МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4 /2010
line decor
  
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Д. Кирева и Й. Ковачев. Консултацията като форма на обучение

С. Димитрова. SWOT анализ на университетското сестринско образование  и оценка на неговото значение в съвременното  здравеопазване

З. Савова. Проучване на потребностите от здравно образование  с цел превенция на зависимости в средноучилищна възраст

А. Терзиева и И. Стамболова. Екипност в превантивните подходи за преодоляване на агресията при деца с детска церебрална парализа


ОБЗОРИ
Д. Гавраилова и М. Георгиева. Клинична характеристика и сестрински грижи  при диабетна кетоацидоза

РЕФЕРАТИ

 

ORIGINAL ARTICLES
D. Kireva and J. Kovachev. Consultation as a form of training

S. Dimitrova. Swot analysis of university nursing education and evaluation of its importance in contemporary health care

Z. Savova. A study of health education necessities for preventing  addiction in children of secondary school age

A. Terzieva and I. Stambolova. Teamwork in preventive approaches for managing aggression in children with cerebral palsy

REVIEWS
D. Gavrilova and M. Georgieva. Clinical characteristics and nursing care  in diabetic ketoacidosis

ABSTRACTS

 

 
©2008-2009