Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

 

Оригинални статии

razdelitel


 
Том 45, 2009 г.

 

bullet 4'2009

Катетър-асоциирани уроинфекции при болни, подложени на оперативно и интензивно лечение - 45, 2009, No 4,  65-70.
А. Кирчева(1), Д. Паскалев(2), Л. Петкова(1) и М. Григорова(1)
(1)МБАЛ ”Св. Анна” -- Варна, (2)Медицински университет -- Варна
Резюме: Катетър-асоциираните уроинфекции (КАУ) са основен дял от нозокомиалните уроинфекции. Възникнали в хода на трансуретралната катетеризация, те често не се диагностицират на фона на провежданата антибактериална терапия. Сериозността и мащабите на проблема можем да преценим от публикуваните статистически данни -- при една четвърт от хоспитализираните пациенти се поставя уретрален катетър, като с всеки ден от престоя 5% от тях развиват инфекция на уринарния тракт.За изясняване честотата на КАУ извършихме проспективно проучване за период от три месеца на всички пациенти с поставен уретрален катетър при хоспитализация в две рискови отделения на МБАЛ ”Св. Анна” -- Варна -- Урологична клиника (УК) и Нервно отделение (НО). С клинично наблюдение и изследвания бяха обхванати 64 болни от НО и 45 от УК. Показателят честота на КАУ изчислихме чрез консенсусната формула на E. S. Wong, 1981:

КАУ = Брой уроинфекции при пациенти с уретрален катетър х 1000
Брой дни с уретрален катетър

Определени бяха по-високи стойности на показателя КАУ за УК -- 28,99, и по-ниски -- 17,21, при болните с исхемичен мозъчен инсулт. Отчетените реални стой­ности на КАУ чрез използваната от нас формула при рискови пациенти са не­обходимо условие за адекватна превенция на пациентите с уретрален катетър.
Ключови думи: катетър-асоциирана уроинфекция, честота
Адрес за кореспонденция: Д-р Анна Кирчева, дм., Отделение ”Клинична епидемиология”, МБАЛ „Св. Анна”,бул. „Цар Освободител” № 100, 9000 Варна, тел. 052/69 26 -- 572, е-mail:kircheva@svetaanna-varna.com

 

Ангиотензин-рецепторната блокада -- ренопревенция или ренопротекция (четиригодишно проспективно проучване) - 45, 2009, No 4, - 45, 2009, No 4, 71-76.
Пл. Йовчевски(1), Ж. Бонева(2), В. Маринов(2), Ст. Йорданова(2) и В. Евтимова(2)
(1)Отделение по нефрология, Медицински институт на МВР -- София, (2)Отделение по ендокринология, Медицински институт на МВР -- София
Резюме: Доказано е, че блокирането на ренин-ангиотензиновата система редуцира протеинурията и забавя прогресията на бъбречното увреждане при диабетици. Ние си поставихме за цел да установим доколко ранното, преди изявата на микроалбуминурия (МАУ), приложение на ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) предотвратява развитието на диабетна нефропатия и съхранява бъбречната функция. 22 инсулинозависими диабетици с артериална хипертония, но без изявена микроалбуминурия бяха включени в четиригодишно, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване за превенция на диабетна нефропатия. След рандомизацията 12 от тях получаваха Candesartan 16 mg на ден, а 10 болни -- плацебо. По време на проследяването един от пациентите, от групата на лечение с Сandesartan, разви макропротеинурия. При останалите болни на Сandesartan албуминурията се увеличи от 9,9 +/- 4,7 mg/l до 13,8 +/- 9,1 mg/l, 1 болен изяви МАУ. В групата на плацебо албуминурията се увеличи от 8,2 +/- 3,2 mg/l до 10,4 +/- 8,7 mg/l, откри се също 1 болен с МАУ. Не се установи статистически значима разлика в промяната на албуминурията в двете групи. Креатининовият клирънс при болните на терапия с Сandesartan се запази за четиригодишния период на проследяване -- изходен 119,9 +/- 24,1 ml/min на 1,73 m2, краен – 117,1 +/- 22,8 ml/min на 1,73 m2. В групата на плацебо креатининовият клирънс спадна от 144,2 +/- 25,6 ml/min на 119,8 +/- 19,7 ml/min на 1,73 m2 (р < 0,05). Блокадата на ренин-ангиотензиновата система с АРБ има ренопротективна роля – запазва бъбречната функция, оценена чрез величината на гломерулната филтрация. Същевременно приложението на Сandesartan не предпазва от развитието на микроалбуминурия при изследваните от нас диабетици на инсулинова терапия. За да се постигне ренопревенция, е необходима намеса в по-ранните патогенетични стадии на увреждането -- перфектен метаболитен контрол и въздействие върху началните патобиохимични механизми, по които то настъпва.
Ключови думи: ренин-ангиотензинова система, ангиотензин-рецепторни блокери, диабетна нефропатия, микроалбуминурия, Candesartan
Адрес за кореспонденция: Д-р Пламен Йовчевски, Отделение по нефрология, Медицински институт на МВР, бул. „Скобелев” № 79, 1606 София

 

Комбиниран терапевтичен подход при пациенти с пролиферативна диабетна ретинопатия - 45, 2009, No 4,  77-80.
Д. Петров(1) и Х. Благоева(1, 2)
(1)МБАЛ „Света София” -- София, (2)УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София
Резюме: Целта на проучването е да се оцени ефектът върху витректомията и следоперативния ход от интравитреалното приложение на Avastin (ИВА) при пациенти с пролиферативна диабетна ретинопатия. 28 пациенти са разделени на две подгрупи: група 1, при които е извършена парс плана витректомия (ППВ), и група 2, при които е поставен предоперативно Avastin и впоследствие е извършена ППВ. Bevacizumab е приложен 10 дни преди ППВ. Пациентите са рандомизирани според хирургичните индикации и предоперативната зрителна острота. Интраоперативно са отчетени честотата на кървенето, честотата на използване на ендодиатермията, извършването на релаксиращи ретинотомии, нуждата от перфлуорокарбони, имплантирането на силиконово масло или решението за газ-тампонда. Установява се значително намаление на хирургичното време, честотата на кървенето и използването на диатермия в група 2, сравнено с група 1. Следоперативното кървене е по-често в група 1. Не са установени усложнения от приложението на Avastin в група 2. Следоперативно пациентите са проследени 12 месеца. Основният извод е, че предоперативното приложение на Avastin допринася за постигане на добър хирургичен и анатомичен резултат чрез намаляване на хирургичното време, интра- и следоперативното кървене.
Ключови думи: интравитреален bevacizumab, пролиферативна диабетна ретинопатия, витректомия, парс плана витректомия
Адрес за кореспонденция: Д-р Христина Благоева, Отделение по офталмология, МБАЛ „Света София”, бул.”България” № 104, 1680 София, тел. 818 46 23, e-mail: ch_blagoeva@abv.bg

 

Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне на полиетилен гликол-25 парааминобензоена киселина в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови филтри zinc oxide и titanium dioxide - 45, 2009, No 4,  81-86.
А. Тачев
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ, София
Резюме: Следствие от промените в ултравиолетовата (UV) радиация през последните години и практиката на голяма част от популацията за продължителна експозиция на тези лъчи е повишeният риск от увреждане от UV лъчи и отрицателната тенденция за нарастване на случаите на рак на кожата. Това налага използването на различни предпазни средства, сред които на първо място са козметичните продукти, в които се влагат различни UV филтри за съчетана защита от UVВ и UVА лъчи -- химични и физични (по 2 и повече), чието съдържание е строго регламентирано както в европейското, така и в хармонизираното с него българско законодателство. От друга страна, недостатъчната концентрация на UV филтри за постигане на обя­вената върху етикета защита довежда до неблагоприятни ефекти от въздействието на UV лъчи. Отсъства референтен метод за определяне на UV филтър полиетилен гликол-25 парааминобензоена киселина (PEG-25 PABA) в слънцезащитни козметични продукти.Целта на проучването е разработване и валидиране на досъпен спектрофотометричен метод за неговото определяне. Проведени са общо 312 изпитвания, на базата на кои­то са изведени параметрите на метода: селективност -- специфична абсорбцияпри 304 nm; линейност -- от 1,25 до 100 mcg/cm3 (от 0,625% дo 50%); устойчивост за 24 h престой на концентрация на PEG-25 PABA 10 mcg/cm3 -- RSD = 0,25%; повторяемост -- при 2% на PEG-25 PABA -- стандартно отклонение (SD) -- 0,0589%; възпроизводимост -- при 2% на PEG-25 PABA – отнсително стандартно отклонение (RSD) в условия на повторяемост -- 3,10%; аналитичен добив при концентрация на PEG-25 PABA в козметичния продукт 2% -- 95,80% (89,50-100,20%), при 4% -- 91,35% (85,60-100,40%). Разработеният и валидиран спектрофотометричен метод за определяне на UV филтър PEG-25 PABA в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точности възпроизводимост и не изис­ква сложна и скъпа апаратура и може лесно да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетови филтри, ултравиолетови А лъчи, ултравиолетови В лъчи, слънцезащитни козметични продукти, абсорбция, концентрация
Адрес за кореспонденция: Антон Тачев, Национален център по опазване на общественото здраве, бул. “Иван Гешов”№ 15, 1431 София, е-mail: A.Tachev@ncphp.government.bg

 

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТЕНТНОСТ

Научна медицинска информация онлайн -- подбор и оценка на качеството на медицинските уебстраници - 45, 2009, No 4,  98-105.
Ж. Сурчева и И. Митева
Централна медицинска библиотека, МУ -- София
Резюме: Този обзор насочва вниманието на потребителите на медицинска информация онлайн към някои критерии за нейния подбор. Разглеждат се методики за оценка на уебсайтове и опити за сертифициране на качеството им.
Ключови думи: уебресурси, специализирана информация, оценка на качеството
Адрес за кореспонденция: Д-р Женя Сурчева, Централна медицинска библиотека, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: surcheva_j@abv.bg

razdelitel

 

bullet 3'2009

Показатели с предсказваща стойност за развитие на сърдечна дисфункция при пациенти с чернодробна цироза и портална хипертония. Алгоритъм за ранна диагностика на циротичната кардиомиопатия – 45, 2009, No 3, 26-33.
Е. Манов, Т. Донова, К. Чернев, Хр. Велинов и М. Апостолова
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет -- София
Резюме: Чернодробната цироза (ЧЦ) е тежко и необратимо заболяване с различна етиология. Късната диагноза, прогресивното чернодробно увреждане, резистентността спрямо лечение и последващата нетрудоспособност определят огромното медицинско и социално-икономическо значение на това заболяване. Развитието на различна по тежест сърдечна дисфункция е често усложнение при пациентите с ЧЦ. Това състояние е наречено “циротична кардиомиопатия”. Патофизиологичните механизми на този процес обаче все още остават неизяснени. В нашето проучване ние включихме 142 пациенти -- 94 мъже и 48 жени (средна възраст 54 +/- 10 год.) с хистологично доказана ЧЦ и портална хипертония. Поставихме си за цел да изследваме връзката между степента на порталната хипертония и вида и тежестта на промените в сърдечната структура и функция. Резултатите ни показаха сигнификантни патологични отклонения в сърдечната функция, достоверно корелиращи с тежестта на синдрома на портална хипертония. Не открихме достоверни разлики в изследваните сърдечни показатели според пола на пациентите и етиологията на ЧЦ. Базирайки се на получените резултати, предложихме модел за ранна диагностика на циротичната кардиомиопатия. Това би помогнало за оптимизиране на комплексното поведение спрямо пациентите с ЧЦ, и особено при индицираните за чернодробна трансплантация.
Ключови думи: чернодробна цироза, портална хипертония, сърдечна дисфункция, циротична кардиомиопатия
Адрес за кореспонденция: Д-р Емил Манов, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-281

 

 

Първичен лимфом на орбитата  неврохирургично лечение при 13 случая – 45, 2009, No 3, 34-39.
Хр. Цеков(1), Т. Спириев(1), Е. Найденов(1), К. Минкин(1), С. Христова(2), В. Бусарски(1), К. Романски(1), М. Маринов(1), О. Кълев(3), Р. Танова(1), Д. Коларов(1), Л. Лалева(1), В. Дерменджиева(1), А. Цеков(1) и Я. Енчев(1)
(1)Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” -- София, (2)Катедра по патология, Медицински университет -- София, (3)Лаборатория по невропатология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” -- София
Резюме: Представяме 13 случая на пациенти (шест жени, седем мъже) опе­ри­рани в Клиниката по неврохирургия, Университетска болница „Св. Иван Рил­ски” -- София, в периода 1998-2006 г. по повод първичен лимфом в ор­би­та­та (ПЛО). Водещите клинични симптоми са екзофталм (85%) (11 па­циенти), оток или изпъкваща маса (54%) (7 пациенти), птоза (38%) (5 па­циенти), нарушение в очните движения (38%) (5 случая), нарушения на зри­телната острота (38%) (5 случая). Шестима пациенти имат интра-/екс­тра­­конално разположение на тумора. КТ и ЯМР са основни методи за дигноза. Системни лимфоми не са потвърдени при нито един от пациентите. При 46% от случаите е извършена тотална резекция, в по 23%, съответно -- суб­тотална и парциална, а при 1 случай (8%) -- декомпресия. С иму­но­хис­то­химични изследвания се установи, че с В-клетъчен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост са 12 болни, а 1 -- с висока степен на ма­лиг­неност. При всички пациенти се на­блюдава постоперативно подобрение без сериозни усложнения. Спо­ред нас правилната хистологична диагноза и стадиране, както ин­ди­ви­дуалният и мултидисциплинарен подход към всеки пациент са от ос­новно значение при лечението на това заболяване.
Ключови думи: орбитални тумори, първичен лимфом, неврохирургия
Адрес за кореспонденция: Доц. Христо Цеков, д.м., Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, бул. “Акад Иван Гешов” № 15, 1431 София, тел. 852-56-27, е-mail: tzekovchr@abv.bg

