Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


 
Том 48, 2012 г.

 

bullet 4'2012

Ранни и дългосрочни усложнения след бъбречна трансплантация: клинично наблюдение и поведение - 48, 2012, № 4, 32-40.
Ст. Хинев(1), Д. Цонева(1), М. П. Атанасова(1), Ал. Тодоров(1), Й. Борисов(1), К. Дафинова(1), Е. Паскалев(2), Б. Златков(2) и Ж. Филипов(2)
(1)Клиника по анестезиология и интензивно лечение, (2)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” -- София
Резюме: Бъбречната трансплантация (БТ) е оптималното лечение на пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност, като подобрява тяхната преживяемост и качество на живот. Същевременно БТ се асоциира с усложнения и проблеми, характерни за пациентите с органна трансплантация, като: нежелани ефекти на мощните имуносупресивни лекарствени средства и лекарствени взаимодействия, проблеми с уринарния тракт, респираторни инфекции, постхирургични усложнения, сърдечно-съдови, гастроинтестинални, неврологични нарушения и др. Усъвършенстването на хирургичната техника и появата на по-мощни имуносупресивни средства намаляват честотата на ранните усложнения, свързани с БТ. Понастоящем повече се набляга върху превенцията на късните усложнения. Пациентите с БТ постъпват в интензивните отделения най-често по спешност, което изисква от медицинския персонал да притежава познания и опит в диагностицирането и лечението на посттрансплантационните усложнения. Поставихме си за цел да представим проблематиката на ранните и късните усложнения при пациенти след БТ, на базата на литературни данни и на собствен клиничен опит. Посттрансплантационните усложнения при пациенти с БТ са чести, тежки и животозастрашаващи, което изисква от медицинския персонал добро познаване на проблема и мултидисциплинарен подход при лечението.
Ключови думи: напреднала бъбречна недостатъчност, бъбречната трансплантация, посттрансплантационни усложнения, интензивно лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Ст. Хинев, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 

Носителство на полиморфизъм А1/А2 в тромбоцитен гликопротеин IIB/IIIA при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт - 48, 2012, 4, 41-45.
М. Иванов(1), Св. Гечева(2), П. Иванов(1), П. Лалева(3), Б. Стаменов(4), Р. Комса-Пенкова(1), И. Иванов(1) и Вл. Иванов(3)
(1)Сектор „Биохимия, Медицински университет -- Плевен, (2)Сектор „Клинична имунология, Медицински университет -- Плевен, (3)Медико-диагностична клинична лаборатория, УМБАЛ ”Г. Странски”, Медицински университет -- Плевен, (4)Катедра неврология и неврохирургия, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Наред с класическите рискови фактори за развитие на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ), като тютюнопушене, аритмия от предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност, дислипидемия, артериална хипертония, в последно време се обсъжда значението на унаследени генетични фактори за риска от развитие на артериални оклузивни заболявания. Възможен рисков фактор за ИМИ може да бъде полиморфизмът A1/A2 (PL A1/A2) в тромбоцитния гликопротеин IIb/IIIa, повишаващ тромбоцитната агрегация. Проучваме зависимостта между носителството на PL A1/A2 и развитието на ИМИ при 30 пациенти с мозъчно оклузивно заболяване, сравнено с носителството при 60 индивиди без анамнеза за артериални и венозни тромбози. Сигнификантна разлика в носителството на PL A1/A2 бе открита при сравнение на генетичния статус сред пациенти с ИМИ и контролна група (съответно 43,3% и 18,3%, OR = 3,41, 95% CI (1,16-10,14, p = 0,02). Носителството на полиморфизма сред пациентите жени бе значително по-високо в сравнение с това при мъжете (съответно 63,6% и 31,6%). Изследвания, проведени в по-голям мащаб, включващи проучването на други вродени предразполагащи към тромбоза фактори, допълнително биха потвърдили установената връзка между PL A1/A2 и развитието на ИМИ. Установяването на носителството на PL A1/A2 при индивиди с преживян ИМИ има отношение към провеждането на антиагрегантна терапия предвид установената резистентност към аспирин при наличие на полиморфизма.
Ключови думи: полиморфизъм A1/A2, тромбоцитна агрегация, исхемичен мозъчен инсулт
Благодарности: Проучването е финансирано от Медицински университет -- Плевен.
Адрес за кореспонденция: Д-р Петър Иванов, Сектор „Биохимия”, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, е-mail: mdivanov@gmail.com

 

 

Активност на човешкия полиомен вирус BK при бъбречнотрансплантирани пациенти - 48, 2012, 4, 46-50.
Зл.Кълвачев(1), Ил. Цеков(1), В. Владимиров(2), Е. Паскалев(3), Б. Златков(3), Ж. Филипов(3) и М. Гичева(4)
(1)Лаборатория по молекулярна вирусология, Военномедицинска академия -- София, (2)Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска” -- София, (3)Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” -- София, (4)Изпълнителна агенция по трансплантации
Резюме: Реактивацията на човешкия полиомен вирус BK (BKV) и последствията от нея се изследват интензивно в центровете за бъбречна трансплантация по целия свят. Причина за това е възможният директен цитопатичен ефект върху трансплантирания орган, който може да причини този вирус. Ние проучихме и установихме влиянието на BKV при 50 бъбречнотрансплантирани пациенти в България. Резултатите от изследванията ни доказаха висок процент вириурия (84%), при рядко развитие на BKV асоцииран болестен процес и необратима дисфункция на присадения орган (4% от случаите). Установена бе обаче връзка между прилаганата тройна имуносупресивна схема и реактивацията на BKV. Ние считаме, че използваната неинвазивна диагностична процедура може да се прилага за рутинно проследяване на бъбречнотрансплантираните и у нас.
Ключови думи: BKV, BK асоциирана нефропатия, отхвърляне
Aдрес за кореспонденция: Проф. д-р Златко Кълвачев, дмн, Лаборатория „Молекулярна вирусология”, Военномедицинска академия, бул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: kalvatchev@gmail.com

 

 

Антитела срещу фосфолипиди при болни от системен еритематозен лупус със и без данни за антифосфолипиден синдром - 48, 2012, 4, 51-56
М. Балева(1) и М. Николова(2) .

