плевен, тел. 0888729532, e-mail: doichinova_ceca@abv.bg

 

 

Клинично значение на хепсидин за терапия с железни препарати по време на бременност  - Медицински преглед, 51, № 4, 23-25.
Б. Маринов(1), В. Василев(2) и К. Цачев(3)
(1)УАГБ „Майчин Дом”, Медицински университет -- София, (2)Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска”, (3)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински университет -- София
Резюме: Анемията е най-често срещаното заболяване по време на бременността. Нейното установяване и правилно лечение са от важно значение както за плода, така и за майката. Определянето на серумните нива на хепсидин предоставя нова възможност за избор на терапевтичен подход. В про­дължение на една година определихме серумните нива на хепсидин при 64 бременни жени. За охарактеризиране на обмяната на желязо изследвахме CRP, серумно желязо, разтворими трансферинови рецептори. Пациентките бяха разделени на три групи: с желязодефицитна анемия (ЖДА), с анемия при хронично възпаление (АХВ), без анемия. Установихме статистически значимо повишени нива на серумен хепсидин при бременните с АХВ (81.4 +/- 3.9 mcg/l) спрямо групата с ЖДА (4.5 +/- 1.8 mcg/l) и контролната група (17.9 +/- 4.3 mcg/l); Р < 0.001. Определянето на серумните нива на хепсидин има важно клинично значение за правилния подход при прилагане на железни препарати в хода на бременността. Индексът на разтворими трансферинови рецептори допринася за диференциране на ЖДА от АХЗ.
Ключови думи: желязодефицитна анемия, обмяна на желязо, бременност, хепсидин, анемия при хронично възпаление
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Борислав Маринов, дм, Клиника „Обща патологична бременност”, УАГБ „Майчин Дом”, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, тел. 0884735202, e-mail: borislav_marinov33@abv.bg

 

 

Самонаблюдение и самоконтрол на хронична бъбречна болест с влошена бъбречна функция -- позната ли е практиката у нас?  - Медицински преглед, 51, № 4, 26-30.
М. Любомирова(1), Б. Богов(1) и М. Мутафова(2)
(1)Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” -- София, (2)ФОЗ, Катедра по социална медицина, МУ -- София
Резюме: Целта на пилотното проучване е да се направи анкета, анализираща познанията на болните с ХББ ≥ 3 ст., за да се установи могат ли да осъще­ствяват самонаблюдение и самоконтрол (self-management) на болестта си.
Материал и методи: Изследвани са 30 болни с ХББ >= 3 ст., които имат трайно повишени стойности на серумния креатинин над 200 mcmol/l, креатининов клирънс под 60 ml/min, хоспитализирани в Клиниката по нефрология на УМБАЛ ”Александровска” за периода 01.01.2014-07.01.2014 г. Анкетираните са на средна възраст 60 +/- 38 г., мъже -- 18, жени -- 12. Проучването е пилотно. Въпросникът, който е включен в анализираната анкета, съдържа въвеждащи, филтриращи, основни и идентификационни въпроси. В тази статия са анализирани само въпросите, оценяващи познанието на болните за същността на ХББ, което е основен фактор за реализиране на самоконтрол на болестта от пациента.
Резултати: На въпроси, оценяващи познанията на болните за ХББ, само 10% -- 3 болни, са дали верен отговор, а останалите са посочили частично верни отговори, но само с един фактор. Само 36% отговарят, че знаят какво трябва да се прави за забавяне прогресията на ХББ. 30% не знаят какви медикаменти приемат, а 60% от пациентите отговарят, че знаят кои лекарства за какво са, но при 40% конкретизирането на въпроса издава липса на реално познание.
Обсъждане: Анализът на резултатите сочи липса на базови познания на пациентите за спецификата на ХББ, както и липса на мотивация за самообразование в тази насока.
Заключение: Практиката самонаблюдение и самоконтрол на ХББ все още не е разработена у нас и в бъдеще предстои осъществяване на програми за обучение на пациентите за self-management на хроничната бъбречна болест.
Ключови думи: хронична бъбречна болест, самонаблюдение, самоконтрол
Адрес за кореспонденция: Д-р Мила Любомирова, д.м., Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: MLjubomirova@yahoo.com

