МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
КЪМ АВТОРИТЕ
line decor
 
 
 
 
 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА СПИСАНИЕТО

Редакционната колегия и издателският екип на сп. "Обща медицина" молят всички, които предлагат материали за публикуване, да се придържат към следните изисквания:
* Ръкописите се оформят като стандартни машинописни страници (прибл. 30 реда, 60 знака) с достатъчен интервал между редовете. Материалите да се предават на дискета с една разпечатка.
* Обемът на предлаганите публикации да бъде: приблизително до 7 страници за оригинални статии;
до 15 страници за обзори и до 3 страници за реферати на статии, рецензии, научни съобщения и др.
* Под имената на авторите се посочва местоработата им; ако са повече от двама сътрудници, работещи на различни места - обозначена с цифров индекс.
* Всяка статия и всеки литературен обзор да бъдат придружени от резюме на български и на английски език в обем до 20 реда, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни данни
за методиката, резултати и изводи.
* Научните статии включват обособени раздели: "Увод", "Материал и методи", "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи".
* Библиографията да съдържа средно 20 източника за обзори и 10 за статии. В началото се изброяват по азбучен ред на фамилията на първия автор източниците на кирилица, а след тях -- тези
на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
- Статии: Автор(и). Заглавие на статията. - Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), том (подчертан), година, номер на книжката, страници (от-до).
- Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. - В: (за латиница - In:) Заглавие на сборника. Местоиздаване, година на издаването, страници (от-до).
- Книги: Автор(и). Заглавие. Подзаглавни данни. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до).

* Ако авторите са до трима, се изписват фамилията и инициалите на първия автор, инициалите и фамилията на останалите автори. Когато авторите са повече от трима, след името на първия се пише "и др." (за латиница -"et al."). За пълноценното проследяване на публикационната и цитационната активност на българските медици при цитиране на български източници да се изброяват имената на всички автори.
* Позоваванията в текста на библиографските източници се правят с цифровото им означение
в квадратни скоби [ ].
* Илюстративният материал (таблици, фигури, диаграми, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на български език. Снимките трябва да бъдат с добро качество за възпроизвеждане.
* Заедно с предложения материал се предават име и пълен адрес с телефон и e-mail на отговорния автор за осъществяване на контакт.

Материалите се изпращат на адрес:
За сп. "Сестринско дело "
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1
1431 София


 
©2008-2011