Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


Том 50, 2014 г.

 

bullet 6'2014

Целево скринингово епидемиологично проучване на честотата на асимптомна сърдечна недостатъчност – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 29-33.
Т. Веков(1) и Е. Григоров(2)

(1)ФОЗ, Медицински университет -- Плевен, (2)Отдел "Аптеки" на Столична здравноосигурителна каса
Резюме: Цел на изследването e провеждане на целево скринингово епи­де­мио­ло­гич­но проучване за установяване честотата на асимптомна сърдечна недо­статъчност (СН) сред група пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето, на възраст между 65 и 75 год. без регистрирани симптоми и диагноза за СН. Изследвани са нивата на натриуретичния пептид (NT-proBNP) -- подходящ диагностичен скринингов тест за ранно откриване на СН. В проучването са включени 3348 пациенти от извънболничната помощ, посетили 11 медицински центъра по повод диагностицирани артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и/или исхемична болест на сърцето. Пациентите са разделени в две групи на база наличие или не на диагноза СН -- експериментална група от 1842 пациенти с диагнози артериална хипертония и/или исхемична болест на сърцето, но без оплаквания и диагноза за СН, и контролна група от 1506 пациенти с диагноза СН. Проучването е проведено в периода февруари 2012 г.-ноември 2013 г. От тестваните 1842 пациенти, които нямат диагноза и симптоми на сърдечна недостатъчност, 212 (11,5%) са определени като положителни от теста NT-proBNP (> 125 pg/ml), което е показател за безсимптомна сърдечна недостатъчност. Данните за чувствителност, специфичност, положителна и отрицателна предсказваща стойност са с високи стойности, което гарантира валидността на скрининговия тест. Тези резултати ни дават увереността да препоръчаме рутинното въвеждане на тест за NT-proBNP в лекарската практика при пациенти с рискови фактори, независимо от резултатите от ехокардиографското изследване.
Ключови думи: асимптомна сърдечна недостатъчност, скрининг, NT-proBNP, епидемиологично проучване
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Леките когнитивни нарушения при болестта на Хънтингтон – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 34-38.
М. Петрова, И. Петрова, Я. Желев, К. Стоянова, О. Григорова и Л. Трайков

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Болестта на Хънтингтон (БХ) е автозомно-доминантно невродегенеративно заболяване, клинично характеризиращо се с прогресивни неволеви движения, психиатрични и когнитивни нарушения. Нарушената себеосъзнатост на пациентите с БХ по отношение на нарушенията им в пове­денческия и емоционален контрол и ежедневните активности се асоциира с глобалната когниция и дефицитите в екзекутивните функции и паметта. При все това обаче специфичният профил на леките когнитивни нарушения (ЛКН) и връзката между тях и другите клинични черти на болестта на Хънтингтон (БХ-ЛКН) не са напълно изяснени. Целта на това проучване е детайлно изследване на клиничните и когнитивните функции при пациенти с БХ-ЛКН с оглед определяне на когнитивния профил на БХ-ЛКН и връзките между когнитивните нарушения и други клинични аспекти на заболяването. Ние изследвахме 19 пациенти с БХ-ЛКН и 20 здрави контроли. При всички пациенти е проведена подробна невропсихологична и клинична оценка. В сравнение с контролите БХ-ЛКН пациентите в настоящото проучване показват значим дефицит в непосредственото и отдалечено свободно и общо припомняне на FCSRT, цифров обхват, TMTA, TMTB, MCST, Stroop test и вербална флуентност. В допълнение при пациентите с БХ-ЛКН се наблюдава тенденция към значима корелация между резултатите от моторната подскала на UHDRS и резултатите на фонемна вербална флуентност и Stroop тест част 1. Резултатите от нашето проучване сочат недвусмислено голямото значение на невропсихологичното изследване в диагностичния процес на БХ-ЛКН, дори в началните стадии на заболяването. Възможно най-ранното диагностициране на заболяването е важно в светлината на развитие на все повече нови стратегии в терапията на това заболяване и особено предвид наличието на асоциация между нарушената себеосъзнатост при тези пациенти и дефицитите в екзекутивните функции и паметта.
Ключови думи: диагноза, когнитивни нарушения, болест на Хънтингтон
Адрес за кореспонденция: Д-р М. Петрова, Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”, бул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел: 02 92 30 468, е-mail: dr.mpetrova@mail.bg

 

 

Хепсидин при диагностика на анемия при ревматоиден артрит – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 39-42.
В. Манолов(1), В. Паскалева-Пейчева(2), М. Вeлизарова(1), С. Хаджидекова(1), В. Василев(3) и К. Цачев(3)

(1)Катедра по медицинска генетика, МУ -- София, (2)Катедра по вътрешни болести, МУ -- София, (3)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София
Резюме: Анемията при ревматоиден артрит (РА) обикновено е многофакторна и свързана с хроничното възпалително естество на заболяването. Включва недостиг на желязо, главно поради стомашно-чревни кръвоизливи, предиз­ви­кани от провежданата терапия и преразпределение във възпалените став­ни структури. Откриването на дефицит на желязо при пациенти с анемия на хронично заболяване (ACD) е от клинично значение поради следните фактори: 1) желязодефицитната анемия (IDA) е лечима; 2) диагнозата може да подскаже необходимостта от по-нататъшни из­следвания на причината за появата на анемия и 3) може да се предотврати ненужното предписване на препарати, съдържащи желязо. Определихме серумното ниво на хепсидин (хормонът, регулатор на обмяната на желязо) чрез имуносорбентен ELISA метод при пациенти с ревматоиден артрит. Бяха включени 43 пациентки с диагностициран РА от УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Клиника по ревматология за период 2013-2014 г. Активността на заболяването бе определена чрез Disease Activity Score калкулатор за РА [DAS 28-CRP]. Пациентките бяха разделени в четири групи: РА без анемия; РА с желязо-дефицитна анемия (ЖДА); РА с анемия на хронично заболяване (АХЗ) и РА със съчетание на ЖДА и АХЗ. Установихме статистически значими разлики в нивата на серумен хепсидин при три от групите: РА без анемия -- 14 +/- 8.4 mcg/L; РА с ЖДА и съчетание на ЖДА и АХЗ -- 0.8 +/- 0.4 mcg/L и 1.9 +/- 0.3 mcg/L (съответно); РА с анемия на АХЗ -- 98.7 +/- 9.8 mcg/L. Получените резултати могат да подпомогнат правилния избор на терапевтичен подход при анемия и ревматоиден артрит.
Ключови думи: анемия, ревматоиден артрит, хепсидин
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Алексан­дров­ска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Лечение на пациенти с политравма и показания за интензивна ортопедична помощ – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 43-50.
В. Спасов и А. Балтов

І травматологична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София
Резюме: Основен етиологичен фактор за травматичната болест е механичната травма с голяма сила. Сумарните ефекти, които са медиатори за увредата, формират синдрома на системния възпалителен отговор. Последните десетилетия, в ерата на високите скорости, високотехнологичните производства и демографския преход, се характеризират с реструктуриране на патологията, в частност -- причината за смъртта. И както свидетелства клиничният опит, тази картина се обуславя от факта, че при множествените и съчетани травми заемат голям превес болните с травматичен шок и масивна кръвозагуба. Ето защо на преден план излиза задачата да се отстранят жизненоопасните нарушения и да се снижи вероятността от инвалидизиране на пострадалия.
Ключови думи: съчетана травма, кръвозагуба, стабилизиране на фрактури
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Спасов, I травматологична клиника, УМБАЛСМ „Пирогов”, ул. „Ген. Тотлебен” № 21, 1606 София, тел. 02 91 54 457

 

 

МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ

Специализация по инфекциозни болести -- настояще и бъдеще – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 51-60.
М. Баймакова(1), М. Пишмишева(2) и К. Плочев(1)