 

 

Програма за оценка на отношението към заболяването хронична миелогенна левкемия от страна на пациенти, лекувани с тирозинкиназни инхибитори. Начални резултати  - Медицински преглед, 51, № 4, 31-37.
Г. Вандова(1), Ж. Сурчева(2), Г. Цветкова(1) и Е. Хаджиев(1)
(1)Клиника по хематология, УМБАЛ „Александровска” -- София, (2)Централна медицинска библиотека, МУ -- София
Резюме: С въвеждането на тирозинкиназните инхибитори за лечение на болните с хронична миелогенна левкемия се промениха и перспективите за преживяемост на тези пациенти, като вероятността за излекуване стана реалистична цел. Докато терапевтичната стратегия е ясно отразена в съответните методични ръководства за диагностика и лечение, постигнатият терапевтичен ефект е дефиниран съобразно приетите в света критерии за цитогенетичен и молекулярен отговор, то проблемът за промяната в качеството на живот и отношението на пациентите към собственото им заболяване в различните етапи от диагностичния и терапевтичния процес не са обект на задълбочени проучвания. Ние си поставихме за цел да проучим отношението на болните с ХМЛ към собственото им заболяване, към дейността на специализирания кабинет в УМБАЛ „Александровска“, пациентската организация, работата на други медицински специалисти, както и да изследваме какви източници на информация за заболяването извън терапевтичния екип се ползват. На базата на тези въпроси бе разработена програма за оценка на отношението на пациентите с хронична миелогенна левкемия към заболяването им с оглед анализ на социалната значимост на болестта, съществуващата организация за снабдяване с лекарствени продукти и контрол на терапевтичния отговор и влиянието им върху качеството на живот на болните, лекувани с ТКИ. Тази програма би могла да послужи за модел на организация на грижите за болни от други хронични заболявания.
Ключови думи: хронична миелогенна левкемия, тирозинкиназни инхибитори, качество на живот, цена на заболяването, психология на възприемане на здравните грижи, къмплайънс, източници на информация, хронично заболяване
Адрес за кореспонденция: Грозденка Вандова, Клиника по хематология, УМБАЛ “Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 437

 

 

In vitro сравнително освобождаване на ацетилсалицилова киселина от нови стомашноустойчиви 100 mg таблетки   - Медицински преглед, 51, № 4, 38-43.
Кр. Кафеджийски(1), Е. Григоров(2) и Т. Веков(3)
(1)CTG Bulgaria Ltd -- София, (2)Катедра "Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт", Факултет по фармация, МУ -- Варна, (3)Катедра "Общественоздравни науки", Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Изследван е профилът на освобождаване на acetylsalicylic acid от продукта ASA 100 mg стомашноустойчиви таблетки в различни среди съгласно ръководството „Quality of oral modified release product”, EMA/CHMP/QWP/ 428693/2013. Доказано е подобие на профила на разтваряне спрямо референтен продукт Aspirin Protect 100 mg gastro-resistant tablets чрез статистически фактор на подобие f2. В изследването за стабилност е оценено поведението на продукта относно характеристиката на разтваряне и съдържание на разпаден продукт свободна салицилова киселина.
Ключови думи: ацетилсалицилова киселина, стомашноустойчиви таблетки, профил на освобождаване
Адрес за кореспонденция: Д-р Крум Кафеджийски, e-mail: k_kafedjiiski@yahoo.com  

