Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


 
Том 47, 2011 г.

 

bullet 4'2011

Гломерулни увреждания при болни с псориазис -- 47, 2011, №  4, 41-44.
Р. Робева(1), М. Йорданов(1), А. Костадинова(1) и Т. Тодоров(2)

(1)Катедра по вътрешни болести, МУ -- София, (2)Катедра по патоанатомия, МУ -- София
Резюме: Съчетаването на имуннообусловени болести е добре познато. По отношение на псориазиса се приема, че бъбречното засягане не е често, но са описани случаи на IgA, мембранозен, мембранопролиферативен гломерулонефрит и ОСГСХ при болни с псориазис. Ние съобщаваме за пет случая на подобно съчетание, включващи два мезангиопролиферативни ГН със и без IgA отлагания, един мембранозен ГН, един с ОСГСХ и една лупусна нефропатия. Всички те са подложени на имуномодулиращо лечение според типа на морфологичното увреждане, с добър резултат при 4 от тях по отношение на бъбречното увреждане и подобрение на кожните лезии при всички. Поради ограничения брой случаи и отсъствието на специфични хистологични прояви съществуването на псориатична нефропатия остава несигурно. Предвид голямата разнородност както в нашия материал, така и в данните, публикувани в медицинския печат, ние сме по-склонни да приемем, че се касае за по-често срещано съчетание на имунни болести, които имат свързващи звена в имунната си патогенеза.
Ключови думи: псориазис, гломерулонефрит
Адрес за кореспонденция: Доц. Р. Робева, КТВБНДКФ, УМБАЛ ”Св. Иван Рилски”, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, 1431 София, тел. 02 8510846

 

 

Индивидуален подход при имуносупресивното лечение след бъбречна трансплантация - 47, 2011, №  4, 45-48.
Е . Паскалев

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска” -- София
Резюме:  Бъбречната трансплантация е оптимален метод за лечение на хроничната бъбречна недостатъчност. Постигнато е значително удължаване на преживяемостта на присадката и на пациента, дължащо се на напредъка в об­ластта на имунологията и имуносупресивната терапия. Целта на на­стоя­що­то проучване е да се характеризира индивидуалният подход в иму­но­суп­ресивното лечение при бъбречнотрансплантираните пациенти. Про­уче­ни са 445 бъбречнотрансплантирани пациенти и използваните при тях имуносупресори. Направена е характеристика на всички имуно­суп­ре­сивни комбинации. Имуносупресията се характеризира с приложение на съвременни имуносупресори и техни комбинации с цел намаляване честотата на отхвърляне, удължаване преживяемостта на трансплантата, намаляване на страничните ефекти от имуносупресорите и оптимизиране на имуносупресивните комбинации с цел превенция на развитието на неопластични заболявания. Имуносупресията е представена с голям брой разнообразни комбинации, което стои в основата на осъществяването на индивидуален подход.
Ключови думи:  бъбречна трансплантация, имуносупресия, индивидуален подход
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Е. Паскалев, д.м.н., Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230 333, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

 

Корекция на анeмичния синдром с Mircera, прилаган веднъж месечно, при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий - 47, 2011, №  4, 49-52.
М. Любомирова(1), И. Асенова(2) и Кр. Ашикова(3)

(1)Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” -- София, (2)МБАЛ -- Монтана, (3)МБАЛ „Св. Анна‘’ -- София
Резюме:  Целта на проучването е да се проследи корекция на анемичния синдром с Mircera, прилаган веднъж месечно, при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий. Изследвани са 29 болни, 11 мъже и 18 жени на средна възраст 64.68 +/- 12,94 г., средна давност на ХБН 2.89 +/- 1,47 г. и на анемичния синдром 1.60 +/- 0.85 г. Бъбречната функция е определена по формулата на Cockcroft-Gault -- стойностите на серумния креатинин са 210 +/- 64.39 mcmol/l. Изследвания на Hb са правени на старта, на 3-ия и 6-ия месец от лечението с Mircera. Лечението с дългодействащото средство, стимулиращо еритропоезатa -- Mircera, е начална, коригираща терапия за изследваните болни. Средната прилагана доза на медикамента е 100 mcg месечно (1,2 mcg/кg месечно), като приложението е еднократно месечно. Средната стойност на Hb преди лечението е 9,91 g/dl, а на 6-ия месец от лечението е 11,83 g/dl. Тази схема доведе до постигане и трайно задържане на нивата на Hb в таргетния диапазон (средните стойности на 6-ия месец от лечението са: Hb мъже 12.8 g/dl, Hb жени 11.5 g/dl). CERA (Mircera) може да се прилага еднократно месечно при стартова терапия на болни с анемия и бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий. Медикаментът има много добър толеранс и поддържа стабилни нива на Hb с минимални вариации.
Ключови думи:  хронична бъбречна недостатъчност, анемия, дългодействащо средство, стимулиращо еритропоезата, Mircera
Адрес за кореспонденция:  Д-р Мила Любомирова, д.м., Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Алексан­дровска”, ул. „ Св. Г. Софийски” № 1, 1431, София, тел. 02 9230229, e-mail: Mljubomirova@yahoo.com

 

 

Изследване на икономическите резултати от лекарствената политика в областта на онкологичните заболявания през 2011 г. - 47, 2011, №  4, 53-60.
Т.  Веков