(1)Клиника по клинична имунология, (2)Клиника по нефрология, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Цел на настоящата работа е сравнение на резултатите от определянето на няколко антифосфолипидни антитела при болни от системен лупус (СЛЕ) със и без данни за антифосфолипиден синдром (АФС) и анализ на диагностичната им стойност. Изследвани са серумните нива на IgG и IgM антикардиолипинови (ACL), анти-бета-2-гликпопротеин І (B2GPI), антифосфатидилсеринови (PS), антипротромбинови (PT), антианексин V (AnV) и антиетаноламинови (Eth) антитела с ELISA (Orgentec -- Германия) при: 26 болни от СЛЕ/АФС, 24 болни само със СЛЕ и контролна група от 30 лица. IgG и IgM антителата срещу кардиолипин, B2GPI, PS и Eth са значително по-високи при болните от СЛЕ/АФС в сравнение с болните от само от лупус, както и с контролите (p < 0,05). IgG и IgM антителата срещу AnV и Pr не се различават статистически в двете групи болни, но са по-високи спрямо средните стойности при контролната група. В 85% от случаите със СЛЕ/АФС са положителни IgG ACL, в 62% --  IgG Eth, в 50% -- IgM B2GPI, в 46% -- IgM ACL, и в 35% -- IgG B2GPI. При болните със СЛЕ най-чести са IgG PS (29%) и IgG Eth (25%). Нашите резултати поставят няколко въпроса: 1. Трябва ли да изследваме при всички лупусно болни антителата срещу фосфолипиди? 2. Ако ги изследваме, кои да препоръчаме? 3. Какво е значението на положителните антитела в случаите, когато няма анамнестични и клинични данни за тромбоза? 4. Може ли положителните антитела да предшестват тромбозата? Kато се има предвид, че АФС е много по-системна болест от СЛЕ и вероятно е една от най-честите болести в света, изследването на антитела срещу различни фосфолипиди и съпоставянето на резултатите с клиничните симтоми е много важно.
Ключови думи: системен еритематозен лупус, антифосфолипиден синдром, антифосфолипидни антитела
Адрес за кореспонденция:
Проф. Марта Балева, Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, PO Box 45, 1431 София, e-mail: marta_baleva@yahoo.com

 

 

Психични проблеми в период на адаптация при болни на диализа - 48, 2012, 4, 57-60.
Св. Стайкова и Р. Димитрова-Златковаткова
Клиника по диализа, УМБАЛ "Св. Марина" -- Варна
Резюме: Болните с хронични заболявания нерядко изпадат в състояние на депресия и отчаяние, като това не само съпътства основното заболяване, но и създава редица трудности, усложняващи адаптацията и лечението на основния лечебен процес. Медицината е разчитала твърде много на мистичната сила на лекаритеи на вярата на пациентите в техните способности да надделеят над болестта. При пациентите на диализа диализното лечение и комуникацията с медицинския персонал, както и реализацията в социалния живот се приемат индивидуално. За по-добро качество на живот на хронично болните пациенти до голяма степен има значение не само терапевтичната намеса, но и въздействието върху емоционалното им състояние с методите на психотерапията.Процесът на приемане и адаптиране към новия начин на живот, наложен от болестта, е труден и продължителен.
Ключови думи: диализа, адаптация, хронична бъбречна недостатъчност, качество на живот
Адрес за кореспонденция: Д-р Светла Стайкова, д.м., Клиника по диализа, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9002 Варна, тел. 0885 841 663, e-mail: svetlastaykova@abv.bg

 

 

Фармакоикономически анализ на антиеметичната терапия с Palonosetron caps. 500 mcg - 48, 2012, 4, 61-65.
М. Димитрова и Г. Петрова
Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Химиотерапия-индуцираните гадене и повръщане значително понижават качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания и могат да доведат до понижен комплайънс към по-нататъшната химиотерапия. 5-НТ3 рецепторните антагонисти ефективно овладяват гаденето и/или повръщането, индуцирани от химиотерапия. Palonosetron е второ поколение 5-НТ3 рецепторен антагонист, който се прилага еднократно преди химиотерапия и има продължително действие. Представен е в две лекарствени форми -- инжекционен разтвор за интравенозна инфузия и капсули за перорално приложение. Настоящият фармакоикономически анализ има за цел да оцени разходите за лекарствена терапия с Palonosetron капсули и неговото бюджетно влияние. Palonosetron капсули допълва възможностите за лечение на емезиса след умерено еметогенна терапия. Клиничните проучвания и метаанализи доказват идентичност на терапевтичния ефект на сетроните при лечение на емезиса. Поради еднократното си приложение за целия курс на лечение Palonosetron повишава съгласието и гарантира траен антиеметичен отговор. Разходите за терапия с Palonosetron са почти идентични с останалите сетрони. Анализът на бюджетното въздействие показва, че въвеждането на Palonosetron в позитивния лекарствен списък (ПЛС) няма да промени общите разходи, а само ще преразпредели употребата на останалите продукти.
Ключови думи: сетрони, Palonosetron, Ondasetron, Dolasetron, Tropisetron, Granisetron, фармакоикономика
Адрес за кореспонденция: Мария Димитрова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2,1000 София

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Реимбурсирането на лекарствени продукти в Германия през призмата на стремежа за намаляване на разходите за лекарства - 48, 2012, 4, 66-72.
И. Балканска, А. Стоименова, Ал.
Савова и Г. Петрова
Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Настоящата публикация коментира реформите в системата на реимбурсиране на лекарствените продукти в Германия за периода 1989-2011 г., с акцент върху мерките за ограничаване на разходите за лекарства. За целта са прегледани 10 публикации, фокусирани върху стратегиите, предприети от германските правителства в периода 1989-2011 г. за ограничаване на разходите за лекарства. Разглежданите механизми са палитра от мерки, насочени към притежателите на разрешения за употреба, търговците на едро, аптеките и пациентите и като цяло формират фармацевтичния пазар в посока на промяна на навиците за предписване, благоприятстваща генеричните лекарствени продукти. Всеки участник в системата на здравеопазване има роля за намаляването на разходите за лекарства и по подобие на германския опит следва да бъде включен в стратегията за намаляване на разходите с цел реализирането на един справедливо разпределен финансов риск.
Ключови думи: лекарства, разходи, реимбурсиране, реформи, Германия
Адрес за кореспонденция: Доц. А. Стоименова, Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. “Дунав” № 2, 1000 София, e-mail: assena_stoimenova@mail.bg

 

 

Аптечен фармацевтичен пазар -- маркетингови стратегии, производители и медикаменти - 48, 2012, 4, 73-77.
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме: Аптечният фармацевтичен пазар в България бележи ръст от над 300% за последното десетилетие. Основните фактори са увеличеното лекарствопотребление, повишените цени на лекарствените продукти, липсата на лекарствена политика, стимулираща генеричното пазарно проникване, реимбурсната система, мотивираща прескрипциите на търговски марки с високи цени, и умелата маркетингова стратегия на фармацевтичните производители. Средните годишни продажби на аптеките също нарастват с 260% за разглеждания период, като един от факторите е окрупняването на търговията на дребно с увеличаване на маркетинговото влияние на локалните и национални аптечни вериги. Маркетинговите стратегии на фармацевтичните производители са разнообразни в зависимост от вида и дължината на продуктовите линии: пълно пазарно покритие, промоция на различни търговски марки в един сегмент (пазарна специализация) и в различни сегменти (селективна специализация) и др., позволяващи да се подобри ефективността на продажбите.
Ключови думи: аптечен пазар, маркетингови стратегии, диференциация на продуктите, ценообразуване, селективна специализация
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Български кардиологичен институт, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 02 962 54 54, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 3'2012

