Сводният каталог съдържа 643 заглавия на български и чужди периодични издания в книжен вариант по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар в 12 библиотеки в София, библиотеките към висшите медицински институти в страната, НБКМ и библиотеките на БАН през 2002г.

Библиографските описания включват: сигнатура на изданията, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (188М), година и сигли на библиотеките, получаващи списанието.

Базата данни РгоQuest Medical Library осигурява пълни текстове от над 250 списания за
периода 1994-2002 с текуща актуализация.

Сводният каталог се актуализира всяка година.

Библиотеките, представени в каталога, при поискване могат да осигурят срещу заплащане ксерокопия от съдържанието на всяко списание, което получават, както и на публикуваните в него статии. Желаещите да закупят каталога могат да се обърнат за информация на адрес:

1431 София, ул."Св. Г. Софийски" 1,
Централна медицинска библиотека,
Сектор "Периодичен печат"
тел. 951-69-96/530, e-mail: period@medun.acad.bg

Материалите събраха и обработиха сътрудниците на сектор "Периодичен печат и книгообмен" при ЦМБ:

РУМЯНА ДЕЛИБАЛТОВА и ЕЛЕНА АТАНАСОВА