Търговска лига национален аптечен център
Резюме:  В статията са разгледани резултатите от промяната в края на 2010 г. с решение на Министерството на здравеопазването (с писмо 91-00-229/ 23.12.2010 г. до директорите на болници) в начина на договаряне, доставяне и употреба на лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания, регламентиран с Наредба № 34/ 25.11.2005 г. Представените сравнителни ценови и количествени анализи дават основание да отбележим обезпокояващия факт, че вследствие на проведените изменения се премахват всички контролни механизми, гарантиращи ефективността -- ограничени количества, съобразени с бюджета; референтни цени, базиращи се на по-ниската цена от осем референтни държави и цената от предходно договаряне, както и нормативно регламентирана спецификация по продукти чрез Наредба №34/25.11.2005 г. В резултат на извършените реформи в лекарствената политика онкологичните медикаменти увеличават цените си средно с 68,64%. Пряко следствие от увеличените цени е увеличената стойност на същите количества медикаменти през 2011 г. в сравнение с 2010 г. с приблизително 12,5 млн. лв. (16,17%). Трябва да отбележим и че към увеличените цени през 2011 г. се добавят и фактори като: увеличени количества, включване на нови патентовани и скъпи продукти в спецификациите на болниците, както и замяна с терапевтично аналогични патентовани продукти от същите фармацевтични производители, чиито цени са многократно по-високи.
Ключови думи:  лекарствени продукти за онкологични заболявания/лекарствено снабдяване, нормативни изменения, договаряне
Адрес за кореспонденция: Доц. Тони Веков, Търговска лига национален аптечен център, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 02 962 54 54, факс 02 962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

 

 

Интегрална оценка на здравето при деца, живеещи в различни по степен атмосферно замърсяване и социално-икономически условия - - 47, 2011, №  4, 61-65.
Т. Търновска(1), Б. Маринов(2) и С. Мандаджиева(2)

(1)Катедра “Хигиена, екология и епидемиология”, (2)Катедра “Патологична физиология”, Медицински университет -- Пловдив
Резюме:  В годините на прехода към пазарна икономика много от замърсяващите жизнената среда предприятия бяха закрити или силно намалиха производствения си обем, което доведе до подобряване на екологичната обстановка в страната. В съответствие с това изследванията показаха подобряване на редица здравни показатели. Социално-икономическата ситуация обаче се характеризираше с висока безработица, дефицитно хранене, липса на възможност за пълноценен отдих, ежедневен стрес. Целта на това изследване е да се направи интегрална оценка на здравето при деца в зависимост от някои социално-икономически и битови фактори. Беше проведен кардио-пулмонален тест с натоварване (тредмил Тгасk Маstег ТМ, USA) на две групи клинично здрави деца от Димитровград, посещаващи едни и същи учебни заведения, но живеещи при различни нива на атмосферно замърсяване и социално-икономически условия (оценени по образованието на родителите): І гр. -- 66 деца на възраст 13,30 +/- 0,46 год. (X +/- SD), ІІ гр. -- 61 деца (13,41 +/- 0,50 год.). Резултатите показаха по-нисък физически капацитет при децата от втора група въпреки по-благоприятните за тях екологични условия. Това съответства на достоверно по-ниската степен на образование на родителитне им. Заключението е, че социално-икономическият статус при подрастващи има водещо значение за нивото на физическия им капацитет спрямо негативното влияние на нискостепенното атмосферно замърсяване.
Ключови думи:  атмосферно замърсяване, кардио-пулмонален тест, социално-иконо­ми­чески статус
Адрес за кореспонденция:  Доц. д-р Т. Търновска, д.м.н., ул. “Лозенград” № 24, 4000 Пловдив, е-mail: turnovt@yahoo.com

 

 

Влияние на изкуствената перфлуоровъглеродна кръв FC-43 emulsion върху макроскопската, хистологичната и ултраструктурната характеристика на белите дробове и киселинно-алкалния и газовия баланс при зайци - - 47, 2011, №  4, 66-72.
Е. Янев(1), С. Лазаров(1), М. Балуцов(1), А. Момчилова(2) и Р. Панков(3)

(1)Катедра по патологична физиология, МУ -- София, (2)Институт по биофизика, БАН -- София, (3)Биологичен факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” -- София
Резюме:  Изкуствената кръв, съдържаща перфлуоровъглеродни съединения, е средство на избор за пълно или частично обемно заместване при липса на пълноценна кръв или еритроцитна маса. Тя се използва за перфузиране на донорски органи, при остри кръвоизливи и в реанимационните мероприятия при респираторен дистрес-синдром у възрастни. Перфлуоровъглеводородните частици се екскретират и елиминират от човешкия организъм през белите дробове. За пълното им изчистване са нужни 1-2 седмици. Съществува възможност за увреждане структурата и функцията на бело­дробната сърфактантна система. Поради това проведохме макроскопско, хистологично (светлинномикроскопско), ултраструктурно (електронномикроскопско) проучване върху морфологията на белите дробове и биохимично проучване върху киселинно-алкалния и кръвногазовия метаболизъм на зайци, перфузирани с изкуствената перфлуоровъглеродна кръв FC-43 emulsion. Резултатите при контролната и опитната групи животни са твърде сходни, което говори, че FC-43 emulsion не предизвиква каквито и да било структурни нарушения в белодробния паренхим.
Ключови думи:  белодробен паренхим, белодробна сърфактантна система, изкуствена перфлуоровъглеродна кръв, FC-43 emulsion, киселинно-алкален и кръвно­га­зов баланс
Адрес за кореспонденция: Д-р Симеон Лазаров, дм, Катедра по патологична физиология, Медицински факултет, МУ, ул. ”Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 0897 751 493, е-mail: maks2000@abv.bg

