Медицински университет - София
Централна медицинска библиотека


Каталог 2005 - Периодични издания на кирилица

 

Cn4566
 АКТУАЛНА
НЕФРОЛОГИЯ.- ВАРНА
 ISSN 1310-8980
200
5: CMLw

Cn4482
 АКУПУНКТУРА.- СОФИЯ
 ISSN 1311-2759
2005: CML
w VMIP VMIPL
 
VMIV

Cn1458
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0324-0959
2005:
CMLwVMIP VMIPLw

Cn2071
 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 0204-0959
2005: CML
MVR NC3 VMIP VMIPL VMIV

 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0300-9092
2005:
VMIP

Cn4378
 АЛЕРГИЯ
ХИПЕРСЕНЗИТИВНОСТ АСТМА /на бълг. и англ.ез/.- СОФИЯ
 ISSN 1312-2045
2005:
CMLw

Cn3142
 АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0204-9724
2005:
CMLw MVR VMA VMIP VMIPL VMIV

 АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ – МОСКВА
 
ISSN 1027-6661
2005:
VMIP

Cn4323
 АНГИОЛОГИЯ И СЪДОВА ХИРУРГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-702X
2005:
CMLw

Cn4200
 АНДРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-3806
2005:
CML VMIP

Cn2751
 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.- СОФИЯ
 ISSN 1310-4284
2005: CML
IB2 IB3 NC3 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn1030a
 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0201-7563
2005:
CML MVR VMIP

 АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИИ.- МОСКВА
 ISSN 0235-2990
2005: VMIP
w

  АПИС БИБЛИОТЕЧНИ ЗАКОНИ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
2005: VMIPL

 АРХИВ ПАТОЛОГИИ. – МОСКВА
 ISSN 0004-1955
2005: VMIP

 БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.- СОФИЯ
 ISSN
2005:
VMA VMIV

Cn4588
 БЕЗОПАСНОСТ И ТРУДОВА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-2740
2005:
CML NC5 VMA  VMIPL VMIV

 БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-2699
2005:
VMIV

Cn4316
 БЪЛГАРСКА КАРДИОЛОГИЯ.-
СОФИЯ
 
ISSN 1310-7488
2005:
CMLw

Cn3988
 БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНА.-
СТАРА ЗАГОРА
 
ISSN 1311-8579
2005:
CML IB2 VMIP VMIP

Cn4591
 БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-1340
2005:
CML

 Cn4657
 БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЧНА И ПСИХИАТРИЧНА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-3866
2005:
CMLw

Cn4556
 БЪЛГАРСКА НЕВРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 IS
SN 1311-8641
2005:
CMLw IB2wVMIP

Cn4471
 БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-3593
2005:
CMLw

Cn1566
 БЪЛГАРСКИ ОФТАЛМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
 ISSN 1311-0624
2005: CML
IB2

 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 0861-7813
2005: NC5

Cn4402
 БЮЛЕТИН НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-1264
2005:
CMLw

 ВЕСТИ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-9138
2005:
NC6

 ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ.- МОСКВА
 
ISSN 0042-4609
2005:
VMIPw

 ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0042-4668
2005:
MVR VMIP

 ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ.- МОСКВА
 
ISSN 0042-465X
2005:
VMIP

 ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛИГИИ.- МОСКВА
 ISSN 0042-4676
2005: VMIP

 ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ им.Н.Н. ПРИОРОВА.- МОСКВА
 
ISSN 0869-8678
2005:
VMIP

 ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. И.И. ГРЕКОВА.- МОСКВА
 ISSN 0042-4625
2005:
VMIPw

 Cn50
 ВОЕННА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1313-2746
2005:
CMLwVMA

 ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ.- МОСКВА
 
ISSN 0026-9050
2005:
VMA

  ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧНОЙ ХИМИИ.- МОСКВА
 
ISSN 1560-9596
2005:
VMIP

 ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.- МОСКВА
 ISSN 0042-8787
2005: VMIP

 ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ.- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 ISSN 0507-3758
2005: VMIP

Cn2072
 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-5030
2005:
CML NC3 VMIP VMIPL VMIV

 ГЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0234-5730
2005:
VMIP

 ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0016-9900
2005:
NC5 VMIV

 ГРУДНАЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ.- МОСКВА
 ISSN 0236-2791
2005: VMIP
w

