Медицински университет - София
Централна медицинска библиотека

Каталог 2003 - Периодични издания на кирилица
Cn4392

   АКТУАЛНА ЛИПИДОЛОГИЯ- СОФИЯ
   ISSN 1310-8980
2003: CML
 
 Cn4566
   АКТУАЛНА НЕФРОЛОГИЯ.- ВАРНА
   ISSN 1310-8980
2003: CML

Cn4482

   АКУПУНКТУРА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-2759
2003: CML
 
Cn1458
   АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 0324-0959
2003: CML
 
Cn2071
   АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 0204-0959
2003: CML
 
Cn4378
   АЛЕРГИЯ ХИПЕРСЕЗИТИВНОСТ АСТМА.- СОФИЯ
   ISSN 1312-2045
2003: CML
 
Cn3142
   АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 0204-9724
2003: CML
 
Cn4323
   АНГИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 1310-702X
2002: CML
 
Cn4200
   АНДРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 1310-3806
2003: CML
 
Cn2751
   АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.- СОФИЯ
   ISSN 1310-4284
2003: CML IB2 IB3 NC3 VMIP VMIPL VMIV

   АПИС БИБЛИОТЕЧНИ ЗАКОНИ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
2003: VMIPL

   БЕЗОПАСНОСТ И ТРУДОВА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-2740

2003: NC5 VMA VMIPL VMIV

   БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 1310-2699

2003:  VMIV

Cn4316
   БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1310-7488

2003: CML

Cn4316
   БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ И АНГИОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN

2003: CML VMIV

Cn3988
   БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНА.- СТАРА ЗАГОРА

   ISSN 0861-9883

2003: CML VMIP VMIPL VMIV

Cn4591
   БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ

   ISSN 1312-1340

2003: CML VMIP VMIV

Cn4556
   БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-8641

2003: CML  IB2

   БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОХИРУРГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
   ISSN

2003: CML VMIP VMIPL VMIP

   БЪЛГАРСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА
   ISSN

2003: CML VMIP VMIPL VMIV

Cn4593
   БЪЛГАРСКА УРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА

   ISSN

2003: CML VMIP VMIPL VMIV

Cn4471
   БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-3593

2003: CML

Cn4546
   БЪЛГАРСКА ХИРУРГИЯ.- СТАРА ЗАГОРА

   ISSN 1311-8579

2003: CML  IB2 VMIP VMIPL VMIV

Cn1566
   БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ

   ISSN 1311-0624

2003: CML

Cn4502
   БЪЛГАРСКО АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ.- СТАРА ЗАГОРА

   ISSN

2003: CML VMIP VMIV

   БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 0861-7813

2003: NC5 VMIPL

Cn4402
   БЮЛЕТИН  ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ПСИХИАТРИЯТА И ПСИХИАТРИЧНАТА ПРОФЕСИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-1264

2003: CML

   ВЕСТИ.- СОФИЯ
   ISSN 1310-9138

2003: NC6

   ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ.- МОСКВА
   ISSN 0042-4668

2003: VMIP

   ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ.- МОСКВА
   ISSN 0042-4609

2003: VMIP

   ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ - МОСКВА
   ISSN 0026-9050

2003: VMA

   ВОПРОСЫ ВИРУСОЛОГИИ - МОСКВА
   ISSN 0507-4088

2003: NC6

Cn2072
   ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-5030

2003: CML  VMIPL  VMISZ  VMIV

   ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0234-5730

2003: VMIP

   ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ - МОСКВА
   ISSN 0016-9900

2003: VMIV

Cn1461
   ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0417-0792

2003: CML  VMIP

Cn2073
   ДЕТСКИ БОЛЕСТИ.- СОФИЯ

   ISSN 0324-1122

2003: CML  IB8  VMIPL  VMISZ  VMIV

Cn4599
   ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИЗЪМ.- СОФИЯ
   ISSN 1312-1774
2003: CML

Cn4192
   ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК.- СОФИЯ

   ISSN 1310-1153

2003: CML   IB2

   ДОКЛАДИ НА БАН.- СОФИЯ
   ISSN 0861-1459

2003:  VMIV

   ЕКО-ПЛАНЕТА.- СОФИЯ
   ISSN 1310-9863

2003: NC6

   ЕКО СВЯТ.- СОФИЯ
   ISSN 1312-0298
2003: NC5

   ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-8668
2003: NC5

   ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ.- СОФИЯ
   ISSN 1312-0751
2003: NC5