 

razdelitel

 

bullet 3'2011

Проучване на регионалната регистрирана заболяемост от онкологични заболявания в две населени места от Пловдивска област за 15-годишен период - 47, 2011, 3, 27-33.
Р. Димова(1), Н. Ананощев(2), Р. Димов(3) и Т. Апостолова(2
(1)Катедра по здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина, Медицински университет -- Пловдив, (2)Регионален онкологичен център -- Пловдив, (3)ІІІ хирургия, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Целта на проучването е да се направи анализ на регистрираната заболяемост от онкологични заболявания в две населени места с приблизително еднакви демографски показатели (брой жители и възрастова структура). Анализирани са регистрираните онкологични заболявания от две населени места за 15-годишен период. Използвани са статистическите анализи: вариационен, алтернативен, непараметричен, графичен, пряк метод на стандартизация, анализ на преживяемостта и анализ на динамичните промени. Съществува по-висока регистрирана заболяемост при лицата над 60 год. за с. Труд в сравнение със с. Първенец. При стандартизиране на показателя заболяемост съществува статистически значима разлика между локо-регионалната онкологична заболяемост в двете населени места, която е по-висока за с. Труд. Абсолютният прираст на новооткритите случаи за 15-годишния период при база 1994 г. регистрира нарастване единствено при заболявания на колона и ректума; на мъжката полова система и на млечната жлеза. Средно петгодишна преживяемост имат 45% от жените с карцином на млечната жлеза.
Ключови думи: регионална заболяемост, онкологични заболявания, преживяемост
Адрес за кореспонденция: Д-р Росица Димова, дм, Катедра по здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина, МУ, ул. "В. Априлов" № 15а, 4000 Пловдив, тел. 032 60 20 39, GSM 0887 36 30 22

 

 

Трихинелоза -- клинико-епидемиологични данни за епидемичен взрив в гр. София - 47, 2011, № 3, 34-36.
К. Вутова(1), А. Гоцева(¹), М. Тихолова(1), И. Атанасова(2), Р. Чипева¹, В. Велев(3), З. Сабит(3) и С. Петкова(4)

(1)Катедра по инфекциозни, паразитни и тропически болести, МУ -- София, (2)РИОКОЗ -- София, (3)Катедра по биология, МУ -- София, (4)Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей -- БАН
Резюме: Диагностицирани и лекувани са осем болни от едно семейство с трихинелоза. Диагнозата е поставена въз основа на клиничната симптоматика, хематологични, серологични изследвания и на епидемиологични данни. Всички са хоспитализирани в тежко състояние, с висок фебрилитет до 40°С, миалгия, с вратна ригидност, оток по лицето и крайниците, обрив по кожата на тялото. Установяват се левкоцитоза (от 16.8 до 32.6 G/l), еозинофилия (от 0,20 до 0,46), повишени стойности на креатинин-фос­фо­ки­на­зата (до 5028 U/l) и чернодробните трансаминази (AST до 433 U/l, ALT до 476 U/l), положителни серологични методи -- реакция пасивна хемаглутинация (РПХА) с титър до 1:25 600. След проведено лечеие с Albendazole (Zentel) 10 mg/kg за 7-10 дни, кортикостероиди, антихистаминови препарати и венозни инфузии състоянието на болните се подобри. Заразеното месо, което са консумирали, е от домашно прасе, отгледано в двора на къщата и не е изследвано за трихинелоза, но в уловените в близост до дома диви плъхове установихме трихинелна инвазия.
Ключови думи: трихинелоза, фебрилитет, миалгия, еозинофилия, левкоцитоза, креатинин-фосфокиназа, серодиагностика, Albendazole, домашно прасе, гризачи
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Велев, Катедра по биология, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София, е-mail: velev_md@mail.bg

 

 

Генетична хетерогенност на ротавирусните щамове, циркулиращи в България през периода 2005-2009 г. - 47, 2011, 3, 37-42.
Н. Корсун(1), З. Младенова(1), И. Алексиев(1) и А. Стейер(2)
(1)Национален център по заразни и паразитни болести -- София, (2)Медицински факултет -- Любляна, Словения
Резюме: Ротавирусите от група А са най-честите причинители на тежки гастроентерити, водещи до хоспитализация, при деца на възраст под 5 год. През периода 2005-2009 г. бяха събрани 4640 фекални проби от деца, хоспитализирани с остра диария. Ротавируси от група А бяха доказани в 1604 (34,5%) от тези проби. Най-често доказваните щамове бяха G1P[8], G2P[4], G4P[8] и G9P[8]. VP7 (G) и VP4 (P) гените бяха секвенирани и бяха анализирани 38 секвенции. Генетичният анализ на някои необичайни човешки щамове показа най-висока нуклеотидна идентичност с други човешки щамове. Данните от секвенирането на малък брой щамове показаха най-голямо сходство с животински ротавирусни щамове. Това проучване показва тесните еволюционни връзки между циркулиращите в България ротавирусни щамове и съвременни човешки и животински щамове, доказвани в други страни.
Ключови думи: ротавирус, генотип, диария, ваксина, секвенция
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Нели Корсун, д.м., Отдел “Вирусология”, Национален център по заразни и паразитни болести, бул.”Столетов” № 44А, 1233 София, тел. 02 931 81 32, e-mail: neli_korsun@abv.bg

 

 