 ДДД БЮЛЕТИН.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-9138
2005:
NC6

Cn4663
  ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-4676
2005:
CMLw

 ДЕНТАЛ АЛМАНАХ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-8530
2005:
CMLw

Cn1461
 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0417-0792
2005:
CML K 26 VMA

 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 1560-9510
2005:
VMIP

Cn2073
 ДЕТСКИ БОЛЕСТИ.- СОФИЯ
 
ISSN 0324-1122
2005:
CML VMIP VMIPL VMIV

Cn4599
 ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИЗЪМ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-1774
2005:
CMLw

Cn4192
 ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК.- СОФИЯ
 ISSN 1310-1153
2005:
CMLw IB2w

Cn4438
 ДОКТОР Д.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-0926
2005:
CMLw

 ДОКЛАДИ НА БАН.- СОФИЯ
 
ISSN 0861-1459
2005:
CMLw VMISZ VMIV

 ЕКО СВЯТ.- СОФИЯ
 ISSN 1312-0298
2005: NC5

 ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-8668
2005:
NC5

 ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ.- СОФИЯ
 ISSN 1312-0751
2005:
NC5 VMIV

Cn2372
 ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0324-1475
2005:
CML MVR NC3 VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn4360
 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 1310-8131
2005: CML
IB2 NC3 VMIP VMIPL VMIV

 ЖУРНАЛ “ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ” им.Н.Н. БУРДЕНКО.- МОСКВА
 ISSN 0042-8817
2005:
VMIP

 Сп527
 ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ И ГОРЛОВИХ ХВОРОВ.- КИЕВ
 
ISSN 0044-4650
2005:
CMLw

 ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ИММУНОБИОЛОГИИ.- МОСКВА
 ISSN 0372-9311
2005:
NC6 VMIP VMIV

 ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им.С. С. КОРСАКОВА.- МОСКВА
 
ISSN 0044-4588
2005:
CML VMIV

 Cn4357
 ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА - КИЕВ
 
ISSN
2005:
CMLw

Cn4575
 ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-9982
2005:
CMLw IB2 MVR NC3 VMA VMIP VMIV

Cn2430
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.- СОФИЯ
 
ISSN 0324-1920
2005:
CMLw

Cn3748
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Кратък статистически справочник.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-2761
2005:
CMLw

Cn4567
 ЗДРАВНА ИКОНОМИКА & МЕНИДЖМЪНТ.- ВАРНА
 ISSN 1311-9729
2005: CML
IB2 VMIP

Cn4613
 ЗДРАВНИ ГРИЖИ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-2592
2005:
CML IB2 MVR VMA VMIP VMIPL VMIV

 ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-2029
2005:
NC5 VMIPL

 ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
NC5

CnDp105
 ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
 
ISSN 0491-0982
2005:
CMLw SF VMIPw

  ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА:
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ.- АЛМАТЫ
 ISSN 0002-3183
2005:
VMIPw

 ИММУНОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0206-4952
2005:
VMIPw

 ИНСАЙТ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-0158
2005:
VMIV

Cn1567
 ИНФЕКТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 0861-8259
2005: CML
MVR NC3 NC5 NC6 VMIP VMIPL VMISZ VMIV

Cn2371
 ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0324-1432
2005:
CML MVR VMA VMIP VMIPL VMIV

  ИНФОФАРМА.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-5736
2005:
FF MVR VMIV

Cn2167
 ИНФОРМАЦИОНЕН
ЖУРНАЛ/НЦЗПБ.- СОФИЯ
 ISSN
2005:
CMLw NC6

Cn4661
 КАРДИО Д.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-4315
2005:
CMLw

 КАРДИОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0022-9040
2005:
MVR VMA VMIP

Cn4573
 КИНЕЗИТЕРАПИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 1311-770
X
2005:
CML VMIP VMIPL VMIV

 КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-5073
2005:
VMIV

 КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.- МОСКВА
 
ISSN 0869-2084
2005:
VMIP

Сп457
 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.-
МОСКВА
 
ISSN 0023-2149
2005:
CML MVR VMIP

 КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – МОСКВА
 
ISSN
2005:
VMIP

 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ – МОСКВА
 
ISSN 0869-5490
2005:
VMIP

Сп1346
 КЛИНИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ.
/КЛIНIЧНА ХIРУРГIЯ/.- КИЕВ
 