Коморбидност при ХОББ -- кумулиращ ефект на екзогенни и ендогенни фактори 48,  2012, № 3, 40-45.
Зл. Янкова(1, 4)(4), Р. Иванчева(1), Ф. Щерев(1), В. Юрукова(2), Г. Белев(1), Н. Бояджиев(3), И. Дамянов(3), Д. Попов(3), С. Генова(3) и С. Къртев(1)
(1)Клиника по пулмология, МУ -- Пловдив, (2)Болница по белодробни болести, МУ -- София, (3)Катедра по физиология, МУ -- Пловдив, (4)Първа МБАЛ -- София
Резюме: Направен е анализ от собствени наблюдения и литературни данни за кумулиращия ефект на екзогенни и ендогенни фактори, водещи до коморбидност. Връзката между ХОББ и белодробен карцином (ХОББ + Са) е изследвана: А. клинично и Б. експериментално. А. Проследени са 120 пушачи с ХОББ + Са и 181 пушачи с ХОББ. Доказа се, че количеството изпушени цигари (р = 0,009) и замърсен въздух в работната среда (екзогенни фактори) са по-рискови за ХОББ + Са, отколкото пропушване в млада възраст (р = 0,82) и място на живеене. Фамилната обремененост за карцином (ендогенни фактори) е по-рискова за ХОББ + Са (20%), отколкото починали в семейството от други белодробни болести (14,17%). Има разлика в коморбидността при пушачи с ХОББ + Са и такива с ХОББ. Установява се, че пушачи с ХОББ + Са имат сигнификантно по-рядко сърдечно-съдови, метаболитни и тромбемболични заболявания, отколкото тези с ХОББ. Фамилната обремененост за сърдечно-съдови и метаболитни заболявания надхвърля интервала 2-4% на контролната група при болните с белодробен карцином. Б. Изследвани са морфологично бял дроб и костен мозък у плъхове след 30-дневно третиране с цигарен дим. Постигнати са бронхиолит и центроацинарен емфизем с преобладаваща деструкция при по-масивна експозиция; в алвеолите, алвеоларните ходове и около терминалните бронхи са струпани макрофаги, има дифузен интерстициален пневмонит. В костния мозък микронуклеите (еритроцити с ядрен хроматин) са трикратно по-високи в сравнение с контролата: 4,35 +/- 0,50 срещу 1,58 +/- 0,33, т.е. успоредно с локалните белодробни изменения настъпват и системни (кластогенеза), тежестта на процесите е дозозависима. Тютюнопушенето е причина за локални и системни промени, допълнителни екзогенни и ендогенни фактори са причина за коморбидност. Индивидуалната оценка на рисковите фактори може да подобри прогнозата.
Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, белодробен карцином, рискови фактори, коморбидност
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Златка Янкова, Клиника по пулмология, МБАЛ, бул. „П. Евтимий” № 35, 1000 София

 

 

Резистентност на Helicobacter pylori към Clarithromycin в различни географски райони в страната  - 48,  2012, № 3, 46-49.
Л. Боянова(1), Ю. Илиева(2), И. Евстатиев(3), Л. Давидков(3), Г. Гергова(1), Р. Николов(4), В. Камбуров(5), Н. Кацаров(6) и И. Митов(1)
(1)Катедра по медицинска микробиология, МУ -- София, (2) Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, МУ -- София, (3)Катедра по гастроентерология и обща хирургия, УМБАЛ „Св. Екатерина” -- София, (4)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” -- София, (5)Клиника по гастроентерология, І МБАЛ -- София, (6)Клиника по гастроентерология, СБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София
Резюме: Цел е да се проучи първичната резистентност на Helicobacter pylori към Clarithromycin според местоживеенето и географските области. Общо 650 щама H. pylori от нелекувани възрастни бяха включени в проучването. Щамовата чувствителност беше определяна с метода на граничните стойности. Първичната резистентност към Clarithromycin беше 20.2%, което показва предимството на предварителното тестуване на чувствителността на бактериите пред емпиричната терапия. Честотата на резистентност не беше свързана с възрастта, пола и вида заболяване, но беше по-висока в София (23.8%) спрямо другите градове (15.8%) и селата (4.3%). Честотата на резистентността в Североизточна/Централна България (5.4%) беше значително по-ниска от тази в София (23.8%) и другите селища в югозападната част на страната (19.0%). В заключение, честотата на първичната резистентност на H. pylori към Clarithromycin у нас е вече висока. За първи път се съобщават едновременно географската област и вида населено място (столицата) като рискови фактори за първична резистентност на H. pylori към Clarithromycin. Тези фактори трябва да се съобразяват при предписване на емпирични схеми за инфекцията, а необходимостта за тестуване на чувствителността на H. pylori е от все по-нарастващо значение, особено в големите градове.
Ключови думи: Helicobacter pylori, резистентност, Clarithromycin, географска област, местоживеене, рисков фактор
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Людмила Боянова, дмн, Катедра по медицинска микробио­логия, МУ, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 91 72 730, е-mail: l.boyanova@hotmail.com; l.boyanova@lycos.com

 

 

Анализ на диагностично значими еритроцитни цитограми, получени с хематологичен анализатор ADVIA 2120 - 48,  2012, № 3, 50-54.
М. Велизарова, Т. Ячева и К. Цачев
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София
Резюме: Лабораторният персонал обикновено е отлично запознат с интерпретацията на числените резултати, получени със съвременните хематологични анализатори, докато сложните на пръв поглед цитограми и хистограми остават игнорирани. Целта на това проучване е установяване и интерпретация на типични, диагностично значими еритроцитни (RBC) цитограми при изследване на пациенти с различни заболявания на червения ред. Анализирани са числените и графичните данни, получени при изследване на 946 (342 здрави и 620 с хематологично заболяване) пациенти с помощта на автоматичен хематологичен анализатор ADVIA 2120 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc). Направена е оценка на вида на разпределение на еритроцитния облак според обема (V) и хемоглобинова концентрация (HC) на еритроцитите при желязодефицитна анемия, хетерозиготна и хомозиготна таласемия, мегалобластна и немегалобластна макроцитоза, двойнодефицитна анемия, посттранфузионни промени. Еритроцитните цитограми и другите автоматични хематологични резултати са дискутирани в корелация с клиничните и биохимичните данни при изследваните пациенти.
Ключови думи: автоматични хематологични анализатори, Advia 2120, цитограми, RBC
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Велизарова, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 92-30-916, e-mail: mvelizarova@abv.bg