Епидемиологични тенденции на белодробните болести при работници в мини за кафяви каменни въглища и оловно-цинков рудодобив - 47, 2011, 3, 43-49.
Е. Петрова
ДКЦ „Токуда” -- София
Резюме: Направено е срезово случай-контрола проучване на 1949 експонирани и неекспорнирани работещи (1538 -- в мини за добив на кафяви въглища, 291 -- от оловно-цинков рудодобив, и 92 -- от добив на строителни материали). Снета е анамнеза за рисковите фактори в работната среда, вредните навици и белодробните симптоми. Направени са физикално изследване, спирометрия и електрокардиография. Осъществен е статистически анализ на данните. Цел на работата е да се установят епидемиологичните тенденции при белодробните болести сред работещи в добива на кафяви каменни въглища и оловно-цинкови руди и да се подготви програма за ранна диагностика чрез белодробен скрининг и наблюдение. Доминират субективните белодробни симптоми при работници от кафявия въгледобив, свързани с експозицията на прах, съдържащ кварц, прекарани бронхит, пневмонии и тютюнопушене. Физикалните феномени се повлияват от тютюнопушенето. Открити са 0/1, 1/0 р, q гранични пневмокониози при 805 (52.2%) миньори от кафявия въгледобив, 188 (61.4%) миньори от оловно-цинковия рудодобив и 33 (36.3%) от добив на строителни материали. 1/1+р, q манифестни пневмокониози и пневмокониози при заварчици са установени при 19 (1.2%) миньори от кафявия въгледобив и 6 (0.4%) заварчици. Намерен е висок относителен дял на хроничен бронхит (46 -- 3,0%, и 2 -- 0.1%) случаи на токсична пневмофиброза сред миньори в кафявия въгледобив. Единични са случаите на белодробна фиброза, бронхиална астма и прекаран БТЕ, намерени при миньори от кафявия въгледобив. Тенденцията за високи дялове на гранични, манифестни пневмокониози и хроничен бронхит при миньори от кафявия и оловно-цинковия добив изискват системен скрининг и наблюдение за едногодишен период, включващо анамнеза, физикален белодробен статус, белодробна рентгенография, спирометрия и електрокардиография.
Ключови думи: минен добив, прахова експозиция, епидемиология, пневмокониоза, ХОББ
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Елисавета Петрова, д.м.н., ДКЦ „Токуда”, бул. „Никола Вапцаров” № 51 Б, 1407 София

 

 

Ефекти на Ambroxol върху фосфолипидния състав на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - 47, 2011, 3, 50-54.
С. Лазаров¹, А. Момчилова², Р. Панков³, Р. Николов(4) и Е. Янев(1)
(1)Катедра по патологична физиология, МУ -- София, (2)Институт по биофизика, БАН -- София, (3)Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” -- София, (4)Катедра по фармакология и токсикология, МУ -- София
Резюме: Респираторният дистрес-синдром (РДС) при възрастни се развива поради необратими увреждания в структурата и функцията на белодробната сърфактантна система, предимно на алвеоларния сърфактант (АС). РДСВ може да се наблюдава като усложнение на Грам-негативен сепсис и септичен шок при пациенти с остър перитонит. Най-широко изследваните адювантни средства за лечение на РДСВ са антиоксидантите. В настоящото изследване проучихме ефектите на нискомолекулния антиоксидант амброксол върху фосфолипидния състав на АС при експериментален модел на септичен РДС у плъхове. Ние изследвахме общото количество на фосфолипидите и основните фосфолипидните фракции на АС, процентното разпределение на фосфолипидните фракции и съотношението между сърфактантните фосфолипиди. Интраперитонеалното прилагане на амброксол при плъхове с експериментален модел на септичен респираторен дистрес-синдром предизвиква повишаване на тоталните фосфолипиди и благоприятна промяна във фосфолипидните фракции на алвеоларния сърфактант.
Ключови думи: респираторен дистрес-синдром при възрастни, алвеоларен сърфактант, остър фекален перитонит, амброксол, сепсис, сърфактантни фосфолипиди
Адрес за кореспонденция: Д-р Симеон Лазаров, дм, Катедра по патологична физиология, Медицински факултет, МУ, ул. ”Здраве” № 2, 1431 София, тел. 0897 751 493

 

 

Неформалните пациентски плащания в условията на финансова криза -- България, 2011 г. - 47, 2011, 3, 55-59.
Т.  Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме: В настоящата статия са представени резултатите от социологическо изследване на пациентското мнение относно неформалните плащания за медицинска помощ. Резултатите от изследването, проведено за периода 01-03.2011 г., показват, че в период на финансови кризи натиска за неприемливи неформални плащания от страна на лекарите към пациентите се увеличава. Много често, особено при големи хирургични интервенции, размерът на неформалните плащания превишава реимбурсната стойност по клинична пътека, която се заплаща на лечебното заведение от фонда за задължителни здравни осигуровки. Това представлява реална бариера пред до­стъп­ност­та до здравна помощ. Пациентите, които имат и допълнителни доброволни здравни осигуровки, в много по-редки случаи са изложени на натиск за неформални плащания.
Ключови думи:
здравеопазване, здравно осигуряване, неформални потребителски плащания, финансова криза
Адрес за кореспонденция: Доц. Тони Веков, Български кардиологичен институт, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 02 962 54 54, факс 02 962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com  

 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Бързи методи за доказване на витамини A, C и Е в козметични продукти - 47, 2011, № 3, 70-72.
А. Тачев
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ -- София

Резюме:Най-ефективно въздействие на витамините А, С и Е върху кожата се постига чрез съчетаването им в специални комплекси, благодарение на което резултатът от прилагането им се увеличава максимално. Комбинацията от витамини А, С и Е нормализира процеса на отстраняване на мъртвите клетки от повърхността на кожата, стимулира обновяването на епидермиса и възстановява естествения водно-липиден баланс на кожата. Съчетанието на витамини А, С и Е в един препарат гарантира максимална защита от вредното въздействие на свободните радикали. В публикуваните като референтни методи за проверка на състава на козметичните продукти (приложение № 10 на Наредба № 36) не фигурират методи за доказване на витамини A,C и Е козметични продукти. Това налага разработването на методи за нуждите на контрола. Разработени са лесни и достъпни качествени методи за бързо доказване на витамините A, C и Е, които могат да се използват при контрола на козметичните продукти.
Ключови думи: козметични продукти, свободни радикали, витамини A, C, Е
Адрес за кореспонденция: Антон Тачев, Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ, бул. „Ив. Гешов” № 15, 1431 София, е-mail: a.tachev@ncphp.government.bg