 

 

Приложение на Mycophenolate при бъбречна трансплантация – 45, 2009, No 3, 40-45.
Е. Паскалев
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме: Микофенолат (мофетил, содиум) блокира de novo синтеза на гуаниновите нуклеотиди и действа есенциално върху пуриновия синтез на Т- и В-лим­фоцитите. Дългият период на неговото клинично приложение даде възможност да се определят предимствата му, както и сравнителната характеристика по отношение на други имуносупресори. Целта на проучването е да покаже ефикасността на микофенолат като вариант на профилактична първична индукция и поддържащо имуносупресивно лечение след бъбречна трансплантация, както и ефекта при хронична нефропатия на трансплантата. Проучването включва 243 бъбречнотрансплантирани пациенти, от които 106 на микофенолат мофетил и 137 на микофенолат содиум. В проучването е включена контролна група пациенти -- 40, при които не е използвана имуносупресия с микофенолат. Лечението с микофенолат води до намаляване честотата на острото отхвърляне с около 35%, намаление на протеинурията, а при нискостепенна (т.е. под 1 g/24 h) може да доведе до апротеинурия, Включването му в имуносупресивната терапия при хронична нефропатия на трансплантата и ЦА нефротоксичност като вторична индукция осигурява ефективна имуносупресия, като подобрява бъбречната функция, представено с промените на креатининовия клирънс и серумния креатинин.
Ключови думи: бъбречна трансплантация, имуносупресия, mycophenolate mofetil, mycophenolate sodium
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Емил Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 9230 240, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

 

Литиева профилактика на афективните разстройства -- ефективност в условията на продължително лечение
В. Стоянова(1) и Г. Генчев(2) – 45, 2009, No 3, 46-52.
(1)Клиника по психиатрия -- УМБАЛ „Александровска” -- София, (2)Секция по медицинска информатика и биостатистика, Медицински университет -- София
Резюме: Афективните разстройства са широко разпространени, често рецидивиращи, социалнозначими заболявания, като навременната диагноза и правилното лечение са от съществено значение за благоприятния им ход. Поддържащото лечение, известно още като тимопрофилактика, е важна част от управлението на тези състояния. Целта на проучването е да оцени ефективността на литиевата тимопрофилактика в условията на продължително лечение. Дизайнът на изследването е натуралистичен, като се проследяват 34 пациенти с афективно разстройство с уни- и биполярен ход, провеждащи лечение с литий минимум 2 години при редовно серумно проследяване и придържане към терапевтични нива. Броят на афективните фази след започване на литиевото лечение се редуцира повече от 3 пъти, а суицидните опити се редуцират приблизително 12 пъти, като тези промени достигат значима статистическа достоверност (р < 0.001). Диагнозата по отношение на поляритета няма предиктивна стойност. По-важно значение има наличието на психотични симптоми, които са указание за липса на терапевтичен отговор на лития, като и този факт е със статистическа значимост (р < 0.05). В заключение, литиевата тимопрофилактика има висока ефективност в натуралистични условия при продължително лечение, като честите визити и редовното серумно мониториране са важни условия за този резултат.
Ключови думи: афективни разстройства, литий, профилактика, терапевтична ефективност
Адрес за кореспонденция: Д-р Весела Стоянова, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, е-mail: vestoyan@yahoo.com

 

 

Преживяване на принуда при психиатрично лечение в България  резултати от европейско проучване върху принудата в психиатрията – 45, 2009, No 3, 53-60.
Г. Ончев(1), И. Герджиков(2), Цв. Иванова(2), Ю. Пулчев(2), Р. Трендафилова(3), С. Алексиев(1), М. Вуков(4), К. Ганев(5) и Л. Кйелин(6)
(1)Катедра по психиатрия, Медицински университет -- София, (2)Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” -- Нови Искър, (3)Детско-юношеска психиатрична клиника “Св. Никола”, УМБАЛ “Александровска” -- София, (4)Национален център по здравна информация -- София, (5)Център “Динамика” -- София, (6)Психиатричен изследователски център -- Оребро, Швеция
Резюме: Целта е да се проучи преживяването на принуда у български хоспитализирани психиатрични пациенти, независимо от законовия статут на хоспитализацията. В рамките на Европейското проучване върху принудата в психиатрията (EUNOMIA) са изследвани 309 недоброволни и 50 формално доброволни пациенти, но с преживяване за принуда при постъпване, хоспитализирани в остри психиатрични отделения. Пациентите са оценени трикратно (T1-T3), в продължение на три месеца, със стандартизирани инструменти, включително и с т.нар. Стълба на принудата. При 42.9% от доброволните и при 78.5% от недоброволните пациенти е налице висока субективна принуда при постъпване, като у две трети от всички недоброволни пациенти тя се съхранява до края на проследяването (T3). Описани са клиничният и социо-демографският профил на тези пациенти. Предиктори за висока субективна принуда са женският пол и липсата на предходни недоброволни хоспитализации. Персоналът системно оценява принудата по-ниско от пациентите, като при недоброволните разликата е значително по-голяма (средно 3.49 по Стълбата на принудата), но относително равномерна във времето, докато при доброволните е по-изразена тенденцията за увеличаване на разликата във времето. В психиатричното обслужване не се отчитат достатъчно преживелищните аспекти на принудата. Пациентите, хоспитализирани за първи път недоброволно, са по-застрашени от висока субективна принуда от тези с повече недоброволни хоспитализации. Вниманието върху тази ранима група може да има ефект върху дългосрочното съдействие за лечение.
Ключови думи: принуда в психиатрията, субективна принуда, Стълба на принудата, психиатрично обслужване
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Георги Ончев, Катедра по психиатрия, Медицински университет, ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: georgeonchev@hotmail.com

 

 

Стентиране на ствола на лявата коронарна артерия -- единичен опит за 18 месеца – 45, 2009, No 3, 61-64.
Вл. Григоров

Медицински център ARWYP и Болница Glynnwood -- Йоханесбург, ЮАР
Резюме: Стентирането на ствола все повече се разпространява като метод за лечение на стенози. Дългогодишното предпочитание към хирургично лечение на този тип стеноза все повече намалява. Опитът на оператора е от основно значение при процедурата. Краткотрайното, както и по дълго проследяване на тези пациенти показа нулево ниво на усложнения.
Ключови думи: ствол, лява коронарна артерия, ангиография, ангиопластика, рестеноза
Адрес за кореспонденция: Vladimir Grigorov, M. D., Medical Centre ARWYP, Glynnwood Hospital, Johannesburg, South African Republic, e-mail: vgrigorov2001@yahoo.com

 

 