 

 

Ролята на IL-6 при диагностиката на заболяванията на млечната жлеза - 48, 2012, № 3, 55-57.
В. Узунова(1), А. Учиков(1), М. Мурджева(2), К. Мурджев(1)и Ж. Грудева-Попова(3)
(1)Клиника по гръдно-коремна хирургия, (2)Клиника по имунология и микробиология, (3)Клиника по онкология и хематология, Медицински университет -- Пловдив
Резюме:
Серумното ниво на IL-6 при доброкачествените заболявания на млечната жлеза е малко изследвано, както и съпоставката му при карцином на гърдата. Целта на настоящото проучване е да се изследва серумното ниво на IL-6 при отделните групи доброкачествените заболявания, както и при карцином на гърдата. Изследвани бяха 31 пациентки с доброкачествени заболявания и 13 с карцином на гърдата. Установено бе повишено ниво на IL-6 при пациентките с карцином на гърдата, докато при отделните групи доброкачествени заболявания нямаше повишение на стойностите му. Серумното ниво на IL-6 може да ни послужи както в диагностиката, диференциалната диагноза, така и като следоперативно мониториране.
Ключови думи: IL-6, доброкачествени заболявания, млечна жлеза, карцином
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Узунова, Клиника по гръдно-коремна хирургия, Медицински университет, бул. “Васил Априлов” № 15-А, 4002 Пловдив

 

 

Анализ на финансовата политика на НЗОК в болничната медицинска помощ през периода 2011-2012 г. - 48,  2012, № 3, 58-62.
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме: С цел овладяване на ръста на разходите и контрол на свърххоспитализациите правителството въвежда задължителни делегирани бюджети за всички договорни партньори в болничната медицинска помощ. Стойността на индивидуалните делегирани бюджети на лечебните заведения за болнична помощ се формира от правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности, приемани от НС на НЗОК. Базовата годишна стойност на разходите за дейности през 2012 г. се изчислява, като се вземе предвид средномесечният разход на лечебно заведение за четвърто тримесечие на 2011 г., без да се включват надлимитно изплатени средства, умножен по дванадесет. Приложението на методиката рефлектира в широки граници както към понижение на бюджетите, така и към повишение в различните области. Представени са данни относно приложението на методиката за делегираните бюджети, които водят до извода, че определянето на стойностите е непрозрачно, не е съобразено с обществените здравни нужди и препятства избора на пациентите на изпълнител на болнична медицинска помощ.
Ключови думи: болнична помощ, НЗОК, финансиране
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Български кардиологичен институт, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 02 962 54 54, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

 

 

Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България - 48,  2012, № 3, 63-66. Е. Григоров(1), И. Гетов(1), Х. Лебанова(1) и Е. Насева(2)
(1)Фармацевтичен факултет, МУ -- София, (2)Факултет по обществено здраве, МУ -- София
Резюме:
Целта на изследването е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ по модифициран метод „разход/ефективност” на две различни фармакотерапевтични стратегии за профилактика на атеротромботични инциденти при лечение на острия коронарен синдром (ОКС) за всички групи пациенти (МИ със и без ST-елевация, както и нестабилна ангина), лекувани инвазивно или неинвазивно. При фармакоикономическия анализ на антитромботичната профилактика на ОКС за всички групи сравнявахме терапия с Ticagrelor по отношение на най-често използваната в момента алтернативна стратегия на лечение -- клопидогрел. Наборът болни следва извадката болни, включени в клиничното проучване PLATO. Изследването е изготвено от гледна точка на платеца (здравноосигурителен фонд). В изследването използвахме като резултат за ефективността изчислените сумарни стойности на разходите за различните лекарствени подходи за антитромботична профилактика на ОКС за срок от 12 месеца. С оглед възникването на голямата част от разходите в кратък интервал от време, в изследването не сме използвали дисконтиране.
Ключови думи: остър коронарен синдром, разход/ефективност, антитромботична терапия
Благодарности: Настоящото проучване е финансирано от компанията АстраЗенека.
Адрес за кореспонденция: Гл. ас. маг. фарм. Евгени Григоров, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, е-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net

ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Еволюция на концепцията за болнична архитектура - 48,  2012, № 3, 67-72.
Д. Костадинова
Катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ -- София

 

Исторически аспекти на управлението на времето - 48,  2012, № 3, 73-80.
М. Драганова и Т. Веков

Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен

razdelitel

 

 

bullet 2'2012

Вирусологичен сървейланс на случаите с грипен вирус А(H1N1)2009 в България - 48, 2012, 2, 17-26.
С. Павлова и Р. Коцева.
Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ”, Отдел „Вирусология”, Национален център по заразни и паразитни болести -- София
Резюме: За периода 04.05.2009 г.-08.01.2010 г. в Лабораторията са изследвани общо 2429 проби от суспектни пациенти, като в 792 (32,6%) е доказано наличието на вирусна РНК на новия подтип на грипните вируси. Разпределението им в зависимост от съпровождащата диагноза показва, че най-голям брой положителни проби -- 35,4%, се регистрират в групата пациенти със симптоми на остро респираторно заболяване (ОРЗ), която е и преобладаващата -- 62,5%. Сравнително нисък е броят на положителните с диагноза пневмония (24,6%), на фона на контактните пациенти -- 27,5%. Най-засегнатата възрастова група от т.нар. активно възрастно население между 15 и 30 г. ( 11,9%). Изследвани са 47 проби от бременни и родилки, като в 24 случая е доказано грипно заболяване. В три от положителните проби се касае за починали пациентки. По време на пика на епидемията (45-та седмица) почти 99% от положителните детекции се дължат на новия грипен вирус. Приетият през 2006 г. Национален пандемичен план бе предпоставка за разшифроването на грипната пандемия в България. Данните от проведените вирусологични изследвания ежеседмично се отразяват в информационните бюлетини на WHO и ECDC, като с това допълват общата картина за разпространението на новия вирус в Европа.
Ключови думи: грипна пандемия, нов подтип А(Н1N1)2009
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Р. Коцева, Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ”, Отдел „Вирусология”, Национален център по заразни и паразитни болести, бул.”Столетов” № 44А, 1233 София, e-mail: kotseva@ncipd.org

 

 

Съдействие към антипсихотична терапия сред шизофренно болни пациенти в извънболнични условия -- насочване на интервенции за подобряването му - 48, 2012, 2, 27-31.
И. Василева, В. Миланова и Т. Христова.

