Сводният каталог съдържа 583 заглавия на български и чужди периодични издания в книжен вариант по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар и 7 бази данни: в 15 библиотеки - в София и библиотеките към висшите медицински институти в страната през 2006г.,

 

  Библиографските описания включват: сигнатура на изданията, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (ISSN) , година и сигли на библиотеките получаващи списанието.

Допълнително обозначения символ w определя списанията, получавани по книгообмен и дар.

 

  Сводният каталог се  актуализира всяка година и е поместен в Интернет страницата на Медицински университет http://www.medun.acad.bg

 

  Библиотеките, представени в каталога, при поискване могат да осигурят срещу заплащане ксерокопия от съдържанието на всяко списание, което получават, както и на публикуваните в него статии.

 

  Желаещите да получат изданието могат да се обърнат за информация на адрес: 1431 София, ул."Св. Г. Софийски"1, Централна медицинска библиотека, Сектор "Периодичен печат", тел:92-301/530

 

  Материалите събра и обработи РУМЯНА ДЕЛИБАЛТОВА - сектор "Периодика и книгообмен" при ЦМБ