Метаболитен синдром сред група от българската популация с нормално телесно тегло – 45, 2009, No 3, 65-70.
Ж. Бонева(1), М. Боянов(2), П. Йовчевски(3) и Я. Асьов
(1)Отделение по ендокринология, МИ, МВР -- София, (2)Клиника по ендокринология, УМБАЛ “Александровска” -- София, (3)Отделение по нефрология, МИ, МВР -- София
Резюме: Това проучване е първото, което оценява разпространението на метаболитния синдром сред група от българската популация с нормално телесно тегло. В проучването участваха 140 мъже и жени на възраст >= 20 год. и нормален индекс на телесна маса (18.5-24.9 kg/m2). Метаболитен синдром беше дефиниран съобразно критериите на International Diabetes Federation (IDF). Разпространението на метаболитния синдром сред мъже и жени с нормално телесно тегло беше 10%. В нашето проучване установихме сравнително високо разпространение на метаболитния синдром сред изследваната група с нормално тегло. В тези случаи е необходимо осъществяване на интервенции за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.
Ключови думи: метаболитен синдром, разпространение, метаболитно затлъстели с нормално тегло
Адрес за кореспонденция: д-р Живка Бонева, Отделение по ендокринология, Медицински институт -- МВР, бул. “Ген. Скобелев” № 79, 1606 София, тел. 9821 (в. 351), факс: 9814594, e-mail: zhbonevaa@abv.bg

 

ДИСКУСИИ В НАУКАТА 

Алтернативите за индуциране на плурипотентни стволови клетки -- гени или белтъци – 45, 2009, No 3, 88-92.
Г. Милчев
ИМБ -- БАН -- София
Резюме: Индуцирани плурипотентни стволови (ПС) клетки се получават от соматични клетки чрез експресия на Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc трансгени. Използването на вируси, кодиращи постоянна експресия на транскрипционните фактори Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc, е основна пречка за приложение на тази технология в регенеративната медицина. Човешки индуцирани ПС клетки без трансгени се получават, когато интегрираните в генома провируси са ограничени с loxP, за да се изрежат с Cre-рекомбиназа. Индуцираните ПС клетки запазват плурипотентността си след изрязване на провирусите. Общият профил на експресираните от тях гени е сходен с профила на човешките ембрионални стволови (ЕС) клетки за разлика от ПС клетките, съдържащи провирусни трансгени. Наскоро човешки рекомбинантни транскрипционни фактори с 9 аргининови остатъка във веригата (Oct4-9R, Sox2-9R, Klf4-9R и c-Myc-9R) бяха въведени успешно в ядра на човешки фибробласти. След неколкократно повторение на третирането с рекомбинантните белтъци и последваща 6-дневна инкубация в среда за култивиране на ЕС клетки са получени две клетъчни линии. Култивирани в 35 пасажа, клетъчните линии запазват характеристиките на ПС клетки. “Този метод елиминира рисковете, свързани с генетични и химични манипулации, и предлага потенциално сигурен източник на индуцирани ПС клетки за клинично приложение”, казва Роберт Ланца.
Ключови думи: индуцирани плурипотентни стволови клетки, Oct4, Sox2, c-Myc, Klf4, Nanog
Адрес за кореспонденция: Ст. н. с. ІІ ст. д-р Георги Милчев, бул. “Скобелев” № 54, 1606 София, тел. 953-0983, e-mail: gmilchev@bio21.bas.bg

 

ИНФОРМАЦИОННА КОМПЕТЕНТНОСТ

Информационни ресурси в уебпространството. Търсене на медицинска информация – 45, 2009, No 3, 93-98.
Ж. Сурчева и И. Митева
Централна медицинска библиотека, МУ -- София
Резюме: Целта на тази публикация е запознаването на медицинските специалисти с някои принципи на търсене на информация в уебпространството -- познания, имащи критично значение за овладяване на необходимата им информационна компетентност. Представени са някои основни понятия, видове търсачки и важни медицински уебпортали и страници, предлагащи свободна информация с високо качество, съобразено със стандартите за изготвяне на уебресурси, свързани с медицината.
Ключови думи: интернет, информация, съхранение, разпространение и търсене, онлайн системи
Адрес за кореспонденция: Д-р Женя Сурчева, Централна медицинска библиотека, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: surcheva_j@abv.bg

 

razdelitel

 

 

bullet 2'2009

Роля на хроничното възпаление за развитието на субклинична атеросклероза при пациенти с възпалителни ревматични заболявания 45, 2009, No 2, 45-53.
И. Груев и А. Тончева
Клиника по кардиология и липидология, Клиника по вътрешни болести, НМТБ”Цар Борис ІІІ” -- София
Резюме: Ревматичните заболявания, протичащи с хронично възпаление, са свързани с висок процент на сърдечно-съдова заболяемост и смъртност, главно в резултат на акцелерирала атеросклероза. Измерването на интима-медия-дебелината (ИМД) е неинвазивен метод за диагностика на субклиничната атеросклероза. Редица клинични проучвания показаха, че ИМД е сигнификантно повишена при пациенти с възпалителни ревматични заболявания (ВРЗ) в сравнение със здрави контроли. Целта на нашето проучване е да се изтъкне ролята на хроничното възпаление за развитието на субклинична атеросклероза, като са изследвани 105 пациенти с ВРЗ и 72 високорискови хипертоници. И в двете групи средните стойности на ИМД превишават значимо праговите стойности, над които съществено нараства рискът от съдови инциденти. В групата на пациентите с ВРЗ ИМД корелира правопропорционално с давността на възпалителното заболяване, ставното число и възрастта. За да изтъкнем ролята на хроничното възпаление като рисков фактор, цялата изследвана популация от 177 пациенти беше разбита на три подгрупи според стойностите на СУЕ -- до 30 mm с ниска възпалителна активност, 30-60 mm -- с умерена, и над 60 mm -- с висока възпалителна активност. Групите с умерено висока и висока възпалителна активност имат сигнификантно по-задебелена интима-медия в сравнение с групата с ниска активност. ВРЗ трябва да бъдат разглеждани като клинично значим рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови инциденти, който трябва да бъде включен в системите за изчисляване на риска.
Ключови думи: възпалителни ревматични заболявания, атеросклероза, дебелина интима- медия
Адрес за кореспонденция: Д-р Иван Груев, Клиника по кардиология и липидология, НМТБ “Цар Бо­рис ІІІ”, бул. “Мария Луиза” № 108, 1233 София, тел. 932-22-37, 932-37-18

 