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Фармакотерапевтични препоръки за приложението на целеви онкологични лекарствени терапии за лечение на рак на гърдата в България -- терапевтична ефикасност, разходна ефективност   - Медицински преглед, 51, № 4, 59-64.
Т. Веков(1), Х. Лебанова(1) и Е. Григоров(2)
(1)Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен, (2)Факултет по фармация, МУ -- Варна
Резюме: Една от основните причини за неуправляемия ръст на разходите е липсата на сравнителни фармакоикономически оценки и консенсус за прага на разходната ефективност за QALY (LYG) на иновативните целеви онкологични терапии, преди да се вземат решения за тяхното заплащане с публични средства от НЗОК. Това налага разработване на фармакотерапевтични препоръки за приложението на целеви лекарствени терапии, основани на доказателства за терапевтична ефикасност и разходна ефективност. В изследването са включени пет целеви терапии, одобрени за лечение на рак на гърдата (bevacizumab, trastuzumab, lapatinib, pertuzumab, trastuzumab emtansine).
Ключови думи: рак на гърдата, целеви онкологични лекарствени терапии, терапевтична ефикасност, разходна ефективност, корекции в медицинските стандарти
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Анализ на регистрираната заболяемост при пациенти с остър панкреатит в четири спешни отделения в страната   - Медицински преглед, 51, № 4, 65-68.
Н. Хубанов(1) и П. Стефановски(2)
(1)Медицински университет -- София; (2)Медицински университет -- Плевен
Резюме: Епидемиологичните данни са фактор в управлението на дейностите и ре-сурсите на всяка медицинска структура. Ретроспективно пилотно проучва-не на регистрираната заболяемост в спешните отделения на 3 областни и един университетски център установи сходни с други европейски страни характеристики в регистрираната заболяемост и сезонност при пациенти с остър панкреатит. Установена бе необходимост от промяна в клиничния мениджмънт на тази група с цел ограничаване на ресурсните загуби на спешните отделения.
Ключови думи: регистрирани диагнози, спешни отделения, остър панкреатит
Адрес за кореспонденция:    Д-р Николай Хубанов, e-mail: houbanov@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 3'2015

Използване на конвенционални и молекулярногенетични методи в диагностичния алгоритъм на вулвовагиналната кандидоза - Медицински преглед, 51, № 3, 39-43.
Р. Байкушев(1), В. Узунова-Райкова(1), Е. Иванова(2) и И. Митов(1)

(1)Катедра по медицинска микробиология, МУ -- София, (2)Медицински колеж „Йорданка Филаретова” -- София
Резюме: ВВК е втората по честота инфекция сред тези на влагалището. Цел на на­стоящото проучване е определянето до вид чрез конвенционални и молекулярногенетични методи на представителите от род Candida. Необходимостта от видова идентификация се определя от факта, че някои от агентите са първично резистентни към широко използваните в терапията азоли и стават причина за развитие на хронично рецидивиращи форми на заболяването. Материал и методи: бяха изследвани 234 вагинални секрета. Бяха изготвени натривки, оцветени по Грам. Секрети бяха култивирани на Chrom agar Candida и SDA Chloramphenicol (Becton Dickenson). Бе извършена идентификация на микотичните причинители чрез асимилационни и ферментационни тестове, както и чрез молекулярнодиагностични техники. Резултати:При 64 (27%) от пациентките направената посявка даде положителен резултат за микотичен агент. От тях само при 52 (81%) в микроскопските препарати бе установено наличие на различни форми на гъбички. Резултатите от идентификацията на различните видове Candida чрез ферментационни и асимилационни тестове показаха: C. albicans в 54 (84%) материала, C. glabrata -- в 8 (13%), C. krusei -- в 2 (3%). Получените чрез молекулярногенетичните технологии резултати потвърдиха тези от вече установените чрез конвенционалните методики. Заключение: Микроскопските методи са бързи, лесни и достъпни, но недостатъчно надеждни и информативни. Културалната диагностика дава добри резултати за видовата идентификация на микотичните агенти, особено комбинирана с ферментационни и асимилационни тестове. Приложените PCR технологии показват съпоставими резултати, но осъществяването им в рамките на няколко часа ги прави не само конкурентни на конвенционалните методики, а и предпочитани в лабораторната практика. Високата честота на установена микотична инфекция сред изследваните материали (27%) доказва необходимостта от търсене на инфекцията, независимо има ли, или не клинични оплаквания от страна на пациента.
Ключови думи: вулвовагинална кандидоза, култивиране, PCR
Адрес за кореспонденция: Д-р Радослав Байкушев, Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, e-mail: radoslav1961@abv.bg