Клиника по психиатрия, Катедра по психиатрия, УМБАЛ ”Александровска”, МУ -- София
Резюме: Цели на проучването са установяване размера на несъдействие към антипсихотичната терапия сред извънболнични пациенти с шизофрения и подпомагане избора на подходящи интервенции за подобряване на съдействието. При 226 пациенти с шизофрения, провеждащи невролептично лечение в общността, са оценени приемът на медикаменти, тежестта на психопатологията и социодемографски показатели. Различни форми на несъдействие -- частично или пълно, показват 58,4% от пациентите. Нивата на съдействие корелират с броя хоспитализации през изминалата година, участието в извънболнични програми и са по-високи при мъже на лечение с депо невролептици. Пациентите показват по-висока информираност относно лечението, отколкото мотивация за лечение. Това налага необходимостта от допълнителни интервенции за повишаване на съдействието при шизофрения, основани на мотивационни подходи, наред с психообучение на пациентите и близките им.
Ключови думи: шизофрения, съдействие, невролептично лечение, мотивация, компетентност
Адрес за кореспонденция: Д-р И. Василева, Клиника по психиатрия, УМБАЛ “Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 -- София

 

 

Усложнения при пилинг на епиретинални мембрани - 48, 2012, 2, 32-35.
Х. Благоева и Д. Петров
МБАЛ „Света София” -- София
Резюме: Целта на изследването е да се представят усложненията, съпътстващи пилинга на епиретиналните мембрани при хирургия на макулата. Анализирани са усложненията при 21 пациенти (21 очи), претърпели макулна хирургия в отделение по офталмология, МБАЛ „Света София” -- София. Проследеният период е 12 месеца. Установяват се усложнения от предния и задния очен сегмент: развитие на катаракта -- 3 очи, ятрогенни ретинни руптури -- 1 око, отлепване на ретината -- 1 око, цикатрициални промени в макулата -- 1 око. Усложненията, съпътстващи пилинга на епиретиналните мембрани, могат да се намалят чрез използване на различни похвати, като: точна предоперативна оценка с ОСТ, багрила, 23 G и 25 G методика и др.
Ключови думи: епиретинална мембрана, пилинг, усложнения, ретина
Адрес за кореспонденция: Д-р Христина Благоева, Клиника по очни болести, МБАЛ „Света София”, бул. ”България” № 104, тел. 02 818 46 23, e-mail: ch_blagoeva@abv.bg

 

 

Оценка на аналитичната надеждност на хематологичен анализатор ADVIA 2120: верификация и сравнение с COULTER LH 750 - 48, 2012, № 2, 36-43.
М. Велизарова, Т. Ячева и К. Цачев
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ -- София
Резюме: ADVIA 2120 e нов, напълно автоматичен хематологичен анализатор, създаден за лаборатории с голяма натовареност чрез елиминиране на преданалитичната подготовка на пробите за анализ и редукция на постаналитичното мануално потвърждаване на резултатите. Апаратът работи с безцианиден метод за измерване на хемоглобина и има възможност за определяне на пълна кръвна картина (ПКК), ретикулоцитен анализ, 6-типно диференциално броене на левкоцитите (включително големи неоцветени клетки, LUC), брой еритробласти, морфологични промени в еритроцитите, процент незрели гранулоцити и бласти, съдържание на хемоглобин в ретикулоцитите. ADVIA 2120 има широк линеен диапазон за левкоцити --0,02-400 х 109/ L, хемоглобин 0-225 g/L и тромбоцити 5-3500 х 109/ L. Точността на ADVIA 2120 спрямо COULTER LH 750 е отлична за всички параметри от ПКК и диференциалното броене на левкоцити (коефициент на корелация r > 0,96 с изключение на базофилите). Корелацията между автоматичното диференциално броене и ретику­лоцитния брой спрямо мануалното им определяне, както и възпроизводимостта от ден в ден и в серия, също са много добри.
Ключови думи: хематологични анализатори, ADVIA 2120, автоматично броене на кръвни клетки
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Велизарова, д.м., Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 92 30 928; e-mail: mvelizarova@abv.bg

 

 

Анализ на разходите за болнична медицинска помощ и на достъпността в сектора на задължителното здравно осигуряване през 2010 г  - 48, 2012, 2, 44-50.
Т. Веков
Български кардиологичен институт
Резюме: Целта на статията е да се представят и анализират разходите за болнична медицинска помощ в сектора на задължителното здравно осигуряване, мерките за ограничаване на преразходите и достъпността на пациентите до болнично лечение. Открояват се няколко фактора, които влияят върху потреблението на болничните услуги по области. София-град и Пловдив са водещи по размер на усвоените средства за болнична помощ на глава от населението и съответно по по-добра достъпност до нея поради големия брой лечебни заведения на територията им, които имат сключени договори с РЗОК -- за София -- 62, а за Пловдив -- 42 бр. В областите, където е установен по-широк достъп до болнични услуги, който правопропорционално корелира с нивата на хоспитализация, се констатира подобрена достъпност, дължаща в по-голяма степен на развитието на частните лечебни заведения и в по-малка степен на наличието на университетски болници. Групата на изоставащите по достъпност области се характеризира с липса на инвестиции в болничната помощ, независимо от техния произход -- държавен, общински или частен. Обобщеният икономически извод от из­следването е, че за да бъде осигурена средна достъпност (0,792) за всички области в страната, е необходимо да се гарантират условия за инвестиции в болничната помощ в изоставащите области.
Ключови думи: болнична медицинска помощ, разходи, достъпност, задължително здравно осигуряване
Адрес за кореспонденция: Доц. Тони Веков, Български кардиологичен институт, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 02 962 54 54, факс 02 962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

 

 