(1)Клиника по инфекциозни болести, ВМА -- София, (2)Инфекциозно отделение, МБАЛ -- Пазарджик
Резюме: Специализацията по която и да било медицинска специалност е дълъг и сложен процес. Процесът на обучение е свързан с придобиването на нови знания, овладяването на различни по обем и сложност процедури. Периодът на обучение на инфекционистите в България е четири години. В страните от Западна Европа продължителността на обучение варира от 5 до 7 години. През 2008 г., с цел подобряване мобилността на медицински специалисти в рамките на ЕС и по-добро управление на клиничната дейност, Union Européenne des Medécins Spécialistes (UEMS) е изготвил учебен план за специализация по инфекциозни болести, с обща продължителност 6 години. Програмата на UEMS се състои от два основни модула: вътрешни болести (2 год.) и инфекциозни болести (4 год.). Изисква се придобиването на знания и умения в следните основни направления: HIV инфекция, туберкулоза, малария, вирусни хепатити, инфекции, придобити в обществото, вътреболнични инфекции, ваксинопрофилактика и антибиотична терапия. UEMS обръща голямо внимание на тясното и ежедневно взаимодействие между микробиолози и инфекционисти, като основно средство за повишаване качеството на медицинските грижи към инфекциозно болните. Развитието на специалността е предмет на дейност и на European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID). В тази насока към днешна дата ESCMID е провел три работни срещи за дискутиране на проблемите в двете специалности. Взетите решения касаят както настоящето, така и бъдещето на инфектологията.
Ключови думи: инфекциозни болести, специализация, UEMS, ESCMID, учебна програма
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

Токсикологичен анализ при трансплантация на органи от трупни и живи донори – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 61-64.
В. Атанасов и К. Канев

Клиника по спешна токсикология, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Развиващата се трансплантационна дейност у нас налага непрекъснато повишаване на критериите и стандартите в тази област. Установяването на мозъчна смърт и дейностите по експертизата на органи изискват извършване на специализирано токсикологично изследване. В настоящата работа се прави сравнително разглеждане на нормативната рамка у нас с практиките в други страни и се предлага протокол за токсикологично из­следване. Токсикологичното изследване следва да включва скрининг за общотоксични вещества и анализ на психоактивни медикаменти, които биха могли да повлияят диагностиката на мозъчната смърт. Предложеният протокол е приложен в практиката на Военномедицинска академия.
Ключови думи: токсикологичен анализ, мозъчна смърт, трансплантации
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Васил Атанасов, Клиника по спешна токсикология, Военномедицинска академия, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, e-mail: vatanasov@vma.bg

 

 

АКТУАЛНО

Вирусна хеморагична треска Ебола – Медицински преглед, 50, 2014, № 6, 65-68.
Н. Кълвачев
Национален център по заразни и паразитни болести -- София

 

razdelitel

 

 

bullet 5'2014

Анализ на връзката между инфекциите на пикочните пътища и бъбречната недостатъчност при бъбречнотрансплантирани реципиенти – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 30-37.
Б. Златков(1), Ж. Филипов(1), Е. Паскалев(1), Б. Маркова(2), Ю. Мартева-Проевска(2) и А. Колевски(2)
(1)Клиника по нефрология и трансплантация, (2)Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме:  Инфекциите на пикочните пътища (ИПП) са сред най-разпространените инфекции при трансплантирани пациенти -- 30-80%, а острите пиелонефрити (OПН) са най-тежките инфекции на урогениталния тракт. Рискът от развитие на хронична бъбречна недостатъчност, дължаща се на инфекциите на пикочните пътища, според различни автори при нетрансплантирани болни без други рискови фактори е малък -- 3-4%. Целта на проучването е да се анализира връзката между ИПП и развитието на бъречната недостатъчност при бъречно трансплантираните реципиенти. Проследени и проучени са 453 бъбречнотрансплантирани реципиенти за период от 12 месеца в Клиниката по нефрология и трансплантация. Установихме, че средните стойности на серумния креатинин при бъбречнотрансплантирани се повишават сигнификантно по време на активна уроинфекция -- от 118 +/- 34 до 153 +/- 54 mcmol/L, като след провеждане на лечението се понижават, но до по-високи стойности от изходните -- 120 +/- 37 mcmol/L. Доказахме, че средните стойности на серумния креатинин за проследения период при бъбречнотрансплантирани реципиенти с ОПН са по-високи -- 165 +/- 38 mcmol/l, в сравнение със стойностите на серумния креатинин при реципиенти с ИПП, но без ОПН -- 153 +/- 33 mcmol/l, които от своя страна са по-високи, отколкото при пациенти без ОПН и ИПП -- 134 +/- 24 mcmol/l. Средните стойности на креатининовия клирънс при трансплантирани реципиенти с ОПН са по-ниски -- 39,5 ml/min/1,73 m2 в сравнение със стойностите на креатининовия клирънс при реципиенти с ИПП но без ОПН -- 54,6 ml/min/1,73 m2, които от своя страна са по-ниски, сравнено с бъбречнотрансплантирани пациенти без ОПН и ИПП -- 57,2 ml/min/1,73 m2. Инфекциите на пикочните пътища при бъбречнотрансплантирани реципиенти влошават прогресията на хроничното бъбречно заболяване за разлика от пациентите без бъбречна трансплантация. Чрез ефективни диагностични процедури и антимикробна терапия се постига ранно диагностициране и ефективно лечение на инфекциите на уринарния тракт, като по този начин може да се предотврати влошаването на бъбречната функция.
Ключови думи:  бъбречна трансплантация, инфекции на пикочните пътища, хронична бъбречна недостатъчност
Адрес за кореспонденция:  Д-р Борелли Златков, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, ул. „Св. Г. Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230233, е-mail: dok_zlatkov@abv.bg

 

 

Депресия по време на бременност и след раждане -- клинико-биологични характеристики – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 38-44.
Р. Владимирова, В. Стоянова, Ст. Кръстев и В. Миланова
Клиника по психиатрия, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Целта на настоящото изследване е да анализират рисковите фактори за поява на депресия в период на бременност и след раждане, да се оценят клиничните симптоми и тяхната тежест, както и ефектът от приложената терапия. Анализирани са 33 жени с диагноза голямо депресивно разстройство в период на бременност и след раждане, лекувани стационарно от 2002 до 2012 г. Оформят се две групи -- бременни (61%) и родилки (до три месеца след раждане) (39%). Средната възраст на жените е 25 години (SD +/- 1,8). Установява се значимо ниво на корелация между фамилна обремененост, депресия и послеродовия период -- p = 0,043. Анамнеза за прекаран депресивен епизод преди бременността и раждането имат 65% от жените. Рисков период за развите на депресия по време на бременност са първият и третият триместър, в послеродовия период -- първите три месеца след раждането. Тежестта на симптоми като напрежение, депресивни налудности и халюцинации, субективно снижено функциониране значимо корелира с периода на бременност и след раждане. Прилаганото лечение се определя от тежестта на психопатологичната симптоматика. Бременните жени отговарят много по-добре на лечението с ЕКТ (p < 0,05 ). Наличието на клинично тежка депресия в период на бременност или след раждане изисква навременно лечение и интензивни грижи
Ключови думи:  бременност, пуерпериум, налудности, халюцинации, електроконвулсивна терапия
Адрес за кореспонденция: Д-р Р. Владимирова, Клиника по психиатрия, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

Оценка на ехогенността на substantia nigra при болни с ранна паркинсонова болест – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 45-47.
Д. Кочев, Ю. Петрова, М. Петрова и Л. Трайков
Катедра по неврология, МУ -- София
Резюме:  Болестта на Паркинсон (ПБ) е невродегенеративно заболяване, при което в ранния стадий точността на клиничната диагноза е все още затруднена. Из­следвани са 65 болни с новодиагностицирана (вероятна) ПБ. Клиничният статус на пациентите се оценява според модифицираната скала на Hoehn и Yahr (и ІІ степен са включени). От клинично диагностицираните 65 пациенти 65,5% са мъже и 34,5% жени, на средна възраст 63.8 +/- 10.1 г. От тях 10.7% не се включиха в изследването поради липса на темпорален прозорец. Промени при болните бяха установени в 91.3%. При болни с начална ПБ преобладават ипсилатералните промени (вероятно като начало на болестта). Едновременно с това при 9.4% има двустранна промяна на ехогенността, вероятно като маркер на по-бързо начало на заболяването. При 5 болни (8.6%) ехогенността на substantia nigra (SN) не беше променена. Степента на ехогенност беше оценена като лека при 43 (81.1%) и умерена при 10 (18.9%). Първа степен по Hoehn и Yahr са 28 (48.2%), 1,5 степен са 14 (24.1%) и втора степен са 16 (27.6%). Не се установи статистическа значимост между променената ехогенност и пола, както и между степента на променената ехогенност и използваната скала за клинична оценка на Hoehn и Yahr и между възрастта и променената ехогенност. Транскраниалната сонография на средния мозък, и особено на SN, може да бъде маркер за диагноза на ранна ПБ.
Ключови думи: ранна паркинсонова болест, ехография, substantia nigra
Адрес за кореспонденция: Д-р Д. Кочев, Катедра по неврология, МУ, ул. „Св. „Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Aнализ на разходите по диагнози, заплащани от НЗОК за амбулаторна терапия -- част ІІ – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 56-61.
А. Златарева(1), С. Сопотенски(2), М. Грозданова(3) и Г. Петрова(4)
(1)Медицински център „Хелт БГ” ЕООД, УМБАЛ „Н. И. Пирогов“, (3)НЗОК, (4)Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Цел на проучването е да се извърши сравнителен анализ на разходите за терапия на заболяванията като диагнози в извънболничната помощ, заплатени от НЗОК за 2012 и 2013 г. Събрани са официални публикувани данни за периода 2012-2013 г. и са анализирани разходите по анатомо-терапевтични групи. При направения анализ за периода януари-декември 2013 г. се наблюдава процес на нарастване на сумата, заплатена от НЗОК, като тази тенденция продължава до края на 2013 г. Причина за това е включването на нови лекарствени продукти, както и увеличението на броя болни с една или повече ресурсоемки диагнози, за чието лечение НЗОК заплаща. С най-голям дял е E11 Неинсулинозависим захарен диабет -- 15%, на второ място като дял на изразходваните средства са хипертониите -- 11%, третото място заема J44 Хронична обструктивна белодробна болест -- 9%, заболяването Артрити е на четвърто място по относителен дял на разхода със 7%, а на пето -- J45 Астма с 6%. Динамиката в разходите за лечението им се определя от два основни фактора -- включване на нови INN в лечението и промени в референтната реимбурсна стойност.
Ключови думи: НЗОК, разходи, реимбурсна сума, лекарства, диагнози, обществен фонд
Адрес за кореспонденция: Д-р Албена Златарева, е-mail: azlatareva@gmail.com