Cn2372
   ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0324-1475

2003: CML  IB7  VMA  VMIPL  VMISZ  VMIV

Cn4360
   ЕНДОКРИНОЛОГИЯ .- СОФИЯ

   ISSN 1310-8131

2003: CML  IB8  NC3  VMIP  VMIPL  VMISZ   VMIV

Сn527
   ЖУРНАЛ В УШНИХ, НОСОВИХ И ГОРЛОВИХ ХВОРОВ - КИЕВ

   ISSN 0044-4650

2003: CML

   ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ.- МОСКВА
   ISSN 0372-9311

2003: NC6  VMIP  VMIV

   ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. С. С. КОРСАКОВА - МОСКВА
   ISSN 0044-4588

2003: CML  VMIPL

Cn4357
   ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА.- КИЕВ
   ISSN 
2003: CML

   ЗДРАВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД.- СОФИЯ
   ISSN

2003: NC5

Cn2430
   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
   ISSN 0324-1920
2003: CML

Cn3748
   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.КРАТЪК СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК- СОФИЯ
   ISSN 1310-2761
2003: CML

Cn4575
   ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ. СОФИЯ

   ISSN 1311-9982

2003: CML  VMIP  VMIPL  VMIV

Cn4563
   ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ. - СОФИЯ

   ISSN 1311-7785

2003: CML  VMIPL  VMIV

Cn4567
   ЗДРАВНА ИКОНОМИКА & МЕНИДЖМЪНТ.- ВАРНА

   ISSN 1311-9729

2003: CML  VMIP  VMIV

CnDp105
   ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ

   ISSN 0491- 0982

2003: CML  SF  VMIP

   ИЗВЕСТИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА: СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ.- АЛМААТЫ
2003: VMIP

Cn1567
   ИНФЕКТОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0861-8259

2003: CML  IB8  NC3   NC5  VMIP  VMIPL  VMIV

Cn2371
   ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ .- СОФИЯ

   ISSN 0324-1432

2003: CML  VMA  VMISZ  VMIV

   ИНФОФАРМА.- СОФИЯ
   ISSN 1310-5736

2003: FF

Cn2167
   ИНФОРМАЦИОНЕН ЖУРНАЛ/ НЦЗПБ/.- СОФИЯ

2003: CML  NC6  VMIP

   КАРДИОЛОГИЯ - МОСКВА
   ISSN  0022-9040

2003: VMA

CnDp4573
   КИНЕЗИТЕРАПИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-770X

2003: CML  VMIP

Сn457
   КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - МОСКВА

   ISSN 0023-2149

2003: CML  VMIP

Сn1346
   КЛИНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ (КЛIНIЧНА ХIРУРГIЯ) - КИЕВ

   ISSN 0023-2130

2003: CML

Cn2259
   КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ .- СОФИЯ

   ISSN 0204-9716

2003: CML  NC3  VMA  VMIPL  VMISZ  VMIV

Cn1530
   КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0861-7880

2003: CML

Cn4408
   ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА - КИЕВ

   ISSN

2003: CML

   ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-2589

2003: CML  IB8  NC6  VMIP  VMIPL  VMIV

   МАКЕДОНСКО СПИСАНИЕ ЗА МЕДИЦИНА.- СКОПИЕ
   ISSN 0065-1214

2003: VMIP

Cn4547
   МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-8102

2003: CML  FF  IB2  IB7  VMIP

 

   МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА АРМЕНИИ - ЕРЕВАН
   ISSN 0514-7484

2003: VMIP

   МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ.- МОСКВА
   ISSN 0025-8326

2003: NC6

Cn2045
   МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИНИКА.- СОФИЯ

   ISSN 0204-9791

2003: CML  NC3  VMA  VMIPL  VMIV

Cn1738
   МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ

   ISSN 0204-7241

2003: CML  VMIV

   МЕЖДУНАРОДЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ.- МОСКВА
   ISSN 0793-8918

2003: VMIV

   МЕНИДЖЪР.- СОФИЯ
   ISSN

2003: VMIV

   МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ.- СОФИЯ
   ISSN 0861-6655

2003: NC5

Cn462
   МИКРОБIОЛОГIЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ

   ISSN 1028-3656

 2003: CML

   МЛЯКО.- СОФИЯ
2003: NC5

Cn4166
   МОЗЪЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0861-9972

2003: CML

Cn4503
   НАУКА “КАРДИОЛОГИЯ”.- СОФИЯ

   ISSN 1311-459X

2003: CML VMIP

Cn2134
   НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1310-6584

2003: CML  VMA  VMIPL  VMISZ  VMIV

Сп2037
   НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ - КИЕВ

   ISSN 0028-2561

2003: CML

Cn2070
   НЕФРОЛОГИЯ, ХЕМОДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0204-6105