Клинични и психосоциални характеристики на недоброволни психиатрични пациенти в България – 45, 2009, No 2, 54-62.
Г. Ончев(1), Ив. Герджиков(2), Ц. Иванова(2), Ю. Пулчев(2), Р. Трендафилова(3), С. Алексиев(1), М. Вуков(4) и К. Ганев(5)
(1)Катедра по психиатрия, Медицински университет – София, (2)Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” -- Нови Искър, (3)Детско-юношеска психиатрична клиника “Св. Никола”, УМБАЛ “Александровска” – София, (4)Национален център по здравна информация – София, (5)Център “Динамика” -- София
Резюме: Цел на проучването са клиничните и психосоциалните характеристики на психиатрични пациенти, хоспитализирани недоброволно или доброволно, но със субективна принуда. В рамките на европейското проучване върху принудата в психиатрията (EUNOMIA) са изследвани 208 пациенти, недоброволно хоспитализирани по спешност, 101 недоброволно хоспитализирани по общ ред и 50 формално доброволни пациенти, но с преживяване за принуда при постъпване. Те са оценени трикратно в продължение на три месеца със стандартизирани инструменти. В извадката преобладават пациентите, които живеят в семейни жилища, не работят, издържат се от пенсии или от близките си, не са семейни и имат редки социални контакти. Приетите пациенти по спешност не се различават от недоброволните по общ ред по тежестта на психопатологията (BPRS) и агресивността (MOAS). Между пациентите с различен законов статут липсват значими разлики в причините за хоспитализиране, диагнозите, съдействието за лечение и агресивността, а недоброволният статут показва значима връзка с женски пол, по-ниско ниво на функциониране (GAF), по-ниска удовлетвореност (CAT) и по-тежка психопатология. Факторният анализ на характеристиките при хоспитализация (57.64% от вариацията на данните) изолира 5 фактора. Процедурата по спешност е по-често използвана от редовната процедура за задължително лечение, въпреки липсата на клинични основания. Клиничният и социалният профил на недоброволните пациенти са неблагоприятни. Установени са характеристиките, които могат да разграничават пациенти с различен законов статут, както и такива, които са общи за стационарната популация с тежки психични разстройства. Факторната структура предполага действието на поне един водещ клиничен фактор и на четири социални фактора, свързани с различни аспекти на дисфункция.
Ключови думи: принуда в психиатрията, неформална принуда, хоспитализация по спешност, психопатология, удовлетвореност от лечението
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Гeорги Ончев, Катедра по психиатрия, МУ, ул. “Св. Г. Софий­ски” № 1, 1431 София; email: georgeonchev@hotmail.com

 

Eтиологична роля на норовирусите при нозокомиални взривове от остри гастроентерити – 45, 2009, No 2, 62-66.
Н. Корсун(1), З. Младенова(1), А. Цветанска(2), М. Борисова(3), Б. Чаков(3), Г. Каменов(3), М. Тихолова(4) , Т. Тасева(5) и П. Петров(5)
(1)Национален център по заразни и паразитни болести -- София, (2)СБАЛДБ – София, (3)РИОКОЗ -- Софийска област, (4)СБАЛИПБ -- София, (5)УМБАЛ „Св. Анна” -- София
Резюме: Норовирусите са водещи причинители на взривове от остри небактериални гастроентерити по света. Все по-често те се доказват като етиологични агенти на взривове в здравни заведения. В настоящата статия са описани четири нозокомиални взрива от норовирусни гастроентерити в университетска болница в София през 2008 г. Норовируси са доказани чрез метода RT-PCR съответно в 50% (5/10), 50% (2/4), 47% (7/15) и 44% (8/18) от изследваните фекални проби. Представени са също мерките за контрол на норовирусните взривове (дезинфекция на околната среда, кохортиране и изолация на инфектираните лица, подобряване на личната хигиена и др.).
Ключови думи: норовируси, нозокомиален взрив, гастроентерит
Адрес за кореспонденция: ст. н. с. ІІ ст. д-р Нели Корсун, д.м., Национална референтна лаборатория по ентеровируси, Отдел “Вирусология”, Национален център по заразни и паразитни болести, бул.”Столетов” 44А, 1233 София, тел. 831 00 42

 

Тъканната матрица -- ефективен и икономичен метод при имунохистохимични проучвания в онкологичната практика – 45, 2009, No 2, 67-71.
Е. Порязова(1) и З. Запрянов(2)
(1)Катедра по обща и клинична патология , МУ – Пловдив, (2)Отделение по клинична патология, УМБАЛ „Св. Георги” -- Пловдив
Резюме: Тъканната матрица се използва в редица лаборатории и изследователски центрове по света през последното десетилетие за рутинни и научни изследвания на биопсичен материал. Голям брой случаи със солидни тумори се изследват имунохистохимично със скъпоструващи антитела. Тъканната матрица е удачна за употреба при диагноза, терапия и прогноза на онкологични заболявания. В България не е изработвана досега. Цел на статията е да се опишат алгоритмичните стъпки на изпълнение и прилагане на тъканната матрица за нуждите на морфологичното изследване. Изследвахме имунохистохимичната експресия на цитокератин 7, цитокератин 20, бета-катенин и СDХ2 при първични и метастатични яйчникови и колоректални карциноми с цел решаване на диференциалнодиагностични проблеми. Биопсични материали от архивни парафинови блокчета, фиксирани във формалин, се включиха в нови блокчета-реципиенти. От тях се изготвиха срезове, оцветени с хематоксилин-еозин, и серийни срезове за имунохистохимично изследване чрез стрептавидин-биотин имунопероксидазен метод. Използвани са антитела на фирма DAKO Cytomation, Denmark.
Ключови думи: имунохистохимично изследване, тъканна матрица
Адрес за кореспонденция: Д-р Елена Порязова, Катедра по обща и клинична патология, МУ, бул. „В. Априлов” № 15А, 4002 Пловдив, e-mail: eporiazova@abv.bg

 

Използване на техника със SMAS ламбо при случаи на тотална консервативна паротидектомия – 45, 2009, No 2, 72-76.
И. Радев(1) и П
. Печалова(2)
(1)Сектор по лицево-челюстна хирургия, МБАЛ – Бургас, (2)Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Свети Георги” -- Пловдив
Резюме: При пациенти, подлагани на консервативна паротидектомия, като алтернативен метод може да бъде използвана оперативната техника със SMAS ламбо, която позволява избягването на някои от негативните последици на класическата паротидектомия. Цел на работата ни беше оценка на резултатите от използването на техниката със SMAS ламбо при консервативна паротидектомия. В периода 2004-2007 г. 11 пациенти са претърпели тотална консервативна паротидектомия с техниката със SMAS ламбо по повод на хроничен сиалоаденит (2), доброкачествени новообразувания (8) и злокачествени новообразувания (1) на паротидните жлези. Липсват видими белези и ретромандибуларно хлътване (при един пациент -- леко изразено), не се наблюдава синдромът на Фрей. В случаите на хронично възпаление, доброкачествени и някои злокачествени паротидни новообразувания използването на техниката със SMAS ламбо може да бъде алтернатива на класическата консервативна паротидектомия.
Ключови думи: SMAS ламбо, консервативна паротидектомия
Адрес за кореспонденция: Д-р Ивайло Радев, Сектор по лицево-челюстна хирургия, МБАЛ, бул. „Стефан Стамболов» № 73, 8000 Бургас, e-mail: vir_bulgaricus@abv.bg, GSM 0888973643