 

 

Гериатрична медицина. Елементи за концепция – Медицински преглед, 50, 2014, №5, 62-68.
И. Х. Петров
Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ -- София
Резюме: Геронтологията и гериатрията са тясно свързани. Гериатрията е основен клон на съвременната геронтология. Заедно с това тя принадлежи и на клиничната медицина. Гериатрията (гериатричната медицина) се развива основно от средата на 20-и век до днес. От 1947 г. насам тя е утвърдена като самостоятелна (първична) специалност в няколко водещи европейски страни. Развитието на българската геронтогериатрия е твърде неравно. Българският Център по геронтология и гериатрия (ЦГГ) е основан през 1963, но след това е пожертван. Задължително студентско обучение по геронтология и гериатрия все още няма в българските медицински факултети и това е изключение, особен случай в Европа. В ЦГГ бе осъществено СДО, медицинската специалност геронтология и гериатрия бе официално въведена, след това зачеркната и отново възстановена, но без истински условия за клинична гериатрична работа и преподаване. Безспорно гериатричната работа има своя специфика и свои методични подходи. В тази статия се прави опит за тяхното обобщаване.
Ключови думи: гериатрия, гериатрична медицина, преподаване на геронтология и гериатрия, специфика на гериатричната работа
Адрес за кореспонденция: Доц. Игнат Х. Петров, д.м., Клиничен център по ендокринология
и геронтология, МУ -- София, тел. 0888 35 39 37

 

razdelitel

 

 

bullet 4'2014

Лазерно лечение на ангиокератоми на Fordyce в гениталната област – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 18-22.
А. Шеф и М. Кадурина
Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия -- София
Резюме:
Целта на настоящото проучване е да се демонстрират ефективността и безопасността на 1064 Nd:YAG лазера при третирането на aнгиокератоми на Fordyce. Седемнадесет пациенти са третирани с него в три до пет процедури през интервал от един месец. Направена е независима оценка на резултатите, основана на цифрови фотографии, направени преди началото на лечението и три месеца след края му. Добро до отлично повлияване се наблюдава при всички пациенти, като 100% от тях са напълно доволни от постигнатия резултат. 1064 Nd:YAG лазерът е високоефективен и безопасен метод за лечение на ангиокератоми на Fordyce. Постоянни странични ефекти от лечението не са наблюдавани.
Ключови думи: aнгиокератоми на Fordyce, лазерна терапия, long-pulse Nd:YAG лазер
Адрес за кореспонденция: Д-р Айлин Шеф, Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, е-mail: ailinshef@abv.bg

 

 

 

Едноетапна реконструкция на скалпа с местни ламба – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 23-29.
Й. П. Йорданов
Отделение по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия -- София
Резюме:
Реконструкцията на скалпа често e сериозно предизвикателство за хирурзите поради специфичната му структура и ниската разтегливост. Дефектите в предната и средната част на скалпа изискват специално внимание, като често са нужни множество оперативни интервенции за постигане на функционална реконструкция и естетично възстановяване на линията на косата. Целта на това проучване е да се демонстрира началният опит на автора в използването на местни ламба за едноетапна реконструкция на скалпа. Представени са седем пациенти с дефекти на скалпа с различна етиология. Дефектите са локализирани в париеталната област на скалпа при четирима пациенти, фронтопариеталната, фронтотемпоралната и в слепоочната област при останалите. Единични ротационни ламба са използвани при всички случаи с изключение на един, който е реконструиран със сложна пластика с транспозиционни ламба. Всички ламба са оцелели, като са постигнати отлични функционални и естетични резултати. Въз основа на опита си авторът заключава, че при подходящо предоперативно планиране дефектите, разположени в предните две трети на окосмения скалп, могат да бъдат възстановени с пивотни ламба в един етап, без необходимост от множество интервенции, в това число предходно експандиране.
Ключови думи: реконструкция на скалпа, местна пластика, ротационни ламба, транспозиционни ламба
Адрес за кореспонденция: Д-р Йордан П. Йорданов, дм, Клиника по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, е-mail: yordanov_vma@abv.bg

 

 

 

Болести, регистрирани при профилактични медицински прегледи – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 30-35.
E. Петрова, Г. Симеонов, А. Иванова, Т. Мавроматис, С. Танчева, Л. Николчева, Н. Добрев, Р. Кръстева, И. Добринова, Р. Липева, М. Апостолова, Р. Раденков и Е. Добрева
ДКЦ „Токуда” -- София
Резюме:
Цел е да се очертае дейността на Сектора по превантивна медицина (СПМ) в ДКЦ „Токуда”, да се анализира структурата на регистрираните при профилактика болести и да се очертаят бъдещите стъпки за подобряване качеството на ранната диагностика. Направено е ретроспективно срезово пручване на дейността и на регистрираните болести при профилактични медицински прегледи в СПМ за четиригодишен период. Анализирани са тенденциите при регистрираните болести. Броят на профилактичните и извънболничните медицински прегледи в СПМ, ДКЦ „Токуда”, София в периода 2010-2013 г. е 135 610, а по години e: за 2010 г. -- 27 371, 2011 г. -- 31 340, 2012 г. -- 39 811, и 2013 г. -- 37 088. Доминира броят и делът на здравите профилактирани лица -- 50 254 (70.7%), следвани от лицата със зрителни увреждания -- 8684 (12.2%), болести на женската полова система -- 2641 (3.7%), хипертонична болест -- 2372 (3.3%), ставни, гръбначни и системни автоимунни болести -- 1032 (1.4%), бъбречнокаменна болест -- 529 (0.7%), болести на горните дихателни пътища (ГДП) -- 527 (0.74%), гастро­интестинални, чернодробни и панкреасни болести -- 506 (0.7%), доброкачествени новообразувания -- 456 (0.6%), ендокринни раз­стройства, недоимъчно хранене, затлъстяване и разстройства в обмяната на веществата -- 361 (0.5%), кръвни болести -- 356 (0.5%) и хронични болести на долните ди­хателни пътища. Регистрирани са 50 (0.07%) злокачествени новообразувания. Злокачествените болести са с различна локализация: карцином на гърдата -- при 14 жени (0.019%), карцином на шийката и маточното тяло -- 4 (0.006%), карцином на простатата и тестисите -- при 3 (0.004%) мъже. В заключение: 1. Установява се относително нисък дял на хроничните болести, ИБС и мозъчносъдовата болест, факт, свързан с предимно младата възраст на профилактираните пациенти. 2. Доминират зрителните увреждания, болестите на женските полови органи, ставните и гръбначните болести, хипертонията, болестите на щитовидната жлеза, гастроинтестиналните болести и др. 3. По-нататъшните усилия следва да се насочат към ранно откриване на предиспозиция към различни групи болести, включително и към злокачествени новообразувания, чрез прилагане на генетични маркери.
Ключови думи: превенция, регистрация, социално значими болести
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Елисавета Петрова, дмн, Сектор по превантивна медицина, ДКЦ „Токуда”, бул. „Никола Вапцаров” № 51Б, 1407 София

