МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
4/2010 - ОБЗОРИ
line decor
  
 
 

КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДИАБЕТНА КЕТОАЦИДОЗА
Д. Гавраилова и М. Георгиева
Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет – София
Резюме. Захарният диабет е широко разпространено социалнозначимо заболяване. Диабетната кетоацидоза е остро метаболитно усложнение на диабета и обикновено се асоциира с тип 1 захарен диабет, но може да се развие и при захарен диабет тип 2. Животозастрашаващият характер на диабетната кетоацидоза често поставя редица диагностични и терапевтични проблеми, свързани с късно започване на лечение. Това налага добро познаване на проблема от медицинските специалисти с оглед бърза, адекватна и компетентна намеса и намаляване на риска от неблагоприятен изход.
Ключови думи: захарен диабет, кетоацидоза, здравни грижи

CLINICAL CHARACTERISTICS AND NURSING CARE IN DIABETIC KETOACIDOSIS
D. Gavrilova and M. Georgieva
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Diabetes mellitus is a widespread disease of social significance. Diabetic ketoacidosis is an acute metabolic complication, typically associated with type 1 diabetes mellitus, although it may also occur in type 2 diabetes mellitus. Life-threatening nature of diabetic ketoacidosis often poses a number of diagnostic and therapeutic problems leading to late initiation of treatment. This requires a better understanding of the problem by medical professionals for a speedy, adequate and competent intervention and reduction of the risk of unfavorable outcome.
Key words: diabetes mellitus, ketoacidosis, health care

 
©2008-2009