 

razdelitel

 

bullet 2'2011

Парентерално предаваеми хепатитни вируси при клинично диагностицирани случаи на остри хепатити и хронични чернодробни заболявания - 47, 2011, 2, 24-31.
Л. Иванова(1), И. Коцев(2), Д. Радкова(3), М. Атанасова(2) и Ж. Стойкова(1)
(1)Лаборатория по клинична микробиология и вирусология, УМБАЛ „Св. Марина”, (2)Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина”, (3)Клиника по инфекциозни болести, Медицински университет -- Варна
Резюме: Хепатит В-вирус (HBV) и хепатит С-вирус (HCV) причиняват едни от най-разпространените инфекции по целия свят. Хепатит D-вирус (HDV) инфектира едновременно с HBV (коинфекция) или суперинфектира HBV позитивни индивиди. Целта на настоящото проучване е да уточни относителния дял на парентерално предаваемите хепатитни вируси при пациенти с остри хепатити и хронични чернодробни заболявания в Североизточна България за периода 2002-2009 г. Изследвани са 2250 пациенти с клинична диагноза остър хепатит и 1648 пациенти с хронични чернодробни заболявания. В единична серумна проба доказвахме различни HBV маркери, anti-HCV и anti-HDV антитела в търговски ELISA китове. HBV е причина за остър вирусен хепатит при 14.66% и HCV -- при 3.28% от пациентите. Ко-/су­перинфекция с HDV открихме в 7.57% и с HCV -- при 4.8% от HBV позитивните случаи. HBV/HDV/HCV инфекция доказахме при 1.8% от тях. HBV е причина за хронично чернодробно заболяване при 26.57% и HCV -- 13.8% от пациентите. Суперинфекция с HDV доказахме при 10.7% от HBV позитивните случаи и с HCV -- при 3.4%. Тройна инфекция доказахме при 4 (0.91%) от тях. HBV по-често причинява остри вирусни хепатити в сравнение с HCV (p < 0.01) и е основна причина за хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Скрининг за всички вирусни причинители на хепатит осигурява точна диагноза и дефинира ко/суперинфектираните.
Ключови думи: HBV, HCV, HDV, остри вирусни хепатити, хронични чернодробни заболявания
Адрес за кореспонденция: Д-р Л. Иванова, УМБАЛ „Св. Марина”, МУ, бул. „Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна, e-mail: liivanova @abv.bg

 

 

Орбитални и периорбитални метастази. Хирургично лечение на 34 случая - 47, 2011, 2, 32-39.
Хр. Цеков(1), Т. Спириев(1), С. Кондов(1), С. Чернинкова(3), Л. Лалева(1), А. Цеков(1), T. Златарева(1), В. Бусарски(2), К. Романски(2) и О. Кълев(2)
(1)Отделение по неврохирургия, Токуда болница -- София, (2)Клиника по неврохирургия, Университетска болница „Св. Иван Рилски”  -- София, (3)Клиника по неврология, Университетска болница „Александровска”  -- София
Резюме: Орбитата е ограничено анатомично пространство, но нейното специфично кръвоснабдяване благоприятства развитието на метастази от различни първични огнища. Лечението е трудна задача предвид целта за максимална циторедукция, от една страна, и стремежа за запазване на зрителната функция, интегритета на очедвигателните мускули, от друга. Разработени са множество достъпи до орбитата, като някои автори съобщават и за невронавигация при лечението на тези лезии. Тридесет и четирима пациенти (16 мъже и 18 жени) бяха оперирани през годините 1995-2009 г. в Университетската болница „Св. Иван Рилски” и Токуда болница -- София. Проучването има ретроспективен характер на основата на медицинската документация и данните от контролните прегледи на болните. Средната възраст на пациентите бе 56.2 год. (4-72 год.). Лезиите бяха с левостранна локализация при 13, с десностранна -- при 18, а при 3-ма от болните орбитите бяха ангажирани двустранно. Обхващане на костните структури се наблюдаваше в 20 случая, а изцяло интраорбитална локализация бе диагностицира при 11 болни. При 12 случая екстраконална метастаза инвазираше орбиталната стена, а при останалите 22 случая процесът бе локализиран в меките интраорбитални структури. Най-честите симптоми бяха: екзофталм (61.7%), зрителен дефицит (47%), нарушение във функцията на очедвигателните мускули (29%), локална деформация (26.4%), болка (20%). Времевият интервал от началото на оплакванията до хоспитализацията бе 12.4 седмици. Локализацията на първичните огнища бе, както следва: бял дроб -- 35%, млечна жлеза -- 26%, бъбрек -- 6%, кожа -- 6%, невробластом (параспинални ганглии) -- 6%, матка -- 3%, костни тумори -- 3%, неизвестно първично огнище -- 15%. Всички пациенти бяха оперирани със следните достъпи: краниоорбитален (трансцилиарен суперолатерален) -- 19 случая, латерална орбитотомия -- 5, птерионален -- 6, предна орбитотомия -- 2, трансмаксиларен -- 1, орбито-зигоматичен -- 1. Видимо цялостно отстраняване на тумора бе постигнато при 15 случая (44%), парциално -- 19 (56%). Всички пациенти бяха насочени за последваща радио- и химиотерапия. Средната преживяемост бе 11 месеца след първата операция. Орбиталните метастази са относително рядка патология (1-13%), но значително хирургично предизикателство поради честото ангажиране на важни структури, локализирани в тази анатомична област. Радикалното хирургично отстраняване не е винаги възможно, но и не е винаги необходимо, предвид агресивната характеристика на основното заболяване и желанието на хирурга максимално да съхрани интактни неврологичните функции на пациента. Предпочитаният достъп е краниоорбитален, който дава достъчно работно пространство. Невронавигацията е ценно предимство при селектирани случаи, със значително изместване на орбиталните структури.
Ключови думи: орбитални метастази, неврохирургия, резултати
Адрес за кореспонденция: Доц. Христо Цеков, д.м., Отделение по неврохирургия, Токуда болница, бул. „Н. Вапцаров” № 51, 1407 София, тел. 0888 924203, е-mail: tzekovchr@abv.bg

 

 