 

 

Корелация на хепсидин с някои показатели на железния статус при пациенти на хронична хемодиализа – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 36-38.
В. Манолов(1), Д. Йонова(2), Е. Възелов(2), М. Велизарова(1), В. Василев(1) и К. Цачев(1)

(1)Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински университет -- София, (2)Клиничен център по диализа, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме:
Хепсидин-25 е аминокиселинен пептид, играещ важна роля в системната хомеостаза на желязото в човешкия организъм. Проучихме серумното ниво на хепсидин-25 и потърсихме корелация с някои клинико-химични показатели при пациенти на хронична хемодиализа (ХХД). Използвахме сандвичев имуносорбентен метод за количествено определяне на серумен хепсидин при здрави доброволци (ЗД; n = 65) и пациенти на хронична хемодиализа (n = 40). Включващ критерий за контролната група бе нормална хомеостаза на желязото. Използваният имуносорбентен метод е с висока специфичност за хепсидин-25. Установихме сигнификантна разлика в серумните нива на хепсидин между двете групи 14.4 +/- 8.1 mcg/L (при ЗД) към 279.5 +/- 203.0 mcg/L (при ХХД). Серумните нива на трансферин показаха отрицателна, но несигнификантна корелация с нивото на хепсидина (r = -0.119). Използването на високочувствителен имуносорбентен метод за количествено определяне на серумен хепсидин при пациенти с ХХД е крачка напред в терапията на железния дефицит при това заболяване.
Ключови думи: хепсидин, желязодефицитна анемия, референтни стойности, хронична хемодиализа
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, факс: +359 2 9230 922, моб. +359 887 222 069, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Хомоцистеин и когнитивни нарушения след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 39-44.
Н. Петрова(1), Ш. Мехрабиан(2), М. Райчева(2) и Л. Трайков(2)

(1)Клиника по неврология, “МБАЛ Русе” -- Русе, (2)Клиника по неврология, МБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме:
Това проучване има за цел да определи връзката между хомоцистеина и когнитивните нарушения до една година след първи исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти. Селектирани са 85 хоспитализирани пациенти с първи остър исхемичен инсулт (средна възраст 65.6 +/- 5.6) без предишни когнитивни оплаквания. Пациентите са проследени лонгитудинално на петия ден, на първия, шестия и дванадесетия месец с подробна невропсихологична батерия. На изходната визита са проучени и редица демографски, клинични, невроизобразяващи и лабораторни променливи. Резултатите показват, че 78.8% от изследваните болни, прекарали мозъчен инсулт, имат хиперхомоцистеинемия (> 14 mcmol/L). Повишените нива на хомоцистеин при пациентите, изследвани на 5-ия ден след съдовия инцидент, са свързани значимо с екзекутивна дисфункция и паметови нарушения от екзекутивен тип. rANOVA анализите показват значимо по-ниско представяне на тестовете за непосредствено припомняне, отсрочено припомняне и TMT-B на пациентите с повишени плазмени концентрации на хомоцистеин при всички проследяващи изследвания за една година. С мултивариантен регресионен анализ ние намираме, че хиперхомоцистеинемията въздейства значимо върху вниманието, екзекутивните функции и паметта. В заключение, резултатите от това проучване установяват директна връзка между повишените нива на хомоцистеин и когнитивните нарушения до една година след мозъчен инсулт. Хиперхомоцистеинемията е потенциално обратим рисков фактор и може да бъде идентифицирана сравнително рано. При установяване на такава връзка се предполага, че понижаване на нивото му с прием на витамини ще доведе до намаляване на честотата и прогресията на когнитивния спад след инсулт.
Ключови думи: деменция след инсулт, исхемичен инсулт, съдово когнитивно нарушение, рискови фактори, хомоцистеин
Адрес за кореспонденция: Д-р Нели Петрова, Клиника по неврология, МБАЛ Русе, e-mail: npetrova27@yahoo.com

 

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Aнализ на разходите за фармакотерапия на най-ресурсоемките заболявания, заплащани от НЗОК -- І част - Медицински преглед, 50, 2014, №4, 45-52.
А. Златарева
(1), С. Сопотенски(2), М. Грозданова(3) и Г. Петрова(4)
(1)Медицински център „Хелт БГ” ЕООД, (2)УМБАЛ „Н. П. Пирогов“, (3)НЗОК, (4)Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме
: Целта на настоящото изследване е да се анализират разходите за лекарства за лечение на финансово най-ресурсоемките амбулаторни заболявания, заплащани от обществения фонд в България. Събрани са официални публикувани данни за периода 2012-2013 г. и са анализирани разходите по анатомо-терапевтични групи, по видове заболявания, а така също и разходите за редки и онкологични заболявания, заплатените суми за терапия на пациенти с трансплантирани органи за домашно лечение и разходите за терапия на общи заболявания в извънболничната помощ, заплатени от НЗОК за 2013 г. по Приложение 1 на ПЛС. Реимбурсната стойност, заплащана от Обществения фонд за анализираните групи, се променя непрекъснато поради динамиката на лекарствата, включени в Приложение № 1 на ПЛС, която от своя страна се дължи на намаляване на цените и влизане на генерични продукти, а така също и поради отпадане на лекарства, определящи референта в дадена група. При направения анализ за периода януари-декември 2013 г. се наблюдава процес на нарастване на разходите, заплатени от НЗОК, като тази тенденция продължава до края на 2013 г. Причина за това е включването на голям брой нови лекарствени продукти и извършени допълнения в нормативната база (Наредба № 38/2004 г., изм. ДВ, бр. 29/2013 г.) с нови заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща. Налага се изводът, че основните фактори за нарастването на разходите за лекарствени продукти са: по-големият брой болни, обърнали се към системата по повод на определено заболяване; заплащането на нови INN.
Ключови думи: НЗОК, разходи за лекарства, реимбурсна сума, обществен фонд
Адрес за кореспонденция: Д-р Албена Златарева, е-mail: azlatareva@gmail.com

 

 

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Етика и лекарствена политика -- възможна ли е подобна съвместимост? – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 53-57.
Т. Веков

ФОЗ, МУ -- Плевен
Резюме: Финансовите цели на фармацевтичната индустрия много често се разминават с целите на обществената политика и здраве. Проучването разглежда факторите, които влияят върху институционалната корупция и неетичните практики в лекарствената политика. Литературният анализ и обобщените данни от изследването са структурирани в пет основни теми: системни проблеми, клинични изследвания, медицинско знание и практика, фармацевтичен маркетинг и организации за закрила на пациентите.
Ключови думи: лекарствена политика, институционална корупция, системни проблеми, клинични изследвания, медицинско знание, фармацевтичен маркетинг, пациентски организации
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Етични аспекти на рекламата по отношение на общественото здраве – Медицински преглед, 50, 2014, №4, 58-62.
С. Александрова-Янкуловска и Т. Веков
Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен
Резюме:
Рекламирането влияе на хората по различни начини: променя техните убеждения или желанията и емоциите им. Рекламата може да изпраща силни послания, да представя нови символи, ценности, стандарти и идеали за добър живот. Целта на настоящата публикация е да разгледа възможностите на рекламата да оказва отрицателно и положително въздействие върху потребителя с визия за ефектите върху общественото здраве. Разглеждат се етичните проблеми на рекламирането на продукти, носещи вреда или предизвикващи зависимост. Чрез примера с нетрадиционните рекламни кампании на Benetton се представят възможностите на шоковото рекламиране да осъществява комуникация и да изпраща социални послания. Рекламата разполага с мощни средства за въздействие, които освен за популяризиране на продукти и насърчаване на продажби могат да бъдат използвани и за постигане на поведенческа промяна за целите на подобряване на общественото здраве и промяна на отношението към значими социални проблеми.
Ключови думи: реклама, шоково рекламиране, ефекти върху общественото здраве, социални послания
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дм, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, ул. „Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064 884196, e-mail: silviya_aleksandrova@hotmai.com/dean-ph@mu-pleven.bg

 

 

 