Проучване на корелацията между sRANKL и OPG в серум на пациенти с радикуларни кисти на челюстите и максимален рентгенов диаметър на кистите - 48, 2012, №2, 50-54.
П. Печалова (1), П. Павлов (2), А. Бакърджиев93) и Д. Терзиева(2).
(1)Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив, (2)Катедра по клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- Пловдив, (3)Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: С откриването на цитокиновата система RANKL/RANK/OPG знанията за биологията на костната тъкан значително нараснаха. Целта на изследването бе да установи съществува ли корелация между серумната концентрация на sRANKL и OPG при пациенти с радикуларни кисти на челюстите и максималния рентгенов диаметър на кистите (d(max)). Проучването е осъществено при 35 пациенти с радикуларни кисти на челюстите. Вземани са предоперативно, сутрин на гладно, кръвни проби, които след отделяне на серум са замразявани при температура --18о С. Селектираните проби са изследвани с имуноензимни методи за количествено определяне с ELISA-kits Biomedica, Austria и двойни анализи. Максималният рентгенов диаметър на радикуларните кисти е определян като средна аритметична стойност от по-големия от двукратно измерените (през интервал от поне 48 часа) два взаимно перпендикулярни диаметъра, единият от които е успореден на оклузалната зъбна равнина. В изследването са включени 17 (48,6%) пациенти с радикуларни кисти на горната челюст със средна стойност на d(max) 3,11 +/- 0,41 cm и 18 (51,4%) пациенти с радикуларни кисти на долната челюст с d(max) 4,24 +/- 0,98 cm. Средната концентрация на sRANKL в серума е 2,14 +/- 0,45 pmol/l, а на OPG -- 4,04 +/- 1,33 pmol/l. Коефициентът на корелация по Spearman между sRANKL и d(max) е r = 0,143 (Р = 0,412), а коефициентът на корелация по Pearson между OPG в серум и d(max) е r = 0,286 (Р = 0,096). Не се установява корелация между серумната концентрация на sRANKL и OPG при пациенти с радикуларни кисти и d(max) на кистата.
Ключови думи: sRANKL, OPG, радикуларни кисти
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Печалова, Катедра по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Свети Георги”, бул. „Пещерско шосе” № 66, ет. ІV, 4000 Пловдив, GSM: 0898 468 498

 

 

Белодробен карцином при работещи в чугунолеенето, подземния добив на кафяви въглища и оловно-цинкови руди  -48, 2012, №2, 55-58.
E. Петрова
ДКЦ „Токуда” -- София
Резюме: Цел на проучването е да се извърши медицински скринингов преглед при работници в чугунолеенето и в мините за добив на кафяви въглища и оловно-цинкови руди с цел ранно откриване на белодробния карцином и насочване на пациентите за своевременно и адекватно лечение. В условията на скрининг e осъществено cross sectional case control study с включени задно-предни белодробни рентгенографии при 1600 минни работници от добив на кафяви въглища и рудодобив и 925 чугунолеяри (81 -- от Леярмаш -- София, 451 -- Чугунолеене -- Ихтиман, 288 -- Осъм ЕАД -- Ловеч, и 107 -- от чугунолеене и стоманолеене в Енергоремонт -- Кресна). Белодробните рентгенографии са разчетени с помощта на ILO International Classification of Radiographs, Geneva, 1980. 1796 са експонираните на кварц миньори и 256 -- неекспонираните служители. Средната продължителност на производствения стаж при чугунолеярите е 13.9, а при миньорите -- 13.5 год. Средната възраст на минните работници е 42.82 год., а на чугунолеярите -- 46.5. Над 50% от чугунолеярите и 64.2% от минните работници са пушачи. Експонираните на кварц съдържащ прах миньори са 1540 (85.7%), като те са разпределени в три рискови групи: първа -- с най-интензивна, втора -- със средно изразена, и трета -- с най-ниска професионална кварцова експозиция. Извършена е статистическа обработка на рентгеновите находки, суспектни за белодробен карцином при използване на SPSS софтуер. Рентгенови находки, съмнителни за белодробен карцином, са установени при 15 кварц-експонирани минни работници и при 4 неекспонирани служители в мините (Р < 0.05 -- Fisher's Exact Test). От общо 925 скринирани чугунолеярни работници 865 са експонирани на кварц и токсични фактори. Общият брой и относителният дял на суспектните за белодробен карцином рентгенови находки при изследваните експонирани чугунолеяри е 6 (0.71%). Всички съмнителни за белодробен карцином рентгенови находки са открити при експонирани чугунолеярни работници. Подземните миньори и чугунолеяри са подложени на въздействие на кварц, бентонит, метален прах, полиакрилни ароматни хидрокарбонати, дървесен прах, смоли и манган от въздуха на работната среда и са застрашени от поява на професионален белодробен карцином, диагностициран след предшестваща силикоза. При съмнение за белодробен карцином се препоръчва незабавно насочванe на пациента за окончателна диагноза и своевременно адекватно лечение. Скринингът, целящ ранна диагноза на белодробния карцином при миньори и леяри, следва да включва анамнеза за вредни фактори в работната среда с акцент дихателна система, физикален белодробен статус и извършване на конвенционална белодробна рентгенография.
Ключови думи: кварц, химически фактори, мини, чугунолеене, белодробен карцином
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Елисавета Петрова, дмн, ДКЦ „Токуда”, бул. „Никола Вапцаров” № 51 Б, 1407 София

 

 

Управление на качеството във фармацевтичната индустрия: сравнение на ISO 9001 с GMP48, 2012, 2,  59-66.
А. Стоименова и Г. Петрова
Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Настоящата разработка има за цел да разгледа основните принципи на GMP и ISO 9001, да ги сравни, както и да обсъди постигането на съответствие с изискванията им. Анализирани са различията в основните изисквания между ISO 9001, европейските изисквания за добра производствена практика и Наредба № 15 от 17.04.2009 г. на МЗ за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества. Анализът се фокусира върху концептуалните разлики в подхода и изискванията на двата стандарта -- ISO 9001 и GMP. Анализът на основните различия между GMP и ISO 9001 в областта на лекарствените продукти формира заключението, че GMP произво­ди­те­ли­те, въвели ISO 9001, имат управленско предимство пред тези, които не са въвели международния стандарт. Производителите на лекарствени про­дукти биха са облагодетелствали от добавянето на ISO 9001 към вече изградената система за управление на качеството по GMP, защото добавя ценни елементи към системата, касаещи измерването на процесите и програмите за удовлетворението на клиентите. Очакваните ползи от успешното интегриране на двата стандарта са възвръщане на направените инвестиции чрез намаляване на разходите за производството на лекарствени продукти и дистрибуция, както и чрез повишаване на ефективността на процесите, вкл. намаляването на липсите на лекарствени продукти. Безспорно GMP има задължителен характер за производителите на лекарствени продукти (а в някои държави и за козметични продукти, медицински изделия и др.), но добавянето на принципите и изискванията на ISO 9001 към вече изградената съгласно GMP система създава по-добро управление на системата и предлага допълнителни предимства. Създаването на фармацевтичната система за управление на качеството ICH Q10 е ясен сигнал за потребността от обединяването на изискванията за целите на фармацевтичния бранш и улеснява организациите, които въвеждат и двата стандарта. Независимо от разликите между тях ISO 9001 и GMP имат позитивен ефект върху фармацевтичното производство и разпространение по цял свят и ISO 9001 допълнително увеличава гаранциите за тяхната безопасност.
Ключови думи: добра производствена практика, стандарти за качество, управление на качеството, лекарствени продукти, GMP, ISO 9001
Адрес за кореспонденция: Доц. Асена Стоименова, дф., Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, тел. 02 9236 589, e-mail: assena_stoimenova@mail.bg