Проучване значението на допълнителни фактори, свързани с ефективността на прилагана комплексна рехабилитационна програма при ри пациенти с фрактура на дисталния радиус - 47, 2011, 2, 40-45.
Д. Вачева
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” -- Плевен
Резюме: Във връзка с проучване и отчитане ефекта от прилагането на трудови дейности при рехабилитацията на пациенти след фрактура на дисталния радиус разгледахме значението на допълнителните фактори и условия, свързани с ефективността на прилаганата комплексна рехабилитационна програма: пол, възраст, увреден крайник -- доминантен (активен) или недоминантен, усложнения след фрактурата (М. Zudeck), любимо занимание (хоби). В проучването са включени 106 пациенти с фрактура на дисталния радиус (разпределени в две групи -- контролна -- 43, и експериментална -- 63), които провеждат комплексна рехабилитационна програма, включваща: подводна гимнастика, кинезитерапия, трудотерапия, нискочестотно импулсно поле и интерферентни токове, като пациентите от контролната група не провеждаха лечение с трудови дейности. При началните измервания и тестове между пациентите от всички възрасти няма съществени разлики във функционалното състояние. В края на рехабилитацията пациентите от експерименталната група показват по-добро възстановяване в сравнение с контролната, като подобрението във всички възрастови групи е съществено. Пациентите с увредени доминантни крайници в началото на рехабилитация показват по-ниски резултати, но в края на лечението, подобрението им е значително. Пациентите с усложнение се възстановяват по-бавно. Възстановяването при мъжете и жените показва сходни резултати. Пациентите с любимо занимание се възстановяват по-добре и в по-кратки срокове. За обсъждане на получените резултати сме използвали стойностите от теста за комплексна функционална оценка на горния крайник, който включва: визуалноаналогова скала на болката, гониометрия, мануално мускулно тестване, видове захвати и дейности от ежедневния живот, а общият брой точки (max. 100) дава обективна представа за възстановяването на пациенти с травми и заболявания на горния крайник.
Ключови думи: фрактура, дистален радиус, рехабилитация, функционална оценка
Адрес за кореспонденция: Кинезитерапевт Данелина Вачева, д.м., Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, ул. „Георги Кочев” № 8 А, 5800 Плевен, тел. 064 886-186; 0888 77 03 55, е-mail: danelina@abv.bg

 

 

Разработване и валидиране на метод с високоефективна течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър octyl methoxycinnamate в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с 4-methylbenzylidene camphor, octocrylene и octyl salicylate, както и с физичните ултравиолетови филтри zinc oxide и titanium dioxide) - 47, 2011, 2, 46-51.
А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ -- София
Резюме: Липсва референтен метод за определяне на UV филтър octyl metho­xycinnamate в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на HPLC метод за определяне на UV филтър octyl methoxycinnamate в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с 4-methylbenzylidene сamphor, octocrylene и octyl salicylate, както и с физичните UV филтри zinc oxide и titanium dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра octyl methoxycinnamate в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим, и при самостоятелно, и при съвместно присъствие с 4-methylbenzylidene сamphor, octocrylene и octyl salicylate, както и с физичните UV филтри zinc oxide и titanium dioxide). Методът се основава на ефективно раз­деляне от хроматографската колона на UV филтрите по техните вре­мена на задържане, при съвместно присъствие в козметичния продукт и по­следващо количествено определяне на всеки UV филтър спрямо ка­ли­бров­ка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стан­дарт. Проведени са общо 58 изпитвания, на базата на които са из­ведени параметрите на метода: линейност от 0,25 ncg/cm3 до 100 ncg/cm3 (от 0,13% дo 50,00%); граница на откриване (LOD) -- 0,05%; граница на оп­ре­де­ляне (LOQ) -- 0,15%; работен обхват от 0,30 ncg/cm3 до 100 ncg/cm3 (0,15% до 50,00%); повторяемост -- при 5% на octyl methoxycinnamate -- стандартно отклонение (SD) -- 0,0377%; възпроизводимост -- при 5% на octyl methoxycinnamate -- относително стандартно отклонение (RSD) -- 0,77%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на octyl methoxycinnamate в козметичния продукт 1% -- 99,80% (96,00-104,00%), при 2% -- 99,00% (97,00-101,00%) и при 5% -- 99,90% (98,00-102,00%). Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър octyl methoxycinnamate в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост, не изисква сложна и скъпа апаратура и може лесно да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетови филтри, слънцезащитни фактори, валидиране, концентрация
Адрес за кореспонденция: Антон Тачев, Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ, бул. „Ив. Гешов” № 15, 1431 София, е-mail: a.tachev@ncphp.government.bg

 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Лекарските грешки -- актуален медицински или комуникативен проблем между пациенти и лекари - 47, 2011, № 2, 67-70.
Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме: Демотивацията на лекарите, свързана с намаляващите им доходи и мъгливи професионални и научни перспективи, се отразява пряко и негативно както върху комуникацията им с пациентите, така и върху качеството на предлаганите медицински услуги. През периода февруари 2010–февруари 2011 г. екипът ни проведе социологическо проучване със стандартизирани интервюта на две групи пациенти и една -- лекари. В първата група 2580 случайно подбрани пациенти са интервюирани с цел установяване на лекарска грешка. 368 (14,26%) от тях потвърждават, че са станали жертва на лекарска грешка. Втората група са 1643 хоспитализирани пациенти от четири кардиологични болници. Целта на изследването при тях е установяване степента на удовлетворение от медицинските услуги. Стандартизираната анкета на лекарите съдържа въпроси относно лекарското мнение за това, кое най-много интересува пациентите и влияе върху тяхната удовлетвореност. Анализът показва, че оплакванията за лекарски грешки от пациентите се дължат в по-голяма степен на липсата на правилна комукацията между лекари и пациенти, отколкото на реални медицински грешки.
Ключови думи: качество на медицинската помощ, лекарски грешки, комуникация лекар--пациент, социологическо проучване
Адрес за кореспонденция: Доц. Тони Веков, Български кардиологичен институт, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 962 54 54, факс: 02/962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

razdelitel

 