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империя– Медицински преглед, 50, 2014, №4, 63-67.
Б. Велчева(1) и Е. Григоров (2)
(1)Факултет по обществено здраве, МУ -- София, (2)Фармацевтичен факултет, МУ -- София
Резюме: Предполага се, че контрацепцията, или практиката за предотвратяване на бре­менност, е толкова стара, колкото човешкото съществуване. В продължение на векове хората са се позовавали на своето въображение, за да се избегне бременност. От времето на първите описани методи за контрацепция историята започва да се пълни с любопитни и понякога странни данни за нея. Темата е изпълнена и с мрачни факти в продължение на векове. От древни времена много жени са практикували различни методи за контрол на раждаемостта. Религиозните и гражданските власти често не са били в състояние да попречат на този процес. Жените са правили това най-вече използвайки своите познания за свойствата на някои растения и животински продукти. Древни египетски писания, датиращи от 1800 г. пр. Хр., описват техника, из­ползваща приспособление, поставено във вагината на жената, изработено от крокодилска тор и пресечено мляко. Гърците използвали Silphium perfoliatum (силфий), растение, известно, че има контрацептивни и причиняващи аборт свойства. Друго подобно използвано растение е бил джодженът (Mentha pulegium). Днес доброволният контрол на раждаемостта е от първостепенно значение за съвременното общество. Различните методи за контрацепция са станали много по-безопасни и ефективни. От глобална гледна точка можем да кажем, че страните в момента са изправени пред криза на бързо и неравномерно разпределено нарастване на броя на населението, което е започнало да заплашва оцеляването на човечеството и контролът върху раждаемостта е от изключително значение.
Ключови думи: контрацепция, история, методи, древен свят
Адрес за кореспонденция: маг.-фарм. Валентина Белчева, ФОЗ, МУ, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, e-mail: valentina.belcheva@gmail.com

 

razdelitel

 

 

bullet 3'2014

Регистрирана заболяемост от болести на урогениталната система в Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Александровска” – Медицински преглед, 50, 2014, 19-23.
Н. Хубанов(1), Б. Златков(2) и Ж. Филипов(2)

(1)Спешно приемно отделение при УМБАЛ „Александровска”, (2)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, МУ -- София
Резюме: Заболяванията на урогениталната система съставляват сериозна част от хоспитализираната заболяемост в лечебните заведения. За 2012 г. са хоспитализирани общо 151 670 души, като класът на урогениталните болести е четвърта по значимост причина за прием в болница. Цел на проучването е да се опишат и анализират данни, свързани с регистрираните и хоспитализирани пациенти на Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Александровска”. Проучването се базира на дескриптивен и корелационен анализ на статистически данни, свързани с регистрираната заболяемост от болести на урогениталния тракт на регистрираните и преминали през отделението пациенти, като част от данните са сравнявани с минали периоди. Установени са прилики и разлики в статистическите показатели в сравнение с предходен период. Установени са цикличност и сезонност в някои от проучените показатели. Регистрираната заболяемост сред пациентите на Спешно приемно отделение на УМБАЛ „Александровска” се формира съществено от заболявания и симптоми, свързани с пикочо-половата система, като те съставляват 30,05% от преминалите и 60,61% от всички хоспитализирани от отделението. През анализирания период на 2013 г. се установи заличаване на сезонните и месечните колебания в регистрираните случаи на пациенти с урогенитални заболявания.
Ключови думи: заболявания на пикочо-половата система, честота, сезонност
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай Хубанов, Спешно приемно отделение, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

 Видова идентификация на клинично значими щамове от род Enterococcus -- приложение на микробиологични и молекулярногенетични методи в лабораторната практика – Медицински преглед, 50, 2014, 24-30.
Т. Стратева(1), Д. Атанасова(1), Св. Димов(2), К. Божкова(3), С. Райчева(4), А. Катранджиева(5), А. Димитрова(6), И. Иванова(7) и И. Митов(1)

(1)Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет -- София, (2)Катедра “Генетика”, Биологичен факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, (3)Катедра по микробиология, Медицински университет -- Варна, (4)СМДЛ “Микро-2” -- Кърджали, (5)МБАЛ “Д-р Тота Венкова” -- Габрово, (6)МБАЛ “Св. Пантелеймон” -- Ямбол, (7)МДЛ “Медилаб” -- Благоевград
Резюме: Сто деветдесет и два клинични щама, принадлежащи към род Enterococcus, бяха определени до ниво вид чрез съчетаването на микробиологични и молекулярногенетични методи. Микробиологичните методи включваха култивиране на хромогенна селективна среда, биохимични тестове и търговски китове и системи, докато молекулярногенетичните се основаваха на използването на праймери за полимеразноверижна реакция, хибридизиращи за специфични за рода и видовете геномни ДНК последователности -- както в рамките на гените за 16S рибозомните РНК, така и в гени, които кодират ензими, участващи в различни метаболитни пътища. От всички щамове 135 бяха идентифицирани като Enterococcus faecalis, 48 като Enterococcusfaecium, 6 като Enterococcusdurans и 3 като Enterococcusgallinarum. Докато молекулярните техники показаха преимуществото да дават бързи и ясни резултати, класическите имаха предимство при определянето на non-fecalis/non-faecium видове, въпреки че като цяло изискваха повече време и в някои случаи даваха нееднозначни резултати. Беше наблюдавано добро съвпадение между двете групи методи, вариращо от 85,6 до 94,7%, но различията предполагат тяхното комплексно използване за видова идентификация на щамовете в лабораторната практика.
Ключови думи: род Enterococcus, видова идентификация, конвенционални биохимични тестове, търговски китове и системи за идентификация, полимеразноверижна реакция, хромогенен културален метод
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Таня Стратева, д.м., Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 9172750, e-mail: dr.strateva@abv.bg

 

 

Костимулаторни рецептори, експресирани при хронична лимфоцитна левкемия -- връзка с прогресията на заболяването – Медицински преглед, 50, 2014, 31-36.
Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, И. Гълъбова, Л. Митев, И. Гигов и Ю. Райнов

Военномедицинска академия -- София
Резюме: Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е заболяване не само вследствие на на­рушена апоптоза, но и на пролиферация, стимулирана от клетките на микросредата. Цел на настоящото проучване е търсене на връзки между експресията на костимулаторните молекули CD40, CD80, CD86, лигандите CD28, CD154 и миграционния рецептор CD197 с клетъчната активация и пролиферация. Изследвана е периферна кръв от 55 пациенти с ХЛЛ. Мононуклеарните клетки след маркиране със 7-цветно имунофлуоресцентно оцветяване са отчетени флоуцитометрично. Серумите са изследвани за определяне на sTK1 ензимна активност с радиоензимен метод. Пациентите с ХЛЛ показват повишени нива на CD40, CD86, sTK1 и понижени на CD80. Всички изследвани маркери променят както експресията си, така и коре­лационните зависимости помежду си с повишаването на риска. Ниските нива на експресия на CD28 и CD197 върху Т-лимфоцитите засилват ролята на провеждания чрез CD86 активационен сигнал и са предпоставка за В-клетъчна пролиферация.
Ключови думи: хронична лимфоцитна левкемия, костимулаторни молекули, sTK1, пролиферация
Адрес за кореспонденция: Росица Владимирова, Лаборатория по цитогенетика и имунология, Военномедицинска академия, 1606 София, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, тел. 0888 351 777, e-mail: rossy_vladimirova@yahoo.com

 

 

Сезонни вариации в нивото на 25-хидрокси витамин Д при български пациенти с бъбречна трансплантация – Медицински преглед, 50, 2014, 37-41. Ж. Филипов(1), Б. Златков(1), Е. Паскалев(1), Н. Хубанов(2) и Д. Свинаров(3)
(1)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” -- София, (2)Отделение за спешен прием, УМБАЛ „Александровска” -- София, (3)Лаборатория по лекарствен и терапевтичен мониторинг, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: 90% от 25-хидроксивитамин Д (25ВД) в тялото се синтезира под въздействието на слънчевата светлина, което обуславя силно изразена сезонна вариабилност в образуването му. ВД недостатъчност обаче се среща и в т.нар. слънчеви региони на света поради редица фактори -- културни особености, стил на обличане и др. Целта на нашето проучване бе да се из­следват сезонните промени на 25ВД при пациенти с бъбречна трансплантация (БТ). 25ВД беше изследван в два периода -- май 2012-ноември 2012 и януари 2013-април 2013 г. Селектирани бяха пациенти с давност на БТ над 6 месеца и стабилна функция. Болни с парциална паратиреоидектомия, съвместен прием на калциневринови инхибитори и mTOR инхибитори, както и с напреднала чернодробна болест, ВД суплементация не бяха включени в проучването. Болните с промени в бъбречната функция, имуносупресивната и ВД терапия не бяха включени. Бяха използвани следните статистически инструменти -- дескриптивен анализ, Т-тест за чифтни променливи, при приета значимост р < 0.05 (програма SPSS 11.5). Измерването на нивото на 25Д се осъществяваше по LC-MS/MS валидизиран метод. Бяха селектирани 232 пациенти -- 153 мъже, 79 жени. Средното ниво на 25ВД за периода май 2010-ноември 2012 г. беше 61.06 +/- 22.31 nmol/L, за периода януари 2013-април 2013 г. -- 39.19 +/- 18.89, р < 0.001. Статистически значимите фактори, влияещи на сезонния спад на 25ВД бяха сезонност (тестване в месеците юли, август, септември, март, април), мъжки пол и индекс на телесна маса (ИТМ). Налице е изразена сезонност в нивото на 25ВД при пациенти с БТ. Промените в 25ВД при тези болни се определят не само от сезонния фактор, но и от допълнителни фактори (пол и ИТМ).
Ключови думи: сезонност, 25-хидроксивитамин Д, бъбречна трансплантация
Адрес за кореспонденция: Д-р Ж. Филипов, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Необходимост от интерпретиране и адаптиране на данните от фармакоикономическите оценки за нуждите на позитивен лекарствен списък – Медицински преглед, 50, 2014, 51-54.
Т. Веков