 

 


In vitro изследване на нова Alginate Raft-forming перорална суспензия - Медицински преглед, 51, № 3, 44-46. Кр. Кафеджийски(1), Е. Григоров(2) и Т. Веков(3)

(1)CTG Bulgaria Ltd -- София, (2)Катедра "Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт", Факултет по фармация, МУ -- Варна, (3)Катедра "Общественоздравни науки", Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Проведени са in vitro сравнителни изпитвания на нова Alginate Raft-forming перорална суспензия спрямо търговския продукт Gaviscon Cool Mint Liquid oral suspension (Reckitt Benckiser Healthcare, UK). Резултатите показват, че при всяка стойност на pH, Alginate Raft susp. и Gaviscon susp. създават алгинатни гелове със сравними характеристики. Представените данни потвърждават предлагания механизъм на действие на новата Alginate Raft суспензия.
Ключови думи: Alginate Raft-forming перорална суспензия, сравнителни изпитвания, механизъм на действие
Адрес за кореспонденция: Д-р Крум Кафеджийски, e-mail: k_kafedjiiski@yahoo.com

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Метаанализ на фармакоикономически оценки на целеви онкологични терапии, базирани на тирозинкиназни инхибитори -- възможности за актуализация и приложение в България - Медицински преглед, 51, № 3, 55-68.
Т. Веков(1) и С. Джамбазов(2)
(1)Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен, (2)Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- София
Резюме: Цел на изследването е анализ на разходната ефективност на целеви орални онкологични терапии, базирани на тирозинкиназни инхибитори (ТКИ), за подпомагане решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България относно включване на ТКИ терапии в Позитивен лекарствен списък (ПЛС). Извършено е литературно търсене в следните бази данни: PubMed, Cochrane Library и докладите, публикувани по НТА програмата в Англия. В изследването са включени само проучвания, публикувани през последните 5 години и отговарящи на добрите практики за представяне и докладване на фармакоикономически оценки. Обхванати са публикуваните данни за разходната ефективност на 16 ТКИ терапии, от които 13 са включени в българския ПЛС (axitinib, crizotinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, imatinib, lapatinib, nilotinib, pazopanib, ruxolitinib, sorafenib, sunitinib, vemurafenib). За реимбурсирането на тези лекарствени продукти през 2014 г. НЗОК е платила над 80 млн. лв. Три от анализираните ТКИ терапии предстои да бъдат включени в ПЛС -- bosutinib, regorafenib, ponatinib. Представени са обобщените резултати от метаанализа на фармакоикономическите оценки на ТКИ терапиите по диагнози, техните разходно ефективни алтернативи и усвоените публични средства от бюджета на НЗОК през 2014 г. Адаптирането и актуализирането на данните от фармакоикономическите оценки би повишило разходната ефективност на лекарствените терапии.
Ключови думи: онкологични терапии, тирозинкиназни инхибитори, фармакоикономически оценки, терапевтични алтернативи, разходна ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2015

Стероидни хормони при остър коронарен синдром – Медицински преглед, 51, № 2, 26-33.
Н. Семерджиева(1), Ст. Денчев(2), А. Цакова(3) и М. Стойчева(4)