 

bullet 1'2011

Разпространение на антипаротитни IgG антитела при лица до 18 години - 47, 2011, № 1, 41-45.
М. Карчева(1), М. Атанасова(2) и И. Макавеев(3)

(1)Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ -- Плевен, (2)Катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, МУ -- Плевен, (3)ОПМ към НПЦВЕХ -- Плевен, ВМА -- София
Резюме: Заболяемостта от епидемичен паротит в България през последните години показа засягане предимно на възрастовите групи 10-14 г. и 15-19 г. Изместването ù в по-големи възрастови групи постави въпроса за състоянието на имунитета при тях. Целта на настоящото проучване е да установи разпространението на специфични антипаротитни IgG антитела при лица до 18 г. Използван е имуноензимен метод (EIA) за индиректно доказване на специфични антипаротитни IgG антитела в серум. Резултатите от проучването показват, че 41% от изследваните са негативни по отношение на паротитни IgG антитела, 11% са с гранични стойности, а останалите около 48% изследвани са позитивни. В имунизационна възраст се среща неимунно население, което е възприемчиво към паротитна инфекция. Това налага засилване на контрола върху провежданите имунизации, както и разширени проучвания върху имуногенността на ваксината.
Ключови думи: епидемичен паротит, антипаротитни IgG антитела, имунопрофилактика
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Карчева, Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: milena_karcheva@abv.bg

 

 

 

Хирургично лечение на сфеноорбитални менингeоми - - 47, 2011, № 1, 46-51.
Хр. Цеков(1), Т. Спириев(1), С. Кондов(1), Л. Лалева(1), А. Цеков(1), В. Бусарски(2), К. Романски(2), К. Минкин(2), Е. Найденов(2), В. Пелинков(1), И. Ангелов(1) и Я. Енчев(2)
(1)Отделение по неврохирургия, Токуда-болница -- София, (2)Клиника по неврохирургия, УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” -- София
Резюме: Сфеноорбиталните менингeоми са 9-18% от всички интракраниални менингеоми. Те ангажират предимно голямото и малкото крило на сфеноидната кост, орбитата и съседните на тях невроваскуларни структури: кавернозен синус, каротидна артерия, зрителен нерв, очедвигателни мускули. Инвазивното им развитие спрямо дурата, костните структури и орбиталното съдържимо правят трудно тяхното радикално отстраняване и незадоволителни крайните резултати от лечението. Целта е да се анализира опитът на Клиниките по неврохирургия към УМБАЛ ”Св. Иван Рилски” и Токуда-болница -- София, с диагностиката и лечението на това заболяване и да се съпоставят резултатите с актуалните литературни данни. Проучването има ретроспективен характер. За периода 1995-2009 г. в посочените клиники са изследвани и оперирани 59 болни (40 жени и 19 мъже) със сфеноорбитални менингеоми. Средната възраст за пациентите е 52 год. Диагнозата е поставена въз основа на КТ и МРТ изследвания. Пред- и постоперативно при всички болни е проведена консултация с невроофталмолог. Всички болни са оперирани, като основен оперативен достъп е птерионалният, разширяван при необходимост с отстраняването на зигоматичната кост. Видимо цялостно отстраняване на туморната маса е постигнато при 68% от случаите, субтотално -- при 10%, частично -- при 22%. При 71% е отчетено подобрение по отношение на визуса, сравнено с преоперативния статус. При 78% е постигната редукция на екзофталма. Реоперирани са 28 болни. Цялостно отстраняване на туморната маса е постигано при болни със сравнително ограничени размери на туморната маса, както и при такива с периферно разположение. Изключително важна е ранната диагноза, както и правилното планиране на първата оперативна намеса въз основа на подробни КТ/МРТ изследвания, особено при т.нар. en plaque meningiomas. Основен метод е оперативното лечение, но при неконтролируемо нарастване на тумора се препоръчва и радиотерапия.
Ключови думи: сфеноорбитални менингеоми, хирургично лечение, резултати
Адрес за кореспонденция: Доц. Христо Цеков, Отделение по неврохирургия, Токуда-болница, бул. „Н. Вапцаров” № 51, 1407 София, тел. 0888 924203, е-mail: tzekovchr@abv.bg

 

 

 

In vitro активност на Tigecycline срещу множественорезистентни изолати на Acinetobacter baumannii - 47, 2011, № 1, 52-56.
Т. Стоева и К. Божкова
Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет -- Варна
Резюме: Целта е да се проучи активността на новия за клиничната практика антимикробен лекарствен препарат Tigecycline към подбрани множественорезистентни щамове Acinetobacter baumannii, изолирани от пациенти в интензивни и неинтензивни клиники за периода 1999-2007 г. Проучени са общо 49 щама A. baumannii, от които: 36 карбапенем-чувствителни и 13 карбапенем-резистентни. За определяне на минималната потискаща концентрация (МПК) на Tigecycline e използван E-тест. Чувствителни към Tigecycline (МПК <= 1 mg/l) са 34.7% (n = 17) oт изолатите, 53% (n = 26) демонстрират интермедиерна чувствителност (МПК = 4 mg/L), а 4.08% (n = 2) са резистентни към Tigecycline (МПК >= 8 mg/L). Нивото на резистентност към Tigecycline сред карбапенем-резистентните щамове е 7.7% (n = 1), а в групата на карбапенем-чувствителните е 2.7% (n = 1). Получените резултати отразяват чувствителността на щамове A. baumannii, изолирани преди въвеждането на Tigecyclinе за клинична употреба в света и в частност в България. Установява се висок относителен дял на нечувствителните към Tigecycline изолати, по-висок от съобщаваните в други подобни проучвания. Предвид факта, че Tigecycline представлява нова терапевтична алтернатива в лечението на инфекции, причинени от A. baumannii, изпитване на in vitro чувствителността към този антибиотик преди започване на лечението е много препоръчително.
Ключови думи: A. baumannii, Tigecycline, множествена резистентност
Адрес за кореспонденция: Д-р Теменуга Стоева, Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9001 Варна, тел. 0887 614 008, e-mail: temenuga.stoeva@abv.bg