ISSN 0023-2130
2005:
CMLw

Cn2259
 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0204-9716
2005:
CML MVR NC3 VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn1530
 КЛИНИЧНА И ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0861-7880
2005:
CML

Cn4397
 КОМУНИКАЦИИ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ.- ПЛЕВЕН
 ISSN 1312-1499
2005:
CMLw VMIPw VMIPLw

Cn4408
 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.- КИЕВ
 
ISSN
2005:
CMLw

Cn4535
 ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
 ISSN 1311-2589
2005:
CMLwMVR NC3  NC6 VMIP VMIPL VMIV

 ЛЕЧЕБНИК.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-5227
2005:
VMIV

 МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД.- СКОПИЕ
 
ISSN 0350-8129

2005: SFw

 Cn4624
 МЕДИНФО. Списанието на семейния лекар.- СОФИЯ
 ISSN 1311-9672
2005: CML
w VMIV

Cn4681
 
МЕДИЦИНА И СПОРТ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-5664
2005: CML

Cn4547
 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-8102
2005:
CML FF IB2 NC6 VMIV

 МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ.- МОСКВА
 
ISSN 0025-8326
2005:
NC6

Cn4670
 МЕДИЦИНСКИ ДАЙДЖЕСТ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-4471
2005:
CMLw

Cn2045
 МЕДИЦИНСКИ МЕНИДЖМЪНТ И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 0204-9791
2005:
CML MVR NC3 VMIP VMIPL VMIV

Cn1738
 МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
 ISSN 0204-7241
2005: CML
wVMIP VMIPL VMIV

 МЕНИДЖЪР.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
VMIV

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ. - СОФИЯ
 ISSN 0861-6655
2005: NC5

Cn462
 МИКРОБ
IОЛОГIЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. - КИЕВ
 
ISSN 1028-3656

2005: CMLw

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0208- 0613
2005:
VMIP

  НАУКА.- СОФИЯ
 ISSN 0861-3362
2005: VMIP
VMIV

Cn4503
 НАУКА “КАРДИОЛОГИЯ”.- СОФИЯ
 ISSN 1311-459X
2005:
CML VMIP

Cn2134
 НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-6584
2005:
CML MVR VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn4682
 
НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ /Rp.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-5877
2005: CML

Cn4687
 НЕВРОСОНОГРАФИЯ И МОЗЪЧНА ХЕ
МОДИНАМИКА.- СОФИЯ
 
ISSN1312-6431
2005: CML

Сп2037
 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ.- КИЕВ
 
ISSN 0028-2561
2005:
CMLw

 НЕФРОЛОГИЯ.- САНКТ ПЕТЕРБУРГ
 
ISSN 1561-6274
2005:
MVR VMIP

Cn2070
 НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-5257
2005:
CML

 НОВОЕ В СТОМАТОЛОГИИ – МОСКВА
 
ISSN
2005:
VMIP

 ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-8374
2005: VMIV

 ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-4905
2005: VMIP VMIV

Cn4465
 ОБЩА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-1817
2005:
CML VMIP VMIPL VMIV

 ОНКОЛОГИЯ.- КИЕВ
 1562-1774
2005:
VMIPw

Cn2135
 ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-1111
2005:
CML NC3 VMA VMIP  VMIPL VMIV

Cn4557
 ОНКОЛОГОС.- СОФИЯ
ISSN 1311-3941
2005:
CML VMIP VMIV

 ОРТОДОНТИЯ – МОСКВА
 
ISSN
2005:
VMIP

 ОРТОДОНТСКИ ПРЕГЛЕД.- СОФИЯ
 ISSN 1311-3313
2005: SF
w

Cn4656
 ОРТОПЕДИЯ. - СОФИЯ
 
ISSN 1312-3440
2005:
CMLw

Cn1564
 ОРТОПЕДИЯ И
ТРАВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0473-4378
2005:
CML IB2 IB3

Cn4607
 ОСТЕОПОРОЗА. СОФИЯ
 
ISSN 1311-8617
2005:
CML NC5

 ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА”БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО АКРЕДИТАЦИИ”.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
NC5

 ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА БИС.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
NC5

 Cn1296
 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- ОДЕСА
 ISSN 0030-0675
2005: CML
w VMIPw