(1)Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет -- София, (2)Клиника по кардиология, Медицински институт на МВР -- София, (3)Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет -- София, (4)Катедра „Медицина на труда”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- София
Резюме: Проведените към момента проучвания не успяват напълно да изяснят и да хaрактеризират връзката на стероидните полови хормони с протичането на острите коронарни синдроми.
Цел: Да се оцени ролята на половите стероиди: 17 бета-естрадиол (Е2), тестостерон (Т) и дехидроепиандростерон-сулфат (DHEA-S) за риска от развитие на остър коронарен синдром (ОКС) и за миокардното увреждане при ОКС.
Материал и методи: Проучването включва 166 лица: 136 пациенти с остър коронарен синдром (59 жени и 77 мъже) и 30 лица (17 жени и 13 мъже) без исхемична болест на сърцето.
Резултати: Изследваните полови хормони не се асоциират непосредствено с риск от развитие на остър коронарен синдром. Плазмените концентрации на Е2, близки до горната референтна граница при мъжете с ОКС са специфично свързани с тежестта на коронарната атеросклероза, с маркерите за миокардна некроза и с влошената левокамерна систолна функция.
Изводи: Естрадиолът, тестостеронът и дехидроепиандростерон-сулфатът, определени в острата фаза на коронарния синдром, не корелират с риска от появата му при двата пола. Естрадиолът се асоциира с миокардното увреждане при мъжете с остър коронарен синдром.
Ключови думи: остър коронарен синдром, 17 бета-естрадиол, тестостерон, дехидроепиан­дростерон-сулфат, пол, миокардно увреждане
Адрес за кореспонденция: Д-р Ния Семерджиева, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: niaemilova@yahoo.com

 

 

Болест на Wilson -- хистоморфологични аспекти – Медицински преглед, 51, № 2, 34-38.
Д. Ганчева и И. Коцев

Клиника по гастроентерология, хепатология и хранене, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет -- Варна
Клиника по гастроентерология, хепатология и хранене, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет --  Варна
Резюме: Въведение. Болестта на Wilson (БУ) e наследствено заболяване, свързано с натрупването на мед, и води до чернодробна цироза и невропсихични нарушения. Случаите със субклинично протичане, неясно чернодробно заболяване, елементи на хемолиза или неуточнена невропсихична болест представляват сериозно предизвикателство. Цел на проучването е да се оцени диагностичното значение на морфологичното изследване на черния дроб при пациенти с БУ.
Материал и методи. За периода от 2003 г. до 2013 г. са проследени 65 пациенти с БУ. Перкутанна чернодробна биопсия по Меnghini бe извършена при 23 (35,4%) от болните. Използвано е оцветяване с хематоксилин-еозин и с PAS реакция за визуализиране на гликоген в ядрата на хепатоцитите. При 21 болни е извършено оцветяване с Rhodanine за доказване на мед в хепатоцитите.
Резултати. Най-често беше описана стеатоза (16/23), последвана от фиброза (12/23), възпалителна инфилтрация (11/23) и вакуолизирани ядра на хепатоцитите (11/23). Хистохимичното изследване с Rhodanine показа положителен резултат в 10/21 случая. При 10 от биопсираните болни се установи неалкохолен стеатозен хепатит, а при 6 --  съпътстващ хроничен вирусен хепатит В или С.
Изводи. Въпреки малкия брой биопсирани пациенти нашето наблюдение установи най-често срещаните хистологични находки в чернодробната тъкан при пациенти с болест на Wilson. Проучването доказа, че в съчетание с клинико-лабораторните данни, хистоморфологичното изследване по­твърж­дава диагнозата в трудните и неясни случаи.
Ключови думи: болест на Wilson, чернодробна биопсия, морфологични находки
Адрес за кореспонденця: Д-р Диана Ганчева, Клиника по гастроентерология, хепатология и хранене, УМБАЛ „Св. Марина“, ул. „Христо Смирненски“ № 1, 9010 Варна, e-mail: gancheva_vn@abv.bg

 

 