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА 

Спешна необходимост от национална програма в областта на кардиохирургията и инвазивната кардиология в България -- основа за намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания – 45, 2009, No 2, 91-94.
Т. Веков
УСБАЛК -- Плевен
Резюме: Статията представя критичен сравнителен анализ на заболяемостта и животоспасяващите методи за лечение на сърдечно-съдовите заболявания в България и в страните от ЕС. Авторът акцентира върху спешната необходимост от създаване и изпълнение на национална програма в областта на инвазивната кардиология и кардиохирургия, която да доведе до бързо намаляване на смъртността, заболяемостта и инвалидизацията до средните нива, постигнати в държавите от ЕС.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, смъртност, реваскуларизация, кардиохирургия
Адрес за кореспонденция Тони Веков, председател на Съвета на директорите, УСБАЛК Плевен, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172София, тел. 962 54 54, факс: 02/962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

 

Наръчникът пo качество от ISO 15189 като модел за всяка лечебна структура – 45, 2009, No 2, 95-99.
Д. Шопов
МБАЛ -- АД -- Хасково
Резюме: Прави се опит съдържанието на Наръчника по качеството от ISO 15189 да се използва като рамка, в която всяка клинична структура да вгради специфичната си дейност, ако желае да постигне международен стандарт. Установява се значително сходство в изискванията на Наредба No 18 на МЗ, ISO 15189 и документите на CLSI (Институт за клинични и лабораторни стандарти, САЩ). Основното различие се състои в това, че докато Наредба No 18 е фокусирана към оценки, a ISO 15189 към постигане на определени стандарти, то документите на CLSI създават възможност за цялостно разбиране на процеси и процедури по хода на работния поток и с това създават административната основа за внедряване на система за управление на качеството и осъществяване на най-ефективни условия за подобрено обслужване на пациентите.
Ключови думи: лечебни заведения, наръчник по качество, система за управление на качеството
Адрес за кореспонденция:: Д-р Димитър Шопов, д.м, МБАЛ, бул.”Съединение” № 49, 6300 Хасково, тел. 038/606999, е-mail: shopov_d@abv.bg

 

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Инхалаторно приложение на тобрамицин – 45, 2009, No 2, 100-103.
С. Михайлова и В. Едрева
Сектор „Микробиология и вирусология”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: TOBI® е разтвор на тобрамицин за инхалаторно приложение, показан за продължително лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от Pseudomonas аeruginosa, при пациенти с муковисцидоза на възраст шест и повече години. TOBI® не се препоръчва за лечение на остри белодробни инфекции при хоспитализирани пациенти с кистозна фиброза. Факторите, които повлияват инхалаторното приложение на антибиотика, са: вид на инхалатора, размер на аерозолните частици, показатели на дишането и възраст на пациента. Въпреки че само около 10% от дозата, поставена в инхалатора, се депозира в белите дробове, концентрациите, които се достигат в храчките, са достатъчни, за да се осигури бактерициден ефект. Тобрамицинът, прилаган в миналото само парентерално, става по-атрактивен с инхалаторната си форма от гледна точка на използването му при домашни условия.
Ключови думи: тобрамицин, инхалаторно приложение
Aдрес за кореспонденция: Д-р Сашка Михайлова, Сектор „Микробиология и вирусология”, Медицински университет -- Плевен, Ул. „Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064 884136, e-mail: sashkam@yahoo.com

 

razdelitel

 

 

bullet 1'2009

Показатели за съдова увреда при болни с висок сърдечно-съдов риск 45, 2009, No 1, 33-39.
М. Любомирова(1), Ат. Кундурджиев(1), Ю. Петрова(2) и Р. Джераси(1)
(1)Клиника по нефрология, (2)Клиника по неврология, УМБАЛ ”Александровска” – София
Резюме: Изследвани са 165 болни, средна възраст 50,48 +/- 10,8 г. с артериална хипертония, чиято давност е 15,48 +/- 7.8 г., както и 20 здрави доброволци. Всички болни са с добър контрол на артериалното налягане, RR < 140/90 mm Hg. Включените в проучването са разделени в пет групи. Група 1 се състои от 95 болни, на възраст 52,9 +/- 13,8 г., с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), креатининов клирънс 39,29 +/- 11,7 ml/min. Давността на диабета при диабетиците в тази група е 14,5 +/- 3,8 г. Група 2 включва 20 болни, 12 жени и 8 мъже, на възраст 48,2 +/- 6,8 г., с нормална бъбречна функция и захарен диабет, без данни за диабетна нефропатия. Давността на диабета е 8,75 +/- 1,8 г. Група 3 -- 20 болни, 14 жени и 6 мъже, на възраст 50,2 +/- 8,8 г., с нормална бъбречна функция и захарен диабет, с лабораторни данни за бъбречно засягане по типа на диабетната нефропатия. Давността на диабета е 12,1 +/- 2,8 г. Група 4 -- 25 болни с хипертонична болест, 15 жени и 10 мъже, на възраст 51,52 +/- 5,9 г., с нормална бъбречна функция, без захарен диабет. Група 5 включва 20 здрави доброволци, 10 жени и 10 мъже, на възраст 49,56 +/- 9.8 г. При всички болни сърдечно-съдовият риск е оценен на базата на класическите сърдечно-съдови рискови фактори по Framingham Point Score. Изследвани са бъбречната функция, стандартната биохимия и кръвната картина. При всички 185 души е осъществена ехокардиография за оценка на левокамерната хипертрофия и е направено доплерово изследване на бъбречните и каротидните съдове за оценка на съдовото засягане. Болните от 1 до 4 група са определени като високорискови за сърдечно-съдов инцидент. Рискът в проценти е над 15, като между отделните групи няма значими разлики. Сърдечно-съдовата заболяемост е най-висока за група 1 -- 50%, като в останалите групи е между 40 и 48% и разликата не е значима. При доплеровото изследване на каротидните и бъбречните съдове се доказва увеличена съдова резистентност при наличието на диабетна нефропатия, като ХБН значимо повишава резистент-индексите. Диабетиците и хипертониците с нормална бъбречна функция имат тенденция към повишаване на съдовата резистентност. Може да се направи изводът, че комбинираното действие на диабет и ХБН като комплексен фактор обуславя по-висок риск за сърдечно-съдова болест и смърт.
Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдов риск, захарен диабет
Адрес за кореспонденция: Д-р Мила Любомирова, Клиника по нефрология, МБАЛ ”Александровска”, ул. „ Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-229, e-mail: Mljubomirova@yahoo.com

 