Cn4209
 ОФТАЛМОЛОГИЯ. Реферативен
бюлетин.- ВАРНА
 
ISSN 1310-3792
2005:
CML IB2 VMIP

 ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0235-4160
2005:
VMIP

 ПАНОРАМА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ – МОСКВА
 
ISSN
2005:
VMIP

  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0031-2991
2005:
VMIP

 ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 0861-3982
2005:
NC5

Cn1054
 ПЕДИАТРИЯ.- СОФИЯ
 ISSN 0479-7876
2005:
CML NC5 VMIP

 ПЕДИАТРИЯ. Журнал им. Г. Н. Сперанского.- МОСКВА
 ISSN 0031-403X
2005: VMIP

Сп2229
 ПЕД
IАТРIЯ АКУШЕРСТВО I ГIНЕКОЛОГIЯ.- КИЕВ
 
ISSN 0031-4048
2005:
CMLw

 ПЛАНЕТА – ЕКО ИНФО.- СОФИЯ
 ISSN 1310-9863
2005: NC5

Cn1974
 ПРАКТИЧЕСКА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-6770
2005:
CML VMA VMIP VMIPL VMIV

 Cn4574
 ПРАКТИЧЕСКА ПЕДИАТРИЯ.-
СОФИЯ
 
ISSN 1311-0756
2005:
CMLw VMIPL

Cn2536
 ПРОБЛЕМИ НА СТОМАТОЛОГИЯТА.- СОФИЯ
 ISSN 0323-9403
2005:
CMLw SFw VMIPw

Cn2846
 ПРОБЛЕМИ НА ХИГИЕНАТА.- СОФИЯ
 
ISSN 0323-9170
2005:
CMLw

Сп3739
 ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ.- ХАРЬКОВ
 
ISSN 0233-7673
2005:
CMLw VMIPw

Cn4320
 ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ – КИЕВ
 
ISSN 0869-1703
2005:
CMLw

 ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ.- МОСКВА
 
ISSN 1728-2993
2005:
VMIP

 ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ.- МОСКВА
 
ISSN 0375-9660
2005:
VMIP

Cn4600
 ПСИХИАТРИЯ.- ВАРНА
ISSN 1312-1847
2005:
CML

  ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.- СОФИЯ
  
ISSN 1311-4700
2005:
NC5 VMIV

 Cn4169
 ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-0564
2005:
CMLw

 РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ.- МОСКВА
 ISSN 0864-8031
2005: VMA

Cn3158
 РЕВМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-0505
2005:
CML VMIP

Cn1460
 РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0486-400X
2005:
CML IB2 MVR NC3 VMIP VMIPL VMIV

Cn4209
 РЕФЕРАТИВЕН БЮЛЕТИН ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ.- ВАРНА
 
ISSN 1310-3792
2005:
CML IB2 VMIP

CnDp4668
 РЕФРАКЦИЯ И ОПТИЧНА КОРЕКЦИЯ.- ВАРНА
  
ISSN 1312-3289
2005:
CMLw VMIP

 РЖ БИОЛОГИЯ. ЗООЛОГИЯ И ЗООПАРАЗИТОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0869-4052
2005:
NC6

 РЖ ВИРУСОЛОГИИ.- МОСКВА
 
ISSN 0201-5226
2005:
VMA

  РЖ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.- МОСКВА
 ISSN 0869-4109
2005:
VMA

  РЖ МИКРОБИОЛОГИЯ. САНИТАРНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0201-5226
2005:
VMA

  РЖ РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0201-5218
2005:
VMA

 РЖ ТОКСИКОЛОГИЯ. - МОСКВА
 
ISSN 0869-4109
2005:
VMA NC5

 РЖ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.- МОСКВА
 ISSN 0869-4079
2005: VMA

Cn4646
 РЕЦЕПТОР. Български психиатричен журнал.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
CMLw VMIPwVMIPLwVMISZw VMIVw

 РОСИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ.- МОСКВА
 ISSN 1382-4376
2005:
VMIP

 РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ - МОСКВА
 
ISSN 1560-9553
2005:
VMIP

Cn2022
 СЕСТРИНСКО ДЕЛО.-
СОФИЯ
 
ISSN 1310-7496
2005:
CML MVR NC3 VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn2427
 СЛУЖЕБЕН БЮЛЕТИН НА МЗ.- СОФИЯ
 