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Палиативни грижи в неврологията - 48, 2012, 2, 71-75.
Е. Витева
Катедра по неврология, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: За голяма част от прогресиращите неврологични заболявания палиативните грижи започват от поставянето на диагнозата и преминават през подкрепяща и терминална фаза, в които са ангажирани общопрактикуващите лекари, мултидисциплинарен екип от специалисти, както и близките напациента. По-често срещани неврологични заболявания с необходимост от палиативни грижи са: мозъчносъдова болест, множествена склероза, болест на Паркинсон, остър и хроничен демиелинизиращ полиневрит, деменции, мозъчни тумори, латерална амиотрофична склероза. В хода на заболяването палиативните грижи включват: 1. Мониториране на жизнено важни функции на организма; 2. Наблюдаване за развитие на усложнения и започване на своевременно лечение; 3. Контрол на придружаващите заболявания; 4. Общи грижи; 5. Симптоматично лечение с цел подобряване на комфорта на пациента и повишаване качеството му на живот; 6. Подготовка на болния и близките за смъртния изход в терминалната фаза. В тази обзорна статия с практическа насоченост са представени по-честите усложнения при тежко болни и обичайно контролираните придружаващи заболявания. Изброени са общите грижи, вкл. по-специфичните при посочените неврологични заболявания. Дадени са указания за симптоматично лечение на по-често срещаните състояния при неврологичните заболявания с необходимост от палиативни грижи: умора, двигателни нарушения, булбарна симптоматика, дихателни, гастроинтестинални и урологични нарушения, болка, когнитивни, поведенчески и психични симптоми, инсомния, ортостатична хипотония.
Ключови думи: палиативни грижи,мултидисциплинарен екип, мониториране, усложнения, общи грижи, симптоматично лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Екатерина Витева д. м., Катедра по неврология, Медицински университет, ул. Васил Априлов № 15А,4002 -- Пловдив, GSM 0887752235, e-mail: kiv14477@yahoo.com

razdelitel

 

bullet 1'2012

Клинични особености на грипа през сезона 2010/2011 г.при хоспитализирани болни - 48, 2012, 1, 32-37.
А. Кахтан(1), М. Славова(2), А. Мангъров(1, 2), Н. Найденова(1), В. Кръстев(2), М. Илиева(2), Е. Александрова(2), Н. Корсун(3), Ф. Апостолов(1), Д. Страшимиров(2), Т. Червенякова(1, 2) и М. Тихолова(1, 2)
(1)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ -- София, (2)СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” -- София, (3)Национален център по заразни и паразитни болести -- София
Резюме: Високата заболяемост и смъртност от грип сред определени рискови групи поставя ежегодно сериозни проблеми пред общественото здравеопазване. Това е причината за нестихващия интерес към проучване на характерните клинични прояви на заболяването. Целта ни е да проследим закономерностите в клиничното протичане на 110 хоспитализирани пациенти през грипния сезон 2010/2011 г. Eтиологична диагноза е поставена при 54 случая (49,1%) чрез Real Time RT-PCR. Установена е eдновременна циркулация на грипните вируси А и В в обществото. Наблюдава се значително преобладаване на пациенти от детската възраст -- 72 (65,4%). Високият фебрилитет при 106 от пациентите (96,3%) е основна проява на заболяването. Катаралният синдром протича с разнообразни прояви, като с най-висока честота се установява ларинготрахеит -- 68 болни (61,8%). Диспептични прояви са налице при повечето пациенти в детска възраст -- 68 (57%). Грипът протича с усложнения при преобладаващия брой пациенти -- 82 (74,5%). Не се установяват значими разлики в тежестта на заболяванията, причинени от грипен вирус А и грипен вирус В. Усложненията са характерни за грип А и грип В, като тези от страна на ЦНС се установяват само при болни с грип В.
Ключови думи: грип А (H1N1), грип В, клинични прояви, усложнения
Адрес за кореспонденция: Доц. Майда Тихолова, д.м., Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 17, 1606 София, тел. 02 952 26 97, e-mail: tiholova@gmail.bg

 

 

Лечение на анемия в ранния постоперативен период при пациенти с бъбречна трансплантация с дарбепоетин алфа – 48, 2012, №1, 38-42.
Е. Паскалев
Клиника по нефрология и трансплантация, МБАЛ “Александровска” -- София
Резюме: Бъбречнотрансплантираните пациенти имат висок риск за развитие на анемия в ранния постоперативен период след трансплантацията. Целта на проучването е да представи ефекта от приложението на дарбепоетин алфа в периода непосредствено преди трансплантацията за лечение на анемията в ранния постоперативен период. Проведено е изследване на 14 бъбречнотрансплантирани пациенти от нашия трансплантационен център с предоперативно ниво на хемоглобина 109 +/- 8 g/l. Пациентите получиха лечение с дарбепоетин алфа 60 mcg подкожно пет дни преди интервенцията. Четирима пациенти получиха втора такава доза след трансплантацията. При един пациент имаше необходимост от хемотрансфузия поради масивна периоперативна кръвозагуба, а при двама имаше незначителна кръвозагуба. Средното хемоглобиново ниво падна до 97 g/l, след което се повиши до 119 g/l на 30-ия ден след трансплантацията. Тези резултати показват, че лечението с дарбепоетин непосредствено преди трансплантацията е ефективно и сигурно за поддържане на високи хемоглобинови нива в ранния постоперативен период.
Ключови думи: бъбречна трансплантация, бъбречна анемия, дарбепоетин алфа
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Е. Паскалев, д.м.н., Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230 333, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

 