 

 

 

Проучване върху промените в стойностите на OPG, sRANKL, общата алкална фосфатаза, серумния калций и левкоцитите при пациенти с радикуларни кисти на челюстите - 47, 2011, № 1, 57-62.
П. Печалова(1), П. Павлов(2), А. Бакърджиев(3), Д. Терзиева(2) и А. Бояджиева(2)
(1)Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив, (2)Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Свети Георги” -- Пловдив, (3)Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: Радикуларните кисти водят до локализирана загуба на костна тъкан в челюстите. Целта на проучването бе да установи дали тази остеолиза причинява промени в някои от маркерите на костния метаболизъм и левкоцитите. Изследвахме стойностите на остеопротегерина (OPG), разтворимия лиганд за рецептора за активирания ядрен фактор-кВ (sRANKL), общата алкална фосфатаза, серумния калций и левкоцитите. В проучването бяха включени 65 доброволци -- 35 с радикуларни кисти (прицелна група) и 30 здрави лица за контрола (контролна група). Установихме повишени стойности на общата алкална фосфатаза в прицелната група (210,51 +/- 55,58 U/l) в сравнение с контролната (159,7 +/- 37,64 U/l) и понижение в стойностите на серумния калций в прицелната (2,31 +/- 0,14 mmmol/ l) група в сравнение с контролната (2,39 +/- 0,13 mmol/ l).
Ключови думи: радикуларна киста, OPG, sRANKL, алкална фосфатаза, серумен калций
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Печалова, Катедра и клиника „Лицево-челюстна хирургия”, УМБАЛ „Свети Георги”, Медицински университет, бул. “Пещерско шосе” № 66, ІV етаж, 4000 Пловдив, GSM 0898 468 498, e-mail: pechalova@abv.bg

 

 

 

Хронично приложение на кофеин и дезипрамин при експериментален модел на депресия у плъхове: eфекти върху телесната температура в норма и стрес - 47, 2011, № 1, 63-69.
Р. Николов(1), Я. Чекаларова(2), Д. Пехливанова(2), К. Станоева(1), В. В. Петков(2) и К. Якимова(1)
(1)Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет -- София, (2)Институт по невробиология, БАН
Резюме: В регулацията на телесната температура на бозайниците са включени редица невротрансмитери, като серотонин, норадреналин, допамин, ацетилхолин, простагландини, гама-аминомаслена киселина (ГАМК), глутамат и бета-ендорфин. Съвременни експериментални данни показват участие на пуринергични механизми в терморегулацията. Еднократното приложение на кофеин предизвиква доза-зависими промени в телесната температура на плъхове. Ние предполагаме специфично модулиращо влияние на остро и хронично прилаган кофеин върху промените, свързани с терморегулаторните механизми при плъхове с модел на депресия. Настоящото проучване изучава ефектите върху телесната температура при мъжки плъхове порода Wistar след системно (p.o. или i.p.) хронично приложение на неселективния антагонист на аденозин-ергичните рецептори кофеин и трицикличния антидепресант дезипрамин. Плъховете бяха разделени рандомизирано в две основни групи: плъхове в норма и плъхове с модел на депресия. Като експериментален модел на депресия използвахме хроничен стрес с редуване на различни стресогени в непредсказуем ред (Chronic Unpredictable Stress, CUS). Телесната температура на животните, мониторирана на мултиканален апарат с компютърна програма, регистрирахме чрез термисторни проби, въведени ректално. Резултатите от изследването демонстрират развитието на хипертермични ефекти при хронично приложение на кофеин както при плъховете в норма, така и при плъховете с модел на депресия. Дезипраминът предизвика понижаване на телесната температура на плъховете в норма. Установената хипертермична реакция при стресираната група плъхове беше намалена от дезипрамина. Описаните резултати предполагат участие на пуринергичната медиаторна система в процесите на терморегулация, както и специфична модулираща роля на кофеина в терморегулаторните отговори при хроничен стрес.
Ключови думи: кофеин, дезипрамин, хроничен стрес, телесна температура, плъхове
Адрес за кореспонденция: Д-р Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел. 02 91 72 621, e-mail адрес: ru_nikolov@abv.bg

 

bullet

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Фармакоикономическа оценка на приложението на Poractant alfa при преждевременно родени деца с респираторен дистрес-синдром - 47, 2011, № 1, 70-76.
А. Стоименова¹, В. Цанкова², А. Савова¹, М. Манова¹ и Г. Петрова¹
¹Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София, ²Катедра по фармакология и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Целта на тази работа е фармакоикономическа оценка на терапията на РДС с Pоractant alfa при преждевременно родени деца. Направен е анализ разход-минимум от гледна точка на лечебното заведение, който включва само директните разходи за лекарствена терапия. Рoractant alfa e с по-ниски разходи за лечение на деца с респираторен дистрес-синдром и постига идентични клинични резултати по отношение на краткосрочния терапевтичен резултат -- редукция на оксигенацията и дихателни изисквания. По отношение на показателя смъртност клиничните проучвания показват, че Poractant alfa се свързва със значително по-ниска смъртност (3.0% при групата на Poractant alfa и 11-12.5% в групата на Beractant), поради което той може да се счита като доминантна алтернатива в сравнение с Beractant.
Ключови думи: фармакоикономика, анализ разход-минимум, Poractant alfa, Beractant
Адрес за кореспонденция: А. Стоименова, Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. “Дунав” № 2, 1000 София, e-mail: assena_stoimenova@mail.bg

 

Последна актуализация: 16.02.2012 г.

 

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Дизайн и поддръжка на
 Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