ISSN
2005:
CMLw

 СОВРЕМЕННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – МОСКВА
 
ISSN
2005:
VMIP

Cn3522
 СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-1757
2005:
CML IB2 MVR NC3 NC5 VMA VMIP VMIPL VMISZ VMV

 СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-7003
2005:
NC5

Cn4188
 СПЕШНА МЕДИЦИНА.- СОФИЯ
 
ISSN 0861-9964
2005:
CMLw

Cn4688
 
СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОНКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-6601
2005: CML

 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-0831
2005:
NC5

 СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНА ПОЛИТИКА.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-0270
2005:
VMIP VMIV

 СТОМАТОЛОГИЧНА ПРАКТИКА.- СОФИЯ
 ISSN 1312-2509
2005: SF VMIP
VMIV

 СТОМАТОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0039-1735
2005:
SF VMIP

 Cn111
 СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА.-
СОФИЯ
 
ISSN 0562-7192
2005:
CML IB2 NC3 NC5 VMIP VMIPL VMIV

Cn2068
 СЪВРЕМЕННА СТОМАТОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-8999
2005:
CML SF VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn2075
 СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0204-6865
2005:
CML MVR NC5 VMA VMIP VMIPL VMIV

 СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.- МОСКВА
 
ISSN 0039-4521
2005:
VMIP VMIPL VMIV

Сп477
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ.- МОСКВА
 
ISSN 0040-3660
2005:
CML MVR

Cn4606
 УРОНЕТ/Урология, нефрология и трансплантология/.- СОФИЯ
ISSN 1312-1960
2005: CMLw

Cп478
 УКРАИНСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
 
ISSN 0201-8470
2005: СМ
Lw

Cn4537
 УКРАИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ - КИЕВ
 
ISSN 0562-1146
2005:
CMLw

Cn4236
 УКРАИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧНЫЙ ЖУРНАЛ - ХАРЬКОВ
 
ISSN 0167-8155
2005:
CMLw

Cn4538
 УКРАИНСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧНИЙ ЖУРНАЛ - КИЕВ
 
ISSN 1607-2669
2005:
CMLw

Cn4536
 УКРАИНСКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
- КИЕВ
 ISSN 1605-7295

2005: CML
w

Cn4318
 УРОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1310-6058
2005:
CMLw VMIP

 УРОЛОГИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0042-1154
2005:
MVR VMIP

Cn2384
 ФАРМА
NEWS.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-5162
2005:
CML FF VMIP VMIPL VMIV

Cn4601
 ФАРМАЦЕВТ.- СОФИЯ
 ISSN 1312-1405
2005:
CMLw FF VMA VMIP

CnDp4652
 ФАРМАЦЕВТИЧЕН МОНИТОР.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-3394
2005:
CMLw VMA VMIV

Cn4668
 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
 
ISSN 0367-3057
2005:
CMLw

Cn109
 ФАРМАЦИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0428-0296
2005:
CML FF

 ФАРМАЦИЯ.- МОСКВА
 
ISSN 0367-3014
2005:
VMIP

Cn4587
 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЗДРАВЕ.- СОФИЯ
 
ISSN 1312-0417
2005: CML
IB2 VMIP VMIPL

Сп1363
 Ф
IЗIОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.- КИЕВ
 
ISSN 0201-8489
2005:
CMLw VMIPw

Сп2929
 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.- МОСКВА
 
ISSN 0131-1646
2005:
CMLw

Cn2107
 ХИРУРГИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0204-5389
2005:
CML MVR NC3 VMA VMIP VMIPL VMIV

Cn106
 ХИРУРГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 0450-2167
2005:
CML IB2 VMIP VMIP VMISZ VMIV

Сп485
  ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ им. Н.И.ПИРОГОВА.- МОСКВА
 
ISSN 0023-1207
2005:
CML MVR VMIP

  ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-4603
2005:
NC5

  ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ.- СОФИЯ
 
ISSN 1311-0179
2005:
NC5

Сп2019
 ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА.- КИЕВ
 
ISSN 0564-3783
2005:
CMLw VMIPw

Сп3287
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ.- КИЕВ
 
ISSN 0204-3564
2005:
CMLw VMIPw

 ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ.- МОСКВА
 ISSN 1025-7209
2005: VMIP

 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ.- МОСКВА
 
ISSN 1560-952
2005: VMIP