Значение на резистентния индекс при циклоспоринова нефротоксичност при бъбречнотрансплантирани пациенти 45, 2009, No 1, 40-46.
Е. Паскалев
Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска” -- София
Резюме: Лечението с циклоспорин А (СуА) е основен елемент от имуносупресията при бъбречна трансплантация. То е свързано с важен страничен ефект -- нефротоксичност. Тя има висока честота -- в 15% от всички биопсии на трансплантиран бъбрек. За успешното ранно диагностициране на СуА интоксикация е необходимо рутинно да се използват протоколни биопсии на трансплантирания бъбрек. Това предопределя интереса от използването на допълнителни диагностични методи за определяне на СуА нефро­ток­сич­ност. Целта на проучването е да определи диагностичната значимост на резистентния индекс при хронична циклоспоринова нефротоксичност. Проучването включва 70 бъбречнотрансплантирани пациенти с доказана СуА нефротоксичност чрез патоморфологично изследване на материал от пункционна биопсия на трансплантиран бъбрек. Пациентите са разделени на две групи: група А -- 34 пациенти с чиста или водеща СуА неф­ро­ток­сич­ност и група Б -- 36 пациенти, биопсирани по повод на друга причина -- хронична реакция на отхвърляне или връщане на основното заболяване в трансплантирания бъбрек. Установи се изразено процентно увеличение на резистентния индекс в двете групи. Промяната му в група А е от 0.61 до 0.74, или повишение с 21.3 +/- 2.1%. В група Б тя е от 0.56 до 0.63, или 12.5 +/- 1.4%. Doppler-сонографията може успешно да подпомогне диагностици­рането на СуА нефротоксичност. Когато се касае за СуА нефротоксичност, промяната на резистентния индекс е повишение с над 15% от изходната му стойност при предшестващо стабилно състояние на бъбречната функция. Тези резултати налагат използване на Doppler-сонографията в редовния контрол на бъбречнотрансплантираните пациенти.
Ключови думи: бъбречна трансплантация, циклоспоринова нефротоксичност, резистентен индекс
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Емил Паскалев, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел.: 9230 240, e-mail: emilpaskalev@abv.bg

 

Клинико-епидемиологично проучване на честотата на късните негнойни усложнения след стрептококова инфекция в детска възраст – 45, 2009, No 1, 47-52.
Т. Петкова(1), В. Недкова(2) и С. Пачкова(3)
(1)Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ -- Плевен, (2)Клиника по детски болести, УМБАЛ „Г. Странски” -- Плевен, (3)Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика”, МУ -- Плевен
Резюме: В България в резултат на изпълнението на програмата за профилактика и лечение на ревматичната болест беше постигната целта за елиминация на ревматизма -- късно последствие на острата и хронична стрептококова инфекция при определени рискови групи. Целта на проучването е да се направи клинико-епидемиологичен анализ на късните негнойни усложнения на стрептококовата инфекция в детска възраст -- ревматична болест, остър постстрептококов гломерулонефрит и постстрептококов реактивен артрит. Извършено е ретроспективно проучване по документални данни на 14 деца с късни усложнения след прекарана стрептококова инфекция -- 2 деца с диагноза ревматична болест, 9 деца с диагноза реактивен артрит и 3 деца с остър постстрептококов гломерулонефрит, лекувани в Клиниката по детски болести към УМБАЛ „Г. Странски”, Плевен, през периода 2000-2007 г. Установихме, че късните усложнения на стрептококовата инфекция са сведени до единични случаи, като относителният дял на ревматичната болест е 14,28%, на острия постстрептококов гломерулонефрит -- 21,43%, и на постстрептококовия реактивен артрит -- 64,29% сред хоспитализираните деца. Постоянното приложение на първична пеницилинова профилактика на болните и застрашените от стрептококова инфекция и на вторична профилактика при прекаралите ревматичен пристъп е от съществено значение за поддържане елиминацията на заболяването.
Ключови думи: ревматична болест, остър постстрептококов гломерулонефрит, постстрептококов реактивен артрит, стрептококови инфекции
Адрес за кореспонденция:
Д-р Таня Петкова, Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, Медицински университет, ул. “Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064/ 884 269, GSM 0885 33 87 74, e-mail: tanja_1973@abv.bg

 

Вирусни хепатити в Българската армия -- клинично и сероепидемиологично проучване – 45, 2009, No 1, 53-56.
Г. Попов, К. Плочев и И. Диков
Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, ВМА -- София
Резюме: Вирусните хепатити продължават да бъдат един от значимите здравни проб­леми за военнослужещите от Българската армия (БА). Целта на на­стоящото проучване е анализ на сероепидемиологичните данни за за­ра­зе­ност с вирусни хепатити в поделенията на БА. За периода 2003-2007 г. бяха изследвани 504 военнослужещи от поде­ле­нията в София (98), Горна баня (95), Белене (75) и Плевен (236). Всички бяха тестувани за вирусни хепатити, както следва -- anti-HAV total, anti-HBc total (имащите положителен резултат и за HBsAg, HBeAg, или anti-HBe, anti-HBc IgM, anti-HDV) и anti-HCV по ELISA с диагностични тестове на Dia Sorin. Изследваните военнослужещи бяха групирани и анализирани в зависимост от възраст; етническа принадлежност; сексуална ориентация, прилагани парентерални манипулации, употреба на психоактивни вещества. От изследваните бяха установени 99 (20%) anti-HAV total, 71 (14%) anti-HBc total, 12 (2%) anti-HCV и 9 (2%) anti-HDV положителни. Най-разпространен сред военнослужещите продължава да бъде вирусен хепатит А, което се свързва с възрастта и санитарно-хигиенните условия във войсковите подразделения. По-висока в сравнение с общата за страната е заболяемостта от HCV инфекция. Направени бяха следните констатации: санитарно-хигиенните условия в армейските подразделения са фактор за повишена заболяемост от ВХА при условия на наборна армия; заболяемостта от вирусни хепатити има значим ефект върху бое­го­тов­ността на БА, предизвиквайки логистични проблеми, свързани с про­дължи­телната хоспитализация. Дискутира се необходимостта от въ­веж­дането на задължителна имунопрофилактика с ваксина против вирусен хепатит тип А и В на постъпващите на служба в армията след реформата в БА към професионална армия.
Ключови думи: вирусни хепатити, Българска армия, военнослужещи
Адрес за кореспонденция: Д-р Георги Попов, Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, ВМА, бул. “Св. Г. Софийски” № 3, 1431 София, e-mail: popovg@abv.bg

 

