Предговор


          Сводният каталог съдържа 597 заглавия на чужди периодични издания в книжен вариант по медицина и медико-биологични науки, набавени по абонамент, книгообмен и дар в 12 библиотеки в София, библиотеките към висшите медицински институти в страната, НБКМ и библиотеките на БАН през 2001г.
Библиографските описания включват  сигнатура на изданията, набавени в ЦМБ, заглавие на списанието, местоиздаване, международен стандартен номер (ISSN), година и сигли на библиотеките, получаващи списанието.
        Допълнително обозначения символ  ( * ) определя списанията, получавани по книгообмен и дар.
        Сводният каталог се актуализира всяка година.
        Базата данни  ProQuest Medical Collection осигурява пълни текстове от над 250 списания за периода 1995-2000 с текуща актуализация.
        EBSCO Publishing осигурява  on line достъп до пълнотекстови бази данни  Medline, Academic Search Elite, Health Source Plus, Clinical Reference Systems, Master FILE Premier.
        Библиотеките, представени в каталога, при поискване могат да осигурят срещу заплащане ксерокопия от съдържанието на всяко списание, което получават, както и на публикуваните в него статии. Желаещите да закупят каталога могат да се обърнат за информация на адрес: 1431 София , ул. "  Св.Г. Софийски   " 1, Централна медицинска библиотека, Сектор " Периодичен печат ", тел. 951-69-96/530, Румяна Делибалтова и Елена Атанасова, е-майл: period@medun.acad.bg
 
 

A | Contents | Bibliography | Index | Links | About Author | Main Page | Book Order