Многопрофилно научно медицински списание за оригинални разработки - обзори, оригинални статии, казуистика

MEDICAL REVEIW

Engish version

 

Оригинални статии

Том 38, 2002 г.

1'2002

М. Боянов, П. Попиванов и Г. Генчев.    Рискови фактори за остеопороза и костна минерална плътност на предмишницата- 38, 2002, № 1, 39-44.

А. Михайлова, Д. Балтаджиева, Е. Паскалев, П. Спасова, М. Иванова, Д. Маринова, Б. Петров, Е. Наумова и П. Симеонов.    Алогенна сензибилизация при болни с трансплантиран бъбрек - 38, 2002, № 1, 45-50.

М. Панчовска, Й. Шейтанов и Р. Коларов    Орални прояви при първичен синдром на Sjogren - 38, 2002, № 1, 51-52.

Се. Торбова за  Изследователска група за Eprosartan.    Наблюдение върху ефикасността на Teveten (Eprosartan mesylate) при лечение на умерена и тежка степен артериална хипертония.  Многоцентрово национално проучване в България -  38, 2002, № 1,  53-58.

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел. 952-05-09; факс 952-23-93
е-mail:
cim@sun.medun.acad.bg, iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003
Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а, Терминологичен контрол д-р Б. С т а н ч е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София, Централна медицинска библиотека

 

Нагоре