Блокиран бял дроб при малигнени плеврални изливи – 45, 2009, No 1, 57-62.
И. Новаков
Клиника по гръдно-коремна хирургия, Медицински университет -- Пловдив
Резюме: „Блокиран бял дроб” е състояние на ограничено разгъване на белия дроб и неизпълване на гръдната клетка в резултат на патологични процеси, ангажиращи висцералната плевра. Целта на проучването е да се представи диагностичното и терапевтично поведение при пациенти с малигнени плеврални изливи и блокиран бял дроб. Проучването е извършено върху 32-ма пациенти с малигнен плеврален излив (МПИ) и блокиран бял дроб. За диагностицирането на блокиран бял дроб са използвани образни (рентгенография, компютърна томография) и интервенционални методи (плеврална пункция с цитологично изследване, фиброоптична бронхоскопия, видеоасистирана торакоскопия). Терапевтичното повлияване е постигано чрез поставяне на интраплеврален тръбен катетър за постоянен дренаж. Най-честа от неоплаз­ми­те, предизвикваща блокиран бял дроб, е белодробният карцином с периферна локализация (75%). При 26 (81,3%) от пациентите причина за блокиран бял дроб са множествени метастатични нодули по висцералната плевра, а при 6 (18,7%) причината е фибротично променена висцерална плевра. След поставянето на постоянния плеврален дренаж се постига дрениране на излива с ефективна палиация на клиничната симптоматика. Само директният оглед поставя дефинитивна диагноза „блокиран бял дроб”. При МПИ с блокиран бял дроб постоянният плеврален дренаж постига ефективна палиация на клиничната симптоматика при кратък болничен престой и ниска честота на възможните усложнения.
Ключови думи: блокиран бял дроб, малигнен плеврален излив, плеврален дренаж
Адрес за кореспонденция: Д-р Иван Новаков, Клиника по гръдно-коремна хирургия, Медицински университет, ул.” Петрова нива” № 54, 4004 Пловдив, e-mail: inovakov2003@yahoo.com

 

Прогностични критерии за определяне тежестта на лептоспирозата – 45, 2009, No 1, 63-67.
Г. Ганчева, М. Атанасова, Хр. Цветанова и П. Илиева
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Лептоспирозата е заболяване с полиорганно увреждане и нерядко с тежко протичане. Целта на разработката е определяне на прогностични критерии за тежко протичане на лептоспирозата. Направен е ретроспективен анализ на клинико-лабораторни данни при 96 болни с лептоспироза, лекувани в Инфекциозна клиника -- Плевен (1976-2008 г.). Леко протичане на заболяването е отчетено при 27 болни (28,12%), средно тежко -- при 39 (40,63%), тежко при 30 болни (31,25%). Най-честият причинител при средно тежки и тежки форми е L. copenhageni. Сравнителното проучване при различни по тежест форми определя като водещи за тежко протичане острата бъбречна недостатъчност, увреждането на миокарда и хеморагичният синдром. Установено е средно тежко и тежко протичане в 72%. Определянето на прогностични критерии е важно с оглед терапевтичното поведение и подобряване изхода от заболяването.
Ключови думи: лептоспироза, тежки форми, прогностични критерии, остра бъбречна недостатъчност
Адрес за кореспонденция:
Д-р Галя Ганчева, Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, ул. “Георги Кочев” 8а, 5800 Плевен, тел. 064 886 339, факс 064 886 439, е-mail: galya_gancheva@abv.bg

 

Измерване на максималното интраорално налягане и на вакуума след възстановителна хирургия по повод карцином на устните 45, 2009, No 1,68-71.
Цв. Тончев
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Варна
Резюме: Оценката на постигнатите резултати, функционалното състояние и физио­ло­гичната пригодност на устните след възстановителна хирургия по повод кар­цином се определя най-често субективно или от хирурга, или от па­циента. В статията са представени резултатите от измерване на въз­мож­ността за създаване на максимално интраорално налягане и вакуум в устната кухина при 61 болни, оперирани по повод карцином. За целта са използвани собствена методика и апарат, позволяващ запис на данните в цифров вид в утвърдени в практиката мерни единици. Отчетено е възстановяване в задоволителен обем на максималното интраорално налягане и вакуума при голяма част от оперираните болни.
Ключови думи: възстановителна хирургия, карцином на устните, интраорално налягане, оценка
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Тончев, д.м., Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, ул. “Марин Дринов” № 55, 9002 Варна, e-mail: mfstonchev@mu-varna.bg

 

Лечение на идиопатичната сколиоза с корсет и физиотерапия – 45, 2009, No 1, 72-76.
H. Hundozi-Hysenaj(1), I. Boshnjaku-Dallku(2), A. Murtezani(2) and S. Rrecaj(1)
(1)Отделение по физиотерапия, Университетски клиничен център -- Косово, (2)Клиника по ортопедия и физикална терапия, Университетски клиничен център – Косово
Резюме: Сколиозата е триизмерна деформация на гръбнака със странично изкривяване или отклонение, по-голямо от 10 градуса, и свързано с вертебрална ротация. Съществуват различни видове консервативно лечение за подрастващи с идиопатична сколиоза, но тяхната ефективност все още е под въпрос. Целта на това изследване е да определи ефективността на корсетите и на индивидуалната физиотерапия в цялостното лечение на идиопатичната сколиоза при подрастващите. В изследването са включени 57 деца с идиопатична торакална декстросколиоза с магнитуд на торакалната извивка между 20 и 35 градуса, лекувани в Клиниката по ортопедия и физикална терапия и в Националния център за ортопедични протези към Университетския клиничен център на Косово в Прищина през периода 2003-2006 г. Включването на кинезитерапия в лечението на идиопатичната сколиоза подобрява мускулната сила (удовлетворително и умерено) при почти 80% от децата, докато корекцията на извивката е малка при около 42.1% от случаите. Изследването показва, че програмата за физически упражнения при децата с идиопатична сколиоза, които се нуждаят от корсет, помага за мобилността на гръдния кош, мускулната сила, подвижността на гръбнака при дишане, правилната стойка и мускулния тонус, с което се улеснява преходният период след отстраняване на корсета.
Ключови думи: идиопатична сколиоза, рехабилитация, ортоза, гимнастика
Адрес за кореспонденция: Hajrije Hundozi-Hysenaj, M. D., University Clinical Center of Kosovo, rr. Spitalit pn. 10000 Prishtina UNMIK/Kosovo

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА 

Клиничните пътеки -- стандарт за качество на медицинската дейност или инструмент за финансиране на болничната помощ и бариера за достъпността 45, 2009, No 1, 82-100.
Т. Веков(1), М. Григоров(1) и С. Джамбазов(2)
(1)УСБАЛК -- Плевен, (2)Български кардиологичен институт
Резюме: Клиничната пътека е основният метод както за финансиране, така и за медицински контрол на НЗОК. За съжаление тя не изпълнява тези функции. Клиничните пътеки, които е въвела НЗОК в момента, или не покриват всички нозологични единици, или не отговарят на международно приетите препоръки за лечение на съответното заболяване. Това принуждава договорните партньори да лекуват неправилно или да изготвят документация за лечение според договора си с НЗОК. Това ограничава качеството на медицинската дейност и води до повишена смъртност.
Ключови думи: сърдечно-съдова смъртност, клинична пътека, медицински стандарти, НЗОК, финансиране на здравеопазването
Адрес за кореспонденция:
Тони Веков, председател на Съвета на директорите, УСБАЛК Плевен, бул. „Г. М. Димитров” № 1, 1172 София, тел. 962 54 54, факс: 02/962 50 59, e-mail: t.vekov.hq@comleague.com

razdelitel

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93

е-mail: cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
Дизайн и поддръжка на
 Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Изисквания към авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