ФОЗ, МУ -- Плевен
Резюме: Цел на проучването е анализ на изисквания за представяне и адаптиране на данни от фармакоикономически оценки и изграждане на модел, включващ формални изисквания на Националния съвет по цени и реимбурсиране за представяне на данните и докладване на резултатите от адаптирането на фармакоикономическите оценки при трансфера им от други страни. Разликите в достъпността до терапия, в медицинските препоръки и стиловете на клинична практика, в относителните цени и в стимулите на здравните професионалисти и институции налагат научна интерпретация и адаптация на данните от фармакоикономическите оценки към локалната здравно-икономическа среда.
Ключови думи: реимбурсиране, фармакоикономически оценки, здравно-икономическа среда
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Контрацепция -- етични, религиозни и финансови аспекти – Медицински преглед, 50, 2014, 55-60.
Н. Щерева-Николова

Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- София
Резюме: Прилагането на контрацептивните средства представлява съзнателна намеса в естествения процес на фертилитета. Те са широко разпространени в световната общност. Различните методи на контрацепция позволяват на хората да упражняват пълен контрол върху репродуктивната си способност и размера на семейството, без това да нарушава сексуалния им живот. Цел на настоящата разработка е да се разгледа контрацепцията като метод за възпрепятстване на забременяването и произтичащите от това етични, религиозни и финансови въпроси. В настоящата статия въпросите, свързани с контрацепцията, се представят в три аспекта: етичен, религиозен и финансов. Те могат да се разгледат най-общо в две направления -- противници и привърженици на контрола върху репродукцията. Описани са и етичните въпроси, свързани с употребата на контрацептивните средства от подрастващите младежи и девойки. Етичните въпроси, произтичащи от контрацепцията, по никакъв начин не се ограничават само до здравния статус на индивидите. Увеличеното използване на контрацептивните средства е допринесло за едно ново разбиране на сексуалния контакт, семейството и идеята за отговорно родителство. Това са фактори, които имат голямо значение за икономическата устойчивост на всяко семейство и социалното развитие на обществото и държавата.
Ключови думи: етични аспекти, контрацепция, семейство, сексуален живот, планирана репродукция
Адрес за кореспонденция: Д-р Наталия Щерева-Николова, дм, Катедра „Медицинска етика и право”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, 1527 София, ул. „Бяло море” № 8, е-mail: nshtereva@gmail.com

 

 

Нова ли е ревизираната Декларация от Хелзинки? – Медицински преглед, 50, 2014, 61-64.
С. Александрова-Янкуловска

Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Научните изследвания стоят в основата на човешкото познание и разбиране за процесите и явленията. Същевременно те поставят и едни от най-сериозните предизвикателства пред биоетиката във връзка с неминуемото въвличане на хора като обект на изследователска дейност. С приемането си през 1964 г. Декларацията от Хелзинки се превръща в основен документ в етиката на изследователската работа. Това е и най-често ревизираната етична декларация, която през годините претърпява 8 ревизии, за да се стигне до последната ù 9-а ревизия, приета на 64-ата Генерална асамблея на Световната медицинска асоциация в Бразилия през октомври 2013. Целта на настоящата публикация е да представи в сравнителноаналитичен план промените, направени в последната ревизия на Декларацията от Хелзинки, и да оцени техния очакван ефект върху организацията на изследванията с участието на хора.
Ключови думи: научни изследвания, Декларация от Хелзинки, изследвания с участието на хора
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дм, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, ул. „Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064 884196, e-mail: silviya_aleksandrova@hotmail.com/ dean-ph@mu-pleven.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2014

Сравнително фармакоикономическо проучване на лекарството Asenapine за лечение на болни с биполярно афективно разстройство тип 1 в България - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,29-34.
Е. Григоров
Фармацевтичен факултет, МУ -- София
Резюме: Целта на настоящата оценка е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ на лекарствената терапия за биполярно афективно разстройство тип 1 с лекарствения продукт Sycrest® (Asenapine). Използван е методът „Разходи за терапия” на биполярно разстройство тип 1, направено е сравнение на разходите за терапия спрямо най-често използваната в момента алтернативна стратегия на лечение в страната. Като допълнителна реализирана задача бе направен и анализ на бюджетното въздействие за петгодишен период при темп на нарастване на болните, лекувани с Asenapine, пропорционален на темпа на нарастване на пазара, респективно болестността. Фармакоикономическият анализ стъпва върху клиничния опит в българската психиатрична практика и медицинския стандарт по психиатрия, приет от Министерството на здравето.
Ключови думи: биполярно разстройство тип 1,  лекарствена терапия, фармакоикономика
Благодарности: Настоящото проучване е финансирано от компанията Лундбек България.
Адрес за кореспонденция: Маг. фарм. Евгени Григоров, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, е-mail: evgeni.grigorov@gmail.com

 

Приложение на Ренохелп М при пациенти с рецидивиращи уроинфекции - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,35-39.
Б. Златков(1), Ж. Филипов(1), Е. Паскалев(1), Б. Маркова(2), Ю. Мартева-Проевска(2) и А. Колевски(2)
(1)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” -- София, (2)Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Уроинфекциите са едни от най-честите възпалителни заболявания при човека. Една от групите с много висока честота на уроинфекциите са бъбречнотрансплантирани реципиенти -- от 30 до 80%. Целта на настоящото проучване е да се определи ефектът на препарата Ренохелп М при пациенти с рецидивиращи уроинфекции, както и при бъбречнотрансплантирани реципиенти с рецидивиращи уроинфекции, причинени от Гр(-) и Гр(+) бактерии, третирани с подходяща антибактериална терапия. Наблюдавани и лекувани са 70 пациенти с рецидивиращи уроинфекции в Клиника по нефрология и трансплантация. Те са разделени на две групи -- 35 пациенти с бъбречна трансплантация и 35 нетрансплантирани пациенти. Всички са третирани с подходящата антибиотична терапия според микробиологичното изследване, след което е използван препаратът Ренохелп М за период от три месеца. Проследи се честотата на рецидивите на уроинфекциите. При по-голяма част от тях се установи, че Ренохелп М има подпомагащо антибактериално и антисептично въздействие при лечение на уроинфекциите. Препаратът доведе до намаляване честотата на рецидивите на уроинфекциите през наблюдавания период при 58 пациенти -- 83%. В групата на бъбречнотрансплантираните те са 28, или 80%, а при нетранс­плантираните -- 30, или 86%. Приемането на Ренохелп М води до повишаване на очистващата функция на трансплантирания бъбрек, което се изразява в сигнификантно понижение на серумния креатинин и урея и повишаване на креатининовия клирънс. Установи се сигнификантно понижение на нивото на пикочната киселина (514 +/- 16 на 439 +/- 15 при мъже и 408 +/- 12 на 324 +/- 11 при жени -- p < 0.05), успоредено с известно повишаване на диурезата. Резултатите ни дават основание да прилагаме успешно препарата Ренохелп М при пациенти -- бъбречнотрансплантирани и нетрансплантирани, с рецидивиращи уроинфекции.
Ключови думи: Ренохелп М, уроинфекции, креатининов клирънс, пикочна киселина
Адрес за кореспонденция: Проф. Емил Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 539, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