2003: CML

   ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-8374

2003: VMIV

   ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-4905

2003: VMIV

Cn4465
   ОБЩА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ

   ISSN 1311-1817

2003: CML  VMIPL  VMIPL  VMISZ   VMIV

Cn2135
   ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1312-1111

2003: CML  VMA  VMIPL  VMIV

Cn4557
   ОНКОЛОГОС.- СОФИЯ

   ISSN 1311-3941

2003: CML  FF  IB2  NC5  VMIPL  VMIV

   ОРТОДОНТСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
   ISSN 1311-3313

2003: SF

Cn1564
   ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0473-4378

2003: CML  IB2  IB3  VMIV

Cn4607
   ОСТЕОПОРОЗА.- СОФИЯ
   ISSN 1311-8617
2003: CML

Сn1296
   ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ.- ОДЕСА

   ISSN 0030-0675

2003: CML  VMIP

Cn4209
   ОФТАЛМОЛОГИЯ. Реферативен бюлетин.- ВАРНА

   ISSN 1310-3792

2003: CML VMIP VMIP

   ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
   ISSN 0861-3982

2003: NC5

Cn1054
   ПЕДИАТРИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0479-7876

2003: CML  IB8  NC5  VMIP  VMIV

   ПЕДИАТРИЯ. Журнал им. Г.Н. Сперанского.- МОСКВА
   ISSN 0031-403X

2003: VMIP

Сn2229
   ПЕДIАТРIЯ, АКУШЕРСТВО И ГIНЕКОЛОГIЯ - КИЕВ

   ISSN 0031-4048

2003: CML

   ПЛАНЕТА – ЕКО ИНФО.- СОФИЯ
   ISSN 1310-9863

2003: NC5

Cn1569
   ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0324-1491

2003: CML

Cn1974
   ПРАКТИЧЕСКА МЕДИЦИНА .- СОФИЯ

   ISSN 1311-6770

2003: CML  VMA  VMIPL  VMIV

Cn4574
   ПРАКТИЧЕСКА ПЕДИАТРИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1311-0756

2003: CML  IB8  VMIP

Cn2536
   ПРОБЛЕМИ НА СТОМАТОЛОГИЯТА.- СОФИЯ

   ISSN 0323-9403

2003: CML  SF  VMIP

Cn2846
   ПРОБЛЕМИ НА ХИГИЕНАТА.- СОФИЯ
   ISSN 0323-9170
2003: CML

Сn3739
   ПРОБЛЕМЫ  КРИОБИОЛОГИИ

   ISSN 0233-7673

2003: CML VMIP

Cn4320
   ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ.- КИЕВ
   ISSN 0869-1703
2003: CML

Cn4600
   ПСИХИАТРИЯ.- ВАРНА
   ISSN 1312-847
2003: CML

   ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.- СОФИЯ
   ISSN 1311-4700

2003: NC5 VMIP

Cn4169
   ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ

   ISSN 1310-0564

2003: CML  VMIP

   РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0864-8031

2003: VMA

Cn3158
   РЕВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1310-0505

2003: CML  VMIP  VMIV

Cn1460
   РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0486-400X

2003: CML  NC3  VMIP  VMIPL  VMIV

Cn4586
   РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ.- СОФИЯ

   ISSN

2003: CML  VMIP  VMIPL  VMISZ  VMIV

Cn4209
   РЕФЕРАТИВЕН БЮЛЕТИН ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ.- ВАРНА

   ISSN 1310-3792

2003: CML  VMIP  VMIV

   РЖ БИОЛОГИЯ. ВИРУСОЛОГИЯ.  /МИКРОФИШИ/- МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ БИОЛОГИЯ. ЗООЛОГИЯ И ЗООПАРАЗИТОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0869-4052

2003: NC6

   РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ОБЩАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ БИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛКОГИЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: CML

   РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ ОБЩАЯ (ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ) /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ БИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ /МИКРОФИШИ/ - МОСКВА
2003: VMIP