Self-management на артериалната хипертония при болни с хронична бъбречна болест – Медицински преглед, 51, № 2, 39-43.
М. Любомирова и Б. Боговго

Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” --  София
Резюме: Ключът за намаляване на честотата на хроничната бъбречна болест (ХББ) е ранното идентифициране на болните с висок риск и системното им проследяване и спазването на правилата за добра клинична практика при консервативното лечение на вече доказаната ХББ. Един от възможните механизми е приложението на самоконтрол на факторите, отговорни за прогресията и в частност на артериалната хипертония. Целта на проучването е да се анализира способността на болни с ХББ > 3 ст. да упражняват самоконтрол на артериалната хипертония. Анализирани са анкетите на 30 болни на средна възраст 65,5 +/- 22,34 г., пациентите на Клиника по нефрология към УМБАЛ ”Александ­ровска”, хоспитализирани за периода 01.01.2013-01.07.2014 с ХББ и влошена бъбречна функция, отговарящи на ХББ >= 3 ст., с трайно повишен серумен креатинин над > 200 mcmol/l. Само 10% от болните имат познание за осъществяване на техниката self-managenet. 16% упражняват самоконтрол на хипертонията си. 40% от болните биха искали да упражняват тази техника, а 60% не желаят да контролират сами болестта си. Това налага заключението, че Self-management на артериалната хипертония не е позната и приложима практика у нас.
Ключови думи: хронична бъбречна болест, прогресия на ХББ, артериална хипертония, self-management
Адрес за кореспонденция: Д-р Мила Любомирова, дм, Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, е-mail: MLjubomirova@yahoo.com

 

 

Разработване на стабилен фармацевтичен състав на разтвор за перорални капки, съдържащ metamizole sodium monohydrate – Медицински преглед, 51, № 2, 44-48.
К. Кафеджийски(1) и Ст. Кафеджийски(2)
(1)CTG Bulgaria SPLtd --  София, (2)Химакс Фарма ЕООД --  София
Резюме: Дефиниран е основният проблем при разработване на състав, основан на метамизол натрий --  стабилност по отношение на разпадни продукти на активното вещество. Изследвани са ефектът на вида на буфера, капацитета на буфера и pH на разтвора върху стабилността на метамизол натрий във воден разтвор. В резултат са определени оптималните условия и състав на разтвора за перорални капки: цитратен буфер, капацитет 125 mM и pH 7.7.
Ключови думи: метамизол натрий, воден разтвор, перорални капки
Адрес за кореспонденция: Крум Кафеджийски, e-mail: k_kafedjiiski@yahoo.com

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Здравнополитически решения без икономическа оценка на бюджетното въздействие -- анализ на последствията – Медицински преглед, 51, № 2, 57-61.
Т. Веков(1) и С. Джамбазов(2)
(1)Факултет по обществено здраве, Медицински университет --  Плевен, (2)Факултет по обществено здраве, Медицински университет --  София
Резюме: Целта на изследването е анализ на бюджетното въздействие на изменените и допълнени нормативни актове въз основа на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на НЗОК за периода 2010-2013 г. и прогнозни резултати за 2014 г., базирани на отчета за полугодието. Из­следването обхваща основните направления, свързани със здравноосигурителни плащания --  болнична медицинска помощ и реимбурсирани лекарствени продукти. Липсата на предварително планиране на бюджетните разходи и неефективният контрол върху изпълнението и отчитането на извършените медицински дейности предизвикват ежегодно разход от 420 млн. лв. в направление болнична медицинска помощ и от 70 млн. лв. в направление напълно реимбурсирани лекарствени продукти, за които не са предвидени до­пълнителни финансови ресурси. В заключение: всяко решение, което се отнася до въвеждане или изключване на здравна технология или лекарствена терапия, заплащана от публични фондове като НЗОК, трябва да бъде съобразено с терапевтичната ефикасност, сравнителната разходна ефективност спрямо съществуващите алтернативи и реалните възможности на бюджета.
Ключови думи: публични фондове, бюджетни преразходи, здравноикономически оценки
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Съдебнотоксикологично изследване при смърт. II. Основни източници на грешки – Медицински преглед, 51, № 2, 62-66.
В. Н. Атанасов
Токсикохимична лаборатория, Военномедицинска академия --  София
Резюме: Работата има за цел да разгледа критично основните източници на грешки, свързани със съдебнотоксикологичното изследване на трупни проби за целите на съдебномедицинската експертиза. Дискутирани са основните фактори, които могат да доведат до грешка при анализа и/или интерпретацията. Обърнато е внимание на интерпретацията на аналитичните резултати от токсикологичното изследване и някои особености на съдебнотоксикологичния резултат. Посочени са основните ограничения на токсикологичния анализ, които следва да бъдат съобразявани при съдебномедицинската експертиза.
Ключови думи: източници на грешки, постмортем токсикология
Адрес за кореспонденция: Доц. Васил Н. Атанасов, Токсикохимична лаборатория, Военномедицинска академия, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, e-mail: vatanasov@vma.bg.