Ефектът на антиоксиданта “U-74389G” върху хлоридните нива по време на исхемия-реперфузия увреда при плъхове - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,40-44.
C. Τsompos(1), C. Panoulis(2), K. Τοutouzas(3), G. Ζografos(4) and A. Papalois(5)
(1)Department of Obstetrics & Gynecology, Messolonghi County Hospital -- Etoloakarnania -- Greece, (2)Department of Obstetrics & Gynecology, Aretaieion Hospital, Athens University, Attiki Greece, (3)Department of Surgery, Ippokrateion General Hospital, Athens University -- Attiki, Greece, (4)Department of Surgery, Ippokrateion General Hospital, Athens University -- Attiki, Greece, (5)Experimental Research Center ELPEN Pharmaceuticals, S.A. Inc., Co.
Резюме: Целта на проучването е да се изследва ефектът на антиоксиданта „U-74389G” върху експериментален модел при плъхове, като се приложи протоколът „исхемия-реперфузия”. Полезният ефект на проучваната молекула или липсата на такъв бяха изследвани биохимично чрез измерване на средната концентрация на хлоридите в кръвта. В проучването бяха използвани 40 плъха със средно тегло 231,875 г. Хлоридната концентрация беше определена на 60-ата (групи А и С) и на 120-ата минута (групи B и D) след реперфузията. Лекарственият продукт „U-74389G” беше приложен само в групи С и D. Приложението на „U-74389G” доведе до несигнификантен спад в нивото на хлоридите с 1 mmol/l (-2,074727 mmol/l ÷ -0,0747266 mmol/l, p = 0,0673). Този резултат съвпадна и с получения при статистическия анализ на данните с помощта на Т-тест за двойки извадки (p = 0,1085). Времето за тъканна реперфузия беше свързано с несигнификантно понижение на нивата на хлоридите с 0,9 mmol/l (-1,984218 mmol/l ÷ -0,1842178 mmol/l, p = 0,1011), в синхрон с резултатите от Т-теста за двойки извадки (p = 0,1105). При съчетаване на ефектите на U-74389G и времето на реперфузия се установи значимо понижаване на хлоридните нива с 0,7818182 mmol/l (-1.408963 mmol/l ÷ -0.1546735 mmol/l, p = 0,0159). Резултатите от проучването показват, че приложението на U-74389G, времето на реферфузия и тяхното комбинирано действие имат понижаващ ефект върху концентрацията на хлоридите в кръвта. Това понижение, значимо или не, оказва незабавно влияние върху серумното осмотично налягане, pH на кръвта и други физиологични състояния.
Ключови думи: U-74389G, хлоридни нива, реперфузия
Адрес за кореспонденция: Tsompos Constantinos, Mesologi County Hospital, 11-1-2014 Nafpaktou street, 30200 Etoloakarnania, Greece, Tel: 00302631360237, Fax: 00302106811215

 


Ефекти на натриев валпроат върху хипертермичната реакция при експериментален серотонинов синдром - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 45-48.
Р. Николов
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Серотонинов синдром е възможно да се наблюдава като резултат от пре­до­­зиране на серотонинергични лекарства или на взаимодействия при ком­би­нирано прилагане на две или повече лекарства, повишаващи синаптичната концентрация на серотонин (5-хидрокситриптамин). Цел на настоящото изследване е установяване ефектите на натриев валпроат (300 mg/kg i.p.) върху хипертермичната реакция при експериментален серотонинов синдром у плъхове. Прилагането на 5-hydroxy-L-tryptophan и clorgyline предизвиква развитие на серотонинов синдром у плъхове. Телесната температура на животните се мониторира чрез ректални термисторни проби (TX-8), свързани към работещ с компютърна програма мултиканален апарат Iso-Thermex 16. Предварителното въвеждане на натриев валпроат намалява хипертермичната реакция при експериментален серотонинов синдром у плъхове.
Ключови думи: серотонин, натриев валпроат, серотонинов синдром, хипертермия, плъхове
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 91 72 621, e-mail: ru_nikolov@abv.bg

 

Честота на когнитивните нарушения и деменцията една година след исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 49-53.
Н. Петрова(1), Ш. Мехрабиан(2), М. Райчева(2) и Л. Трайков(2)
(1)Клиника по неврология, МБАЛ -- Русе, (2)Клиника по неврология, МБАЛ “Александровска”, МУ -- София
Резюме: Целта е да се определи честотата на деменцията и когнитивните нарушения до една година след първичен исхемичен мозъчен инсулт при български пациенти. Селектирани са 85 хоспитализирани пациенти с първичен остър исхемичен инсулт (средна възраст 65.6 +/- 5.6) без предишни когнитивни оплаквания. Пациентите са проследени лонгитудинално на петия ден, първия, шестия и дванадесетия месец с подробна невропсихологична батерия. Проследяването след една година установява, че 15 пациенти (20%) са без когнитивни нарушения (БКН), 30 пациенти (41%) са с леко когнитивно нарушение (ЛКН) и 29 болни (39%) са с деменция. От групата на пациентите с деменция от изходното изследване четирима болни подобряват когнитивния си статус, трима се подобряват до степен ЛКН, един болен -- до степен БКН, и останалите остават с деменция. От групата на пациенти с ЛКН на изходното изследване 27 болни остават с ЛКН, 18 болни развиват деменция и 12 пациенти се подобряват до степен БКН. Изходните нарушения в екзекутивните функции/вни­ма­ние­то, паметта и хипокампалната атрофия са асоциирани с развитие на деменция при пациенти, прекарали исхемичен мозъчен инсулт. Когнитивните нарушения са честа проява след инсулт. Разпознаването на невропсихологичните рискови маркери в ранните фази след инсулта може да служи за по-ефективна превен­ция на отсрочените когнитивни нарушения и деменция при пациенти с инсулт.
Ключови думи: деменция след инсулт, исхемичен инсулт, съдово когнитивно нарушение, рискови фактори, невропсихологична оценка
Адрес за кореспонденция: Д-р Нели Петрова, e-mail: npetrova27@yahoo.com

  

 

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение на фармакоикономическите оценки и добавената стойност за пациента в лекарствената политика - Медицински преглед, 50, 2014, № 2,58-62.
Т. Веков
ФОЗ, МУ -- Плевен
Резюме: В резултат на широко признатите ползи фармакоикономическите оценки се прилагат в редица страни от ЕС и дават отговор на въпросите: Съществува ли терапевтична и обществена нужда от разглеждания лекарствен продукт? Необходимо ли е медикаментът да бъде заплащан с публични средства и може ли платецът на публични средства да си го позволи? Колко е склонно обществото да заплати допълнително за новата терапия в сравнение със съществуващите лекарствени алтернативи? Трябва ли съществуващите до момента лекарствени алтернативи да бъдат изключени от реимбурсната система, ако те имат по-ниска икономическа ефективност? Решението за заплащане на медикамент с публични средства трябва да бъде прозрачно, базирано на адекватни критерии, като решенията трябва да подлежат на преразглеждане.
Ключови думи: лекарствена политика, фармакоикономически оценки, добавена стойност за пациента, европейски практики
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Правилният подбор на пациенти -- основна предпоставка за успешна практика в естетичната хирургия хирургия  - Медицински преглед, 50, 2014, № 2, 63-68.
Й. П. Йорданов(1), А. Шеф(2) и В. Донкина(3)
(1)Отделение по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия -- София, (2)Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия -- София, (3)Център за психично здраве и превенция, Военномедицинска академия -- София
Резюме: Консултирането и подборът на пациенти в естетичната пластична хирургия далеч надхвърлят оценката на анатомичните показания. Подборът на пациенти включва разбиране на мотивацията на пациента относно интервенцията, очакванията по отношение на крайния резултат и способността за толериране на стреса от оперативната интервенция. Предоперативната консултация следва да дава на хирурга достатъчно информация относно психическата и емоционалната стабилност на пациента. Целта на настоящата статия е да се насочи вниманието към важността на правилния подбор на пациентите като първа крачка към успеха и избягването на усложнения от медицинско, медико-правно и емоционално естество. Разгледани са основни принципи при подбора на пациенти в естетичната пластична хирургия. Специално внимание е обърнато на някои чести личностни разстройства и девиантни състояния, които са гарантирано недоволни и неблагодарни пациенти, трудни за водене. Погледът в бъдещето е част от безценния арсенал на пластичния хирург, но дори и опитният и проницателен лекар не винаги може да вземе правилното решение.
Ключови думи: подбор на пациенти, естетична пластична хирургия, предоперативна консултация, труден пациент, личностно разстройство
Адрес за кореспонденция: Д-р Йордан П. Йорданов, дм, Клиника по пластична хирургия и изгаряния, Военномедицинска академия, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3, 1606 София, тел. 0887 56 00 54, е-mail: yordanov_vma@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 1'2014

Вродени промени в тромбоцитната агрегация като рисков фактор за венозна тромбоза  - Медицински преглед, 50, 2014, 1,33-37.
П. Иванов(1), П. Лалева(2), М. Иванов(1), Р. Комса-Пенкова(1), А. Измаилов(1) и Л. Бешев(3).