   РЖ ВИРУСОЛОГИЯ - МОСКВА
   ISSN 0201-5226

2003: VMA

   РЖ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0869-4109

2003: VMA

   РЖ МИКРОБИОЛОГИЯ САНИТАРНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ. - МОСКВА
   ISSN 0201-5226

2003: VMA

   РЖ РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0201-5218

2003: VMA

   РЖ ТОКСИКОЛОГИЯ. - МОСКВА
   ISSN 0869-4109

2003: VMA

   РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.- СОФИЯ
2003: NC5

   РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ РАБОТА.- СОФИЯ
2003: NC5

Cn2022
   СЕСТРИНСКО ДЕЛО  .- СОФИЯ

   ISSN 1310-7496

2003: CML  IB8  VMA  VMIPL  VMIV

Cn2427
   СЛУЖЕБЕН БЮЛЕТИН НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.- СОФИЯ
   ISSN 
2003: CML

Cn3522
   СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ

   ISSN 1310-1757

2003:  CML  IB2  IB8  NC3  VMIP VMIPL  VMIV

   СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
   ISSN

2003: NC5

Cn4188
   СПЕШНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ

   ISSN 0861-9964

2003: CML

   СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
2003: NC5

   СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНА ПОЛИТИКА.- СОФИЯ
   ISSN 1310-0270

2003: VMIV

   СТОМАТОЛОГИЯ.- МОСКВА
   ISSN 0039-1735

2003: SF

Cn111
   СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ

   ISSN 0562-7192

2003: CML  IB2  IB7  IB8  NC3  NC5  VMIP  VMIPL  VMIV

Cn2068
   СЪВРЕМЕННА СТОМАТОЛОГИЯ .- СОФИЯ

   ISSN 0204-6415

2003: CML  SF  VMA  VMIPL VMIV

Cn2075
   СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0204-6865

2003: CML  NC5  VMIPL  VMIV  VMIV

Cn4394
   СЪРЦЕ-БЯЛ ДРОБ.- ВАРНА

   ISSN 1310-6341

2003: CML VMIV

   СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. - МОСКВА
   ISSN 0039-4521

2003: VMIP  VMIPL  VMIV

Сn477
   ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ - МОСКВА

   ISSN 0040-3660

2003: CML

Сn478
   УКРАИНСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ

   ISSN 0201-8470

2003: CML

Cn4537
   УКРАИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
   ISSN 1562-1146
2003: CML

Cn4236
   УКРАИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧНИЙ ЖУРНАЛ.- ХАРЬКОВ
   ISSN 0167-8155
2003: CML

Cn4538
   УКРАИНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧНИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
   ISSN 1607-2669
2003: CML  

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.- МОСКВА
    ISSN
2003: VMIP

Cn4318
   УРОЛОГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 1310-6058

2003: CML

Cn4606
   УРОНЕТ.- СОФИЯ
   ISSN 1312-1960
2003: CML

Cn2384
   ФАРМА NEWS.- СОФИЯ

   ISSN 1311-5162

2003: CML  FF  VMIPL  VMIV

   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ
   ISSN 0367-3057

2003: FF

Cn109
   ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0428-0296

2003: CML FF

Cn4587
   ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА,  РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЗДРАВЕ.- СОФИЯ

   ISSN 1312-0417

2003: CML VMIP

Сn1363
   ФIЗIОЛОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ

   ISSN 0201-8489

 2003: CML VMIP

Сn2929
   ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. - МОСКВА

   ISSN 0131-1646

2003: CML

Cn2107
   ХИРУРГИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ .- СОФИЯ

   ISSN 0204-5389

2003: CML  NC3  VMA  VMIPL  VMISZ   VMIV

Cn106
   ХИРУРГИЯ.- СОФИЯ

   ISSN 0450-2167

2003: CML  IB2  VMIP

Сn485
   ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ им. Н. И. ПИРОГОВА. - МОСКВА

   ISSN 0023-1207

2003: CML VMIP

   ХОМЕОПАТИЧЕН ФОРУМ.-
   ISSN

2003: VMIPL

   ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ.- СОФИЯ
2003: NC5

   ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ.- СОФИЯ
   ISSN 1311-0179

2003: NC5

Сn2019
   ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА. - КИЕВ

   ISSN 0564-3783

2003: CML VMIP

Сп3287
   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ - КИЕВ

   ISSN 0204-3564

2003: CML VMIP


 

  Обратно към каталога