 

razdelitel

 

 

bullet 1'2015

 

Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване -- нови възможности за диференциална диагноза - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 31-35.
В. Манолов(1), В. Паскалева-Пейчева(2), Б. Богов(3), Д. Йонова(4), Е. Възелов(4), Е. Хаджиев(5), М. Велизарова(1), В. Атанасова(6), С. Хаджидекова(1), В. Василев(6) и К. Цачев(6)
(1)Катедра по медицинска генетика, (2)Клиника по ревматология, УМБАЛ “Св. И. Рилски”, (3)Клиника по нефрология, Катедра по вътрешни болести, (4)Клиничен център по диализа, (5)Клиника по хематология, Катедра по вътрешни болести, (6)Катедра по Клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински университет -- София
Резюме: При пациентите с желязодефицитна анемия (ЖДА), както и при тези с нисък серумен феритин в латентна и прелатентна форма на дефицит без съпровождаща анемия се установяват много ниски нива на хепсидин. Анемията при хронични заболявания (АХЗ) е придобито нарушение на хомеостазата на желязото. Това състояние се свързва с инфекция, малигнени заболявания, органна недостатъчност, тежка травма или други случаи на възпаление. Диференцирането на двете състояния е важно за правилния избор на терапевтично поведение. Определихме серумните нива на хепсидин, регулатор на хомеостазата на желязо с помощта на ELISA метод при 90 пациенти с хронично бъбречно заболяване в стадий II до V (n = 30), желязодефицитна анемия (n = 30) и ревматоиден артрит (n = 30) за период от две години. За изчисляване на индекси, за диференциране на желязодефицитна анемия от анемия на хронично заболяване определихме серумни нива на желязо, тотален желязосвързващ капацитет (ТЖСК), феритин и разтворими трансферинови рецептори. Установихме статистически значимо по-високи стойности на серумен хепсидин при пациенти с АХЗ 90.7-770.2 mcg/L (P < 0.001); серумните нива на хепсидин са статистически понижени при пациенти с ЖДА 0.45-2.1 mcg/L (P < 0.001); референтните граници за хепсидин са 3.052-37.750 mcg/L. С помощта на а) индекс на разтворими трансферинови рецептори към феритин [(i)sTfr], б) индекс на хепсидин към феритин (Hepc/Fer) и в) индекс на процентно трансфериново насищане към хепсидин (TSAT/Hepc) установихме cut-off стойностите за диференциране на ЖДА и АХЗ -- а) 0.108; б) 0.363; в) 2.272. Нашите резултати показват приложимостта на изследване на хепсидин и неговата роля за диференциране на ЖДА от АХЗ при подпомагане правилния терапевтичен избор на клиницистите.
Ключови думи: хепсидин, желязодефицитна анемия, анемия на хронично заболяване, ревматоиден артрит, хронично бъбречно заболяване, диализа
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Катедра по медицинска генетика, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