(1)Сектор „Биохимия”, Медицински университет -- Плевен, (2)Медико-диагностична клинична лаборатория, УМБАЛ ”Д-р Г. Странски”, Медицински университет -- Плевен, (3)Клиника по съдова хирургия, УМБАЛ ”Д-р Г. Странски”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) като самостоятелна нозологична еди­ница или усложнение на друг патологичен процес често остава без изяснена причина. Освен известните провокиращи рискови фактори често ДВТ може да е свързана с вродени промени в кръвосъсирването. Наред с типични за венозната тромбоза тромбофилични фактори, като фактор V Leiden (FVL) и мутацията в гена на протромбина (FII 20210 G>A) се обсъждат и други вродени предразположения. Целта на настоящото проучване бе да се изследва значението на носителството на полиморфизъм A1/А2 (PL А1/А2) в тромбоцитния гликопротеин IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) за развитието на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и приносът на PL А1/А2 за клиничната проява в комбинация с други тромбофилични фактори. Осемдесет пациенти с ДВТ и 103 здрави индивиди бяха изследвани за носителство на PLА2 в GP IIb/IIIa и тромбофиличните фактори фактор V Leiden (FVL) и G20210A мутация в протромбиновия ген (FII G20210A). Установена е сигнификантна разлика в носителството на PLA2 при пациенти с ДВТ в сравнение със здрави индивиди съответно 41,3% и 17,5% (OR: 3,5; 95% CI 1,7-7,4, p = 0,001). Носителството на PL А1/А2 в комбинация с други тромбофилични фактори FVL или FII 20210 G>A значително увеличава честота на ДВТ и значимо намалява възрастта на проява на първия инцидент. При носители на PL А1/А2 в комбинация с FVL или G20210A със статистически достоверна разлика (р = 0,022) се установи, че първият инцидент преди 45-годишна възраст настъпва по-често в сравнение с пациенти, носители само на FVL или FII 20210 G>A. Средната възраст на изява на първия инцидент на ДВТ при пациентите, носители само на FVL или FII G20210A, беше 47,2 г., докато при тези с комбинирано носителство на PL A1/А2 с FVL или FII G20210A беше значимо по-ниска -- 36,4 г. В това изследване е установена сигнификантна връзка между носителството на PL А1/А2 и риска от развитието на ДВТ, а също така повишен риск от развитие на ДВТ в млада възраст при носителството на PL А1/А2 в комбинация с други тромбофилични фактори. Използването на PL А1/А2 в панела от тромбофилични изследвания допълнително уточнява риска от развитие на тромбоза при пациенти с ДВТ и има отношение към профилактичните мерки за предотвратяване на следващи инциденти на венозна тромбоза.
Ключови думи: полиморфизъм А1/А2, тромбоцитен гликопротеин IIb/IIIa, дълбока венозна тромбоза, изява, млада възраст
Адрес за кореспонденция: Д-р Петър Иванов, Сектор „Биохимия”, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 0897-899-583, e-mail: mdivanov@gmail.com

 

 

Основни проблеми на интрамедуларната остеосинтеза при проксимални фрактури на тибията  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,38-41.
К. Цонков, С. Асьов и В. Цанов.

II травматологична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София
Резюме: Целта на проучването е да се дискутират проблемите, възникващи при лечението на проксималните тибиални фрактури чрез застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза (ЗИМОС), и на базата на получения опит да се представят оптимални решения за предотвратяването им. Тридесет и пет пациенти с екстраартикуларни фрактури на проксималната тибия са лекувани във ІІ травматологична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов” чрез този метод в период от 7 години. Средната възраст на пациентите е 40,5 (от 18 до 63) год. Четири от счупванията са открити и 31 -- закрити. Всички фрактури са лекувани чрез ЗИМОС без бориране на медуларния канал. При петима пациенти е извършена открита репозиция. Средният срок на проследяване е 1 година (от 10 до 14 мес.). При десет пациенти е извършена динамизация на пирона между 55-ия и 60-ия ден и при пет -- между 80-ия и 90-ия ден. Получени са следните резултати: 60% -- предна ангулация; 28% -- над 5 градуса девиация във фронталната и сагиталната равнина; 14% -- забавена консолидация. Функционалните резултати са, както следва: при 22-ма пациенти (63%) е установена незначителна или липса на болезненост, при 7 пациенти (20%) -- лека, до средна болезненост с ограничена възможност за ходене и при 2 (6%) -- постоянна болка, ограничени движения и използване на помощни средства. Външноротаторна девиация от около 8-10 градуса е намерена при 2-ма пациенти (6%). Въз основа на получените резултати се препоръчва методът да се избягва при лечението на проксималните фрактури на тибията. Когато интрамедуларната фиксация се налага, както при сегментните счупвания, тя трябва да се извършва в „семиекстензионна позиция” и с латерален парапателарен достъп. Входното отвърстие трябва да е изключително прецизно, по-латерално от стандартното и максимално краниално.
Kлючови думи: проксимални тибиални фрактури, лечение, интрамедуларна остеосинтеза, проблеми
Адрес за кореспонденция: Д-р Константин Цонков, II травматологична клиника, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София

 

 

Консервативно лечение с физикални средства при артрит на темпоро-мандибуларната става  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 42-46.
Кр. Казалъкова(1), Г. Георгиев(2) и А. Байрактарова(3)

(1)Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” -- София, (2)Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМА -- София, (3)Катедра “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Темпоро-мандибуларните нарушения вследствие на артрити и артрози предизвикват силна болка и дискомфорт. По литературни данни се счита, че са засегнати повече жени, отколкото мъже, на възраст между 20 и 40 години. В настоящия материал предлагаме описание на консервативна терапия с преформирани физикални фактори за повлияване на патофизиологичните механизми в тази става.
Ключови думи: темпоро-мандибуларна става, преформирани физикални фактори, травматична увреда, ревматоиден артрит
Адрес за кореспонденция: Д-р Красимира Казалъкова, д.м., Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София, тел. 0887 39 69 06

  

 

МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Неизползваните възможности за управление на разходите за лекарствени продукти в България  - Медицински преглед, 50, 2014, № 1,59-63.
Т. Веков

ФОЗ, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Съвременните разбирания на европейските здравни политици и мениджъри са, че чрез правилно регулиране на фармацевтичните пазари могат да бъдат постигнати спестявания, без това да се отрази на качеството на полаганите грижи. България е с най-висок (35,3%) относителен дял на разходите за лекарствени продукти от общите разходи за здравеопазване. Следователно в нашата страна може с основание да допуснем липсата на лекарствена политика, благоприятстваща рационалната употреба на лекарствени продукти и контрола на публичните разходи, основан на фармако­икономически оценки.
Ключови думи: лекарствени продукти, разходи, икономическа ефективност, подходи за управление и контрол
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

 

Ролята на българските медии и интернет мрежи във формирането на представите и оценките на гражданите за нравствения образ на лекаря  - 50, 2014, № 1, 64-68.
Пл. Попиванов

Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Печатните и електронните медии, интернет сайтовете и социалните мрежи не само отразяват, но и значимо влияят върху формирането на нагласите, мненията и оценките за лекарите и здравеопазването. Цел на проучването бе оценка на ролята на българските медийни и интернет публикации във формирането на представата за нравствения образ на лекаря. С медиен, графичен, алтернативен и Groundswell анализ се изследваха публикациите с ключови думи Хипократ и/или Клетвата на Хипократ от базата данни на агенция CROSS за периода 2010-2012 г. Установи се непрекъснат и устойчив интерес на медиите и интернет мрежите към лекарския морал. Съотношението между броя на положителните и негативните оценки е около 1:9. Положителните материали са винаги персонифицирани, а негативните -- генерализирани върху цялото лекарско съсловие. Медиите и интернет публикациите значимо влияят във формирането на обществените представи за нравствения образ на лекаря. Небалансираните, необективни и често манипулативни материали превърнаха болезнения проблем за лекарския морал в „социален отдушник”.
Ключови думи: медии, социални мрежи, лекарски морал
Адрес за кореспонденция: Д-р Пламен Попиванов, Катедра по вътрешни болести, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: ppopivanov@abv.bg

 

 

 

Последна актуализация: 30.01.2014

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Дизайн и поддръжка на  Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