МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
line decor
 
 


 

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Доц. Г. Чанева, дм (главен редактор)
Доц. С. Младенова, дм (секретар)
Доц. И. Стамболова, дм, Г. Петрова, дм, М. Георгиева, доц. Е. Димитрова, дм

 

EDITORIAL STAFF
Assoc. Prof. G. Chaneva, PhD (Editor-in-Chief)
Assoc. Prof.S. Mladenova, PhD (Secretary)
Assoc. Prof. I. Stambolova, PhD, G. Petrova, PhD, M. Georgieva, Assoc. Prof. Е. Dimitrova, PhD

 
©2008-2011