Проучване на широкоспектърните бета-лактамази при щамове Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli в две университетски болници – Варна – 48, 2012, 1, 43- 47.
Р. Марковска(1), Т. Стоева(2), К. Божкова(2) и И. Митов(1)
(1)Катедра по медицинска микробиология, МУ -- София, (2)Катедра „Микробиология”, МУ -- Варна
Резюме: Бяха изследвани 43 клинично значими изолата от сем. Enterobacteriaceae: 27 K. pneumoniae и 16 E. coli, с редуцирана чувствителност или резистентни на цефалоспорини от III генерация, изолирани през 2006 г. и 2009 г. от 2 медицински центъра, Варна. Бяха определени антибиотичната чувствителност, възможността за конюгативен пренос, наличието и видът на широкоспектърни бета-лактамази (ESBL) чрез полимеразоверижна реакция и секвениране, както и генетичната свързаност на изолатите. При всички щамове беше доказана продукцията на ESBL, като основните типове беталактамази са от CTX-M групата (97%). Само един щам от 2006 г. произвеждаше SHV-12. При K. pneumoniae щамовете бяха установени основно СТХ-М-3 ензими -- в 89%, докато при E. coli преобладаваха CTX-M-15 -- 88%. CTX-М-15 продуциращите E. coli принадлежаха към два клона, от които един основен -- клон А (9 от 15 щама). Конюгационните експерименти бяха успешни само при половината от тестваните щамове E. coli. При щамовете К. pneumoniae установихме 7 клона, от които един доминантен (в 48%), както и висока честота на конюгационен пренос при продуцентите на СТХ-М-3 (100%) и еднакъв фенотип на трансконюгантите. ESBL продуцентите показват висока резистентност към аминогликозиди Tobramycin и Gentamicin, а по отношение на Amikacin щамовете K. pneumoniae са значително по-устойчиви (p < 0.001) в сравнение с щамовете E. coli. K. pneumoniae също така са сигнификантно по-резистентни към Co-trimoxazole и са значително по-чувствителни към Ciprofloxacin. На базата на тези резултати може да се предположим, че клоналното разпространение играе основна роля за високия процент на СТХ-М-15 E. coli продуценти, а хоризонталният плазмиден трансфер -- за разпространението на CTX-М-3 ензимите при K. pneumoniae изолати.
Ключови думи: широкоспектърни бета-лактамази (ESBL), изоелектрично фокусиране (IEF), CTX-M-15
Адрес за кореспонденция: Д-р Румяна Марковска, Катедра по микробиология, Медицински факултет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, е-mail: markovska73@abv.bg

 

 

Фактори, влияещи на медиците за избора на онкопластична хирургия на гърдата, базирана на пластики с локални ламба – 48, 2012, 1, 50-56.
В. Молов(1), И. Трайков(1), Б. Хаджиев(1), И. Дойчинов(2) и П. Тимонов(2)
(1)Клиника по изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински университет -- Пловдив, (2)Отделение по съдебна медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Успешното навлизане в практиката на всяка нова форма на лечение зависи до голяма степен от приемането й от самата медицинска общност. Малко изследвания има по въпроса, как медиците в България приемат онкопластичната хирургия на рака на гърдата като модел на хирургично лечение. Цел на настоящото изследване е оценка на влиянието на възрастта, пола, специалността и стажа по нея върху приемането на избрани онкопластични модели, базирани на пластики с локални ламба от медиците. В експериментална студия върху труп и чрез компютърно моделиране са разработени девет онкопластични модела на пластики с локални ламба. Те са оценявани в мултимедийно анкетно проучване, базирано на диаг­нос­тич­ната скала на Likert. Онкопластичните модели, базирани на пластики с локални ламба, по своята хирургична същност са форма на органосъхраняваща хирургия. В края на операцията се сформира гърда, с премахнат в хистологично чисти граници тумор. Онкологичната същност на операцията е по-близка до теорията на B. Fischer или U. Veronesi, в зависимост от това дали е избрана лъмпектомия през дермопексичен модел, или квадрантектомия през редукционен модел. Нашите изследвания показаха, че влиянието на възрастта, включително и на такъв факторен признак като “стаж по специалността”, е незначително за приемането на онкопластичната хирургия. Изводи: 1. Триизмерният компютърноаниматорен модел е ефективен при изучаване на очакванията и възприятията на медици от онкопластичната хирургия. 2. Идеите за реконструктивна и онкопластична хирургия на гърдата по повод рак на млечната жлеза са приемани много добре от медиците. 3. Рейтинговата оценка на стандартизирани модели на онкопластичните техники, базирани на пластики с локални ламба, се влияе основно от нивото на медицинска информираност и от личния и професионалния опит на медиците.
Ключови думи: рак на гърдата, онкопластична хирургия, пластика с локални ламба
Адрес за кореспонденция: Д-р Веселин Молов, Клиника по изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински университет -- Пловдив, е-mail: oncoplasticsgbg.@abv.bg

 

 

Шумови увреждания и тяхната профилактика при работници от мините – 48, 2012, 1, 57-61.
Е. Петрова(1) , Д. Меджидиева(2), М. Антонов(2)
и В. Захов(2)
(1)ДКЦ „Токуда” -- София, (2)Клиника по професионални заболявания, МБАЛ „Св. Ив. Рилски” -- София
Резюме: Цел на проучването е да се постигне ранна диагностика на професионалните и общите социално значими УНГ болести при работещи в добива на кафяви въглища и оловно-цинкови руди и да се предложат мерки за здравeн мониторинг и наблюдение. Извършено е срезово case control проучване на 1949 минни работници от подземния и надземния добив на кафяви каменни въглища и оловно-цинкови руди. При скрининг са осъществени анамнеза за шумовия фактор в работната среда, вредни навици (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол), сегашна анамнеза с акцент върху слуховия анализатор, УНГ преглед, тонална прагова и надпрагова аудиометрия. 87.6% от скринираните минни работници са експонирани на шум, а 12.4% са неекспонирани (Р > 0.05). Извършен е непараметричен, корелационен и вариационен статистически анализ, и е калкулирана сигнификантност, като е приложен SPSS софтуер. Двустранен професионален слухов неврит е установен при 43 (74.1%), шумов синдром -- при 67 (81.7%) и начален слухов неврит -- при 7 (75.0%). От минните работници с едностранен слухов неврит 19 (86.4%) работят в кафявия въгледобив и 3 (13.6%) -- в оловно-цинковия рудодобив. Двустранен слухов неврит е констатиран при 28 (43.8%) работници от кафявия въгледобив и 36 (56.2%) -- от оловно-цинковия рудодобив. Начален професионален слухов неврит е открит само при 10 минни работници от добива на кафяви въглища. Шумовите слухови увреждания свързваме с продължителна професионална шумова експозиция. Те се срещат най-често във възрастта 41-60 г., следвана от 21-40-годишните (P < 0.0001). Сигнификантно (P < 0.01) преобладават абсолютният брой и относителният дял на работниците, експонирани на шум в мините за добив на кафяви въглища и оловно-цинкови руди. Професионалните УНГ болести (шумов синдром, двустранен слухов неврит, начален слухов неврит) доминират всред работниците в кафявия въгледобив. Регистрираните чести професионални слухови увреждания при минни работници изискват системен скрининг и наблюдение с включена анамнеза, УНГ преглед, тонална прагова и надпрагова аудиометрия (по преценка).
Ключови думи: шум, въглища, руди, минен добив, шумови увреждания, глухота
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Елисавета Петрова, дмн, ДКЦ „Токуда”, бул. „Никола Вапцаров” № 51 Б, 1407 София

 

 

Последна актуализация: 25.02.2013

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
Дизайн и поддръжка на  Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