 

Индекс на потреблението на здравни и социални услуги на недоносените деца от раждането до 3-годишна възраст - Медицински преглед, 51, 2015, №1, 36-40.
М. Камбурова, П. Христова и И. Христова
Медицински университет -- Плевен
Резюме: Потребностите от здравни и социални услуги при развитието на недоносените деца през ранното детство са по-високи в сравнение с тези на доносените. Цел на проучването е да се определи индексът на потреблението на здравни и социални услуги от недоносените деца чрез анализ на оказаната им здравна помощ от раждането до 3-годишна възраст. В проучването са обхванати 298 новородени в т.ч. 154 недоносени и 144 доносени деца, родени в УМБАЛ „Георги Странски“ -- Плевен, през 2007 г., и е проследено потреблението на здравни и социални услуги до 3-годишна възраст на 250 деца, в т.ч. 58 недоносени и 192 доносени деца, живеещи постоянно в Плевен, към декември 2011 г. Установява се статистически значима разлика между изследваните групи деца по отношение на броя на ползваните здравни и социални услуги в периода на ранното детство. Установеното от нас потребление на здравни и социални услуги от недоносените деца потвърждава хипотезата, че недоносените деца, живеещи в градовете, са рискова група с висока потребност от здравна и социална помощ до 3-годишна възраст.
Ключови думи: недоносеност, здравни и социални услуги, индекс на потребление
Адрес за кореспонденция: Д-р Мариела Камбурова, дм, Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски“ № 1, 5800 Плевен, e-mail: mariela_kamburova@yahoo.com

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Анализ на резултатите от контрола на ценообразуването и реимбурсирането чрез позитивен лекарствен списък в България през периода 2013-2014 г. - Медицински преглед,, 51, 2015, №1, 52-58.
Т. Веков
ФОЗ, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Изследването представя анализ на включените иновативни лекарствени продукти в ПЛС през периода 2013-2014 г. -- цени на терапията, данни от клинични изпитвания на лекарствените продукти относно ефикасност и безопасност, стойност на продажбите в България и др. Направеният анализ води до извода, че се налагат промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в България в няколко аспекта: 1. Референтното ценообразуване, основано на фармакоикономически доказателства, е необходимо да се прилага на ниво терапевтични алтернативи, а не на ниво международно непатентно наименование. 2. Експертните доклади за ефикасност, безопасност и фармакоикономическа оценка на иновативните лекарствени терапии трябва да се публикуват с цел прозрачност и обективност на решенията. 3. При липса на терапевтични алтернативи е необходимо да се определи максимален разход за спечелена QALY, над който лекарственият продукт няма да се заплаща с публични средства.
Ключови думи: позитивен лекарствен списък, иновативни лекарствени терапии, фармакоикономическа оценка
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Съдебнотоксикологично изследване при смърт. I. Проби за анализ - Медицински преглед, , 51, 2015, №1, 59-67. 
В. Н. Атанасов

Токсикохимична лаборатория, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Представен е обобщен протокол, съгласно съвременните изисквания и стандарти, на съдебнотоксикологичното изследване при смърт -- данни от оглед на местопроизшествието, външен и вътрешен оглед на трупа, пробовземане на биологични проби от труп и предварителна информация, необходима за целите на токсикологичното изследване. Разгледани са характеристиките на основните биологични проби -- обект на токсикологично изследване, особеностите на пробовземане и съхранението им до анализ.
Ключови думи: биологични проби от труп, постмортем токсикология
Адрес за кореспонденция: Доц. Васил Н. Атанасов, Токсикохимична лаборатория, Военномедицинска академия, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, e-mail: vatanasov@vma.bg

 

 

Последна актуализация: 17.12.2015

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Дизайн и поддръжка на  Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