СПИСЪК НА БИБЛИОТЕКИТЕ УЧАСТНИЧКИ В СВОДНИЯ КАТАЛОГ


CML
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
1431 гр.
София,
бул.”
Св. Г. Софийски” 1
тел.:
92-301/530
 92-30-250

Е-mail: period@medun.acad.bg

FF
ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1000
гр. София,
ул.”
Дунав” 2
тел.: 92 36-539
E-mail:
laz6hr@yahoo.com

 

IB2
МБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА”
1524 гр.
София,
ул. “Бяло море” 8

тел.: 94-32/286

 

IB3
СБАЛ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1614 гр.
София,Горна баня, бул. “Н. Петков” 56
тел.: 81-81/759

 

К26
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ
1431 гр. София,
ул.“Св. Г. Софийски” 1
тел.: 92-30-452

 

MVR
МВР БОЛНИЦА
1606 гр.
София,
бул. “Скобелев” 79
тел.: 98-21-300

 

NC3
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОНКОЛОГИЯ
1156 гр.
София, ул."Пловдивско поле" 6
тел.: 971-48/223

 

NC5
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА,
МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ
1431 гр.
София,
бул.”Д. Несторов” 15
тел.: 58-12/655

 

NC6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ
И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
1504 гр.
София,
бул.”Я. Сакъзов” 26
тел.: 944-69-99/399

 

SF
СТОМАТОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1431 гр.
София,
бул”Св. Г. Софийски” 1
тел.: 95-30-251

 

VMA
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
1606 гр.
София,
бул."Св. Г. Софийски" 3
тел.: 922-58-45

 

VMIP
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 4000 гр.
Пловдив, ул.”В.Априлов” 15А
тел.: 032/ 4-41-70/742

E-mail: medlib_рlovdiv@yahoo.com

 

VMIPL
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
5800
гр. Плевен,
ул.”Св.Кл. Охридски” 1
тел.: 064/ 884-137
E-mail:
vmipl@vmi-pl.bg

 

VMISZ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
6000 гр. Стара Загора, ул.”Армейска” 11
тел.: 042/ 66-44-01

E-mail:
library1@mf.uni-sz.bg

 

VMIV
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
9002 гр. Варна,
ул.”М. Дринов” 55
тел.: 052/ 65-00-61/215

E-mail:
library@mu-varna.bg